Yrkesutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Studiestart er lagt til onsdag 29. august kl. 09.15, og studiesamlinga er lagt til Høgskulen i Volda.

I løpet av denne samlinga får de meir informasjon om studiet. Det vil også vere undervisning. Alle studentar skal i løpet av samlinga også ha individuelle samtalar med praksisansvarleg. I tillegg vil det mellom anna vere mogleg å få hjelp til registrering, kjøpe pensumlitteratur i studentbokhandelen, gjere deg kjend med biblioteket, og resten av Høgskulen i Volda.

Det er enno ikkje avklart kva rom som skal nyttast i veke 35. Dette vert kunngjort på skjermar på campus til dømes i kantina i Berte Kanutte-bygget.

Kart over campus finn du her:
https://www.hivolda.no/om-hogskulen-volda/fellesadministrasjonen/drift/campus
 

Undervisningsstad

Plan for første samling (innhald kan verte justert, tidsrammer vil gjelde)

Onsdag 29. august:

Kl. 09.15 – 10.00: Velkomen som student på PPU v/studieleiar Bjørnar Sæterås
                             Informasjon om praksis v/ praksisansvarleg Geir Humberset/Kari Hasle
Kl. 10.15 – 13.00: Pedagogikk/gruppedynamikk
Kl. 13.15 – 14.00: Systeminfo
Kl. 14.15 - 16.00: Pedagogikk
Kl. 16.00 – 17.00: Individuelle praksisamtalar

Tirsdag 30. august:

Kl. 08.30-12.00: Undervisning fagdidaktikk gruppe 1: Fr.språk/Matem./RLE/KRØ
(Studentar som ikkje har undervisning:individuelle samtalar med praksisansvarleg)
Kl. 12.30 - 16.00: Undervisning Felles fagdidaktikk
Kl. 15.30 - 19.00: Undervisning fagdidaktikk gruppe 2: Samf.fag/Medie/Musikk/Drama

 

Organisering og arbeidsformer

“Praksis- og samlingsrute 2018-2019” viser tidspunkt og plassering av studiesamlingane i det første studieåret. Merk deg samlingsdatoane, og pass på at du ikkje planlegg aktivitetar som kolliderer med samlingsplanen.

PPU-deltid er eit samlingsbasert studium med obligatorisk frammøte. Dei fleste samlingar vert gjennomførte i Volda. Nokre samlingar vert gjennomførte i Molde eller Ålesund, desse står merka i planen. Nokre av samlingane vert gjennomført med nettbasert undervisning i sanntid. Desse øktene er merka «digital økt». Desse øktene styrer du altså sjølv kvar du vil vere.

Det blir lagt vekt på ulike arbeidsformer: forelesing, seminararbeid og individuelt arbeid. Det er ein
føresetnad at studentane er aktive brukarar av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er
høgskulen sin digitale læringsplattform.
E-postadressa som vert brukt er namnetditt@stud.hivolda.no. Du får tildelt denne adressa ved semesterstart.
Det er viktig at denne adressa vert sjekka regelmessig, eller at du passar på å setje opp vidaresending til ei
adresse du sjekkar.
 

Annan informasjon

Studieplan og pensum

Studieplanen vert publisert på heimesida til Høgskulen i Volda. Pensumlister vert publisert på nettsidene til høgskulen etter 1. juli. Her finn du
studieplan, emneplanar og pensumlister
.

 

Emne i studiet

PPU deltidsstudiet har eit omfang på 60 studiepoeng fordelt over 2 år.
Studiet består av
a) 30 sp pedagogikk (fordelt på emna PPU1D-R15 og PPU2D-R15, 15 sp kvart studieår )
b) 30 sp fagdidaktikk (enten eitt fag á 30 sp eller to fag á 15 sp, fordelt med 15 stp kvart år).

Undervisninga i fagdidaktikk består av to deler :
1) Spesifikk fagdidaktikk i aktuelle fag du er tatt opp på. Sjå opptaksbrev om kva fag du har fått tildelt for 18-19 og for 19-20.
2) Felles fagdidaktikk

Studieåret 2018-2019:
PPU1D-R15 Pedagogikk I, 15 sp.         Eksamen våren 2019.
Fagdidaktikk Fag I, 15 sp.                     Eksamen våren 2019.
 

Studieåret 2019-2020 :
PPU2D-R15 Pedagogikk II, 15 sp.        Eksamen våren 2020.
Fagdidaktikk Fag I, 30 sp.                      Eksamen våren 2020.
Fagdidaktikk Fag II, 15 sp.                     Eksamen våren 2020

Studentar som har eitt fag med 30 sp fagdidaktikk skal altså først ha eksamen i dette emnet våren 2020.

