Nettskjema

Av omsyn til Koronaviruset oppmodar vi alle studentar og tilsette til å gjennomføre personlege intervju over telefon.

  • Å flytte intervjuet over til telefon krev ikkje endringsmelding til NSD.
  • Ønskjer du å gjennomføre intervjuet via Skype eller Zoom, må du sende endringsmelding til NSD. 
  • Om du har planlagt å gjere opptak av intervjuet, er det framleis Nettskjema-diktafonen som skal nyttast som opptaksløysing, - både for telefon- og videomøter. 

Du finn meir informasjon om gjennomføring av forskingsprosjekt under koronautbruddet på NSD sine nettsider.

Har du spørsmål, kontakt NSD eller personvernombodet, Cecilie Røeggen.

 

 

Nettskjema er ei sikker løysing for gjennomføring av datainnsamling via nett. 

Nettskjema har mange bruksområde og kan blant anna nyttast til 

  • spørjeundersøkingar
  • påmeldingar (seminar, møter o.l.) 
  • gjennomføring av lydopptak med mobilappen Nettskjema-diktafon
  • innsamling av bilete med mobilappen Nettskjema-bilde

Nettskjema er fritt tilgjengeleg for alle studentar og tilsette ved HVO.

Du finn brukarrettleiing og meir informasjon om Nettskjema sine bruksområde på UiO sine nettsider.
Brukarrettleiing til Nettskjema-diktafon finn du her

For meir informasjon om tenesta eller hjelp, kontakt: nettskjema@usit.uio.no