Doktorgradsprosjekt ved HVO

Pågåande doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt utgjer ein viktig del av forskinga ved Høgskulen i Volda og våre forskarar dekkjer eit mangfald av forskingstema. Her er ei liste over HVO tilsette som har disputert dei siste åra og kva tema dei har forska på.  Lista nedanfor viser kva tilsette ved Høgskulen i Volda arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO og inn mot andre høgskular og universitet. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Stipenda kan vere 3-, 4- eller 5-årige. Dei som er inne i 3- og 4-årige stipend har mellombelse stipendiatstillingar, medan dei som er inne i 5-årige stipendordningar er fast tilsette på Høgskulen i Volda som i løpet av ein femårsperiode får to FoU-stipend og dessutan FoU-tid som til saman tilsvarer 3 års fulltidsarbeid med doktorgradsprosjektet. Somme fast tilsette arbeider også med dr.philos. avhandling utan å vere forplikta til 5-årige ph.d.-løp.

Namn AvdUniv.StipendDr prosjekt beskrivelse
Amdam, Synnøve Hedmann AMFUiO3-årig

Læraren i Medium og kommunikasjon.  Profesjonsutdannar eller allmenndannar?

Andreasen, Marianne Hareide AHLInnlandet4-årig

Sjølvregulering og meistringsforventningar som grunnlag for læring hjå elevar i gråsona.

Berget, Ingeborg Katrin AHLUiB5-årig

Undervising av matematisk modellering i matematikkfaget.

Bjørgen, Lill Kristin Mork ASHHVO/HiM3-årigKunnskap og kompetanse i institusjonsbarnevernet.
Bjerkan, Kristi Kverndokk ASHHVO/HiM3-årigNår fagkunnskap møter levd liv. Hvordan kunnskapsutveksling mellom pasienter og helsepersonell påvirker livet etter fedmeoperasjon.
Brekke, Marit AHLUSN5-årig 
Brekke, Pål Roar Torp ASHHVO/HiM4-årigNAVs oppfølgingsmetodikk fra ungdommens perspektiv.
Busengdal, Elisabeth ASHHVO/HiM4-årigPlan og utviklingsarbeid med sikte på integrering av flyktningar - ein kvalitativ studie av måten kommunar driv plan- og utviklingsarbeid med sikte på integrering, og i kva grad arbeidet bidreg til integrering i det norske samfunnet.
Eikrem, Trudi Henrydotter  ASHUiB4-årig

Regional klippfiskproduksjon i ein global marknad. Norsk klippfiskeksport til det portugisiske imperium og kultursfære på 1800-talet. Ein transnasjonal studie av norsk klippfisknæring.

Eiksund, Hjalmar Trond AHLUiB3-årig

Literacy - med nynorsk eller bokmål som hovudmål: Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv.

Enge, Kaja Elise AKFUiB3-årig

Musikkterapi for asyl- og flyktningbarn i skulekontekst - ei kvalitativ undersøking av samfunnsmusikkterapien sitt potensial som helsefremjande tiltak for asyl- og flyktningbarn.

Fagna, Heidi AMFUiB4-årigJournalistisk intervjuteknikk: Kva definerer gode og dårlege spørsmål?
Fauske, Ragnhild Heidi AHLMF5-årigDei store undrings- og livsspørsmåla i barnehagen.
Fiskerstrand, Arve AHLUniversity of Helsinki5-årigForeldreinvolvering og læring i matematikk.
Fugledal, Elise AHLUiA3-årigSjanger, språk og identitet i Lars Amund Vaages forfattarskap. Korleis fortelje om verda i spenningsfeltet mellom fiksjon og røyndom?
Førde, Elin AHLOsloMet4-årigSett i lys av logikkar frå New Public Management, korleis interagerer produksjonen av kunnskap mellom barnet og profesjonsutøvaren?
Gascogne, Marit AHLHiOA5-årig

Meiningsfulle samanhengar i fag- og yrkesopplæringa. Yrkesfaglærarar sitt arbeide med å skape meiningsfull samanheng mellom elevar si erfaring frå praksis i arbeidslivet og innhaldet i yrkesfaglege programfag i vidaregåande skule.

Hansen, Annette Gjerde AHLMF4-årigReel Bad Religions? - Investigating trends of how religion is depicted in contemporary cinema.
Holmen, Eirik ASHNTNU4-årig

How did the Norwegian Shipyard industry respond to German demands during the occupation (1940-1945)?

