Nettskjema

Av omsyn til Koronaviruset oppmodar vi alle studentar og tilsette til å gjennomføre personlege intervju over telefon.

  • Å flytte intervjuet over til telefon krev ikkje endringsmelding til NSD.
  • Ønskjer du å gjennomføre intervjuet via Skype eller Zoom, må du sende endringsmelding til NSD. 
  • Nettskjema-diktafonen kan nyttast som opptaksløysing, - både for telefon- og videomøter. 

Du finn meir informasjon om gjennomføring av forskingsprosjekt under koronautbruddet på NSD sine nettsider.

Har du spørsmål, kontakt NSD eller personvernombodet, Cecilie Røeggen.

 

Nettskjema er ei sikker løysing for gjennomføring av datainnsamling via nett. 

Nettskjema har mange bruksområde og kan blant anna nyttast til 

  • spørjeundersøkingar
  • påmeldingar (seminar, møter o.l.) 
  • gjennomføring av lydopptak med mobilappen Nettskjema-diktafon
    OBS! Nettskjema har for tida tekniske problemer ved bruk av Nettskjema-diktafonen!
  • innsamling av bilete med mobilappen Nettskjema-bilde

Nettskjema er fritt tilgjengeleg for alle studentar og tilsette ved HVO.

Du finn brukarrettleiing og meir informasjon om Nettskjema sine bruksområde på UiO sine nettsider.
HVO si brukarrettleiing til Nettskjema-diktafon finn du her

For meir informasjon om tenesta eller hjelp, kontakt: nettskjema@usit.uio.no