Profile picture for user ram

Roar Eilev Amdam

Professor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

https://orcid.org/0000-0002-8418-5342

Roar Amdam (f.1951) er doctor agric og professor i samfunnsplanlegging og leiing. Han er no pensjonist, men arbeider i 20 pst stilling på eit forskingsprosjekt. Han har tidlegare vore knytt til Møreforsking Volda som forskar og forskingsleiar. Han har omfattande erfaring frå forskings- og utviklingsarbeid innan regional- og kommunalforsking samt folkehelse. Han har publisert ei rekke artiklar og fleire bøker. 

Sentrale omgrep i hans forsking er instrumentell og kommunikativ rasjonalitet, og samarbeidsdriven (kollaborativ) planlegging og innovasjon. Det gjennomgåande temaet er korleis planlegging blir brukt, og kan brukast som reiskap for å styrke organisasjonars og samfunns demokratiske legitimitet og institusjonelle kapasitet.  Konkret inneber det drøfting av kvifor endogene og eksogene krefter må samvirke i samarbeidsdrivne planleggingsprosessar i regionar, kommunar, lokalsamfunn og partnarskapar, drøfting av strategiar for berekraftig utvikling og folkehelsearbeid, samt utvikling og utprøving av ein modell for samarbeidsdriven planlegging som er sett saman av Institusjonell, Strategisk, Taktisk og Operativ planlegging samt Læring. (ISTOL-modellen).

Han bygde opp og leia i 20 år høgskulens mastergradsprogram i samfunnsplanlegging og leiing, og underviste i offentleg organisering, planlegging og leiing. Han innehar ein kompetanse som blir etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, og ikkje berre på det området som tradisjonelt blir oppfatta som planlegging, men også innanfor folkehelsearbeid, nærmiljøarbeid og innovasjon. Han er ein etterspurd foredragshaldar.

Han fekk tildelt Høgskulen sin FoU-pris for 2021:

https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling/fou-prisen-2021-prisvinnaren-har-verkeleg-sett-spor-etter-seg

 

Han blei 70 år i 2021 og publiserte i den samanhengen to rapportar som samlar og utviklar hans mangeårige forsking på planlegging som styrings- og utviklingsverktøy:

Samskapt berekraft. Ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon som fremmar institusjonell handlingskapasitet og demokratisk legitimitet. Rapport - nr. 115/2022

https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2991502

Kommunal handlingskapasitet. Erfaringar med ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon. Rapport - nr. 112/2021

https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2827480

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Systematisk offentleg innovasjonsarbeid [ISBN 978-82-8285-089-6] 203s.
Publisert 2015 av Roar Amdam
Publisher: Forlag1

Planlegging og prosessleiing : korleis lykkast i utviklingsarbeid [ISBN 9788252179071] 248s.
Publisert 2011 av Roar Amdam
Publisher: Det Norske Samlaget

Planning in health promotion work : an empowerment model [ISBN 978-0-415-58367-1] 126s.
Publisert 2010 av Roar Amdam
Publisher: Routledge

Planlegging som handling [ISBN 8215008526] 262s.
Publisert 2005 av Roar Amdam
Publisher: Universitetsforlaget

Det regionalpolitiske regimeskiftet - tilfellet Noreg [ISBN 8251919339] 331s.
Publisert 2004 av Oddbjørn Bukve, Roar Amdam
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Kommunikativ planlegging : regional planlegging som reiskap for organisasjons- og samfunnsutvikling [ISBN 82-521-5601-0] 317s.
Publisert 2000 av Roar Amdam, Jørgen Amdam
Publisher: Det Norske Samlaget

Planlegging og Handling. Kommunal planlegging som grunnlag for politisk styring
Publisert 1998 av Kjell Harald Olsen, Terje (red.) Kleve, Jan Inge Jenssen, Trond Lie, Roar Amdam

Regionalpolitikk og bygdeutvikling : drøfting av lokale tiltaksstrategiar 245s.
Publisert 1995 av Roar Amdam, Arne Isaksen, Grethe Mattland Olsen
Publisher: Det Norske Samlaget

Strategisk og mobiliserande planlegging. Kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden [ISBN 82-521-3371-1] 269s.
Publisert 1990 av Roar Amdam, Jørgen Amdam
Publisher: Det Norske Samlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Co-creation as a strategy for expanding networks and creating a broader collaboration profile for implementing integration policies
Publisert 2023 av Elisabeth Busengdal, Roar Amdam

“Health in All Policies” in Norwegian municipalities—Dilemmas and lack of legitimacy and capacity
Publisert 2023 av Roar Amdam

Planning and innovation in a collaborative framework
Publisert 2020 av Roar Amdam

Ein nasjonal integreringspolitikk som er utfordrande å iverksetje? Norske kommunar som lykkast.
Publisert 2020 av Elisabeth Busengdal, Roar Amdam, Anne Britt Djuve

Legitimising inter-sectoral public health policies: A challenge for professional identities?
Publisert 2019 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, Elisabeth Fosse

Strukturelle vilkår for medverking i kommunal planlegging og politikk under tre ulike styringssystem
Publisert 2019 av Roar Amdam

Klokskap og leiarskap i samarbeidsdriven innovasjon
Publisert 2019 av Roar Amdam

Intersectoral planning for public health: Dilemmas and challenges
Publisert 2018 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, Elisabeth Minda Fosse

Samarbeidsdriven planlegging
Publisert 2018 av Roar Amdam

Public health terminology: Hindrance to a Health in All Policies approach?
Publisert 2017 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam, Elisabeth Fosse

Oppsummering og implikasjonar
Publisert 2015 av Roar Amdam

Posisjonering og avgrensing
Publisert 2015 av Roar Amdam, Randi Bergem

An integrated planning, learning and innovation system in the decentralized public sector; a Norwegian perspective
Publisert 2014 av Roar Amdam

Samhandlingsreforma som partnarskap og innovasjon
Publisert 2013 av Roar Amdam

Fokus på prosess: Kommunikativ og samarbeidande planlegging
Publisert 2012 av Roar Amdam

Kommuneplanleggingas institusjonelle legitimitet
Publisert 2011 av Roar Amdam

Empowerment Planning in Regional Development
Publisert 2010 av Roar Amdam

Fylkesplanlegging som nasjons- eller regionbygging?
Publisert 2004 av Roar Amdam

Spatial County Planning as a Regional Legitimating Process
Publisert 2004 av Roar Amdam

Multiaktørplanlegging i norsk regionalpolitikk
Publisert 2004 av Roar Amdam

Kapabilitet og partnarskap i Haram kommune
Publisert 2004 av Geir Tangen, Roar Amdam

Regimeskifte på norsk
Publisert 2004 av Oddbjørn Bukve, Oddbjørn Bukve, Roar Amdam

Regionalpolitisk regimeendring og regional utvikling
Publisert 2004 av Oddbjørn Bukve, Oddbjørn Bukve, Roar Amdam

Partnarskap for auka kommunal kapabilitet
Publisert 2002 av Geir Tangen, Roar Amdam

Sectoral versus territorial regional planning and development in Norway
Publisert 2002 av Roar Amdam

Territoriell og sektoriell samfunnsplanlegging - mot ei todeling?
Publisert 2001 av Roar Amdam

Empowering new regional political institutions: A Norwegian case
Publisert 2001 av Roar Amdam

An organisational approach to the development of regional dynamism
Publisert 1999 av Roar Amdam, Reginald Byron, John Hutson

Sustainable local development in practice - The case of Sykkylven
Publisert 1997 av Roar Amdam

Vilkåra for vellukka plan- og utviklingsarbeid
Publisert 1997 av Roar Amdam

Kommunal planlegging og dynamiske regionar
Publisert 1997 av Roar Amdam

Empowerment Planning in Local Communities : Some Experiences from Comb ining Communicative and Instrumental Rationality in Local Planning in Norway
Publisert 1997 av Roar Amdam

Bygdeutvikling - gir både vinnarar og taparar
Publisert 1996 av Roar Amdam, Kristian Aasbrenn

Anna

Strukturelle vilkår for medverking i kommunal planlegging og politikk under ulike styringssystem
Publisert 2022 av Roar Amdam

Bærekraft i planlegging som rød tråd
Publisert 2022 av Roar Amdam

Boligblokk rasert etter kutt i psykiatrien
Publisert 2022 av Roar Amdam

Krav til leiarar og deltakarar i samarbeidsdriven planlegging - handlingskapasitet og legitimitet
Publisert 2022 av Roar Amdam

ISTOL - ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon
Publisert 2022 av Roar Amdam

Kva er samarbeidsdriven planlegging, utviklingsarbeid og innovasjon?
Publisert 2022 av Roar Amdam

Kvifor samarbeid mellom offentleg, privat og frivillig sektor i plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2022 av Roar Amdam

Krav til leiarar og deltakarar i samabreidsdriven nærings- og bygdeutvikling - handlingskapasitet og legitimitet.
Publisert 2022 av Roar Amdam

ISTOL - ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon
Publisert 2022 av Roar Amdam

Kva er samarbeidsdriven planlegging, utviklingsarbeid og innovasjon?
Publisert 2022 av Roar Amdam

Kvifor samarbeid mellom offentleg, privat og frivillig sektor i plan- og utviklingsarbeid?
Publisert 2022 av Roar Amdam

Tverrfagleg utviklingsarbeid som samarbeidsdriven planlegging og innovasjon. Krav til leiarar, tilsette og brukarar.
Publisert 2022 av Roar Amdam

Kva er samarbeidsdriven planlegging, utviklingsarbeid og innovasjon?
Publisert 2022 av Roar Amdam

Kvifor kommune 3.0?
Publisert 2022 av Roar Amdam

Helse i plan med vekt på kommunikativ planlegging
Publisert 2022 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid - politikk, planlegging og partnarskap
Publisert 2022 av Roar Amdam

Tillitsreformens relevans for planlegging
Publisert 2022 av Roar Amdam

Samskapt berekraft. Ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon som fremmar institusjonell handlingskapasitet og demokratisk legitimitet. [ISBN 978-82-7661-368-1] 309s.
Publisert 2022 av Roar Amdam
Publisher: Høgskulen i Volda

Helse i plan. Folkehelsearbeid er politikk, planlegging og partnarskap, men manglar både handlingskapasitet og legitimitet.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Helse i plan. Folkehelsearbeid er politikk, planlegging og partnarskap, men manglar både handlingskapasitet og legitimitet.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Evaluering. Læring på ulike nivå.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å mekle avtalar om kven gjer kva og når. Operativ planlegging.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å moderere debattar om kva som skal gjennomførast. Taktisk planlegging.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å fasilitere dialogar om kvifor endre. Strategisk planlegging.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å sette rammer for utviklingsarbeid. Institusjonell planlegging.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Samarbeidsdriven planlegging og innovasjon
Publisert 2021 av Roar Amdam

Kvifor, kva og korleis gjennomføre endringar. Innovasjon som systematisk arbeid over tid.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Formålet med involvering og medverking i kommunalt plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å vite korleis endre
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å vita kva som skal endrast
Publisert 2021 av Roar Amdam

Å vite kvifor endre noko
Publisert 2021 av Roar Amdam

Kvifor innovasjon
Publisert 2021 av Roar Amdam

Samhandling, planlegging og kompetanse
Publisert 2021 av Roar Amdam

Planverktøy og styrking av kommuneplanens samfunnsdel. Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i plan- og utviklingsarbeid.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Samarbeidsdriven planlegging etter dugnadsmetoden. Forelesing på emnet Prosessleiing og deltakingsdemokratiske metodar.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Kommunikativ rasjonalitet
Publisert 2021 av Roar Amdam

Kommunal kapasitetsbygging. Erfaringar med ein modell for samarbeidsdriven planlegging og innovasjon. [ISBN 978-82-7661-365-0] 334s.
Publisert 2021 av Roar Amdam

Organisasjonsutvikling
Publisert 2020 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid - politikk og planlegging
Publisert 2020 av Roar Amdam

Dialogbasert utviklingsarbeid, relatert til nærings- og bygdeutvikling og samarbeidsprosessar
Publisert 2020 av Roar Amdam

Plan- og utviklingsarbeid i samspel mellom offentleg og privat sektor
Publisert 2020 av Roar Amdam

