Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag

Årsstudium Yrkesutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmenne fag heiltid gjer deg kvalifisert for å undervise frå 5. klasse og oppover. Du byggjer PPU på ei utdanning du har frå før, og som må innehalde minimum 60 stp i eitt fag du kan undervise i skulen med. Høgskulen i Volda har tilbod innan musikk, kunst og handverk, kroppsøving, religion og livssyn, samfunnsfag, norsk, engelsk/framandspråk, realfag (matematikk og naturfaga) eller mediefag.

For dei fleste fagområda innanfor allmenne fag er det krav om mastergrad. For dei praktisk-estetiske faga er det unntak frå krav om master fram til 2024.

Studiet har undervisning kvar veke gjennom studieåret i Volda, men unntak av perioder med praksis. Gjennom studiet skal du ha 60 dagar praksis i ungdomsskule og vidaregåande skule. 

 

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav
  • Fullført mastergrad som inneheld minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskule. Eit av faga kan erstattast av drama/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eit fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller betre frå bachelorgraden. For HVO sine bachelorprogram vil dette gjelde bachelorgrad i Design, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving og Musikk. Merk at dette punktet gjeld for opptaket til og med hausten 2024. Frå opptaket hausten 2025 vil masterkravet også gjelde i desse faga. 

  Meir om opptak til PPU her på Spørsmål og svar.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Nicolai Totland Kalleklev

PPU-student Nicolai Totland Kleven reiste på internasjonal praksis til den vakre byen Orleans i det nordlige midtre Frankrike. Les hans reisebrev her.

PPU-student Nicolai Totland Kleven reiste på internasjonal praksis til den vakre byen Orleans i det nordlige midtre Frankrike. Les hans reisebrev her.

Jeg ankom Orleans med en nydelig soloppgang mandagen den 28. Februar. Etter en ukes ferie langs den franske kysten var jeg spent på hva disse 3 ukene i praksis innebar. Det første jeg gjorde var å besøke studenthybelen jeg skulle bo i. Denne var plassert nydelig rett langs “Loire-elven”. Jeg fikk såvidt lagt fra meg tingene mine før jeg måtte kjapt videre for min første praksisdag i Frankrike.

Praksis og utveksling i utlandet

Delar av praksis kan etter avtale  gjennomførast i utlandet. Høgskulen i Volda har eit stort internasjonalt nettverk. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Gjennom læringsarbeid knytt til dei ulike delane av studiet, skal studentane tileigne seg eit samla læringsutbytte som gir grunnlag for arbeidet som lærar, og som gir ein kunnskapsbase som skal vidareutviklast gjennom heile yrkeskarrieren.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei yrkesutdanning som rettar seg mot lærararbeid på ungdomssteget i grunnskulen og den vidaregåande skulen, men du er også kvalifisert for arbeid på mellomsteget. Utdanninga vil også vere relevant for andre opplæringsarenaer innanfor fagområdet ditt.

Pensum

Pensumlister finn du på denne sida

I lista skal du finne :

PPU-PED1 Pedagogikk 1 og ditt/dine didaktikkemne, PPU-DID1xx*

*xx Avhengig av kva fag du er tatt opp på.

Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag

Studieprogram: 
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Søkjarar til PPU allmennfag vert tekne opp på eitt av følgande grunnlag:

a. Fullført mastergrad med minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14 eller

b. Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskulen. Eitt av faga kan erstattast av drama/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eitt fag. Øvrige fag må ha eit omgang på minst 30 studiepoeng. Det er krav om gjennomsnittskarakter C eller betre frå bachelorgraden. Opninga for opptak på grunnlag av bachelorgrad i praktiske og estetiske fag er midlertidig. Frå 2025 gjeld masterkravet også i desse faga.

For meir om opptak, sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda: https://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§3-2 

 

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for undervisning 5. -13. trinn i grunn- og vidaregåande skule. Studiet er profesjonsretta, forskings- og erfaringsbasert med pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring i samanheng. 

