Doktorgradsprosjekt ved HVO

Pågåande doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt utgjer ein viktig del av forskinga ved Høgskulen i Volda og våre forskarar dekkjer eit mangfald av forskingstema. Her er ei liste over HVO tilsette som har disputert dei siste åra og kva tema dei har forska på.  Lista nedanfor viser kva tilsette ved Høgskulen i Volda arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO og inn mot andre høgskular og universitet. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Stipenda kan vere 3-, 4- eller 5-årige. Dei som er inne i 3- og 4-årige stipend har mellombelse stipendiatstillingar, medan dei som er inne i 5-årige stipendordningar er fast tilsette på Høgskulen i Volda som i løpet av ein femårsperiode får to FoU-stipend og dessutan FoU-tid som til saman tilsvarer 3 års fulltidsarbeid med doktorgradsprosjektet. Somme fast tilsette arbeider også med dr.philos. avhandling utan å vere forplikta til 5-årige ph.d.-løp.

Namn AvdUniv.StipendDr prosjekt beskrivelse
Andreasen, Marianne Hareide AHLInnlandet4-årig

Sjølvregulering og meistringsforventningar som grunnlag for læring hjå elevar i gråsona.

Bashti, Monfared Amir AMFNTNU4-årigShooting for Change: How Strategic Impact Documentaries (SIDs) in the Digital Era Can Contribute to Social and Political Activism.
Berget, Ingeborg Katrin AHLUiB5-årig

Undervising av matematisk modellering i matematikkfaget.

Bergstøl, Anders ASHHVO/HiM4-årigProfesjonsutøveres nedreguleringshandlinger i situasjoner med risiko for vold og trusler – Fra bruk til valg.
Bjørgen, Lill Kristin Mork ASHHVO/HiM3-årigKunnskap og kompetanse i institusjonsbarnevernet.
Bjørnevik, Guro AHLInnlandet4-årigBarnehage-hjem-samarbeid med minoritetsforeldre. En kvalitativ undersøkelse av hvordan minoritetsforeldre erfarer møtet med fagområdet etikk, religion og filosofi i barnehagen. 
Bjerkan, Kristi Kverndokk ASHHVO/HiM3-årigNår fagkunnskap møter levd liv. Hvordan kunnskapsutveksling mellom pasienter og helsepersonell påvirker livet etter fedmeoperasjon.
Brekke, Marit AHLUSN5-årigRepresentasjonen av kvinnelege forfattarar og illustratørar i eit utval læreverk i norskfaget i perioden 1890-2020.
Brekke, Pål Roar Torp ASHHVO/HiM4-årigNAVs oppfølgingsmetodikk fra ungdommens perspektiv.
Busengdal, Elisabeth ASHHVO/HiM4-årigPlan og utviklingsarbeid med sikte på integrering av flyktningar - ein kvalitativ studie av måten kommunar driv plan- og utviklingsarbeid med sikte på integrering, og i kva grad arbeidet bidreg til integrering i det norske samfunnet.
Dodson, Eleanor Sophia AKF 3-årig

Exploring creative wellbeing in education, specifically what drama and performance can contribute to experiental learning, student engagement and personal growth.

Eikrem, Trudi Henrydotter  ASHUiB4-årig

Regional klippfiskproduksjon i ein global marknad. Norsk klippfiskeksport til det portugisiske imperium og kultursfære på 1800-talet. Ein transnasjonal studie av norsk klippfisknæring.