How wisdom in collaborative processes can increase institutional legitimacy
Publisert 2019 av Roar Amdam

Kommunal innsparing gjennnom medverknad, samskaping og betre kvalitet
Publisert 2019 av Roar Amdam

Smarte bygder og Vestland fylke
Publisert 2019 av Roar Amdam

Helse i plan - folkehelsearbeid som samarbeidsdriven planlegging
Publisert 2019 av Roar Amdam

Communicative rationality
Publisert 2019 av Roar Amdam

Alle skal med - eller må dei, bør dei og kan dei det?
Publisert 2019 av Roar Amdam

Korleis auke legitimiteten til kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Orkland kommune
Publisert 2019 av Roar Amdam

Innbyggardialog og samarbeidsdriven planlegging og innovasjon i kombinasjon mellom instrumentell og kommunikativ rasjonalitet
Publisert 2019 av Roar Amdam

Modernisering, styringsregimer og Orkland kommune som innovasjon
Publisert 2019 av Roar Amdam

Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities [ISBN 9788230868157]
Publisert 2019 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentleg plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2018 av Roar Amdam

Plan- og utviklingsarbeid i offentleg sektor
Publisert 2018 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentleg plan- og utviklingarbeid
Publisert 2018 av Roar Amdam

Plan- og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjon
Publisert 2018 av Roar Amdam

Kva rammevilkår påverkar deg som leiar av UH-sektoren
Publisert 2018 av Roar Amdam

Medverking som metode i kommunalt utviklingsarbeid
Publisert 2018 av Roar Amdam

Helse i plan
Publisert 2018 av Roar Amdam

Samanheng, prosess og systematikk i planarbeid
Publisert 2018 av Roar Amdam

Planlegging, leiing og læring i barnehagar
Publisert 2018 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid - politikk og planlegging
Publisert 2018 av Roar Amdam

Alle skal med - inkluderande samfunnsutvikling
Publisert 2018 av Roar Amdam

Frå samordning til samskaping - nye konferansebehov
Publisert 2018 av Roar Amdam

Frå fragmentering til samskaping - ein urealistisk visjon?
Publisert 2018 av Roar Amdam

Wisdom and leadership in collaborative innovation
Publisert 2018 av Roar Amdam

Kvifor er samskaping den store utfordringa framover, og kva inneber det eigentleg å samskape tenester?
Publisert 2018 av Roar Amdam

Utfordringar med integrering av folkehelseperspektiv i kommunale planar
Publisert 2018 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentlig plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2018 av Roar Amdam

Plan- og utviklingsarbeid i offentleg sektor
Publisert 2018 av Roar Amdam

Communicative rationality
Publisert 2018 av Roar Amdam

Institusjonell kapasitet som motor for regional utvikling
Publisert 2018 av Roar Amdam

Kva er eigentleg meistring, og korleis kan vi som fagpersonar fremme det hos andre?
Publisert 2018 av Roar Amdam

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Leiarsamling - rektor si leiargruppa. Foredrag og prosessleiing
Publisert 2017 av Roar Amdam

Kommisjonsarbeid og det å skrive ein god søknad
Publisert 2017 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentleg plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2017 av Roar Amdam

Plan- og utviklingsarbeid i offentleg sektor
Publisert 2017 av Roar Amdam

Prosjekt, prosjektorganisering og prosjektleiing
Publisert 2017 av Roar Amdam

Det politiske styringssystemet, maktstrukturar, fylkeskommunen og samfunnsutviklarrolla
Publisert 2017 av Roar Amdam

Verdibevisst leiing og Høgskulen i Volda
Publisert 2017 av Roar Amdam

Det gode liv - heile livet
Publisert 2017 av Roar Amdam

Systematisk offentleg innovasjonsarbeid
Publisert 2017 av Roar Amdam

Helse i plan
Publisert 2017 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentleg plan-og utviklingsarbeid.
Publisert 2017 av Roar Amdam

Plan-og utviklingsarbeid i offentleg sektor
Publisert 2017 av Roar Amdam

Collaborative planning for healthy cities
Publisert 2017 av Ellen Strøm Synnevåg, Roar Amdam

Systematisk offentleg innovasjonsarbeid
Publisert 2016 av Roar Amdam

Nærmiljø og lokalsamfunn som frammar folkehelse - fagleg kommentar
Publisert 2016 av Roar Amdam

Folkehelse
Publisert 2016 av Roar Amdam

Bruk av kvalitative metodar i kartleggingsarbeid
Publisert 2016 av Roar Amdam

Frå kommunal planstrategi til kommuneplanens samfunnsdel
Publisert 2016 av Roar Amdam

Innovasjon, samskaping og partnarskap
Publisert 2016 av Roar Amdam

Deltaking og medverknad i lokalt utviklingsarbeid
Publisert 2016 av Roar Amdam

Frå kommunal planstrategi til kommuneplanens samfunnsdel
Publisert 2016 av Roar Amdam

Styringsformer sin påverknad på innovasjonskultur
Publisert 2016 av Roar Amdam

Samordning og samhandling - ei teoretisk tilnærming
Publisert 2016 av Roar Amdam

Samhandling, konflikt og konflikthandtering i utvikling av kunstarenaer
Publisert 2016 av Roar Amdam

Dialogbasert utviklingsarbeid med vekt på mobilisering, tilslutning og samarbeidsprosessar
Publisert 2016 av Roar Amdam

Nytenking og samhandling mot felles mål for utvikling av kunstarenaer
Publisert 2016 av Roar Amdam

Utviklingsarbeid i skjeringsfeltet mellom offentleg sektor, organisasjon og frivillig sektor
Publisert 2016 av Roar Amdam

Dialogbasert utviklingsarbeid relatert til innovasjon i offentleg sektor
Publisert 2016 av Roar Amdam

Innovasjon i offentleg sektor
Publisert 2016 av Roar Amdam

Åtti prosent seminar, Siw Magnussen
Publisert 2016 av Roar Amdam

Helse i plan
Publisert 2016 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid - politikk og planlegging
Publisert 2016 av Roar Amdam

