Solid HVO-stempel på Fjordantologien 2024

Tekst: Steinarr Sommerset

- Oppdatert

Den tverrfaglege Fjordkonferansen resulterer kvart år i utgivinga Fjordantologien. Årets antologi, «Samarbeid», er redigert av fem forskarar ved Høgskulen i Volda (HVO).

Kvart år under Fjordkonferansen blir årboka Fjordantologien lansert som eit resultat av fjorårets konferanse. Under konferansen i Loen  6.–7. juni i år blei dermed Samarbeid: Fjordantologien 2024 presentert, som den tolvte i rekkja av årbøker frå konferansen.

Fjordantologien 2024.
Bokmslag: Universitetsforlaget.

Samarbeid: Fjordantologien 2024 baserer seg på konferansetemaet og dei innsende bidraga til Fjordkonferansen 2023. Årboka blir gitt ut på Universitetsforlaget, og heile antologien kan lesast fritt med open tilgang her.

Boka tematiserer korleis samarbeid er avgjerande for ei god samfunnsutvikling, men ofte utfordrande på grunn av sårbarheit, uforeinlege mål og konkurrerande interesser. Gjennom 19 kapittel utforskar boka tre sentrale spørsmål: (1) kvifor samarbeid er nødvendig, og kva utbytet kan vere, (2) kva utfordringar som kan oppstå i forsøk på å samarbeide, og (3) kva som krevst for å lukkast med samarbeid.

Kapitla belyser spørsmåla på ulike nivå – frå framtidas kompetansebehov i lys av FNs ambisiøse berekraftsmål til konkrete behov for samarbeid i lokalt utviklingsarbeid. Fleire kapittel ser på korleis kultur, relasjonar og institusjonar påverkar utfallet av samarbeid.

  • Les meir om forsking ved HVO her.

Mange bidragsytarar frå HVO

Fjordantologien er i år redigert av fem forskarar ved Høgskulen i Volda (HVO): dosent Lars Julius Halvorsen, professor Finn Ove Båtevik, professor Bjarte Folkestad, professor Helga Synnevåg Løvoll og professor Roar Stokken.

– Fjordkonferansen er eit godt døme på vellykka samarbeid mellom seks fagmiljø på Vestlandet. Sånn sett var det på høg tid at vi sette eit fagleg søkjelys på samarbeid, seier ein av redaktørane, dosent Lars Julius Halvorsen ved Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.

Det er også rikeleg med HVO-bidrag blant artiklane i antologien – i 9 av dei 19 kapitla bidreg HVO-forfattarar:

– Artikkelforfattarane har gjort ein solid innsats, og redaktørane har samarbeidd godt. Både redaksjonen og Universitetsforlaget er godt nøgde med årboka, understrekar Halvorsen.

Pris for beste artikkel til HVL-forskarar

I samband med den årlege lanseringa under Fjordkonferansen blir også eit av bidraga i boka tildelt Sparebanken Møres pris for beste artikkel.

I 2024 gjekk prisen til Atle Hole Sæterbakken, Vidar Andersen og Tom Erik Solstad, alle frå Høgskulen på Vestlandet (HVL), for artikkelen «Forskningsintegrert undervisning: et samarbeid med å implementere forskningsmetode fra bachelor- til masterutdanning».

Fjordantologien 2024. Vinnarane av beste artikkel.
Dei tre vinnarane frå HVL av Sparebanken Møres pris for beste artikkel i Fjordantologien 2024. Til venstre står Atle Hole Sæterbakken, Vidar Andersen og Tom Erik Solstad, og til høgre står banksjef Hege Karete Hamre i Sparebanken Møre. Foto: Fjordkonferansen.

Del på