PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag

Årsstudium Yrkesutdanning

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer deg til å vere lærar frå 5. klasse i grunnskulen og til og med vidaregåande. Utdanninga er også relevant i høve folkehøgskule, kulturskule eller andre opplæringsarenaer. Studiet er samlingsbasert med nettstøtte.

PPU deltid vert tilbode hausten 2024 både i Volda og Kristiansund.

Ønskar du meir informasjon om blant anna praksis eller har andre spørsmål om PPU? Det finn du her:

Informasjonsside for Praktisk - pedagogisk utdanning (PPU)

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2025 - 15.04.2025
 • Opptakskrav
  • Fullført mastergrad som inneheld minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskule. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eit fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0) eller betre frå bachelorgraden. For HVO sine bachelorprogram vil dette gjelde bachelorgrad i Design, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving og Musikk. Merk at dette punktet gjeld for opptaket til og med hausten 2024. Frå opptaket hausten 2025 vil masterkravet også gjelde i desse faga. 

  Meir om PPU her på Spørsmål og svar. 

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

PPU-musikk

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) snudde opp ned på undervisninga både for musikklærer Brynjar Johansen og elevene hans.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) snudde opp ned på undervisninga både for musikklærer Brynjar Johansen og elevene hans.

Johansen er musikklærer i grunnskolen i Tjeldsund i Troms, og har jobbet i grunnskolen og kulturskolen i mange år.

Han har manglet pedagogikk og didaktikk for å få godkjentstempelet som lærer og kunne få fast jobb som det. Det var utgangspunktet for at Johansen søkte seg inn på PPU ved Høgskulen i Volda.

Tok feil og manglet noe

Johansen har tidligere tenkt at «pedagogikkutdanning ikke var så nøye» og levde etter mentaliteten «enten er man skikket til å jobbe i skolen, eller så er man ikke det».

Alexander Hovdevik studerer PPU og er aktiv fotballspiller

Han trener fotball så å si hver dag, men klarer fint å kombinere det med studier. – Det ene styrker det andre, synes Alexander Hovdevik.

Han trener fotball så å si hver dag, men klarer fint å kombinere det med studier. – Det ene styrker det andre, synes Alexander Hovdevik.

Som 16-åring forlot han gutterommet i sunnmørsbygda Åheim i Vanylven og flyttet på hybel i Trondheim. Rosenborg Ballklub – Norges største fotballklubb, som han hadde og fortsatt har et stort kjærlighetsforhold til – var neste stopp. 

En helt tilfeldig telefon fra Alexander Hovdeviks far til klubben gjorde at han fikk komme på prøvespill. Og vipps så var 6. divisjon i moderklubben Åheim byttet ut med landets beste juniorlag, og et A-lag som i en årrekke hadde spilt i Champions League. Drømmene var store, og øynene det samme, da keepertalentet entret Lerkendal og signerte kontrakt.

Trener som proffene

I dag er Hovdevik 30 år. Han kan se tilbake på en innholdsrik karriere, selv om det ble med drømmen om Champions League. Han ble juniornorgesmester med Rosenborg, fikk noen kamper for Kristiansund på nest øverste nivå i Norge og har ellers vært en sisteskanse til å stole på i 2.- og 3. divisjon for trondheimsklubbene Ranheim, Byåsen, Tiller og Rødde. 

Nå er han hjemme på Sunnmøre igjen og er blitt en av bærebjelkene for Volda i 3. divisjon.

– Det er trening hver ukedag og kamp eller trening en av helgedagene. Vi trener like mye som proffene, uten å få så mye igjen i kroner og øre for det. Det vil si; jeg har ingen inntekt fra fotballen.

Og nettopp derfor begynte han å studere som årene gikk i Trondheim. Hovdevik tenkte at det kunne være lurt å ha noen flere bein å stå på om han ikke kunne leve av fotballen. Dermed ble det til at han tok en bachelorgrad i historie.

Etter å ha flytta til Volda for tre år siden fullførte han bachelorgraden i Idrett og kroppsøving ved Høgskulen i Volda (HVO). 

– Super måte å bli lærer på

Nå hadde Hovdevik peila seg inn på sin framtidige yrkesvei. Han ville bli lærer. Derfor var ikke veien lang til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved HVO, som han startet på høsten 2022. Etter studiet, som inneholder pedagogikk, didaktikk og en del praksis, vil Hovdevik bli utdannet lærer og kunne undervise fra 5. klasse og ut videregående skole. Han tar utdanninga på heltid og over ett år, det er også mulig å ta PPU på deltid over to år. 

Hovdevik går PPU allmennfag, det er også mulig å ta PPU yrkesfag i Volda. Det gjør at personer med mange ulike utdanninger, bakgrunner og yrkeserfaringer kan bli lærere.

– Dette er en super vei til å bli lærer for meg. Jeg har tatt grundige utdanninger i fag som jeg er interessert i og brenner for, så kan jeg nå snart få undervise i dem, sier Hovdevik.
 

Alexander Hovdevik studerer PPU og er aktiv fotballspiller
Alexander Hovdevik trives godt sammen med elevene i klasserommet.
PPU og musikk

Kombinasjonen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og jobb ble til en stor inspirasjonskilde for Ingvild Finset Spilling, som hun nå drar nytte av både som lærer i kulturskolen og profesjonell musiker.

Kombinasjonen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og jobb ble til en stor inspirasjonskilde for Ingvild Finset Spilling, som hun nå drar nytte av både som lærer i kulturskolen og profesjonell musiker.

Finset Spilling sjonglerer i det daglige to jobber – hun er bratsjist i Ensemble Allegria og kulturskolelærer i Oslo og Moss.

Hun manglet pedagogikken som lærer, og så da til Høgskulen i Volda hvor PPU med musikk eller andre yrkesfag er mulig å ta.

Stor bredde i faglig utbytte

Studiet er på deltid og går over to år. Det er lagt opp til tre samlinger på to-tre dager per samling i hvert semester. 

Ingvild Finset Spilling
Musikklærer og bratsjist Ingvild Finset Spilling

– Å studere PPU med musikk i Volda var en inspirasjonskilde! Samlingene var inspirerende og ga stor bredde i det faglige utbyttet. Det beste med studiet var å treffe medstudenter med bred erfaring, i kombinasjon med dyktige lærere på Høgskulen i Volda, synes Finset Spilling.

Mellom samlingene er det lagt opp til digital undervisning, og studentene kan bruke læringsplattformen Canvas til å diskutere med både lærere og medstudenter. 

En viktig del av utdanninga er praksis. Studentene skal ha 60 arbeidsdager i praksis fordelt på de to årene.

Ga selvtillit og motivasjon

Det er lagt opp slik at en skal kunne ha jobb ved siden av å ta PPU. At det fungerer slik høgskolen har tenkt det, kan Finset Spilling skrive under på.

– Jeg kan på det varmeste anbefale å studere PPU med musikk på deltid, der man kombinerer studier og jobb. Samlingene er lagt opp på en praktisk måte som lar seg kombinere med arbeid. Det var spesielt flott at nesten alle studentene hadde mange egne erfaringer å bidra med inn i undervisningen, sier hun.

– Hvorfor tok du denne utdanninga?  

– Jeg er utøvende musiker og studerte for å få ny inspirasjon og for å være bedre rustet til undervisning i musikk. Etter studiet jobber jeg fortsatt i størst grad som musiker i symfoniorkester. Men studiet har gitt meg større selvtillit på egne evner til å undervise og det har gitt meg større motivasjon til å prioritere tid til å undervise i musikk, svarer Finset Spilling.

Fikk mange verktøy til undervisninga

Det er mange lærere i grunnskole, videregående skole og kulturskole som i dag underviser uten å ha pedagogisk utdanning.

Finset Spilling er glad for at hun selv valgte å ta ei slik utdanning, og ser forskjellen på før og etter.

– Jeg håper at enda flere vil studere PPU musikk fordi det er viktig å ha kompetente lærere i musikkfaget. Jeg opplevde at studiet ga meg mange verktøy for å planlegge og gjennomføre god og variert undervisning i musikk, avslutter musikklæreren. 
 

Studieinnhald

Praktisk pedagogisk utdanning er bygd opp med undervisning i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Fagdidaktikken avheng av kva utdanningsbakgrunn du har frå før. Praksis er på totalt 60 dagar i både på ungdomssteg og vidaregåande skule

Ved Høgskulen i Volda kan ein ha fagdidaktikk innanfor:

 • Musikk
 • kunst og handverk
 • kroppsøving
 • religion og livssyn
 • samfunnsfag
 • norsk,
 • engelsk/framandspråk
 • realfag (matematikk/naturfaga)
 • mediefag.

Tilbodet i Kristiansund vil vere spesielt retta mot deg som har musikkfagleg bakgrunn, og vil handle spesielt om lærarrolla i skule og kulturskule. For studentar med andre fag og som ønsker ta studiet i Kristiansund treng du kun å reise til Volda for dei didaktikksamlingane som er knytt til faget ditt (1-2 samlingar i halvåret).

Praksis og utveksling i utlandet

Delar av praksis kan etter avtale gjennomførast i utlandet. Høgskulen i Volda har eit stort internasjonalt nettverk og PPU har eit samarbeid med skular i Frankrike og Austerrike.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

I PPU får du undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk som er relevant for lærarrolla, og ein får prøve seg i denne rolla i praksisperiodane. 

Undervisninga er samlingsbasert med 6 fysiske samlingar per studieår, kvar med omfang på 2-3 dagar (onsdag - fredag).  Samlingane vil bli lagt til Volda, Ålesund og Molde. I tillegg vert det digitale samlingar på ettermiddagstid. Det er også 6 veker obligatorisk praksis i skule kvart studieår. I løpet av desse vekene får ein verkeleg kjenne på den spanande og engasjerande lærarkvardagen!

Første studieår består av Pedagogikk 1, Didaktikk 1 og praksis 1. Emna vert avslutta med ein felles tre dagars heimeeksamen. Praksis vert vurdert stått/ ikkje stått.

Andre studieår består av Pedagogikk 2 med ei semesteroppgåve og med munnleg eksamen. Didaktikk 2 er det mappeeksamen, tilpassa ulike fag sine eigenartar. Praksis 2 vert vurdert stått/ ikkje stått.

Arbeidsformene i studiet er ein kombinasjon av forelesingar, gruppearbeid, presentasjon av studentane sitt arbeid i plenum, sjølvstudium og dialog i plenum.

I opptaksbrevet vil det gå fram om ein vert vurdert som eitt-fagleg eller to-fagleg, basert på kva utdanningsbakgrunnen din er. Det er dette som avgjer kva fagdidaktikk du skal ha og kva arbeidskrav som høyrer til desse. Du skal også i utgangspunktet ha praksis i dei faga du har undervisningskompetanse i.

Alle emna har krav om 80% oppmøte på undervisningsaktivitetar.

Praksisperioda:

I løpet av januar - mars første studieår og august - desember andre studieår skal du ha 6 velers praksis i både ungdomskule og videregåande skule. Andre opplæringsarenaer som til dømes kulturskule, folkehøgskule eller voksenopplæring kan også vere aktuelt etter ei individuell vurdering. Kvar student får ein eller fleire praksislærarar som er med i alle timane og dermed skal sikre at praksis vert både veileda og vurdert.

Studentar får sjølve vere med på å påverke, og kan hjelpe til med å finne praksisstad, men praksisstad og praksisopplegg skal godkjennast, og avtale skal inngåast direkte mellom praksiskontoret ved HVO og praksisstad.  

For studentar med tilsetjingsforhold i skulen kan inntil 50% av praksis gjennomførast på eigen arbeidsplass. 

I praksisperioden er det krav om 100 % oppmøte. Etter avtale med praksiskontoret er det mogeleg å ha praksis på 2-3 dagar i veka og strekke praksisperioda over 12 veker i staden for 5 dager per veke i 6 veker. Du må organsiere (arbeid og livssituasjon) slik at du har høve til å gjennomføre praksisperioda i det aktuelle tidsrommet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Praktisk pedagogisk utdanning er ei profesjonsutdanning som kvalifiserar for lærararbeid på mellom- og ungdomssteget i grunnskulen, i vidaregåande skule og i vaksenopplæringa. Utdanninga er også relevant for andre som arbeider med utdanning, formidling og opplæring. 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

All informasjon om samlingar og tidspunkt for praksis finn du her (pass på at du vel rett studieretning og studiestad):

 

Undervisningsplanar for PPU

Pensum

Pensumlister finn du på denne sida

I lista skal du finne :

PPUD-PED1 Pedagogikk 1 og ditt/dine didaktikkemne, PPUD-DID1xx*

*xx Avhengig av kva fag du er tatt opp på.

Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag (deltid)

Studieprogram: 
Praktisk-pedagogisk utdanning, allmennfag (deltid)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Søkjarar til PPU allmennfag vert tekne opp på eitt av følgande grunnlag:

a. Fullført mastergrad med minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14 eller

b. Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskulen. Eitt av faga kan erstattast av drama/teaterfag. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eitt fag. Øvrige fag må ha eit omgang på minst 30 studiepoeng. Det er krav om gjennomsnittskarakter C eller betre frå bachelorgraden. Opninga for opptak på grunnlag av bachelorgrad i praktiske og estetiske fag er midlertidig. Frå 2025 gjeld masterkravet også i desse faga.

For meir om opptak, sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda: https://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§3-2 

Om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer for undervisning 5. -13. trinn i grunn- og vidaregåande skule. Studiet er profesjonsretta, forskings- og erfaringsbasert med pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring i samanheng. 

Studiet skal utvikle komande lærarar sine evne til å sjå det unike ved kvart enkelt individ, til samhandling med elevane og til å stimulere elevane til læring og utvikling. Utdanningsprogrammet skal engasjere studenten i vitskaplege/kunstfaglege arbeidsformer, kritisk tenking og forskings- og utviklingsbasert kunnskap, basert både på nasjonal og internasjonal forskingslitteratur. 

Eit godt læringsutbytte krev eigeninnsats gjennom sjølvstudium, deltaking i undervisning og praksis, samt diskusjon og refleksjon i gruppe eller plenum. Praktisk-pedagogisk utdanning skal legge til rette for profesjonslæring hos den enkelte. Studiet skal kvalifisere til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og globalt samfunn. Barn og unge sin rett til opplæring i tråd med opplæringslova og gjeldande læreplanverk for 5-13 trinn er grunnlaget for studiet. Studiet rekrutterer også til arbeid i kulturskular og frivillig sektor. 

PPU ved Høgskulen i Volda vektlegg faga sin eigenart i skulen, profesjonsbasert digital kompetanse for læring, og verdien av praktisk estetisk læringsarbeid i skulen. Mykje av undervisningsaktivitetane på studiet er nettbasert, og med undervisning både i sanntid og asynkront. Studiet har også fysiske samlingar. 

Nasjonale føringar

Utdanninga byggjer på Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsett 21. desember 2015 av Kunnskapsdepartementet: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771  

Forskrifta skal sikre at det blir gitt ei utdanning som er profesjonsretta og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap. Utdanninga skal ha høg fagleg kvalitet og skape heilskap og samanheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanninga skal forhalde seg til opplæringslova og gjeldande læreplaner for grunnopplæringen. Utdanninga skal også kvalifisere til å ivareta opplæring om samiske forhold, mellom anna kjennskap til statusen urfolk har internasjonalt, og samiske barn og ungdom sin rett til opplæring i tråd med opplæringslov og gjeldande læreplanverk.

Det er i tillegg utarbeidd nasjonale retningslinjer for utdanninga: https://www.uhr.no/_f/p1/i13d351d8-d4a8-4c93-ac64-f0d2fbbdc6c6/godkjente-retningslinjer-ppu.pdf

Dei nasjonale retningslinjene skal utfylle forskrifta og sikre ei nasjonalt koordinert lærarutdanning som oppfyller krava til kvalitet i utdanningen. Læringsutbytteformulerningar i dei ulike emneplanane i studiet byggjer på læringsutbytteformuleringar gitt i nasjonale retningslinjer. 

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram

Kunnskapar
 • har inngåande fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn 
 • har brei forståing for skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og opplæringsløpet 
 • har kunnskap om og evne til å halde seg oppdatert på gjeldande lov- og planverk for profesjonsutøvinga 
 • har brei kunnskap om barne- og ungdomskultur og barn og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekstar 
 • har oppdatert kunnskap om læringsstrategiar, læringsarenaer og arbeidsmetodar generelt og særleg i respektive fag 
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelege livssituasjonar, herunder kunnskap om vald og seksuelle overgrep, og om barn og unge sine rettar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv 
 • har kunnskap om korleis skulen kan jobbe for å fremje livsmeistring, helse og trivsel hos barn og unge 
Ferdigheiter
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap 
 • kan leie og legge til rette for undervisningslaup som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar 
 • kan bruke varierte arbeidsmetodar, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø 
 • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevar si læring, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling 
 • kan identifisere særskilde behov hos barn og unge, herunder identifisere teikn på psykiske vanskar, vald eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglege vurderingar skal kandidaten raskt kunne setje i verk nødvendige tiltak 
Generell kompetanse
 • kan reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå 
 • har ei profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål 
 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til elevar, kollegaer og skulen si utvikling 
 • kan bygge relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket 
Organisering og arbeidsmåtar

Utdanninga er sett saman av desse emna: 

30 stp pedagogikk delt opp i to emne på 15 stp kvar. 

30 stp fagdidaktikk delt opp i to emne på 15 stp kvar.  

Minimum 60 dagar praksis i grunn- og vidaregåande skule, fordelt i to emne med 30 dagar praksis i kvart.

For dei fleste fagområda innan allmenne fag er det krav om mastergrad. Studentar med undervisningskompetanse i eitt skulefag, skal ha fagdidaktikk i det primære faget. Studentar med undervisningskompetanse i fleire fag følgjer undervisnings- og læringsaktivitetar i eitt sekundært fag, om dette er praktisk mogleg. 

Ein del av undervisninga vil vere samkøyrt med undervisninga for PPU heiltid. 

Praktisk pedagogisk utdanning er eit profesjonsstudium som skal kople saman studentane sin fagkompetanse med pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, og innhaldet i dei ulike emna i studiet må sjåast i samanheng. Gjennom læringsarbeid knytt til dei ulike delane av studiet, skal studentane tileigne seg eit samla læringsutbytte som gir grunnlag for arbeidet som lærar, og som gir ein kunnskapsbase som skal vidareutviklast gjennom heile yrkeskarrieren. 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Praktisk- pedagogisk utdanning er ei av utdanningane med krav om skikkavurdering, dvs. at ein student vil bli vurdert om han/ho har dei faglege og personlege føresetnadane for yrkesutøvinga som utdanninga kvalifiserer til, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-14. 

Viser også til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethets 

Les meir om skikkavurdering ved Høgskulen i Volda her: https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/regelverk/skikkavurdering 

Praksis

Praktisk pedagogisk utdanning er praksisbasert, der praksis i skule er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og fagdidaktikk. Det skal minimum vere 60 dagar praksis i studiet. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert. 

Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag er retta mot undervisning i allmennfag i grunnskulen og i vidaregåande opplæring.  Praksis skal vere både i grunn- og vidaregåande skule. For studentar med bakgrunn i dei praktiske- og estetiske faga er det også aktuelt med  inntil 50% av praksis i kulturskulen. Det kan også vere aktuelt med delar av praksisen i vaksenopplæring.   

Emneplan for praksis gir nærmare omtale av praksisorganisering og læringsutbytte for praksis. Høgskulen i Volda har praksisskuleavtalar med skular i Møre og Romsdal og Nordfjord, men legg også til rette for praksis andre stadar i Noreg. Som ein del av internasjonaliseringsarbeid kan Høgskulen i Volda også tilby delar av praksisopplæringa i utlandet. 

Internasjonalisering

Studentar kan etter avtale få gjennomføre delar av praksis i utlandet. 

Ansvarleg
Kathrine Skarseth
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2025 - 15.04.2025
 • Opptakskrav
  • Fullført mastergrad som inneheld minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • Bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskule. Det må inngå fordjuping på minst 120 studiepoeng i eit fag. Øvrige fag må ha eit omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0) eller betre frå bachelorgraden. For HVO sine bachelorprogram vil dette gjelde bachelorgrad i Design, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving og Musikk. Merk at dette punktet gjeld for opptaket til og med hausten 2024. Frå opptaket hausten 2025 vil masterkravet også gjelde i desse faga. 

  Meir om PPU her på Spørsmål og svar. 

 • Studieplan
Søk frå 1. februar

Søknadskode : 4301 (Volda) 4401 (Kristiansund)

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt