Yrkesutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag

Deltid, Samlingar

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit påbyggingsstudium som gjer det mogleg å setje saman di eiga lærarutdanning. Det betyr at du byggjer PPU på ein allmennfagleg/yrkesfagleg kompetanse du har frå før. 

PPU ved Høgskulen i Volda vektlegg faga sin eigenart i skulen, profesjonsbasert digital kompetanse for læring, samt verdien av praktisk estetisk læringsarbeid i skulen. Studiet tilbyr fleksibelt opplæringstilbod med nettbasert og modulbasert undervisning. Høgskulen i Volda har praksisskuleavtalar med skular i Møre og Romsdal og Nordfjord, men legg også til rette for praksis nasjonalt.

Vi opnar for søking 1. februar 2019.

Søknadsfristen er 15. april 2019. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4301

Info og frister

Varigheit 4 semester (2 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Studiet er sett saman av emna Pedagogikk (30 stp.) og Fag- eller yrkesdidaktikk (30 stp.). I tillegg er det lagt opp til 60 dagar med praksis på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det vert fokusert på klasseleiing og læringsmiljø og korleis gode relasjonar til og mellom elevar kan utviklast. Etikk og yrkesidentitet og samarbeid med elevar/lærlingar, kollegaer, og føresette er også vektlagt i studiet. 

Det er aktuelt å tilby fagdidaktikk drama, engelsk/framandspråk, kroppsøving/idrett, kunst og handverk, matematikk, musikk, naturfag (fysikk, kjemi og biologi), norsk, RLE, samfunnsfag(historie, geografi, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsvitskap, statsvitskap, sosialantropologi) og mediefag. Oppstart er avhengig av at det er nok kvalifiserte søkjarar til kvar fagdidaktisk gruppe og nok praksisplasser for studentane. 

Opptakskrav

Frå og med opptaket hausten 2019 er det nye opptakskrav til PPU allmennfag:

 • Fullført mastergrad som inneheld minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
 • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskule. Eit av faga kan erstattast av drama/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eit fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller betre frå bachelorgraden. For HVO sine bachelorprogram vil dette gjelde bachelorgrad i Design, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving og Musikk. Merk at dette punktet gjeld for opptaket til og med hausten 2024. Frå opptaket hausten 2025 vil masterkravet også gjelde i desse faga. 

Meir om PPU her på Spørsmål og svar. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga vekslar mellom førelesingar og at studentane arbeider på eiga hand eller i grupper. Undervisningsprogrammet Fronter vert mykje nytta. Ein del av undervisninga vil bli gitt i sanntid via konferansesystemet Adobe Connect. Studenten må difor ha tilgang til PC med internett, kamera, høgtalar og mikrofon. Undervisningsmåtar og vurderingsordningar er nærare omtala i emneplanen for dei einskilde emna. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Praktisk pedagogisk utdanning er ei profesjonsutdanning som kvalifiserar for lærararbeid på mellom- og ungdomssteget i grunnskulen, i vidaregåande skule, i vaksenopplæringa og innanfor høgare utdanning i dei fagområda studenten er kvalifisert for. Studiet kvalifiserer til vidare mastergradsstudiar, til dømes master i Undervisning og læring ved HVO.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bjørnar Sæterås

Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning R15, deltid

Studieprogram: 
PPUD-R15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Studentar med allmennfagleg kompetanse vert tekne opp på grunnlag av fullført allmennfagleg universitets- eller høgskuleutdanning av minimum tre års omfang, dvs. minimum 180 studiepoeng.

Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning er det krav om å levere politiattest, jf. sentral forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning, kap. 6.

For nærare reglar for opptak, sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697

Frå og med hausten 2019 vil opptakskrav til PPU verte endra, for meir om dette her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-01-11-25

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning er eit profesjonsretta og forskings- og erfaringsbasert studium. Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skule står i samanheng i utdanninga. Studiet kvalifiserer til mellom anna å planlegge, gjennomføre og kritisk analysere undervisning, med utgangspunkt i refleksjon over elevar si læring.

