Doktorgradsprosjekt ved HVO

Pågåande doktorgradsprosjekt

Doktorgradsprosjekt utgjer ein viktig del av forskinga ved Høgskulen i Volda og våre forskarar dekkjer eit mangfald av forskingstema. Her er ei liste over HVO tilsette som har disputert dei siste åra og kva tema dei har forska på.  Lista nedanfor viser kva tilsette ved Høgskulen i Volda arbeider med i sine pågåande doktorgradsprosjekt og kva fagleg tilknyting dei har på HVO og inn mot andre høgskular og universitet. Lista er sett opp i alfabetisk rekkjefølgje, sortert etter namn på forskar.

Stipenda kan vere 3-, 4- eller 5-årige. Dei som er inne i 3- og 4-årige stipend har mellombelse stipendiatstillingar, medan dei som er inne i 5-årige stipendordningar er fast tilsette på Høgskulen i Volda som i løpet av ein femårsperiode får to FoU-stipend og dessutan FoU-tid som til saman tilsvarer 3 års fulltidsarbeid med doktorgradsprosjektet. Somme fast tilsette arbeider også med dr.philos. avhandling utan å vere forplikta til 5-årige ph.d.-løp.

Stipendiatar

Namn Avd.Inst.StipendDoktorgradsprosjekt
Andreasen, Marianne Hareide AHLInnlandet4-årigSjølvregulering og meistringsforventningar som grunnlag for læring hjå elevar i gråsona.
Aalde, Oddvar  ASHUiO3-årigStudieledelse for helhetlige og sammenhengende lærerutdanningsprogram.
Bashti, Monfared Amir AMFNTNU4-årigShooting for Change: How Strategic Impact Documentaries (SIDs) in the Digital Era Can Contribute to Social and Political Activism.
Bjørgen, Lill Kristin Mork ASHHVO/HiM3-årigKunnskap og kompetanse i institusjonsbarnevernet.
Bjørnevik, Guro AHLInnlandet4-årigBarnehage-hjem-samarbeid med minoritetsforeldre. En kvalitativ undersøkelse av hvordan minoritetsforeldre erfarer møtet med fagområdet etikk, religion og filosofi i barnehagen. 
Bjerkan, Kristi Kverndokk ASHHVO/HiM3-årigNår fagkunnskap møter levd liv. Hvordan kunnskapsutveksling mellom pasienter og helsepersonell påvirker livet etter fedmeoperasjon.
Bruland, Rakel Rustand ASHHVO/HiM4-årigDeltaking i folkehelsetilbod i nærmiljøet.
Dodson, Eleanor Sophia AKFHVO/HiM3-årigExploring creative wellbeing in education, specifically what drama and performance can contribute to experiental learning, student engagement and personal growth.
Eskeland, Helene Brustad ASHNMBU3-årigPublic procurement: a tool for developing a circular economy? Lessons from Norwegian municipalities.
Fikstvedt, Daniel AHL 3-årig 
Fojcik, Martyna K AHLUiA4-årigForståing av programmering i matematikkfaget blant lærarar og elevar.
Fugledal, Elise AHLUiA3-årigSjanger, språk og identitet i Lars Amund Vaages forfattarskap. Korleis fortelje om verda i spenningsfeltet mellom fiksjon og røyndom?
Førde, Elin AHLOsloMet4-årigEin kvalitativ studie av barnet sin posisjon sett i lys av ein evidensbasert barnehagepraksis.
Gajendra, Kishore AMFUiO4-årigKeeping up with changes: How news practices are changing while adapting to visual social media platforms.
Ge, Wen AHLUiB4-årigLokal nedarva uttale av stadnamn: Overlevering, utjamning og vegen vidare i Noreg og Danmark.
Grande, Ingvild Rømo AKFNTNU3-årig"Jeg er Historisk". En undersøkelse av arvede klær som utgangspunkt for utvikling av medskaperstrategier i scenekunstproduksjon.
Grau-Ruiz, Raul ASHHVO/HiM3-årigFriluftsliv and wellbeing in Hallingdal. A large-scale study of underlaying factors for practicing friluftsliv in everyday life, and its implication for wellbeing.
Hansen, Annette Gjerde AHLUiO4-årigReel Bad Religions? - Investigating trends of how religion is depicted in contemporary cinema.
Hathaway, Yulia AHLUiB4-årigConstructing discursive opposition: A corpus study of negation strategies in Ta-Nehisi Coates's discourse on race.
Holmen, Eirik ASHNTNU4-årigHow did the Norwegian Shipyard industry respond to German demands during the occupation (1940-1945)?
Høgberg, Kine ASHHVO/HiM4-årigVeien fra nyutdannet og nyansatt til en mer erfaren kontaktperson i barnevernet. En kvalitativ studie av den sosiokulturelle læringsprosessen i det kommunale barnevernet.
Jegteberg, Ida Marie AHLHVO4-årigProfesjonskompetanse i språk i grunnskulelærarutdanninga, med fokus på nynorskkompetansen til studentane.
Jordal, Maiken Marie ASHHVO/HiM3-årigÅ navigere hverdagsliv når «skolebarn» er hjemme.
Korol, Rose AMFUiO3-årigTegneseriejournalistikk i krig og konflikt.
Kristiansen, Susanne Tilke Thon ASHHVO/HiM3-årigEn kvalitativ studie av kunnskap om, holdninger til og erfaringer med avvergeplikten.
Krøvel, Harald Johannes ASHNTNU4-årigKulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn.
Kråkenes, Lars Ørjan ASHUiB4-årigDiskursanalyse av politisk sosialisering og demokratioppseding i Noreg.
Løland, Stig  AKFUiT4-årigBeslutningstaking i skredterreng.
Nystøyl, Hege Lid Tomren ASHHVO/HiM4-årigBarnas gjenforening.
Nielsen, Trygve Selnes AMFNTNU3-årigAnimert notasjon. Prosjektet vil gjennom kunstnariske eksperiment med animasjonsfilm skape uttrykk som er egna for animert notasjon - animerte filmbilete for å lese eller skrive musikk.
Nordal, Trude AHLUiO4-årigKorleis vitensenter kan vere ein læringsarena for berekraftig utvikling i norsk skule. 
Paulsen, Ingeborg Hedda AMFUiB4-årigRhetorically working through: Public feelings and mental Health issues.
Pilskog, Veronica AMFUiO4-årigPreventing Intimate Partner Violence:The Role of Science Communication.
Remøy, Anne-Kari AHLInnlandet3-årigSpesialundervisning og minoritetsspråklege elevar.
Refvik, Kim Andre Stavenæs AHLOsloMet4-årigComputational thinking (algoritmisk tenking) og problemløysing i matematikk. 
Røvik, Kristin ASHHVO/HiM3-årigEt liv uten ny kriminalitet (?)
Hvordan kan flere unge voksne (18-30 år) komme i ordinært varig arbeid etter å ha gjennomført straff i fengsel?
Sapkota, Tara AHLNTNU4-årigIn-Service Teachers’ Professional Development as Participants in a University-School Collaboration: A Mixed Methods Study.
Skorbakk, Ine AHLUiO4-årigStudent self-assessment and deeper learning in science in upper secondary school: A mixed methods study.
 
