Sei ifrå

Her kan du seie ifrå om ting du synes er vanskeleg å ta opp med dei nærast deg på studiet (faglærar, emneansvarleg, praksislærar, dekan), eller ta vidare om du har sagt frå om noko viktig og ikkje blitt høyrt. Ta kontakt med desse personane:

  • Eigedom om vesentlege manglar ved det fysiske miljøet.

  • Studiedirektør Gerd Mette Vatne Drabløs for å melde ifrå om feil, manglar eller uheldige opplevingar knytt til undervisningskvalitet og læringsmiljø

  • Studentrådgjevar Eli Anne Løksa for å melde ifrå om mobbing (seksuell) trakassering eller andre uønskte hendingar

  • Studentombod

  • Brot på personvern eller informasjonssikkerheit (Nettsvindel)

  • Melding dersom ein meinar student ikkje er skikka til det arbeidet dei utdannar seg til - Skikkavurdering (Tvilsmelding/Bekymringsmelding) 

sikresiden.no finn du opplæring og råd om kva du skal gjere i ein krisesituasjon, og korleis du kan hindre eller avgrense i forkant.

Er du tilsett og ynskjer å sei ifrå om noko, gjer du det her

   

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset