Profile picture for user aanesa

Anders Aanes

Høgskulelektor

Institutt for språk og litteratur

Administrative verv:

  • Seksjonsleiar for Ivar Aasen-seksjonen for språk, litteratur og kultur
  • Studieprogramansvarleg for bachelor i språk og litteratur

Fagområde

Eg er språkvitar med lang fartstid frå museumsorganisasjonen Nynorsk kultursentrum, det einaste språkmuseet i Norden. I tillegg har eg arbeidd ein periode som avisjournalist.

Eg har særleg interesse for nyare språkhistorie, språknormer, sosiolingvistikk, diskursanalyse og retorikk. Eg har dessutan arbeidd mykje med nynorsk skiftkultur. For tida er eg engasjert i forskingsprosjektet Fogderifylket Møre og Romsdal – eit forestilt fellesskap? Identitet i eit grenseland

Frå 2015 til 2018 var eg involvert i forskingsprosjektet Museum som minnepolitiske institusjonar, med støtte frå Kulturrådet. Eg granska då vilkåra for forsking i musea kring Bjørnsonåret 2010, og publiserte ein artikkel i boka Forfattarens skrifstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk (red. Ottar Grepstad 2018) saman med Stein Arnold Hevrøy. 

Doktorgradsprosjekt/ph.d.

I ph.d.-prosjektet mitt vil eg sjå nærare på den såkalla folkemålslinja i målrørsla, og kva for innverknader denne retninga har hatt både språkideologisk og norskdidaktisk. Sjølv om dialektane har vore fundamentet for nynorsken heile vegen, er det rimeleg å seie at det frå slutten av 1960-talet utvikla seg ein ideologi som førte til at stillinga til dialektane i Noreg vart ytterlegare styrkt i det offentlege romet. Samstundes vart valfridomen i skriftspråket i større grad teken i bruk som eit didaktisk verkemiddel. Eg ønskjer å nytte ein diskursanalytisk metodikk for å sjå på korleis ein argumenterte for å bruke valfrie former i eit mindre brukt skriftspråk i samfunnet. 

Rettleiar for prosjektet er professor Endre Brunstad (UiB). 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin