Yrkesutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag

Heiltid

Praktisk informasjon

Studiestart

Semesterstarten for Høgskulen i Volda er lagt til tysdag 14. august med opningsseremoni forheile høgskulen ved Berte Kanuttebygget kl. 12.00. Les meir her.

Første orientering om PPU-studiet er lagt til onsdag 15.august frå kl. 09.15 – 11.45. Ved skulestart får de informasjon om kva rom de skal møte på informasjonskjermar på campus.
Timeplan for første undervisningsveka:

Tysdag 14. august:

Kl. 12.00: Studiestart – Offisiell opning av studieåret 2018-2019. Eige program med helsingar/talar og
underhaldning. Det er ikkje spesielt opplegg for PPU heiltid denne dagen.

Onsdag 15. august:

Kl. 09.15 – 11.30: Velkomen som student på PPU v/studieleiar Bjørnar og praksisansvarlege Kari/Geir
Kl. 11.30 – 12.15: Individuelle praksissamtaler v/praksisansvarlege
Kl. 12.15 – 15.30: Undervisning pedagogikk
Kl. 15.30 – 17.30: Individuelle samtalar med praksisansvarleg

Torsdag 16. august: 

Kl. 08.00 - 10.00: Individuelle praksissamtaler
Kl. 10.15 – 16.00: Undervisning

Fredag 17. august:

Kl. 08.00 - 10.00: Individuelle praksissamtaler
Kl. 10.15 – 15.00: Undervisning
 

Undervisningsstad

Organisering og arbeidsformer

PPU-Allmennfag er eit heiltidsstudium med undervisning ved Høgskulen i Volda.
“Praksis- og samlingsrute 2018-2019” viser tidspunkt og plassering av undervisning og praksisperiodar i løpet av studieåret. Det kan bli endringar i denne planen, men det er eit viktig planleggingsverkty, så vi prøver å halde oss til denne planen.

Undervisning i pedagogikk (PPU1-R15 hausten 2018 og PPU2-R15 våren 2019) er stort sett lagt til tysdagar og første halvdel av onsdag, med unntak av nokre seminar.

Undervisninga i fagdidaktikk er delt i to:
a) Nokre tema er klassa samla i det vi kallar Felles fagdidaktikk. Undervisninga er stort sett lagt til onsdagar kl. 12.15-15.30.
b) Undervisninga i Spesifikk fagdidaktikk er felles for heiltid og deltid, og vil ligge på tidspunkt der deltid har samlingar. I vedlegget ser du kva tid undervisninga i dei ulike faga er. Legg merke til at det også skjer at det er undervisning påettermiddag/kveldstid.

Det blir lagt vekt på ulike arbeidsformer: førelesing, seminararbeid og individuelt arbeid. Det er ein føresetnad at studentane er aktive brukarar av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er høgskulen sin digitale læringsplattform.

Annan informasjon

Emne i studiet

PPU-heiltid har eit omfang på 60 stp fordelt på to semester.

Pedagogikk 30 stp:

PPU1-R15 Pedagogikk I (15 stp), vert avslutta med eksamen i veke 51/2018.
PPU2-R15 Pedagogikk II (15 stp), vert avslutta med eksamen våren 2019.

Fagdidaktikk 30 stp: (to emne på 15 stp eller eitt emne på 30 stp)
Undervisninga i fagdidaktikk er todelt:
1. Spesifikk Fagdidaktikk, undervisning i 11 ulike fag.
2. Felles Fagdidaktikk, felles undervisning for alle studentar.

I opptaksbrevet står det kva fag du har fått tildelt. Studentar med to skulefag som det vert gitt
fagdidaktikktilbod i, skal ha begge faga med 15 stp i kvart fag. For nokre få studentar kan
kollisjonar i blokklegginga gjere at dette ikkje går. Studentar med eitt fag skal ha 30 stp i dette
faget. Eksamen i fagdidaktikk er våren 2019.

Studieplan og pensum

Studieplanen vert publisert på heimesida til Høgskulen i Volda. Pensumlister vert publisert på nettsidene til høgskulen etter 1. juli. Her finn du
studieplan, emneplanar og pensumlister
.


Praksis

Studentane skal ha 60 dagar obligatorisk praksis i løpet av studieåret. I praksisperiodane må ein rekne med full arbeidsveke, og fulle/heile dagar. Vi prøver å skaffe praksisplassar i grei pendlaravstand for alle. For fag med få timar i skulen kan det vere utfordrande å finne nok
praksisplassar, spesielt for dei studentane som er busette i Volda/Ørsta. Nokre av studentane må såleis rekne med lenger reiseveg i praksis.

I haustsemesteret er det først 5 dagar observasjonspraksis i veke 39. Frå veke 43 til og medveke 47 skal du ha 25 dagar rettleia undervisningspraksis på den same skulen. For dei fleste sin del er denne praksisen lagt til ein grunnskule, men for nokre få kan praksisen verte lagt til vidaregåande skule. I vårsemesteret vert praksisen i motsett skuleslag.

I vårsemesteret er praksisperioden på 30 dagar, frå veke 6 til og med veke 12.

Praksiskontorert organiserer all praksis i PPU-studiet. I løpet av oppstartsveka (veke 33) ynskjer praksisansvarlege, Geir Humberset/Kari Hasle, ein samtale med kvar student om organisering av praksis. Du får der kome med ønskje om praksisplassering, men HVO
organiserer dette, og avgjer kvar du skal ha praksisopplæringa. HVO har praksisskuleavtale med fleire grunnskular og vidaregåande skular i vår region. Mellom anna på grunn av praksisoppfølging, er det desse skulane som er mest aktuelle som praksisskular.

Obligatorisk frammøte og deltaking

Det er obligatorisk deltaking i all undervisning, organisert studentarbeid og praksis.
I følgje Forskrift om opptak, studium og eksamen ved HVO § 4-6.2, står mellom anna følgjande:

Dersom ikkje anna er bestemt i emneplanen, krev ein 80 prosent frammøte/deltaking til obligatorisk undervisning i eit emne.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697#KAPITTEL_4

For stort fråvær kan medføre tap av eksamensrett. Det er studenten sitt ansvar å halde
seg orientert om fråværet. Emneansvarleg og faglærar fører logg/oppmøteskjema for
undervisingsøktene. Denne orienteringa vert rekna som tilstrekkeleg varsel om at
enkeltvedtak kan bli fatta om tap av eksamensrett.

Detaljerte undervisnings-/semesterplanar i alle fag/emne vert kunngjort ved studiestart og lagt
i Canvas. Sjå også emneplanane for studiet.

Kostnader

Semesteravgift for haustsemesteret 2018 må vere betalt for å få studierett.
 

Politiattest

Etter Forskrift om opptak til høgre utdanning, må alle studentar som tek til på ei
lærarutdanning levere gyldig politiattest. Viser til informasjon i tilbudsbrevet om dette.

Ting du må ha ordna før studiestart :
a) Skaffe deg gyldig politiattest og levere den til Sørvistorget seinast ved frammøte
b) Betale semesteravgift
c) Registrere deg i Studentweb slik at du får konto/tilgang til Canvas
 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit påbyggingsstudium som gjer det mogleg å setje saman di eiga lærarutdanning. Det betyr at du byggjer PPU på ein allmennfaglege/yrkesfagleg kompetanse du har frå før.

Merk: Når du søker må du velge kva fagdidaktikk du ønsker. Det vil sei kva allmennfag du har i utdanninga di som kvalifiserer til opptak på PPU, Jf. opptakskrava

Stengt for søking

Søknadskode : Finn søknadskode/fag i Søknadweb

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2018

Studieinnhald

Studiet er sett saman av emna Pedagogikk (30 stp.) og Fag- eller yrkesdidaktikk (30 stp.). I tillegg er det lagt opp til 60 dagar med praksis på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. Det er aktuelt å tilby fagdidaktikk i drama, engelsk/framandspråk, kroppsøving/idrett, kunst og handverk, matematikk, musikk, naturfag(biologi,fysikk og kjemi), norsk, RLE, samfunnsfag(historie, geografi, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsvitskap, statsvitskap og sosialantropologi) og mediefag. Oppstart er avhengig av at det er nok kvalifiserte søkjarar til kvar fagdidaktisk gruppe og nok praksisplasser for studentane. 

Programmet gir kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Du skal lære om ulike arbeidsmåtar og læringsressursar innanfor faga du er kvalifisert til å undervise i. Det vert fokusert på klasseleiing og læringsmiljø og korleis gode relasjonar til og mellom elevar kan utviklast. Etikk og yrkesidentitet og samarbeid med elevar/lærlingar, kollegaer og føresette er også vektlagt i studiet. 

Opptakskrav

Minimum fullført allmennfaglig universitets- eller høgskuleutdanning av minimum tre års omfang - 180 studiepoeng. Allmenfaglig kompetanse er i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmennfag i grunnskolen, videregående skole eller i voksenopplæringen. 

Høgskulen i Volda prioriterer søkere med undervisningsfag som vi har fagdidaktikk i. Søkerne blir prioritert etter følgende kriterier:

a. Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med minst eitt relevant undervisningsfag.

b.Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad eller tre års utdanning og med to relevante undervisningsfag, der minimum 150 studiepoeng er samla i desse to faga med minimum 90 studiepoeng samla i det eine faget, av dei minimum 30 studiepoeng som fordjuping.

c.Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad eller med tre års utdanning med eitt relevant undervisningsfag med minimum 90 studiepoeng samla i dette faget, av dei minimum 30 studiepoeng som fordjuping.

d.Søkjarar med tre års utdanning og med tre relevante undervisningsfag, med minimum 180 studiepoeng samla i desse tre faga (t.d. tre årsstudium).

e.Søkjarar med tre års utdanning og med to relevante undervisningsfag, med minimum 120 studiepoeng samla i desse to faga (t.d. to årsstudium).

Les mer om opptak til PPU på Lovdata.

Klikk her for å lese vanlige spørsmål og svar.  

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga vekslar mellom førelesingar og at studentane arbeider på eiga hand eller i grupper. Undervisningsprogrammet Fronter vert mykje nytta. Studiet har obligatorisk frammøte ved:

 • undervisning og studentpresentasjonar
 • førebuing og etterarbeid i samband med praksis
 • praksisgjennomføring

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar er nærare omtala i emneplanen for dei einskilde emna.

Aktuelle yrke og vidare studium

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei yrkesutdanning som primært kvalifiserer for lærararbeid på ungdomssteget i grunnskulen og den vidaregåande skulen. Utdanninga gir også undervisningskompetanse på andre opplæringsarenaer innanfor fagområdet ditt. Studiet kvalifiserer til vidare mastergradsstudiar, til dømes master i Undervisning og læring ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

Spørsmål

Har du spørsmål om PPU-Heiltid ta gjerne kontakt med:

Geir Humberset, praksisansvarleg PPU
Tlf 70 07 53 12
E-postadr.: geir.humberset@hivolda.no

Bjørnar Sæterås, studieleiar PPU
Tlf 70 07 53 55
E-postadr.: bjornar.saeteras@hivolda.no

 

Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning R15, Heiltid

Studieprogram: 
PPU-R15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Studentar med allmennfagleg kompetanse vert tekne opp på grunnlag av fullført allmennfagleg universitets- eller høgskuleutdanning av minimum tre års omfang, dvs. minimum 180 studiepoeng.

Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning er det krav om å levere politiattest, jf. sentral forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning, kap. 6.

For nærare reglar for opptak, sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697

Frå og med hausten 2019 vil opptakskrav PPU verte endra, for meir om dette her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-01-11-25

 

Om studiet: 

Praktisk-pedagogisk utdanning er eit profesjonsretta og forskings- og erfaringsbasert studium. Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skule står i samanheng i utdanninga. Studiet kvalifiserer til mellom anna å planlegge, gjennomføre og kritisk analysere undervisning, med utgangspunkt i refleksjon over elevar si læring.