Partnarskap og nettverksstyring
Publisert 2016 av Roar Amdam

Legitim leiarskap
Publisert 2016 av Roar Amdam

Planlegging, forankring og legitimitet
Publisert 2016 av Roar Amdam

Stopp salet av Nordvestlandet
Publisert 2015 av Roar Amdam

Samhandling, samansette behov og innovasjon
Publisert 2015 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing. Korleis lykkast i utviklingsarbeid
Publisert 2015 av Roar Amdam

Kvalitative metodar
Publisert 2015 av Roar Amdam

Helse i plan
Publisert 2015 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2015 av Roar Amdam

Kommunal planlegging (PBL) med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
Publisert 2015 av Roar Amdam

Kommunal planlegging
Publisert 2015 av Roar Amdam

Ein god leiar er ein god planleggar
Publisert 2015 av Roar Amdam

Prosjekt- og prosessleiing i helse og omsorg
Publisert 2015 av Roar Amdam

Innovasjon, planlegging og tenesteforsking i helse og omsorg
Publisert 2015 av Roar Amdam

Kommunal planlegging (PBL) med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
Publisert 2015 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid - omgrep, prosess og legitimitet
Publisert 2015 av Roar Amdam

Kommunal planlegging (PBL) med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
Publisert 2015 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2015 av Roar Amdam

Reformer og modernisering i offentlege sektor
Publisert 2014 av Roar Amdam

Variablar og verktøy i plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2014 av Roar Amdam

Individuell og kollektiv kapasitetsbygging
Publisert 2014 av Roar Amdam

Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet i planlegging
Publisert 2014 av Roar Amdam

Utviklingsarbeid i organisasjon og samfunn
Publisert 2014 av Roar Amdam

Utviklingstrekk og utfordringar i kommunane
Publisert 2014 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentlege plan- og utviklingsprosessar
Publisert 2014 av Roar Amdam

Planlegging av nærings- og bygdeutviklingsprosjekt
Publisert 2014 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2014 av Roar Amdam

Reformer og modernisering av og i offentleg sektor i eit HR-perspektiv
Publisert 2014 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing, Samplan 2014
Publisert 2014 av Roar Amdam

Kommuneplanlegging som reiskap for styring og leiing
Publisert 2014 av Roar Amdam

Kommunal leiarar sin kontekst - leiaropplæringa Volda kommune
Publisert 2014 av Roar Amdam

Innovasjon, leiing, planlegging og personleg ansvar
Publisert 2014 av Roar Amdam

Folkehelse i kommunal planlegging med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
Publisert 2014 av Roar Amdam

Vi må sikre god planlegging og gode prosessar
Publisert 2014 av Roar Amdam

Helsefremmande tenester for eldre i eit samfunnsperspektiv
Publisert 2014 av Roar Amdam

Samhandling, samansette behov og innovasjon
Publisert 2014 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i helse og omsorg
Publisert 2014 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid - politikk og planlegging
Publisert 2014 av Roar Amdam

Samarbeidsdriven innovasjon og forsking på tenester i helse og omsorg
Publisert 2014 av Roar Amdam

Korleis ta med pensjonistane i arbeidet med personar med samansette behov/problem?
Publisert 2014 av Roar Amdam

Kommunal planlegging (PBL) med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel, Ålesund
Publisert 2014 av Roar Amdam

Kommunal planlegging (PBL) med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel, Kristiansund
Publisert 2014 av Roar Amdam

Erfaring frå bygging av forskingsgrupper
Publisert 2013 av Roar Amdam

Planleggingsperspektiv på pasientforløp og samhandling
Publisert 2013 av Roar Amdam

Plankompetanse og reflekterande praktikarar
Publisert 2013 av Roar Amdam

Masteremnet helse og omsorg i plan som danningsprosjekt
Publisert 2013 av Roar Amdam

Masteremnet helse og omsorg i plan som danningsprosjekt
Publisert 2013 av Roar Amdam

Masteremnet helse og omsorg i plan som danningsprosjekt
Publisert 2013 av Roar Amdam

Masteremnet helse og omsorg i plan som danningsprosjekt
Publisert 2013 av Roar Amdam

Kommunikativ planlegging i praksis
Publisert 2013 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid i eit planleggingsperspektiv
Publisert 2013 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2013 av Roar Amdam

Mobilisering og frivillig sektor
Publisert 2013 av Roar Amdam

Samhandling og medverking, teori og praksis
Publisert 2013 av Roar Amdam

Samhandling og medverknad, teori og praksis
Publisert 2013 av Roar Amdam

Utviklingstrekk og utfordringar i kommunane. Plan- og bygningslova som verktøy i samfunnsutviklinga
Publisert 2013 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentleg plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2013 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2013 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i offentleg plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2013 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2013 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i kommunelt plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2013 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2013 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i kommunalt plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2013 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2013 av Roar Amdam

An integrated planning, innovation and learning system in public sector
Publisert 2013 av Roar Amdam

Helse og omsorg i plan. Tankar om innhald, organisering og pensum
Publisert 2012 av Roar Amdam

Helse og omsorg i plan - eit tverrsektorielt reiskap for samhandling og felles planlegging
Publisert 2012 av Roar Amdam

Helse i Nordfjord
Publisert 2012 av Roar Amdam

Process leadership
Publisert 2012 av Roar Amdam

Organising empowerment planning as a project
Publisert 2012 av Roar Amdam

Empowerment planning
Publisert 2012 av Roar Amdam

Identification of inequalities
Publisert 2012 av Roar Amdam

Planlegging i folkehelsearbeidet - kapasitetsbyggande planlegging
Publisert 2012 av Roar Amdam

Helse og omsorg i plan
Publisert 2012 av Roar Amdam

Kommunikativ versus instrumentell planlegging
Publisert 2012 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i kommunalt plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2012 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2012 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i kommunalt plan- og utviklingsarbeid
Publisert 2012 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing i lokal samfunnsutvikling
Publisert 2012 av Roar Amdam

Mobilisering, forankring og samarbeidsprosessar i plan- og utviklingsarbeid relatert til lokal samfunnsutvikling
Publisert 2012 av Roar Amdam

Dialogbasert nærings- og utviklingsarbeid relatert til lokal samfunnsutvikling
Publisert 2012 av Roar Amdam

Mobilisering av frivillig sektor i Volda
Publisert 2012 av Roar Amdam

Korleis lykkast i utviklingsarbeid?
Publisert 2012 av Roar Amdam

Å få samhandling og stadutvikling til å fungere
Publisert 2012 av Roar Amdam

Helse i plan - korleis lykkast i min kommune
Publisert 2012 av Roar Amdam

Korleis lykkast i utviklingsarbeid - folkehelse
Publisert 2012 av Roar Amdam

Kommuneplanen som styringsverktøy. Korleis kople satsingsområda i kommuneplanen til økonomiplanen og årsbudsjett
Publisert 2012 av Roar Amdam

Medverknad som grunnlag for god samhandling
Publisert 2012 av Roar Amdam

Masteremnet helse og omsorg i plan som danningsprosjekt
Publisert 2012 av Roar Amdam

Samhandlingsreformen og folkehelse - en innovasjon?
Publisert 2012 av Roar Amdam

Fusk i masterprogram
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2011 av Roar Amdam

Perspektiv på reformer i offentleg forvaltning
Publisert 2011 av Roar Amdam

Perspektiv på prosjektet Helse i Selje
Publisert 2011 av Roar Amdam

Leiingsteori
Publisert 2011 av Roar Amdam

Utvikling av eit samanhengande plansystem og styringsdialog i Giske kommune
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging av samfunnsutviklinga i eit folkehelseperspektiv
Publisert 2011 av Roar Amdam

Kommuneplanens samfunnsdel som strategisk styringsreiskap for utvikling av attraktive kommunar, dugnadsmetoden
Publisert 2011 av Roar Amdam

Evaluering av God helse partnerskapen
Publisert 2011 av Roar Amdam

Tverrfagleg samarbeid i kommunar
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging i folkehelsearbeid
Publisert 2011 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2011 av Roar Amdam

New Public Management - ei utfordring for samfunnsplanlegginga
Publisert 2011 av Roar Amdam

Kommunikativ versus instrumentell planleggingsteori
Publisert 2011 av Roar Amdam

Kommunikativ versus instrumentell planleggingsteori
Publisert 2011 av Roar Amdam

Legitimazing regional and local community development work through planning
Publisert 2011 av Roar Amdam

Styringsregime og strukturelle vilkår for planlegging og medverking
Publisert 2010 av Roar Amdam

Kommunar si eigenevaluering av deira arbeid som partnarar i God helse programmet i Møre og Romsdal 36s.
Publisert 2010 av Roar Amdam

Local and regional restructuring and the impacts on industrial development and attractiveness
Publisert 2010 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing
Publisert 2010 av Roar Amdam

New public management - ei utfordring for samfunnsplanlegginga
Publisert 2010 av Roar Amdam

Kommunikativ planleggingsteori
Publisert 2010 av Roar Amdam

Dialogbasert utviklingsarbeid og prosessleiing i samfunn og organisasjonar
Publisert 2010 av Roar Amdam

Perspektiv på reformer i offentleg sektor og utfordringar for samspelet mellom politikk og administrasjon
Publisert 2010 av Roar Amdam

Utfordringar i planutdanninga
Publisert 2010 av Roar Amdam

Kva kjenneteiknar eit utviklingsorientert bygdesamfunn?
Publisert 2010 av Roar Amdam

Planlegging som handling. Planverktøy
Publisert 2010 av Roar Amdam

Planlegging som handling. Plansystem
Publisert 2010 av Roar Amdam

Planlegging som handling. Overordna planprosessar
Publisert 2010 av Roar Amdam

Planlegging av samfunnsutvikling i folkehelseperspektiv
Publisert 2010 av Roar Amdam

Local and regional restructuring and the impacts on industrial development and attractiveness 13s.
Publisert 2010 av Roar Amdam

Har ein handlingsrom på regionalt nivå? Har ein behov for nye regionalpolitiske institusjonar?
Publisert 2010 av Roar Amdam

Innovation, network governance and planning in rural areas
Publisert 2009 av Roar Amdam

Innovation, network governance and planning in rural areas
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid i kommunar
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

Folkehelsearbeid som empowerment, politikk, planlegging og prosessleiing
Publisert 2009 av Roar Amdam

New Public Management - ei utfordring for samfunnsplanlegginga
Publisert 2009 av Roar Amdam

Organisering, gode prosesser og empowerment i planleggingsarbeid
Publisert 2009 av Roar Amdam

Kommunikativ planlegging
Publisert 2009 av Roar Amdam

Element i kapasitetsbyggande planlegging
Publisert 2009 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing - bygdeutvikling
Publisert 2009 av Roar Amdam

Element i kapasitetsbyggande planlegging
Publisert 2009 av Roar Amdam

Planlegging og prosessleiing - stedsutvikling
Publisert 2009 av Roar Amdam

Innovation, network governance and planning in rural areas 17s.
Publisert 2009 av Roar Amdam

The government-governance dilemma in regional public-private partnership 18s.
Publisert 2008 av Roar Amdam

The goverment - governance dilemma in regional public-private partnership Paper for the SUPS10 Sharjah
Publisert 2008 av Roar Amdam

Instrumentell og/eller kommunikativ planlegging
Publisert 2008 av Roar Amdam

Planlegging og partnerskap i folkehelsearbeidet
Publisert 2008 av Roar Amdam

Kvalitetssikring av planprosessar - kva er indikasjonar på suksess og "fiaskao"?
Publisert 2008 av Roar Amdam

New Public Management - ei utfordring for planlegginga
Publisert 2008 av Roar Amdam

Planleggingsredskaper - strategisk, taktisk og operativ planlegging og overveielser i forfold til romlig sunhetsplanlegging
Publisert 2008 av Roar Amdam

Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid [ISBN 9788276922875] 70s.
Publisert 2008 av Roar Amdam, Randi Bergem

Leiarar i partnerskap for regional utvikling [ISBN 9788276922769] 113s.
Publisert 2007 av Roar Amdam, Geir Tangen

Verktøy i planlegging - instrumentell og/eller kommunikativ planlegging Governance til bruk i og utenfor Jernbaneverket
Publisert 2007 av Roar Amdam

Instrumentell og/eller kommunikativ planlegging
Publisert 2007 av Roar Amdam

Folkehelse, planarbeid og deltaking Korleis involvere ulike sektorar og interessegrupper i planprosessen?
Publisert 2007 av Roar Amdam

"Kommuner uten nettverk er isolerende og døende"
Publisert 2007 av Roar Amdam

Integrating health considerations into spatial planning and development Communicative planning - learning and evaluation
Publisert 2007 av Roar Amdam

Empowerment planning - a communicative action model
Publisert 2007 av Roar Amdam

Empowerment planning in regional development
Publisert 2007 av Roar Amdam

Kvalitetssikring av planprosessar - kva er indikasjonar på suksess og fiasko
Publisert 2007 av Roar Amdam

Organisering og samhandling for God helse-arbeid i kommunane
Publisert 2007 av Roar Amdam

Empowerment planning - a quality development approach to successful and sustainable public health policy
Publisert 2007 av Roar Amdam

Empowerment planning - philosopy and implementation
Publisert 2007 av Roar Amdam

Folkehelse i kommuneplanlegginga
Publisert 2007 av Roar Amdam

New Public Management - greier planleggarane å møte utfordringa?
Publisert 2007 av Roar Amdam

New Public Management - ei utfordring for samfunnsplanlegginga
Publisert 2007 av Roar Amdam

The HEPRO Healthy City project approach 25s.
Publisert 2007 av Roar Amdam

Empowerment evaluation in regional planning and public health 21s.
Publisert 2007 av Roar Amdam

Empowerment planning : a communicative action model 29s.
Publisert 2006 av Roar Amdam

The governance turn in public health and regional planning 25s.
Publisert 2006 av Roar Amdam

Utdanningar innafor planlegging, leiing og utviklingsarbeid ved Høgskulen i Volda
Publisert 2006 av Roar Amdam

The governance turn in public health and regional planning
Publisert 2006 av Roar Amdam

The AESOP-report on implications of the Bologna process for planning education in Europe - some reflections
Publisert 2006 av Roar Amdam

Integrating health considerations into spatial planning and development, communicative planning
Publisert 2006 av Roar Amdam

Integrating health considerations into spatial planning and development, communicative planning - the planning process
Publisert 2006 av Roar Amdam

Kommunikativ planlegging. Prosessorientert planlegging for partnerskap og folkehelsekommunar
Publisert 2006 av Roar Amdam

Folkehelse, partnerskap og forvaltningsreformen
Publisert 2006 av Roar Amdam

Verknader av New Public Management på planlegging More med planteori
Publisert 2006 av Roar Amdam

Korleis planlegge for folkehelse
Publisert 2006 av Roar Amdam

Modeller for regional planlegging og utvikling
Publisert 2006 av Roar Amdam

Forholdet mellom samfunnsplanlegging og det gode liv
Publisert 2006 av Roar Amdam

Planlegging og New Public Management
Publisert 2006 av Roar Amdam

Perspektiv på universell utforming og planlegging
Publisert 2006 av Roar Amdam

Universell utforming, planlegging og folkehelse
Publisert 2006 av Roar Amdam

Regional Development Agencies as Network Organisations 15s.
Publisert 2005 av Roar Amdam

The Legitimating Process of Regional Development Agencies 16s.
Publisert 2005 av Roar Amdam

The Impact of New Public Management Reforms on Regional Planning 16s.
Publisert 2005 av Roar Amdam

Planlegging og New Public Management
Publisert 2005 av Roar Amdam

Regional development agencies as network organisations
Publisert 2005 av Roar Amdam

The legitimating process of regional development agencies
Publisert 2005 av Roar Amdam

The impact of New Public Management Reforms on regional Planning
Publisert 2005 av Roar Amdam

Balansert målstyring som styringsverktøy - eit system for medverknad
Publisert 2005 av Roar Amdam

Planlegging som handling
Publisert 2005 av Roar Amdam

Kulturarven som ressurs for lokalsamfunns- og næringsutvikling
Publisert 2005 av Roar Amdam

Å planlegge god helse
Publisert 2005 av Roar Amdam

Balansert målstyring - keisarens nye klede eller?
Publisert 2005 av Roar Amdam

Regionalt partnerskap i folkehelsearbeidet
Publisert 2005 av Roar Amdam

Kommunikativ planlegging på lokalnivået
Publisert 2005 av Roar Amdam

World Cafe som grensesprengande arbeidsmetode i kommuneplanlegginga
Publisert 2005 av Roar Amdam

Folkehelsearbeidet i Volda kommune
Publisert 2004 av Roar Amdam

Folkehelsearbeidet i Haram kommune
Publisert 2004 av Roar Amdam

Folkehelsearbeidet i Kristiansund og Frei kommunar
Publisert 2004 av Roar Amdam

Folkehelsearbeidet i Surnadal kommune
Publisert 2004 av Roar Amdam

Folkehelsearbeidet i Aukra kommune
Publisert 2004 av Roar Amdam

Folkehelsearbeidet i Molde kommune
Publisert 2004 av Roar Amdam

Innspel til folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal
Publisert 2004 av Roar Amdam

Innspel til folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal
Publisert 2004 av Roar Amdam

Institutional leadership in regional planning and development 21s.
Publisert 2004 av Roar Amdam

Balansert målstyring som styringsverktøy - et system for medverknad
Publisert 2004 av Roar Amdam

Regionalpolitikk utan regionar – ein norsk avart
Publisert 2004 av Roar Amdam

Mot eit multiaktørperspektiv på regional planlegging
Publisert 2004 av Roar Amdam

Institutional leadership in regional planning and development
Publisert 2004 av Roar Amdam

Bypolitikk i Møre og Romsdal [ISBN 8276611966] 46s.
Publisert 2004 av Jørgen Amdam, Roar Amdam

Legitimerande regional planlegging [ISBN 8276921833] 207s.
Publisert 2003 av Roar Amdam

Folkehelsa som regionalpolitisk tema - partnerskap som strategi
Publisert 2003 av Roar Amdam

Organisering av forskinga ved HVO
Publisert 2003 av Roar Amdam

Behovet for betre organisering og kompetanse i kommunal tenesteproduksjon - omstrukturering i kommunesektoren
Publisert 2003 av Roar Amdam

Behovet for betre organisering og kompetanse i kommunal tenesteproduksjon - omstrukturering av kommunesektoren
Publisert 2003 av Roar Amdam

Spatial planning and legitimating processes in regional network organisations 18s.
Publisert 2003 av Roar Amdam

Forelesing om utviklingstrekk i offentleg sektor og om politikkpåverking
Publisert 2003 av Roar Amdam

Mastergradsprogrammer
Publisert 2003 av Roar Amdam

Forelesing om vidaregåande opplæring som regional utviklingsaktør
Publisert 2003 av Roar Amdam

Forelesing om leiing i kommunar - nye leiarroller i kommuneorganisasjonar
Publisert 2003 av Roar Amdam

Forelesing om strategisk planlegging som konsept og om prosjektstyring
Publisert 2003 av Roar Amdam

Regionbygging ovafrå eller nedafrå?
Publisert 2003 av Roar Amdam

Spatial planning and legitimating processes in regional network organisations
Publisert 2003 av Roar Amdam

Regional planning as a legitimating process
Publisert 2003 av Roar Amdam

Regional planning as a legitimating development process 19s.
Publisert 2003 av Roar Amdam

Planlegging på systemnivå. Planlegging i organisasjonar - teori og metodar
Publisert 2003 av Roar Amdam

Om å leie utviklingsprosessar
Publisert 2002 av Roar Amdam

Utfordringar for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - kva er det viktig å ta omsyn til?
Publisert 2002 av Roar Amdam

Partnarskap for auka kommunal kapabilitet 22s.
Publisert 2002 av Geir Tangen, Roar Amdam

Multi-actor planning in Norwegian regional policy 22s.
Publisert 2002 av Roar Amdam

Multiaktørplanlegging i norsk regionalpolitikk 26s.
Publisert 2002 av Roar Amdam

Lokal forvaltning : kva skjer og kvifor bør grunneigarar og interesseorganisasjonane engasjere seg?
Publisert 2002 av Roar Amdam

Strategisk planlegging
Publisert 2002 av Roar Amdam

Behovet for fylkeskommunen
Publisert 2002 av Roar Amdam

Multilevel regional planning in Norway
Publisert 2002 av Roar Amdam

Multiaktørplanlegging i norsk regionalpolitikk
Publisert 2002 av Roar Amdam

Fylkeskommunens legitimitet og eksistens
Publisert 2001 av Roar Amdam

Det kommunikative hamskiftet i planleggingsteorien
Publisert 2001 av Roar Amdam

Planlegging og IKT som reiskap for organisasjons- og samfunnsutvikling
Publisert 2001 av Roar Amdam

Haram kommune i partnarskap - evaluering av prosjektet "Haram på kartet" [ISBN 8276921779] 1s.
Publisert 2001 av Roar Amdam, Geir Tangen

Marginal Communities in a Globalised Economy
Publisert 2001 av Jørgen Amdam, Roar Amdam

Å samordne gjennom samtale - kommunikativ planlegging i praksis
Publisert 2001 av Roar Amdam

Det nye fylket
Publisert 2001 av Roar Amdam

European spatial development perspective and the Norwegian planning system 21s.
Publisert 2001 av Roar Amdam

Towards a two parallel territorial planning system in Norway
Publisert 2000 av Roar Amdam

Legitimering av nye regionalpolitiske institusjonar og prosessar 56s.
Publisert 2000 av Roar Amdam

Changed regional policy and new political institutions in Norway : towards a two parallel territorial planning system 22s.
Publisert 2000 av Roar Amdam

Changed regional policy and new political institutions
Publisert 2000 av Roar Amdam

Regionalt samarbeid
Publisert 2000 av Roar Amdam

Planlegging - tilpassing eller fornying?
Publisert 2000 av Roar Amdam

Prosess og medverknad i områdetiltak
Publisert 2000 av Roar Amdam

Offentleg tiltaksarbeid
Publisert 2000 av Roar Amdam

Learning regions as a collective good : paper presented for the XIII AESOP Congress Bergen, Norway 7-11 July 1999 14s.
Publisert 1999 av Roar Amdam

Regional partnerships and lack of democratic control : paper presented for the XV International Seminar on Marginal Regions, Newfoundland, 17-24 July 1999 17s.
Publisert 1999 av Roar Amdam

Lærande regionar som kollektivt gode : presentasjon av avhandlinga og prøveforelesingar til doktorgraden i landbruksvitskap 55s.
Publisert 1999 av Roar Amdam

Learning regions as public goods
Publisert 1999 av Roar Amdam

Regional partnerships and lack of democratic control : paper presented for the XV International Seminar on Marginal Regions, Newfoundland, 17-24 July 1999
Publisert 1999 av Roar Amdam

Learning regions as a collective good : paper presented for the XIII AESOP Congress Bergen, Norway 7-11 July 1999
Publisert 1999 av Roar Amdam

Høgskulane si rolle i lærande regionar
Publisert 1999 av Roar Amdam

Eit enklare "småkommune-Norge". Faglege kommentarar til eit utviklingsprogram
Publisert 1999 av Roar Amdam

Megatrendar. Kva betyr dei for oss og korleis kan vi møte utfordringane? Innleiande foredrag og leiing av gruppeprosessar
Publisert 1999 av Roar Amdam

Regionalt samarbeid. Innleiande forelesing og leiing av gruppearbeid
Publisert 1999 av Roar Amdam

Fylkesplanlegging i Møre og Romsdal. Innleiing til og prosessleiing av gruppearbeid
Publisert 1999 av Roar Amdam

Bygdeutvikling og regionalpolitikk
Publisert 1999 av Roar Amdam

Næringsutvikling og kompetanse. Innleiing til og prosessleiar for gruppearbeid
Publisert 1999 av Roar Amdam

Kva rammer kan "utkant-Norge" vente seg i framtida og kva spelerom har vi for handling
Publisert 1999 av Roar Amdam

Å samordne gjennom samtale. Prinsipielle og praktiske kommentarer til rundskriv om fylkesplanlegginga for perioden 2000 - 03 [ISBN 82-7661-080-3] 95s.
Publisert 1998 av Terje Holsen, Roar Amdam, Jørgen Amdam, Halvard Vike

Lærande regionar og regional planlegging : prøveforelesing til doktorgraden i landbruksvitskap, sjølvvalt emne 19s.
Publisert 1998 av Roar Amdam

Teorien om kollektiv handling i lys av kommunikativ rasjonalitet – eksemplifisert med lærande regionar. Prøveforelesing til doktorgraden i landbruksvitskap, oppgitt emne 18s.
Publisert 1998 av Roar Amdam

Master i samfunnsplanlegging
Publisert 1998 av Roar Amdam

Forskingsstatusen innafor regional planlegging
Publisert 1998 av Roar Amdam

Nyskapingsstrategiar for småbedrifter og nettverk
Publisert 1998 av Roar Amdam

Korleis utvikle konkurransekrafta i Sunnmørsindustrien
Publisert 1998 av Roar Amdam

Lokalsamfunnet som planleggande eining
Publisert 1998 av Roar Amdam

Regional dynamic through planning discourses
Publisert 1998 av Roar Amdam

Learning regions and regional planning
Publisert 1998 av Roar Amdam

Metode-essay 64s.
Publisert 1998 av Roar Amdam

Learning regions and regional planning 19s.
Publisert 1998 av Roar Amdam

Regional dynamic through planning discourses 15s.
Publisert 1998 av Roar Amdam

Høgskulen i Volda si rolle i ein regional samanheng. (Foredrag på styreseminar for Høgskulen i Volda)
Publisert 1998 av Roar Amdam

Vilkåra for vellukka plan- og utviklingsarbeid : Ålesund-regionen og Sunnmøre som case
Publisert 1998 av Roar Amdam

Å samordne gjennom samtale : prinsipielle og praktiske kommentarar til rundskriv om fylkesplanlegginga for perioden 2000-2003 [ISBN 82-7661-080-3] 96s.
Publisert 1998 av Roar Amdam, Jørgen Amdam, Terje Holsen, Halvard Vike

Volda College in a regional context. (Foredrag på nettverksmøte)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Volda College in a regional context. (Foredrag på seminar om internasjonalisering)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Planoppfølging
Publisert 1997 av Roar Amdam

Resultat av evalueringa av Setesdal næringsfond. (Foredrag for styret i Setesdal næringsfond)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Opplegg for evaluering av Setesdal næringsfond. (Foredrag for styret i Setesdal næringsfond)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Næringsutvikling og planlegging. (Foredrag på stormøte om næringsplanlegging)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Bygdeutvikling. (Foredrag for NILF)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Regional utvikling i Ålesundregionen. (Foredrag for styret i Ålesundregionens utviklingskontor)
Publisert 1997 av Roar Amdam

Municipal planning and dynamic regions - the case of the Aalesund region
Publisert 1997 av Roar Amdam

Større bu- og arbeidsmarknadsregionar
Publisert 1997 av Roar Amdam

Den forsømde regionen
Publisert 1997 av Roar Amdam

Sustainable local development in practice : the case of Sykkylven
Publisert 1997 av Roar Amdam, Reginald Byron, James Walsh, Proinnsias Breathnach

Evaluering av Setesdal næringsfond - oppsummering 23s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Den kraftfulle regionen : evaluering av Setesdal næringsfond [ISBN 82-7661-073-0] 91s.
Publisert 1997 av Roar Amdam, Geir Tangen

Municipal Planning and Dynamic Regions - the Case of the Aalesund Region : paper for the ISSMR XIV 1997 seminar Inverness and Stornoway 12th July to 19th July 19s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Strategies for rural development 23s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Evalueringskriterium og resultatmåling i regionale bygdeutviklingsprogram [ISBN 82-7661-062-5] 102s.
Publisert 1997 av Jørgen Amdam, Petter Løvik, Roar Amdam

Kommunal planlegging og dynamiske regionar 20s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Empowerment planning in local communities : some experiences from combining communicative and instrumental rationality in local planning in Norway 22s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Plan- og utviklingsarbeid i Ålesund-regionen 21s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Den forsømde regionen : vurdering av næringsplanlegginga i Ålesund-regionen : Doktoravhandling, del 2 (dr. agric.) - Norges landbrukshøgskole, 1998 [ISBN 82-7661-060-9] 172s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Den forankra planen : drøfting av kriterium for alternativ næringsplanlegging : Doktoravhandling, del 1 (dr. agric.) - Norges landbrukshøgskole, 1998 [ISBN 82-7661-059-5] 214s.
Publisert 1997 av Roar Amdam

Development Planning in Local Communities
Publisert 1996 av Roar Amdam, Jean Røhr, Aksel Hagen

Krav til kompetanse i lokalt utviklingsarbeid
Publisert 1996 av Roar Amdam

Kommunal planlegging for næringsutvikling
Publisert 1996 av Roar Amdam

Kommunikasjon som suksessfaktor i lokalt og regionalt utviklingsarbeid
Publisert 1996 av Roar Amdam

Development planning in rural communities (paper)
Publisert 1996 av Roar Amdam

Strategies for rural development (paper)
Publisert 1996 av Roar Amdam

Krav til kompetanse i lokalt utviklingsarbeid : foredrag på seminaret om "Bygdeutvikling og grønn innovasjon", NLH 13. november 1996 23s.
Publisert 1996 av Roar Amdam

Tettstadutvikling med miljøprofil : evaluering av tettstadprosjektet i Sykkylven [ISBN 82-7661-035-8] 211s.
Publisert 1996 av Roar Amdam, Sveinung Dimmen, Nils Magne Magerøy

Sustainable Local Development in Practice - The Case of Sykkylven : paper presented at the International Seminar on Marginal Regions. Maynooth/Kerry, Ireland, July 15-22, 1995 20s.
Publisert 1995 av Roar Amdam

Development planning in local communities : some arguments in favour of combining a democratical and instrumental strategic planning approach to the self-reliant development process in rural communities : foredrag på FUS-konferansen om strategisk planlegging, Lillehammer 20. og 21. juni 1995 24s.
Publisert 1995 av Roar Amdam

Lokale tiltaksstrategiar og bygdeutvikling : presentasjon av økonomiske, politiske og lokale føresetnader basert på teoretiske perspektiv og erfaringar frå inn- og utland : foredrag på landskonferanse om tiltaksarbeid, Lillehammer 25. og 26. mai 1995 23s.
Publisert 1995 av Roar Amdam