IT-Hjelp

IT-hjelpens kontor

For studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda.

Kontoret ligg i Berte Kanutte (BK) 1.etg, rett ved kantina.

Ope man–fre, kl. 8:00–15:30
E-post: 5400@hivolda.no
Telefon: 70 07 54 00

Anna viktig informasjon frå IT

IT-reglement

IT-reglementet gjelder alle brukere, herunder ansatte og studenter ved Høgskulen i Volda (HVO) og alle andre som benytter HVOs IT-utstyr og -ressurser. Brukere plikter å gjøre seg kjent med innholdet i reglementet før IT-utstyret tas i bruk, og holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser til dette. Norsk lov gjelder.

Alle brukere av våre ressurser må være bevisst sine roller og sitt ansvar. La sikkerhet starte med deg – la sikkerhetsholdning være en del av dine daglige rutiner uansett om du befinner deg på kontoret, på reise eller arbeider hjemme.

Sikkerhetstiltak som blir satt i verk, skal følges. 

Brukerkonto og passord. Brukeren er selv ansvarlig for all bruk av kontoen, samt å holde passordet skjult for andre. Dersom andre har fått kjennskap til passordet, skal det umiddelbart byttes. Ved mistanke om uautorisert tilgang skal IT kontaktes umiddelbart. 

Programvare som er gjort tilgjengelig fra HVO skal kun brukes i henhold til gjeldende lisensavtaler. Installasjon av annen programvare skal skje i samråd med IT.

Standard IT-utstyr: HVO har standardisert på Windows-baserte PCer, og støtter ikkje innkjøp av annet utstyr, verken økonomisk eller teknisk.

Klassifisering, beskyttelse og lagring av data skal skje i henhold til HVOs retningslinjer for datalagring (lenke)    

Privat bruk av HVOs IT-ressurser i egen næringsvirksomhet er under ingen omstendigheter tillatt. Det er ikke tillatt å låne bort HVOs bærbare PCer.

Innsyn. HVO har ikke adgang til brukernes epost og private lagringsområder uten brukerens godkjennelse. Dersom noe uforutsett (ulykke e.l.) gjør det nødvendig å gå inn på ansattes epost, gjør nærmeste leder dette i samråd med lokalt verneombud. Epost og filer som HVO forstår eller burde forstå er av privat karakter, forblir beskyttet etter reglene om personvern. All aktivitet på internett kan logges, av sikkerhetsgrunner.

Epost. Å sende epost fra brukerens HVO-konto er å betrakte som å sende et brev med HVOs brevhode. Det skal vises aktsomhet ved åpning av e-post fra ukjente og aktivisering av linker og vedlegg i ukjente epostmeldinger, chat-samtaler og websider ol. Søppelpost, kjedebrev o.l. tillates ikke distribuert/videreformidlet. HVO-kontoen skal ikke brukes til private formål, inkludert registrering o.l. på internett.

Kartlegging av systemsvakheter. Brukere skal ikke på eget initiativ foreta kartlegging eller testing av mulige svakheter i HVO sine systemer og/eller nettverk, eller på annen måte drive hacking mot interne eller eksterne systemer.

Privat utstyr. Tilkopling til HVOs nettverk skjer på eget ansvar. Brukeren har ansvar for selv å sikre at utstyret til enhver tid er sikkerhetsmessig oppdatert (antivirus, OS oppdateringer o.l.) 

Som vert for besøkende som skal arbeide på/med HVOs IT-ressurser og/eller -utstyr, skal brukeren, i samarbeid med den besøkende, påse at taushetserklæring er forstått og akseptert (underskrevet), samt at sikkerhetspolicy blir overholdt

Rutine ved regelbrudd. Konsekvenser ved brudd på IT-reglementet reguleres av HVOs personalhåndbok, kapittel om «Tjenesteforsømmelse», samt Statens Personalhåndbok, kapittel 2.10 «Skriftlig advarsel og ordensstraff»
 

Revidert 4. mars 2020

Grøn IT ved HVO

Vi på IT ynskjer å ha fokus på miljø.

Tiltak frå vår side er mellom anna:

 • Kjeldesortering av avfall
 • Gjenbruk av ustyr, gamalt utstyr her vert gjeven til skular i nærområdet
 • Straumvenlege PC-ar og skjermar

 • Melding til leverandørar ang emballasjebruk

 • Straumsparar på PC-ar (Test foreløpig, ikkje i bruk på alle maskinar endå)

 • Tilbakelevering av brukte tonerkassettar (print)
 • Printkvote, så ein ikkje kan skrive ut endelaus mengd med papir
 • Virtualisering, færre serverar blir mindre straum og mindre maskinavfall 

Gode forslag mottas gjerne, og så vil vi sjå korleis det eventuelt kan la seg gjere.

Bruk av PC og anna IT-utstyr på HVO

Rettigheter

Som student ved HVO har du tilgang til en mengde IT-utstyr, som PC’er, skrivere, nettverk o.l. Utstyret skal bistå deg i både praktisk og teoretisk arbeid i dine studier, og vi håper du får god nytte av det. Vi har laget et sett med retningslinjer for bruken av dette utstyret og de IT-tjenestene du har tilgang til her ved HVO. Disse er primært laget for å forenkle hverdagen til både deg som student og for oss som skal ”drifte” miljøet. Vi håper du setter deg inn i disse retningslinjene, og følger dem – til vårt felles beste.

HVO baserer IT-tjenesten overfor studentene i stor grad på tillit og ansvar, og forventer og forlanger at våre studenter respekterer disse retningslinjene og behandler utstyret med den nødvendige forsiktighet.

Studentkonto, passord o.l.

Alle studenter ved HVO får tildelt et brukernavn og passord som gir tilgang til nettverket. Dette brukernavnet og passordet er strengt personlig, og hver student plikter å beskytte disse slik at andre ikke får tilgang til dem. Studenter som tror at andre brukere har hatt tilgang til deres konto eller filer uten tillatelse, må øyeblikkelig melde fra om dette til ansatte ved IT-tjenesten.

Bruk av datarom

Datarommene er å betrakte som arbeidsrom, der det skal være mulig å konsentrere seg om arbeidet. Rommene brukes til ulike kurs, og kan noen ganger være reservert, eller gitt fortrinnsrett til intensivt studiearbeid. Reservasjoner annonseres ved eller på dørene til datarommene. Ved behov for å ta et datarom til eksamensavvikling har selvsagt eksamen fortrinnsrett foran annen bruk.

Etiske kjøreregler

Det er ikke tillatt å benytte datautstyr til å plage andre. Dette inkluderer bruk av fornærmende eller uanstendig e-post eller news, klussing med andres filer og innlogging på andres utstyr. Generelt sett er du ansvarlig for at din konto brukes på en riktig og forsvarlig måte. Du kan selv bli stilt til ansvar hvis din konto har vært brukt til uakseptabel virksomhet.

I henhold til Uninett’s etiske retningslinjer for bruk at nettverksressurser, anses det som uetisk og ikke akseptabelt dersom man:

 • søker urettmessig tilgang til ressurser på nettet.
 • skjuler sin identitet, unntatt når slik tildekking er eksplisitt tillatt.
 • bryter med nettenes regler for akseptabelt bruk.
 • sløser med ressurser (mennesker, kommunikasjonskapasitet, datautstyr)
 • ødelegger innhold eller struktur i datalagret informasjon.
 • bryter andre brukeres rett til personvern.
 • fornærmer eller forulemper andre brukere.

Dersom det skjer brudd på reglene er det den interne institusjons ansvar å stoppe slik bruk og søke å forhindre gjentakelser i framtiden. Hvis regelbruddene gjentar seg eller disse er av særlig alvorlig karakter, kan UNINETT velge å stenge institusjonen ute fra nettet for en tid eller i verste fall på permanent basis.

Elektronisk post

Som student ved HVO får du egen epost-konto. Husk å kontrollere din e-post jevnlig, og slett meldinger så snart du ikke har bruk for dem lenger.

HVO sensurerer ikke e-post- eller newsmeldinger med unntak av "spam"-filtrering, men reserverer seg derimot retten til å begrense aksessen til e-post og news-systemene. Din e-postadresse vil være ”brukernavn @hivolda.no", og kan derfor være med på å identifisere både deg selv og HVO. Kommersiell bruk av e-post eller news er ikke tillatt.

Merk: Etter endt studium vil  tilgong til e-post og andre Ikt-tenester bli terminert etter 3 månadar.

Mat og drikke

Det er ikke under noen omstendighet tillatt å spise og drikke på datarommene.

Misbruk

Av sikkerhetsmessige årsaker vil all trafikk på nettverket ved HVO bli monitorert. Dette gjøres for å hindre innbrudd (hacking) og virusangrep. Videre skal dette arbeidet hindre misbruk av systemene som f.eks. lagring og deling av pornografisk materiale, musikk, filmer og annet uautorisert materiale, samt øvrig materiale som er i strid med norsk lov. Monitoreringen innebærer ikke at HVO kontrollerer innhold i e-post eller studentenes personlige mapper på nettverket, med mindre studenten selv eller annen autorisert rettsinstans godkjenner slik kontroll. HVO har rett til å stenge studentkontoer på nettverket ved mistanke om slik misbruk, og vil tilstrebe å undersøke saken snarest mulig, slik at evt. åpning av kontoen kan skje raskt. Ved gjentatt misbruk, eller hvis studenten nekter å etterkomme HVOs krav, vil HVO vurdere å stenge kontoen permanent.