Stelmakh, Oksana AKFUSN3-årig"Bærekraftig estetikk i design, kunst og håndverksfaget: Forståelser av bærekraftig estetisk kvalitet og verdi i læreprosessen". En kvalitativ undersøkelse av estetikkens rolle og dens plass i lærerutdanning innen design, kunst og håndverksfaget for bærekraftig utvikling. Prosjektet skal fokusere på materialområdet tekstil og tekstilaktiviteter med tanke på produktenes livsløp, varighet og holdbarhet.
Stene, Morten AKFNTNU3-årigEn kvalitativ undersøkelse av lærings- og danningsprosesser i og gjennom musikk på videregående skole. Hovedfokus for undersøkelsen er prosjektbasert undervisning fra et musikkfaglig ståsted. 
Strand, Rebecca Nedregotten AMFUiB4-årigMediedesign på høgfjellet. NRKs radioarkiv i lokasjonsbasert digital kulturarvsformidling. 
Sørlie, Haakon Hegsvold ASHNTNU4-årigHvordan var forholdet mellom norm og praksis i embetsmennenes handelsrelasjoner i Trondheim stiftamt 1596-1729, og hva kan dette fortelle oss om statsbygging i tidlig nytid?
Tjomsland, Andreas AHLUiA3-årigEit samfunn av dei heilage: Indremisjonen si rolle på den nordvestlandske religiøse marknaden frå 1930 til 2000.
Ulstein, May Catherin ASHHVO/HiM3-årigTilfriskning fra fedme og overspising - endringer i mestringsstrategier og mestringstro.
Vølstad, Astrid Gravdal ASHHVO/HiM3-årigProsjektet skal ta for seg voldsutsatte og voldsutøveres kunnskap, holdninger og erfaringer, undersøkt med kvantitative metoder. Det skal undersøke hva slags kunnskap, holdninger og erfaringer denne gruppen har, hvilke faktorer som påvirker dem og hvorvidt voldsutsatte og voldsutøvere opplever avvergeplikten som en hinder mot å få hjelp. 
Vågstøl, Tarjei J. ASHUiO4-årigFørestillingar om kjønn, Noreg og Norden i dei norske solidaritetsrørslene, 1965-1990.
Walseth, Erlend ASHHVO/HiM4-årigDet aktive samfunn: Oppfølging og avklaring i NAV.
Wiig, Solveig AMFNTNU4-årigEn utforskning av linje og karakterer i feministiske univers.
Wold, Dag Erik AKFHVO/HiM3-årigFriluftslivspedagogiske diskurser i norsk friluftsliv 1970 til i dag - en historisk-filosofisk analyse av friluftslivspedagogiske ideer om dannelse.
      

Tilsette i doktorgradsløp

Namn Avd.Inst.  
Fiskerstrand, Arve AHLUniversity of Helsinki5-årigForeldreinvolvering og læring i matematikk.
Fauske, Ragnhild Heidi AHLMF5-årigDei store undrings - og livsspørsmåla i barnehagen
Gangstad, Kristin Rostad AHLInnlandet5-årigMedvirkning for alle? En kvalitativ studie om barns medvirkning i den flerkulturelle barnehagen.
Holmen, Sofie E. AHLUiO5-årigFlerspråklighet i grammatikkundervisningen. En studie av elevenes flerspråklige ressurser i grammatikkundervisningen i VG1.
Olsson, Joakim Erik Gustav AHLHiØ5-årigArtificial Intelligence and Assessment for Learning - More than Just Automation?
Oltedal, Elizabeth AKFUiB, Grieg5-årigConviction and compromise: Assessment practices in instrumental teaching in Norwegian upper secondary schools.
Presno, Jostein Garcia AHLMF5-årigDet haugianske vennesamfunnet og håpet om det himmelske Jerusalem.
Vadstein, Anne Marta AHLUiS5-årigDigitale bildebøker i eit skriftspråkperspektiv.
Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke AHLUiS5-årigLiteracypraksisar i begynnaropplæringa: Ein studie av undervisningskvalitet med og utan nettbrett.