Studiet skal utvikle komande lærarar sine evne til å sjå det unike ved kvart enkelt individ, til samhandling med elevane og til å stimulere elevane til læring og utvikling. Utdanningsprogrammet skal engasjere studenten i vitskaplege/kunstfaglege arbeidsformer, kritisk tenking og forskings- og utviklingsbasert kunnskap, basert både på nasjonal og internasjonal forskingslitteratur. 

Eit godt læringsutbytte krev eigeninnsats gjennom sjølvstudium, deltaking i undervisning og praksis, samt diskusjon og refleksjon i gruppe eller plenum. Praktisk-pedagogisk utdanning skal legge til rette for profesjonslæring hos den enkelte. Studiet skal kvalifisere til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og globalt samfunn. Barn og unge sin rett til opplæring i tråd med opplæringslova og gjeldande læreplanverk for 5-13 trinn er grunnlaget for studiet. Studiet rekrutterer også til arbeid i kulturskular og frivillig sektor. 

PPU ved Høgskulen i Volda vektlegg faga sin eigenart i skulen, profesjonsbasert digital kompetanse for læring, og verdien av praktisk estetisk læringsarbeid i skulen. PPU heiltid har stort innslag av undervisning i Volda, men delar av undervisningsaktivitetar vil også føregå på nett, i sanntid og asynkront. Høgskulen i Volda har praksisskuleavtalar med skular i Møre og Romsdal og Nordfjord, men legg også til rette for praksis andre stadar i Noreg. Etter avtale kan det også vere aktuelt å få ta delar av praksis i utlandet.  

Nasjonale føringar

Utdanninga byggjer på Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsett 21. desember 2015 av Kunnskapsdepartementet: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771  

Forskrifta skal sikre at det blir gitt ei utdanning som er profesjonsretta og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Utdanninga skal ha høg fagleg kvalitet og skape heilskap og samanheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanninga skal forhalde seg til opplæringslova og gjeldande læreplaner for grunnopplæringen. Utdanninga skal også kvalifisere til å ivareta opplæring om samiske forhold, mellom anna kjennskap til statusen urfolk har internasjonalt, og samiske barn og ungdom sin rett til opplæring i tråd med opplæringslov og gjeldande læreplanverk.

Det er i tillegg utarbeidd nasjonale retningslinjer for utdanninga: https://www.uhr.no/_f/p1/i13d351d8-d4a8-4c93-ac64-f0d2fbbdc6c6/godkjente-retningslinjer-ppu.pdf

Dei nasjonale retningslinjene skal utfylle forskrifta og sikre ei nasjonalt koordinert lærarutdanning som oppfyller krava til kvalitet i utdanningen. Læringsutbytteformulerningar i dei ulike emneplanane i studiet byggjer på læringsutbytteformuleringar gitt i nasjonale retningslinjer.  

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram

Kunnskapar
 • har inngåande fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn 
 • har brei forståing for skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og opplæringsløpet 
 • har kunnskap om og evne til å halde seg oppdatert på gjeldande lov- og planverk for profesjonsutøvinga 
 • har brei kunnskap om barne- og ungdomskultur og barn og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekstar 
 • har oppdatert kunnskap om læringsstrategiar, læringsarenaer og arbeidsmetodar generelt og særleg i respektive fag 
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelege livssituasjonar, herunder kunnskap om vald og seksuelle overgrep, og om barn og unge sine rettar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv 
 • har kunnskap om korleis skulen kan jobbe for å fremje livsmeistring, helse og trivsel hos barn og unge 
Ferdigheiter
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap 
 • kan leie og legge til rette for undervisningslaup som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar 
 • kan bruke varierte arbeidsmetodar, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø 
 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevar si læring, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling 
 • kan identifisere særskilde behov hos barn og unge, herunder identifisere teikn på psykiske vanskar, vald eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglege vurderingar skal kandidaten raskt kunne setje i verk nødvendige tiltak 
Generell kompetanse
 • kan reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå 
 • har ei profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål 
 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til elevar, kollegaer og skulen si utvikling 
 • kan bygge relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket 
Organisering og arbeidsmåtar

Utdanninga er sett saman av desse emna: 

30 stp pedagogikk delt opp i to emne på 15 stp kvar, med 15 stp per semester.

30 stp fagdidaktikk delt opp i to emne på 15 stp kvar, med 15 stp per semester.

Minimum 60 dagar praksis i grunn- og vidaregåande skule, fordelt i to emne med 30 dagar praksis i kvart semester.

For dei fleste fagområda innan allmenne fag er det krav om mastergrad. Studentar med undervisningskompetanse i eitt skulefag, skal ha fagdidaktikk i det eine faget. Studentar med undervisningskompetanse i fleire fag, melder seg også opp på fagdidaktikkemne knytt til sitt primære fag, men følgjer også undervisnings- og læringsaktivitetar i eitt sekundært fag, om dette er praktisk mogleg. 

Ein del av undervisninga vil vere samkøyrt med undervisninga for PPU deltid. 

Praktisk pedagogisk utdanning er eit profesjonsstudium som skal kople saman studentane sin fagkompetanse med pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, og innhaldet i dei ulike emna i studiet må sjåast i samanheng. Undervisninga i dei ulike emna vert organisert rundt  8 temaområde, eller det vi vil kalle modular. Ein modul inneheld undervisning på campus, digitale læringsressursar, arbeid med teori og arbeid i praksis. Gjennom læringsarbeid knytt til dei ulike delane av studiet, skal studentane tileigne seg eit samla læringsutbytte som gir grunnlag for arbeidet som lærar, og som gir ein kunnskapsbase som skal vidareutviklast gjennom heile yrkeskarrieren. 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Praktisk- pedagogisk utdanning er ei av utdanningane med krav om skikkavurdering, dvs. at ein student vil bli vurdert om han/ho har dei faglege og personlege føresetnadane for yrkesutøvinga som utdanninga kvalifiserer til, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-14. 

Viser også til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethets 

Les meir om skikkavurdering ved Høgskulen i Volda her: https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/regelverk/skikkavurdering 

Praksis

Praktisk pedagogisk utdanning er praksisbasert, der praksis i skule er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og fagdidaktikk. Det skal minimum vere 60 dagar praksis i studiet. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert. 

Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag er retta mot undervisning i aktuelle fag i grunnskulen og i vidaregåande opplæring.  Praksis skal vere både i grunn- og vidaregåande skule. For studentar med bakgrunn i dei praktiske- og estetiske faga er det også aktuelt med  inntil 50% av praksis i kulturskulen. Det kan også vere aktuelt med delar av praksisen i vaksenopplæring. Høgskulen i Volda har samarbeid med mange utdanningsinsitusjonar, men studentar med utdanning i fag med få undervisningstimar i skulen kan likevel risikere at praksis må gjennomførast med lenger reiseveg til praksisstad.

Emneplan for praksis gir nærmare omtale av praksisorganisering og læringsutbytte for praksis. 

Internasjonalisering

Studentar kan etter avtale få gjennomføre delar av praksis i utlandet. 

Ansvarleg
Tostein Drabløs
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav
  • Fullført mastergrad som inneheld minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskule. Eit av faga kan erstattast av drama/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eit fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller betre frå bachelorgraden. For HVO sine bachelorprogram vil dette gjelde bachelorgrad i Design, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving og Musikk. Merk at dette punktet gjeld for opptaket til og med hausten 2024. Frå opptaket hausten 2025 vil masterkravet også gjelde i desse faga. 

  Meir om opptak til PPU her på Spørsmål og svar.

 • Studieplan
Søk frå 1. februar

Søknadskode : 4300

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


For spørsmål om eksamen
Send e-post


For administrative spørsmål
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt