Doktorgradsprosjekt ved HVO

Pågåande doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt utgjer ein viktig del av forskinga ved Høgskulen i Volda og våre forskarar dekkjer eit mangfald av forskingstema. Her er ei liste over HVO tilsette som har disputert dei siste åra og kva tema dei har forska på.  Lista nedanfor viser kva tilsette ved Høgskulen i Volda arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO og inn mot andre høgskular og universitet. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Stipenda kan vere 3-, 4- eller 5-årige. Dei som er inne i 3- og 4-årige stipend har mellombelse stipendiatstillingar, medan dei som er inne i 5-årige stipendordningar er fast tilsette på Høgskulen i Volda som i løpet av ein femårsperiode får to FoU-stipend og dessutan FoU-tid som til saman tilsvarer 3 års fulltidsarbeid med doktorgradsprosjektet. Somme fast tilsette arbeider også med dr.philos. avhandling utan å vere forplikta til 5-årige ph.d.-løp.

Namn Avd Univ. Stipend Dr prosjekt beskrivelse
Amdam, Synnøve Hedmann AMF UiO 3-årig

Læraren i Medium og kommunikasjon.  Profesjonsutdannar eller allmenndannar?

Andreasen, Marianne Hareide AHL Innlandet 4-årig

Sjølvregulering og meistringsforventningar som grunnlag for læring hjå elevar i gråsona.

Berget, Ingeborg Katrin AHL UiB 5-årig

Undervising av matematisk modellering i matematikkfaget.

Brekke, Pål Roar Torp ASH HVO/HiM 4-årig NAVs oppfølgingsmetodikk fra ungdommens perspektiv.
Busengdal, Elisabeth ASH HVO/HiM 4-årig Plan og utviklingsarbeid med sikte på integrering av flyktningar - ein kvalitativ studie av måten kommunar driv plan- og utviklingsarbeid med sikte på integrering, og i kva grad arbeidet bidreg til integrering i det norske samfunnet.
Conradsen, Stein ASH HVO/HiM 3-årig Kirurgipasienter sin mottatte kunnskap og deres tillit til kirurgiske leger.
Eikrem, Trudi Henrydotter  ASH UiB 4-årig

Regional klippfiskproduksjon i ein global marknad. Norsk klippfiskeksport til det portugisiske imperium og kultursfære på 1800-talet. Ein transnasjonal studie av norsk klippfisknæring.

Eiksund, Hjalmar Trond AHL UiB 3-årig

Literacy - med nynorsk eller bokmål som hovudmål: Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv.

Enge, Kaja Elise AKF UiB 3-årig

Musikkterapi for asyl- og flyktningbarn i skulekontekst - ei kvalitativ undersøking av samfunnsmusikkterapien sitt potensial som helsefremjande tiltak for asyl- og flyktningbarn.

Fagna, Heidi AMF UiB 4-årig Journalistisk intervjuteknikk: Kva definerer gode og dårlege spørsmål?
Fauske, Ragnhild Heidi AHL MF 5-årig Dei store undrings- og livsspørsmåla i barnehagen.
Festøy, Anne Randi Fagerlid AHL Innlandet 4-årig

Korleis vert spesialundervisninga organisert og gjennomført på barnesteget?

Fugledal, Elise AHL UiA 3-årig Sjanger, språk og identitet i Lars Amund Vaages forfattarskap. Korleis fortelje om verda i spenningsfeltet mellom fiksjon og røyndom?
Gascogne, Marit AHL HiOA 5-årig

Meiningsfulle samanhengar i fag- og yrkesopplæringa. Yrkesfaglærarar sitt arbeide med å skape meiningsfull samanheng mellom elevar si erfaring frå praksis i arbeidslivet og innhaldet i yrkesfaglege programfag i vidaregåande skule.

Holmen, Eirik ASH NTNU 4-årig

Hvordan påvirket okkupasjonen (1940-1945) fiskeri- og verftsnæringen i Kristiansund og Ålesund?

Hide, Øystein Edvardsen AHL UiO 4-årig

Dagbøker og sjølvkunnskap i nynorsk skriftkultur.

Jørgensen, Nanna N.K.D. ASH HVO/HiM 4-årig Vandringsterapi på grønn resept - hvordan vandring i en natur- og sosial kontekst kan virke helsefremmende på mental helse.
Korol, Rose AMF UiO   Tegneseriejournalistikk i krig og konflikt.
Krøvel, Harald Johannes ASH NTNU 4-årig

Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

Larsen, Endre Eidså AMF NTNU 4-årig

En figural tilnærming til forståelse og analyse av film.

Linge, Anita Dyb ASH HVO/HiM 4-årig

Kva samanheng er det mellom livsstilsendring og det å vere i arbeid etter deltaking i arbeidsretta rehabiliteringstilbod på Muritunet?

Maude, Rebekka Havnegjerde AHL UiA 4-årig

En kvalitativ undersøkelse om skole-hjem-samarbeid med muslimske foreldre på Nordvestlandet i Norge.

Moltudal, Synnøve AMF UiB 5-årig

Korleis forankrar, utviklar og praksiserer "digitale lærarar" profesjonsforståinga si?

Melnikova, Julia AHL Innlandet 4-årig Innvandrerforeldres involvering i hjem-skole-samarbeid i videregående skole.
Natvig, Anne AMF UiO  3-årig  Samfunn og medier. 
Oltedal, Elizabeth AKF UiB, Grieg 5-årig

Conviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools.

Presno, Jostein Garcia de AHL MF 5-årig Det haugianske vennesamfunnet og håpet om det himmelske Jerusalem.
Reite, Gunhild Nordvik AHL HVO/HiM 4-årig

Koherens i opplæringstilbodet for elevar med spesialundervisning.

Remøy, Anne-Kari AHL Innlandet 3-årig Spesialundervisning og minoritetsspråklege elevar.
Skogen, Ingeborg Berg AKF HVO/HiM 3-årig

Tilretteleggere og barrierer i nærmiljøet for opplevd mulighet til vektkontoll hos overvektig ungdom.

Spilling, Eivor Finset AHL UiS 3-årig

Handskrift versus tastatur i tidleg tekstproduksjon - ein analyse av tekstkvalitet i skriftlege elevforteljingar.

 

Standal, Egil Arne ASH UiB 5-årig

Bevisbruk i barnevernssaker. 

Stenhammer, Madeleine Zetterlund ASH HVO/HiM 4-årig

"Man blir aldri noe annet enn omstreifer på Svanviken". Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svanviken (1949 – 1986).

Synnevåg, Ellen Strøm ASH UiB 4-årig

Planlegging som verktøy i kommunalt folkehelsearbeid.

Walseth, Erlend ASH HVO/HiM 4-årig

Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV.

Vaadal, Kristine ASH HVO/HiM 4-årig

Unge kvinner og alkohol i liketilte Norge - Spiller kjønn noen rolle?

Vattøy, Kim-Daniel AHL NTNU 3-årig Responsiv pedagogikk og elevlæring i engelsk språkundervising.
Øie, Kjetil Vaage AKF NTNU 4-årig

Geoposisjonering i journalistikken (Journalistikk og nye medier).

Åsebø, Eli-Karin Sjåstad AKF HVO/HiM 3-årig

Contextual stressors in Norwegian Physical Educational context. A qualitative approach to lower secondary school students ‘experiences and self-protective strategies in Physical Education.