Fauske, Ragnhild Heidi AHLMF5-årigDei store undrings- og livsspørsmåla i barnehagen.
Fiskerstrand, Arve AHLUniversity of Helsinki5-årigForeldreinvolvering og læring i matematikk.
Fojcik, Martyna K AHLUiA4-årigForståing av programmering i matematikkfaget blant lærarar og elevar.
Fugledal, Elise AHLUiA3-årigSjanger, språk og identitet i Lars Amund Vaages forfattarskap. Korleis fortelje om verda i spenningsfeltet mellom fiksjon og røyndom?
Førde, Elin AHLOsloMet4-årigEin kvalitativ studie av barnet sin posisjon sett i lys av ein evidensbasert barnehagepraksis.
Gajendra, Kishore AMFUiO4-årigKeeping up with changes: How news practices are changing while adapting to visual social media platforms.
Gangstad, Kristin Rostad AHLInnlandet5-årigMedvirkning for alle? En kvalitativ studie om barns medvirkning i den flerkulturelle barnehagen.
Ge, Wen AHLUiB4-årigLokal nedarva uttale av stadnamn: Overlevering, utjamning og vegen vidare i Noreg og Danmark.
Grande, Ingvild Rømo AKFNTNU3-årig"Jeg er Historisk". En undersøkelse av arvede klær som utgangspunkt for utvikling av medskaperstrategier i scenekunstproduksjon.
Grau-Ruiz, Raul ASHHVO/HiM3-årigFriluftsliv and wellbeing in Hallingdal. A large-scale study of underlaying factors for practicing friluftsliv in everyday life, and its implication for wellbeing.
Hansen, Annette Gjerde AHLMF4-årigReel Bad Religions? - Investigating trends of how religion is depicted in contemporary cinema.
Hathaway, Yulia AHL 4-årigConstructing discursive opposition: A corpus study of negation strategies in Ta-Nehisi Coates's discourse on race.
Holmen, Eirik ASHNTNU4-årig

How did the Norwegian Shipyard industry respond to German demands during the occupation (1940-1945)?

Holmen, Sofie E. AHLUiO5-årigFlerspråklighet i grammatikkundervisningen. En studie av elevenes flerspråklige ressurser i grammatikkundervisningen i VG1.
Høgberg, Kine ASH 4-årig

Veien fra nyutdannet og nyansatt til en mer erfaren kontaktperson i barnevernet. En kvalitativ studie av den sosiokulturelle læringsprosessen i det kommunale barnevernet.

Jegteberg, Ida Marie AHL 4-årigProfesjonskompetanse i språk i grunnskulelærarutdanninga, med fokus på nynorskkompetansen til studentane.
Jordal, Maiken Marie ASHHVO/HiM3-årigÅ navigere hverdagsliv når «skolebarn» er hjemme.
Korol, Rose AMFUiO3-årigTegneseriejournalistikk i krig og konflikt.
Kristiansen, Susanne Tilke Thon ASHHVO/HiM3-årigEn kvalitativ studie av kunnskap om, holdninger til og erfaringer med avvergeplikten.
Krøvel, Harald Johannes ASHNTNU4-årig

Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

Kråkenes, Lars Ørjan ASHUiB4-årigDiskursanalyse av politisk sosialisering og demokratioppseding i Noreg.
Løland, Stig  AKFUiT4-årigBeslutningstaking i skredterreng.
Melnikova, Julia AHLInnlandet4-årigInnvandrerforeldres involvering i hjem-skole-samarbeid i videregående skole.
Nielsen, Trygve Selnes AMFNTNU3-årigAnimert notasjon. Prosjektet vil gjennom kunstnariske eksperiment med animasjonsfilm skape uttrykk som er egna for animert notasjon - animerte filmbilete for å lese eller skrive musikk.
Nordal, Trude AHLUiO4-årigKorleis vitensenter kan vere ein læringsarena for berekraftig utvikling i norsk skule. 
Oltedal, Elizabeth AKFUiB, Grieg5-årig

Conviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools.

Paulsen, Ingeborg Hedda AMFUiB4-årigRhetorically working through: Public feelings and mental Health issues.
Pilskog, Veronica AMFUiO4-årigPreventing Intimate Partner Violence:The Role of Science Communication.
Presno, Jostein Garcia de AHLMF5-årigDet haugianske vennesamfunnet og håpet om det himmelske Jerusalem.
Remøy, Anne-Kari AHLInnlandet3-årigSpesialundervisning og minoritetsspråklege elevar.
Refvik, Kim Andre Stavenæs AHLOsloMet4-årigComputational thinking (algoritmisk tenking) og problemløysing i matematikk. 
Røvik, Kristin ASHHVO/HiM3-årigEt liv uten ny kriminalitet (?)
Hvordan kan flere unge voksne (18-30 år) komme i ordinært varig arbeid etter å ha gjennomført straff i fengsel?
Sapkota, Tara AHLNTNU4-årigIn-Service Teachers’ Professional Development as Participants in a University-School Collaboration: A Mixed Methods Study.
Skorbakk, Ine AHLUiO4-årigStudent self-assessment and deeper learning in science in upper secondary school: A mixed methods study.
 
Spilling, Eivor Finset AHLUiS3-årig

Handskrift versus tastatur i tidleg tekstproduksjon - ein analyse av tekstkvalitet i skriftlege elevforteljingar.

 

Stelmakh, Oksana AKF 3-årig"Bærekraftig estetikk i design, kunst og håndverksfaget: Forståelser av bærekraftig estetisk kvalitet og verdi i læreprosessen". En kvalitativ undersøkelse av estetikkens rolle og dens plass i lærerutdanning innen design, kunst og håndverksfaget for bærekraftig utvikling. Prosjektet skal fokusere på materialområdet tekstil og tekstilaktiviteter med tanke på produktenes livsløp, varighet og holdbarhet.
Stene, Morten AKFNTNU3-årig

En kvalitativ undersøkelse av lærings- og danningsprosesser i og gjennom musikk på videregående skole. Hovedfokus for undersøkelsen er prosjektbasert undervisning fra et musikkfaglig ståsted. 

Stenhammer, Madeleine Zetterlund ASHHVO/HiM4-årig

"Man blir aldri noe annet enn omstreifer på Svanviken". Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svanviken (1949 – 1986).

Strand, Rebecca Nedregotten AMFUiB4-årigMediedesign på høgfjellet. NRKs radioarkiv i lokasjonsbasert digital kulturarvsformidling. 
Sørlie, Haakon Hegsvold ASHNTNU4-årigHvordan var forholdet mellom norm og praksis i embetsmennenes handelsrelasjoner i Trondheim stiftamt 1596-1729, og hva kan dette fortelle oss om statsbygging i tidlig nytid?
Tjomsland, Andreas AHLUiA3-årig

Eit samfunn av dei heilage: Indremisjonen si rolle på den nordvestlandske religiøse marknaden frå 1930 til 2000.

Ulstein, May Catherin ASHHVO/HiM3-årigTilfriskning fra fedme og overspising - endringer i mestringsstrategier og mestringstro.
Walseth, Erlend ASHHVO/HiM4-årig

Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV.

Wiig, Solveig AMFNTNU4-årigEn utforskning av linje og karakterer i feministiske univers.
Wold, Dag Erik AKFHVO/HiM3-årigFriluftslivspedagogiske diskurser i norsk friluftsliv 1970 til i dag - en historisk-filosofisk analyse av friluftslivspedagogiske ideer om dannelse.
Vadstein, Anne Marta Vinsrygg AHLUiS5-årigDigitale bildebøker i eit skriftspråkperspektiv.
Vølstad, Astrid Gravdal ASHHVO/HiM3-årigProsjektet skal ta for seg voldsutsatte og voldsutøveres kunnskap, holdninger og erfaringer, undersøkt med kvantitative metoder. Det skal undersøke hva slags kunnskap, holdninger og erfaringer denne gruppen har, hvilke faktorer som påvirker dem og hvorvidt voldsutsatte og voldsutøvere opplever avvergeplikten som en hinder mot å få hjelp. 
Vågstøl, Tarjei J. ASHUiO4-årigFørestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965-1990.
Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke AHLUiS5-årigLiteracypraksisar i begynnaropplæringa: Ein studie av undervisningskvalitet med og utan nettbrett.
Aalde, Oddvar  ASH 3-årigStudieledelse for helhetlige og sammenhengende lærerutdanningsprogram.
Åsebø, Eli-Karin Sjåstad AKFHVO/HiM3-årig

Contextual stressors in Norwegian Physical Educational context. A qualitative approach to lower secondary school students ‘experiences and self-protective strategies in Physical Education.