Doktorgradsprosjekt ved HVO

Pågåande doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt utgjer ein viktig del av forskinga ved Høgskulen i Volda og våre forskarar dekkjer eit mangfald av forskingstema. Her er ei liste over HVO tilsette som har disputert dei siste åra og kva tema dei har forska på.  Lista nedanfor viser kva tilsette ved Høgskulen i Volda arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO og inn mot andre høgskular og universitet. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Stipenda kan vere 3-, 4- eller 5-årige. Dei som er inne i 3- og 4-årige stipend har mellombelse stipendiatstillingar, medan dei som er inne i 5-årige stipendordningar er fast tilsette på Høgskulen i Volda som i løpet av ein femårsperiode får to FoU-stipend og dessutan FoU-tid som til saman tilsvarer 3 års fulltidsarbeid med doktorgradsprosjektet. Somme fast tilsette arbeider også med dr.philos. avhandling utan å vere forplikta til 5-årige ph.d.-løp.

NamnAvdUniv.StipendDr prosjekt beskrivelse
Amdam, Synnøve HedmannAMFUiO3-årig

Læraren i Medium og kommunikasjon.  Profesjonsutdannar eller allmenndannar?

Andreasen, Marianne HareideAHLInnlandet4-årig

Sjølvregulering og meistringsforventningar som grunnlag for læring hjå elevar i gråsona.

Berget, Ingeborg KatrinAHLUiB5-årig

Undervising av matematisk modellering i matematikkfaget.

Oda Heidi BolstadAHLUiA4-årig

Teaching for mathematical literacy.

Brekke, Pål Roar TorpASHHVO/HiM4-årigNAVs oppfølgingsmetodikk fra ungdommens perspektiv.
Busengdal, ElisabethASHHVO/HiM4-årigPlan og utviklingsarbeid med sikte på integrering av flyktningar - ein kvalitativ studie av måten kommunar driv plan- og utviklingsarbeid med sikte på integrering, og i kva grad arbeidet bidreg til integrering i det norske samfunnet.
Conradsen, SteinASHHVO/HiM3-årigKirurgipasienter sin mottatte kunnskap og deres tillit til kirurgiske leger.
Eikrem, Trudi Henrydotter ASHUiB4-årig

Regional klippfiskproduksjon i ein global marknad. Norsk klippfiskeksport til det portugisiske imperium og kultursfære på 1800-talet. Ein transnasjonal studie av norsk klippfisknæring.

Eiksund, Hjalmar TrondAHLUiB3-årig

Literacy - med nynorsk eller bokmål som hovudmål: Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv.

Enge, Kaja EliseAKFUiB3-årig

Musikkterapi for asyl- og flyktningbarn i skulekontekst - ei kvalitativ undersøking av samfunnsmusikkterapien sitt potensial som helsefremjande tiltak for asyl- og flyktningbarn.

Fagna, HeidiAMFUiB4-årigJournalistisk intervjuteknikk: Kva definerer gode og dårlege spørsmål?
Fauske, Ragnhild HeidiAHLMF5-årigDei store undrings- og livsspørsmåla i barnehagen.
Fugledal, EliseAHLUiA3-årigSjanger, språk og identitet i Lars Amund Vaages forfattarskap. Korleis fortelje om verda i spenningsfeltet mellom fiksjon og røyndom?
Gascogne, MaritAHLHiOA5-årig

Meiningsfulle samanhengar i fag- og yrkesopplæringa. Yrkesfaglærarar sitt arbeide med å skape meiningsfull samanheng mellom elevar si erfaring frå praksis i arbeidslivet og innhaldet i yrkesfaglege programfag i vidaregåande skule.

Holmen, EirikASHNTNU4-årig

How did the Norwegian Shipyard industry respond to German demands during the occupation (1940-1945)?

Hide, Øystein EdvardsenAHLUiO4-årig

Dagbøker og sjølvkunnskap i nynorsk skriftkultur.

Jørgensen, Nanna N.K.D.ASHHVO/HiM4-årigVandringsterapi på grønn resept - hvordan vandring i en natur- og sosial kontekst kan virke helsefremmende på mental helse.
Korol, RoseAMFUiO Tegneseriejournalistikk i krig og konflikt.
Krøvel, Harald JohannesASHNTNU4-årig

Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

Larsen, Endre EidsåAMFNTNU4-årig

En figural tilnærming til forståelse og analyse av film.

Larsen, Bjørn KjetilASHHVO/HiM3-årig

Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to society.

Linge, Anita DybASHHVO/HiM4-årig

Kva samanheng er det mellom livsstilsendring og det å vere i arbeid etter deltaking i arbeidsretta rehabiliteringstilbod på Muritunet?

Maude, Rebekka HavnegjerdeAHLUiA4-årig

En kvalitativ undersøkelse om skole-hjem-samarbeid med muslimske foreldre på Nordvestlandet i Norge.

Moltudal, SynnøveAMFUiB5-årig

Korleis forankrar, utviklar og praksiserer "digitale lærarar" profesjonsforståinga si?

Melnikova, JuliaAHLInnlandet4-årigInnvandrerforeldres involvering i hjem-skole-samarbeid i videregående skole.
Natvig, AnneAMFUiO 3-årig Samfunn og medier. 
Oltedal, ElizabethAKFUiB, Grieg5-årig

Conviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools.

Presno, Jostein Garcia deAHLMF5-årigDet haugianske vennesamfunnet og håpet om det himmelske Jerusalem.
Reite, Gunhild NordvikAHLHVO/HiM4-årig

Koherens i opplæringstilbodet for elevar med spesialundervisning.

Remøy, Anne-KariAHLInnlandet3-årigSpesialundervisning og minoritetsspråklege elevar.
Refvik, Kim Andre StavenæsAHLOsloMet4-årigComputational thinking (algoritmisk tenking) og problemløysing i matematikk. 
Skogen, Ingeborg BergAKFHVO/HiM3-årig

Tilretteleggere og barrierer i nærmiljøet for opplevd mulighet til vektkontoll hos overvektig ungdom.

Spilling, Eivor FinsetAHLUiS3-årig

Handskrift versus tastatur i tidleg tekstproduksjon - ein analyse av tekstkvalitet i skriftlege elevforteljingar.

 

Standal, Egil ArneASHUiB5-årig

Bevisbruk i barnevernssaker. 

Stenhammer, Madeleine ZetterlundASHHVO/HiM4-årig

"Man blir aldri noe annet enn omstreifer på Svanviken". Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svanviken (1949 – 1986).

Tjomsland, AndreasAHLUiA3-årig

Eit samfunn av dei heilage: Indremisjonen si rolle på den nordvestlandske religiøse marknaden frå 1930 til 2000.

Walseth, ErlendASHHVO/HiM4-årig

Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV.

Vaadal, KristineASHHVO/HiM4-årig

Unge kvinner og alkohol i liketilte Norge - Spiller kjønn noen rolle?

Vattøy, Kim-DanielAHLNTNU3-årigResponsiv pedagogikk og elevlæring i engelsk språkundervising.
Åsebø, Eli-Karin SjåstadAKFHVO/HiM3-årig

Contextual stressors in Norwegian Physical Educational context. A qualitative approach to lower secondary school students ‘experiences and self-protective strategies in Physical Education.