Holmen, Sofie E. AHLUiO5-årigFlerspråklighet i grammatikkundervisningen. En studie av elevenes flerspråklige ressurser i grammatikkundervisningen i VG1.
Jørgensen, Nanna N.K.D. ASHHVO/HiM4-årigVandringsterapi på grønn resept - hvordan vandring i en natur- og sosial kontekst kan virke helsefremmende på mental helse.
Korol, Rose AMFUiO3-årigTegneseriejournalistikk i krig og konflikt.
Krøvel, Harald Johannes ASHNTNU4-årig

Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.

Larsen, Endre Eidså AMFNTNU4-årig

En figural tilnærming til forståelse og analyse av film.

Larsen, Bjørn Kjetil ASHHVO/HiM3-årig

Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to society.

Linge, Anita Dyb ASHHVO/HiM4-årig

Kva samanheng er det mellom livsstilsendring og det å vere i arbeid etter deltaking i arbeidsretta rehabiliteringstilbod på Muritunet?

Løland, Stig  AKFUiT4-årigBeslutningstaking i skredterreng.
Maude, Rebekka Havnegjerde AHLUiA4-årig

En kvalitativ undersøkelse om skole-hjem-samarbeid med muslimske foreldre på Nordvestlandet i Norge.

Moltudal, Synnøve AMFUiB5-årig

Korleis forankrar, utviklar og praksiserer "digitale lærarar" profesjonsforståinga si?

Melnikova, Julia AHLInnlandet4-årigInnvandrerforeldres involvering i hjem-skole-samarbeid i videregående skole.
Natvig, Anne AMFUiO 3-årig Samfunn og medier. 
Oltedal, Elizabeth AKFUiB, Grieg5-årig

Conviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools.

Paulsen, Ingeborg Hedda AMFUiB4-årigRhetorically working through: Public feelings and mental Health issues.
Presno, Jostein Garcia de AHLMF5-årigDet haugianske vennesamfunnet og håpet om det himmelske Jerusalem.
Reite, Gunhild Nordvik AHLHVO/HiM4-årig

Koherens i opplæringstilbodet for elevar med spesialundervisning.

Remøy, Anne-Kari AHLInnlandet3-årigSpesialundervisning og minoritetsspråklege elevar.
Refvik, Kim Andre Stavenæs AHLOsloMet4-årigComputational thinking (algoritmisk tenking) og problemløysing i matematikk. 
Skogen, Ingeborg Berg AKFHVO/HiM3-årig

Tilretteleggere og barrierer i nærmiljøet for opplevd mulighet til vektkontoll hos overvektig ungdom.

Spilling, Eivor Finset AHLUiS3-årig

Handskrift versus tastatur i tidleg tekstproduksjon - ein analyse av tekstkvalitet i skriftlege elevforteljingar.

 

Stenhammer, Madeleine Zetterlund ASHHVO/HiM4-årig

"Man blir aldri noe annet enn omstreifer på Svanviken". Utviklingen av norsk sosialpolitikk sett gjennom samspillet mellom myndighetene og Norsk misjon blant hjemløse på institusjonen Svanviken (1949 – 1986).

Strand, Rebecca Nedregotten AMFUiB4-årigMediedesign på høgfjellet. NRKs radioarkiv i lokasjonsbasert digital kulturarvsformidling. 
Tjomsland, Andreas AHLUiA3-årig

Eit samfunn av dei heilage: Indremisjonen si rolle på den nordvestlandske religiøse marknaden frå 1930 til 2000.

Walseth, Erlend ASHHVO/HiM4-årig

Det aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV.

Vaadal, Kristine ASHHVO/HiM4-årig

Unge kvinner og alkohol i likestilte Norge - Spiller kjønn noen rolle?

Viddal, Linda Marie AHLHVO/HiM5-årigHvordan beskrives pedagogiske lederes bruk av tilbakemelding for å støtte sine medarbeideres læring?
Vågstøl, Tarjei J. ASHUiO4-årigFørestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965-1990.
Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke AHLUiS5-årigLiteracypraksisar i begynnaropplæringa: Ein studie av undervisningskvalitet med og utan nettbrett.
Aalde, Oddvar  ASH 3-årigStudieledelse for helhetlige og sammenhengende lærerutdanningsprogram.
Åsebø, Eli-Karin Sjåstad AKFHVO/HiM3-årig

Contextual stressors in Norwegian Physical Educational context. A qualitative approach to lower secondary school students ‘experiences and self-protective strategies in Physical Education.