Kunnskap er resultat av teoretisk studiearbeid saman med refleksjon over eigen praksis. Eit godt læringsutbytte føreset eigeninnsats gjennom sjølvstudium, deltaking i undervisning og praksis, samt diskusjon og refleksjon i gruppe eller plenum over relevante problemstillingar. Praktisk-pedagogisk utdanning skal legge til rette for profesjonslæring hos den enkelte. Studiet skal også kvalifisere til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og globalt samfunn. Barn og unge sin rett til opplæring i tråd med opplæringslova og gjeldande læreplanverk for 5-13 trinn er grunnlaget for studiet.

Studieplanen bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsett 21. desember 2015 av Kunnskapsdepartementet.

Nasjonale føringar: 
Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 
 • har inngåande fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

 • har forståing for skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og opplæringslaupet

 • har kunnskap om og evne til å halde seg oppdatert på gjeldande lov- og planverk for profesjonsutøvinga

 • har brei kunnskap om barne- og ungdomskultur og barn og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekstar

 • har oppdatert kunnskap om læringsstrategiar, læringsarenaer og arbeidsmetodar generelt og særleg i respektive fag

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelege livssituasjonar, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unge sine rettar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskap om korleis skulen kan jobbe for å fremje helse og trivsel hos barn og unge

Ferdigheiter: 
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

 • kan leie og legge til rette for undervisningslaup som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar

 • kan bruke varierte arbeidsmetodar, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø

 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevar si læring, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling

 • kan identifisere særskilde behov hos barn og unge, herunder identifisere teikn på psykiske vanskar, vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglege vurderingar skal kandidaten raskt kunne setje i verk nødvendige tiltak

Generell kompetanse: 
 • kan reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå

 • har ei profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til elevar, kollegaer og skulen si utvikling

 • kan bygge relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket

Organisering og arbeidsmåtar: 

Praktisk pedagogisk utdanning skal knytte teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium sikta inn mot framtidig yrke som lærar. Prinsippet om yrkesretting av utdanninga krev at det blir lagt til rette for studentaktive arbeidsformer, praksisbaserte oppgåver og vurderingsordningar som ein del av læreprosessen. Bruk av IKT vil vera ein integrert del av studiet, både som hjelpemiddel i eigne studiar og i undervisning i skulen.

Utdanninga er sett saman av:

Pedagogikk (30 stp)

Fagdidaktikk (30 stp)

Praksis 60 dagar

Studentar med allmennfagleg bakgrunn i to eller fleire fag skal gjennomføre to fagdidaktiske emne (2 x 15 stp). Studentar med eitt allmennfag skal gjennomføre eitt fagdidaktisk emne med omfang på 30 stp. Emne i fagdidaktikk med få søkjarar vert ikkje sett i gang.

 • Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag er retta mot undervisning i allmennfag i grunnskulen, i vidaregåande opplæring og i vaksenopplæringa. 
 • Sjå emnetabellen for meir informasjon om studieløpet.
Navn: 
Praktisk-pedagogisk utdanning R15, heiltid
Emne2018 Haust2019 Vår
15
*
15
*
Fagdidaktiske emne: Studentane får tilbod om fagdidaktikk-emne ved opptak på 2 x 15 stp eller 1 x 30 stp (30 stp for dei som har hovudfag eller master)
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
 
7.57.5
 
1515
Krav om skikkavurdering og autorisasjon: 

Praktisk- pedagogisk utdanning er ei av utdanningane med krav om skikkavurdering, dvs. at ein student vil bli vurdert om han/ho har dei faglege og personlege føresetnadane for yrkesutøvinga som utdanninga kvalifiserer til, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-14.

Viser også til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethets

Les meir om skikkavurdering ved Høgskulen i Volda her.

Praksis: 

Praktisk pedagogisk utdanning er praksisbasert, der praksis i skule er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og fagdidaktikk. Gjennom studiet har studentane tilsvarande 60 dagar rettleia praksis. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert.

Studentar skal ha praksis både i grunnskule og vidaregåande opplæring. For studentar med fagbakgrunn i utøvande kunstfag kan inntil 50% av praksis gjennomførast i kulturskulen og inngå i kravet om 60 dagar.  Emneplan for praksis gir nærmare omtale av praksisorganisering og læringsutbytte for praksis.

Ansvarleg: 
Bjørnar Sæterås, bjornar.saeteras@hivolda.no, tlf 70 07 53 55