Kunnskap er resultat av teoretisk studiearbeid saman med refleksjon over eigen praksis. Eit godt læringsutbytte føreset eigeninnsats gjennom sjølvstudium, deltaking i undervisning og praksis, samt diskusjon og refleksjon i gruppe eller plenum over relevante problemstillingar. Praktisk-pedagogisk utdanning skal legge til rette for profesjonslæring hos den enkelte. Studiet skal også kvalifisere til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og globalt samfunn. Barn og unge sin rett til opplæring i tråd med opplæringslova og gjeldande læreplanverk for 5-13 trinn er grunnlaget for studiet.

Studieplanen bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsett 21. desember 2015 av Kunnskapsdepartementet.

Nasjonale føringar
Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

 • har forståing for skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og opplæringslaupet

 • har kunnskap om og evne til å halde seg oppdatert på gjeldande lov- og planverk for profesjonsutøvinga

 • har brei kunnskap om barne- og ungdomskultur og barn og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekstar

 • har oppdatert kunnskap om læringsstrategiar, læringsarenaer og arbeidsmetodar generelt og særleg i respektive fag

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelege livssituasjonar, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unge sine rettar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv

 • har kunnskap om korleis skulen kan jobbe for å fremje helse og trivsel hos barn og unge

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

 • kan leie og legge til rette for undervisningslaup som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar

 • kan bruke varierte arbeidsmetodar, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø

 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevar si læring, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling

 • kan identifisere særskilde behov hos barn og unge, herunder identifisere teikn på psykiske vanskar, vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglege vurderingar skal kandidaten raskt kunne setje i verk nødvendige tiltak

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå

 • har ei profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til elevar, kollegaer og skulen si utvikling

 • kan bygge relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket

Organisering og arbeidsmåtar

Praktisk pedagogisk utdanning skal knytte teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium sikta inn mot framtidig yrke som lærar. Prinsippet om yrkesretting av utdanninga krev at det blir lagt til rette for studentaktive arbeidsformer, praksisbaserte oppgåver og vurderingsordningar som ein del av læreprosessen. Bruk av IKT vil vera ein integrert del av studiet, både som hjelpemiddel i eigne studiar og i undervisning i skulen.

Utdanninga er sett saman av:

Pedagogikk (30 stp)

Fagdidaktikk (30 stp)

Praksis 60 dagar

Studentar med allmennfagleg bakgrunn i to eller fleire fag skal gjennomføre to fagdidaktiske emne (2 x 15 stp). Studentar med eitt allmennfag skal gjennomføre eitt fagdidaktisk emne med omfang på 30 stp. Emne i fagdidaktikk med få søkjarar vert ikkje sett i gang.

 • Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag er retta mot undervisning i allmennfag i grunnskulen, i vidaregåande opplæring og i vaksenopplæringa. 
 • Sjå emnetabellen for meir informasjon om studieløpet.
Navn: 
Praktisk-pedagogisk utdanning R15, deltid
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår
 
Obligatoriske felleemne (7.5 poeng per semester)
15151515
 
 
7.57.5
 
 
**
 
 
7.57.5
 
 
**
 
 
Valemne fagdidaktikk (7.5 poeng per semester)
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
Emne i fagdidaktikk med få studentar vert ikkje sett i gang.
Studenten skal ha 15 studiepoeng fordelt i obligatoriske emne og valemne kvart semester
15151515
Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Praktisk- pedagogisk utdanning er ei av utdanningane med krav om skikkavurdering, dvs. at ein student vil bli vurdert om han/ho har dei faglege og personlege føresetnadane for yrkesutøvinga som utdanninga kvalifiserer til, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-14.

Viser også til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethets

Les meir om skikkavurdering ved Høgskulen i Volda her.

Praksis

Praktisk pedagogisk utdanning er praksisbasert, der praksis i skule er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og fagdidaktikk. Gjennom studiet har studentane tilsvarande 60 dagar rettleia praksis. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert.

Studentar skal ha praksis både i grunnskule og vidaregåande opplæring. For studentar med fagbakgrunn i utøvande kunstfag kan inntil 50% av praksis gjennomførast i kulturskulen og inngå i kravet om 60 dagar.  Emneplan for praksis gir nærmare omtale av praksisorganisering og læringsutbytte for praksis.

Ansvarleg
Bjørnar Sæterås, bjornar.saeteras@hivolda.no, tlf 70 07 53 55