Til slutt:

En grei tommelfingerregel å huske er at ”ikke alt som er mulig er tillatt”. HVO oppfordrer til bruk av sunn fornuft og ”normal folkeskikk”.

Høgskulen sine PCar

Det er om lag 330 student-PC-ar fordelt på dei ulike bygga på Campus. Desse er fordelt på auditorium, studentlabbar, grupperom og spesialrom.  Nokre av romma vert og brukt til undervisning og eksamen, og vert då ikkje tilgjengeleg i somme periodar, til dømes BK330. Alle labbane har tilknytt skrivarar. Dei fleste av desse kan og brukast frå din berbare herifrå.

Opne labbar

Ivar Aasen-huset:

Rondellar i lobbyen

 

Berte Kanutte-huset (BK)

Biblioteket

BK-253

BK-330

BK-377

 

Henrik Kaarstad-huset

I gangen i 1. etasje

 

Lukka  labbar

Ivar Aasen-huset

Aasen 112

 

Berte Kanutte-huset (BK)

BK-255 (Språklabb i 2. etasje)

 

Idrettsbygget

I1

I3

I4

 

Henrik Kaarstad-huset

Kunst og handverk-lokala

 

Hans Strøm-huset

Animasjon

Nettdesk

Redaksjonen

Setteriet

Meir om utskrift

Alle studentar må laste ned appen Kofax for å bruk av utskrift/kopi systemet.

For å kunne ta i bruk utskrift må studentar laste ned appen Kofax Business Connect. 
Studentane som ikkje har smarttelefon, kan aktivere studentkortet sitt, les meir her.

 

Aktivering av app

Last ned og installer appen Kofax Business Connect frå din eigen mobil/nettbrett

Kofax install

Opne appen og skriv inn "http://utskrift.hivolda.no/mobileserver" i serveradresse-feltet eller bruk denn QR-koda:

Kofax QR
 

Logg på med ditt eige brukarnamn og passord (FEIDE).

 

Påfylling av konto og utskrift frå mobile enheter

Logg på her

 

Pris

 • Svart/hvit, A4, enkelsidig 0,60 kr/ark

 • Svart/hvit, A4, dobbelsidig 1,00 kr/ark

 • Svart/hvit, A3, enkelsidig 1,20 kr/ark

 • Svart/hvit, A3, dobbelsidig 2,00 kr/ark

 • Farge, A4, enkelsidig 1,20 kr/ark

 • Farge, A4, dobbeltsidig 2,20 kr/ark

 • Farge, A3, enkeltsidig 2,40 kr/ark

 • Farge, A3, dobbeltsidig 4,40 kr/ark

Alle priser er i norske kroner og er inkl. mva. Prisene gjelder både utskrift og kopiering. Det er ikkje mogleg å få igjen pengane etter at de er satt over til din utskriftskonto. Dette gjelder også om du sluttar ved HVO.  De kan overføre din saldo over til andre studentar via portalen myprint@hivolda.no
 

 

Det er mange fordeler med et slikt system:

 • Du skriv ut på den skrivaren som passer best
 • Du må være ved skrivaren for å starte utskrifta
 • Du har muligheit for å angre deg og kansellere utskrifta
 • Utskrifter kan ikkje sendast til feil skrivar
 • Andre kan ikkje ta med seg dine utskrifter
 • Ingen utskrifter blir liggande igjen på skrivar
 • Mindre «unødvendige» utskrifter gir mindre trafikk på skrivar
 • Du kan skanne dokumenter og få dei tilsendt som PDF-vedlegg i ein e-post (gratis)

Meir om E-post

E-POST

Alle tilsette og studentar på høgskulen har si eiga e-post adresse. Studentane har sin e-post i Office 365 skya, medan tilsette har sin på ein lokal Exchange server. Det er eit par ting som kan vere greitt å vite:


KORLEIS SETTE OPP EPOST PÅ MOBILTELEFON/NETTBRETT:


Sidan dei forskjellige mobiltelefonane har ulike menyval går vi ikkje i detalj her, men kort fortalt:

Tilsett: Vel tilkoplingstype ‘Exchange’. Serveren sitt namn er webmail.hivolda.no, brukarnavn er "brukarnavn"@hivolda.no.
Student: Sjå her.

KORLEIS VIDARESENDE EPOSTEN:


Dersom ein ikkje vil følgje med på fleire epost kontoar kan det vere greitt å få alle til å sende til same. Her er oppskrifta på korleis:

Tilsett: Det er forklart i detalj her.
Student: Sjå her.

Installere Office på maskina di

Som student ved Høgskulen i Volda får du gratis installasjon av Office 365-pakka på inntil 5 - fem - einingar, PC og/eller Mac. Office 365 kan ikkje installerast på nettbrett eller mobil.

Her er ein video (27 sekunder) som syner korleis du gjeng fram for å installere Office 365-pakka på maskina di.