 

Praksis

Studentane skal ha 60 dagar rettleia praksis i løpet av studietida. Praksisorganiseringa for PPU-deltid ser slik
ut :
a) 1. studieår
Haustsemesteret 2018: Observasjonspraksis tilsvarande 5 dagar i veke 40, 42 eller 43
Kvar student skal då gjennomføre minimum 5 dagar/20 timar observasjonspraksis i ungdomsskulen. Dette kan gjerast individuelt eller i grupper på 2-3 studentar. I samband med observasjonspraksis skal det også gjerast eit skriftleg arbeidskrav i pedagogikk.

Vårsemesteret 2019: Rettleia undervisningspraksis tilsvarande 25 dagar i ungdomsskule eller vidaregåande skule. Før vinterferien, veke 9, skal minimum 15 praksisdagar (av 25) gjennomførast som fulle og samanhengande praksisdagar ved tildelt praksisskule. Dei 10 siste praksisdagane kan etter avtale med praksisskule/praksislærar splittast opp, dersom dette er ønskjeleg frå alle partar si side. Dei som er tilsett som lærar ved ein skule, får ikkje høve til å gjennomføre praksis ved eigen skule i første studieår. Alle må såleis vere budd på å ta permisjon frå anna arbeid for å få gjennomføre dei minimum tre vekene blokkpraksis i januar/februar. Dersom det er mogeleg, skal praksis i 1.studieår vere organisert som par-praksis; dvs. to studentar vert kopla saman på den same praksisskulen/praksisklassen/praksislæraren.

b) 2. studieår
Haustsemesteret 2019: Rettleia undervisningspraksis tilsvarande 30 dagar i motsett skuleslag i høve til 1. studieår. I haustsemesteret 2. studieår vert det sett av ei lang periode der rettleia praksis kan avviklast. Denne praksisperioden startar før haustferien, og bør vere avslutta før jul. Alle studentar får tildelt ein ny praksisskule i 2. studieår. Dei som hadde praksis i ungdomsskulen 1. studieår, skal ha praksis ved ein vidaregåande skule 2. studieår og omvendt. Det er igjen praksisskulen sitt tilbod som vert utgangspunkt for korleis praksis kan gjennomførast. I løpet av denne praksisperioden kan studentar som er tilsett som lærar i skule søke om å få gjennomføre deler (60/40-ordninga) av praksis på eigen skule som ein form for «eigenpraksis».

Praksiskontoret på høgskulen organiserer all praksis i PPU-studiet. I PPU-deltid er det eit utgangspunkt at studenten får kome med ønskje om praksisskule, og vi prøver å organisere praksis slik at det ikkje skal verte for lange reiser til og frå praksis. Grunnlaget vert lagt i «praksis-samtalen» mellom praksisansvarleg og student i løpet av første studiesamling (sjå siste kulepkt. på side 1). For PPU-allmennfag gjeld altså at studentar skal ha ei praksisperiode i ungdomsskule og ei praksisperiode i vidaregåande skule. Studentar med opptak på to fag, skal ha praksis i begge faga begge praksisperiodane.

 

Frammøte og deltaking

Det er obligatorisk frammøte og deltaking i all undervisning, organisert studentarbeid og praksis. Fråvær i felles fagdidaktikk vert overført til kvart enkelt fag som studenten har i si studieportefølje. Det betyr at studentar som har to skulefag får fråværet i felles fagdidaktikk delt på to fagdidaktiske emne. Studentar som har eitt skulefag får alt fråvær i felles fagdidaktikk ført over på dette emnet.
I følgje Forskrift om opptak, studium og eksamen ved HVO § 4-6.2, står mellom anna følgjande:

Dersom ikkje anna er bestemt i emneplanen, krev ein 80 prosent frammøte/deltaking til
obligatorisk undervisning i eit emne.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697#KAPITTEL_4

For stort fråvær kan medføre tap av eksamensrett. Det er studentens eige ansvar å halde seg orientert
om fråværet. Emneansvarleg og faglærar fører logg/oppmøteskjema for samlingane.
Denne orienteringa vert rekna som tilstrekkeleg varsel om at enkeltvedtak kan bli fatta om tap av
eksamensrett

 

Politiattest

Etter Forskrift om opptak til høgre utdanning, må alle studentar som tek til på ei lærarutdanning levere
gyldig politiattest. Sjå meir informasjon om dette i tilbodsbrevet.

Ting du må ha ordna før studiestart :
a) Skaffe deg gyldig politiattest og levere den til Sørvistorget seinast ved frammøte
b) Betale semesteravgift
c) Registrere deg i Studentweb slik at du får konto/tilgang til Fronter

 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit påbyggingsstudium som gjer det mogleg å setje saman di eiga lærarutdanning. Det betyr at du byggjer PPU på ein allmennfagleg/yrkesfagleg kompetanse du har frå før. 

Merk: Når du søker må du velge kva fagdidaktikk du ønsker. Det vil sei kva allmennfag du har i utdanninga di som kvalifiserer til opptak på PPU, Jf. opptakskrava

Stengt for søking

Søknadskode : Finn søknadskode/fag i Søknadsweb

Info og frister

Varigheit 4 semester (2 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2018

Studieinnhald

Studiet er sett saman av emna Pedagogikk (30 stp.) og Fag- eller yrkesdidaktikk (30 stp.). I tillegg er det lagt opp til 60 dagar med praksis på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det vert fokusert på klasseleiing og læringsmiljø og korleis gode relasjonar til og mellom elevar kan utviklast. Etikk og yrkesidentitet og samarbeid med elevar/lærlingar, kollegaer, og føresette er også vektlagt i studiet. 

Det er aktuelt å tilby fagdidaktikk drama, engelsk/framandspråk, kroppsøving/idrett, kunst og handverk, matematikk, musikk, naturfag (fysikk, kjemi og biologi), norsk, RLE, samfunnsfag(historie, geografi, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsvitskap, statsvitskap, sosialantropologi) og mediefag. Oppstart er avhengig av at det er nok kvalifiserte søkjarar til kvar fagdidaktisk gruppe og nok praksisplasser for studentane. 

Opptakskrav

Minimum fullført allmennfaglig universitets- eller høgskuleutdanning av minimum tre års omfang - 180 studiepoeng. Allmenfaglig kompetanse er i denne sammenheng utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmennfag i grunnskolen, videregående skole eller i voksenopplæringen. 

Høgskulen i Volda prioriterer søkere med undervisningsfag som vi har fagdidaktikk i. Søkerne blir prioritert etter følgende kriterier:

a. Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med minst eitt relevant undervisningsfag.

b.Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad eller tre års utdanning og med to relevante undervisningsfag, der minimum 150 studiepoeng er samla i desse to faga med minimum 90 studiepoeng samla i det eine faget, av dei minimum 30 studiepoeng som fordjuping.

c.Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad eller med tre års utdanning med eitt relevant undervisningsfag med minimum 90 studiepoeng samla i dette faget, av dei minimum 30 studiepoeng som fordjuping.

d.Søkjarar med tre års utdanning og med tre relevante undervisningsfag, med minimum 180 studiepoeng samla i desse tre faga (t.d. tre årsstudium).

e.Søkjarar med tre års utdanning og med to relevante undervisningsfag, med minimum 120 studiepoeng samla i desse to faga (t.d. to årsstudium).

Les mer om opptak til PPU på Lovdata.

Klikk her for å lese vanlige spørsmål og svar.  

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga vekslar mellom førelesingar og at studentane arbeider på eiga hand eller i grupper. Undervisningsprogrammet Fronter vert mykje nytta. Ein del av undervisninga vil bli gitt i sanntid via konferansesystemet Adobe Connect. Studenten må difor ha tilgang til PC med internett, kamera, høgtalar og mikrofon. Undervisningsmåtar og vurderingsordningar er nærare omtala i emneplanen for dei einskilde emna. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Praktisk pedagogisk utdanning er ei profesjonsutdanning som kvalifiserar for lærararbeid på mellom- og ungdomssteget i grunnskulen, i vidaregåande skule, i vaksenopplæringa og innanfor høgare utdanning i dei fagområda studenten er kvalifisert for. Studiet kvalifiserer til vidare mastergradsstudiar, til dømes master i Undervisning og læring ved HVO.

Kontakt

Spørsmål

Har du spørsmål om PPU-Deltid ta gjerne kontakt med:

Geir Humberset, praksisansvarleg PPU
Tlf 70 07 53 12
E-postadr.: geir.humberset@hivolda.no

Bjørnar Sæterås, studieleiar PPU
Tlf 70 07 53 55
E-postadr.: bjornar.saeteras@hivolda.no

 

Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning R15, deltid

Studieprogram: 
PPUD-R15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Studentar med allmennfagleg kompetanse vert tekne opp på grunnlag av fullført allmennfagleg universitets- eller høgskuleutdanning av minimum tre års omfang, dvs. minimum 180 studiepoeng.

Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning er det krav om å levere politiattest, jf. sentral forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning, kap. 6.

For nærare reglar for opptak, sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-04-1697

Frå og med hausten 2019 vil opptakskrav til PPU verte endra, for meir om dette her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-01-11-25

Om studiet: 

Praktisk-pedagogisk utdanning er eit profesjonsretta og forskings- og erfaringsbasert studium. Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skule står i samanheng i utdanninga. Studiet kvalifiserer til mellom anna å planlegge, gjennomføre og kritisk analysere undervisning, med utgangspunkt i refleksjon over elevar si læring.

Kunnskap er resultat av teoretisk studiearbeid saman med refleksjon over eigen praksis. Eit godt læringsutbytte føreset eigeninnsats gjennom sjølvstudium, deltaking i undervisning og praksis, samt diskusjon og refleksjon i gruppe eller plenum over relevante problemstillingar. Praktisk-pedagogisk utdanning skal legge til rette for profesjonslæring hos den enkelte. Studiet skal også kvalifisere til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og danning i eit demokratisk og globalt samfunn. Barn og unge sin rett til opplæring i tråd med opplæringslova og gjeldande læreplanverk for 5-13 trinn er grunnlaget for studiet.

Studieplanen bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsett 21. desember 2015 av Kunnskapsdepartementet.

Nasjonale føringar: 
Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

  • har inngåande fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

  • har forståing for skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og opplæringslaupet

  • har kunnskap om og evne til å halde seg oppdatert på gjeldande lov- og planverk for profesjonsutøvinga

  • har brei kunnskap om barne- og ungdomskultur og barn og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekstar

  • har oppdatert kunnskap om læringsstrategiar, læringsarenaer og arbeidsmetodar generelt og særleg i respektive fag

  • har kunnskap om barn og unge i vanskelege livssituasjonar, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unge sine rettar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv

  • har kunnskap om korleis skulen kan jobbe for å fremje helse og trivsel hos barn og unge

Ferdigheiter: 

Studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forskings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

  • kan leie og legge til rette for undervisningslaup som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar

  • kan bruke varierte arbeidsmetodar, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og inkluderande læringsmiljø

  • kan beskrive kjenneteikn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevar si læring, gi læringsfremjande tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg utvikling

  • kan identifisere særskilde behov hos barn og unge, herunder identifisere teikn på psykiske vanskar, vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglege vurderingar skal kandidaten raskt kunne setje i verk nødvendige tiltak

Generell kompetanse: 

Studenten

  • kan reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå

  • har ei profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

  • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til elevar, kollegaer og skulen si utvikling

  • kan bygge relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket

Organisering og arbeidsmåtar: 

Praktisk pedagogisk utdanning skal knytte teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium sikta inn mot framtidig yrke som lærar. Prinsippet om yrkesretting av utdanninga krev at det blir lagt til rette for studentaktive arbeidsformer, praksisbaserte oppgåver og vurderingsordningar som ein del av læreprosessen. Bruk av IKT vil vera ein integrert del av studiet, både som hjelpemiddel i eigne studiar og i undervisning i skulen.

Utdanninga er sett saman av:

Pedagogikk (30 stp)

Fagdidaktikk (30 stp)

Praksis 60 dagar

Studentar med allmennfagleg bakgrunn i to eller fleire fag skal gjennomføre to fagdidaktiske emne (2 x 15 stp). Studentar med eitt allmennfag skal gjennomføre eitt fagdidaktisk emne med omfang på 30 stp. Emne i fagdidaktikk med få søkjarar vert ikkje sett i gang.

  • Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag er retta mot undervisning i allmennfag i grunnskulen, i vidaregåande opplæring og i vaksenopplæringa. 
  • Sjå emnetabellen for meir informasjon om studieløpet.
Navn: 
Praktisk-pedagogisk utdanning R15, deltid
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår
 
Obligatoriske felleemne (7.5 poeng per semester)
15151515
 
 
7.57.5
 
 
**
 
 
7.57.5
 
 
**
 
 
Valemne fagdidaktikk (7.5 poeng per semester)
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
 
 
 
7.57.5
 
 
 
7.57.57.57.5
Emne i fagdidaktikk med få studentar vert ikkje sett i gang.
Studenten skal ha 15 studiepoeng fordelt i obligatoriske emne og valemne kvart semester
15151515
Krav om skikkavurdering og autorisasjon: 

Praktisk- pedagogisk utdanning er ei av utdanningane med krav om skikkavurdering, dvs. at ein student vil bli vurdert om han/ho har dei faglege og personlege føresetnadane for yrkesutøvinga som utdanninga kvalifiserer til, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-14.

Viser også til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethets

Les meir om skikkavurdering ved Høgskulen i Volda her.

Praksis: 

Praktisk pedagogisk utdanning er praksisbasert, der praksis i skule er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og fagdidaktikk. Gjennom studiet har studentane tilsvarande 60 dagar rettleia praksis. Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert.

Studentar skal ha praksis både i grunnskule og vidaregåande opplæring. For studentar med fagbakgrunn i utøvande kunstfag kan inntil 50% av praksis gjennomførast i kulturskulen og inngå i kravet om 60 dagar.  Emneplan for praksis gir nærmare omtale av praksisorganisering og læringsutbytte for praksis.

Ansvarleg: 
Bjørnar Sæterås, bjornar.saeteras@hivolda.no, tlf 70 07 53 55