Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag

Årsstudium Yrkesutdanning

Har du fag-/svennebrev eller ei profesjonsutdanning frå høgskule eller universitet og syns det er kjekt å jobbe med ungdom? Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)  er eit påbyggingsstudium som kvalifiserer til arbeid som lærar. Det betyr at du byggjer PPU-Y på kompetansen du allereie har, slik at du kan undervise i yrkesfaglege programområder i vidaregåande opplæring. Behovet for kompetente yrkesfaglærere er aukande.

Studiet tilbys frå hausten 2023 både i Volda og i Kristiansund.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Studentar med yrkesfagleg kompetanse vert tekne opp på eitt av følgjande to grunnlag:

  a. Fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring, t.d. fagskule/høgare utdanning.

  b. Generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, to års relevant yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis. To år av læretida kan inngå i praksiskravet. Lengre yrkespraksis og god yrkesteoretisk utdanning kan etter individuell vurdering kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

  Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag prioriterer vi slik:

  a. Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule.

  b. Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule.

  c. Søkjarar som tilfredsstiller krava til generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Studentane i denne gruppa vert prioriterte etter utdanning og yrkespraksis.

   

  Les mer om opptak til PPU på Lovdata.

  Meir informasjon på sida om Spørsmål og svar.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Nicolai Totland Kalleklev

PPU-student Nicolai Totland Kleven reiste på internasjonal praksis til den vakre byen Orleans i det nordlige midtre Frankrike. Les hans reisebrev her.

PPU-student Nicolai Totland Kleven reiste på internasjonal praksis til den vakre byen Orleans i det nordlige midtre Frankrike. Les hans reisebrev her.

Jeg ankom Orleans med en nydelig soloppgang mandagen den 28. Februar. Etter en ukes ferie langs den franske kysten var jeg spent på hva disse 3 ukene i praksis innebar. Det første jeg gjorde var å besøke studenthybelen jeg skulle bo i. Denne var plassert nydelig rett langs “Loire-elven”. Jeg fikk såvidt lagt fra meg tingene mine før jeg måtte kjapt videre for min første praksisdag i Frankrike.

Studieinnhald

Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag består av undervisning i pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. I pedagogikk lærar du korleis ein skal legge opp læringsprosessar. I yrkesdidaktikk får du kunnskapar og ferdigheitar i det å lære frå seg eit yrke. I praksisperiodane får du prøvd deg som lærar både på ungdomskule og vidaregåande skule. Det er ein heilskapleg samanheng mellom dei tre emna som saman skal sikre at du utviklar ein trygg og tydeleg yrkesfaglæraridentitet.

Praksis og utveksling i utlandet

Praksis i skule er ein integrert del av opplæringa. Studenten skal  ha minimum 60 dagar praksis i studiet, fordelt over dei to åra. I hovudsak vil ein få praksis på aktuelle yrkesfaglege områder. I høve nasjonale krav skal minimum to av vekene i praksis vere på ungdomssteget. 

Praksisopplæringa skal vere rettleia, vurdert og variert. I oppstartsveka gjennomfører praksisansvarleg for PPU ein samtale med kvar student om organisering av praksis. Her kartlegg vi mellom anna kvar du kan tenkje deg praksisplassering. Praksiskontorert organiserer i all hovudsak praksis i PPU studiet.

Vi har praksisskuleavtale med fleire grunn- og vidaregåande skular i vår region. På grunn av praksisoppfølging, og kvalitetssikring av praksisopplæringa, er desse skulane mest aktuelle som praksisskular, men vi vil også vurdere andre skular. For dei fleste fagområder klarer vi skaffe praksisplassar i området der studenten bur. For enkelte fagområder kan dette vere vanskeleg, og studenten må rekne med lenger reiseveg til praksis. Det er Høgskulen som etter ei heilskapsvurdering avgjer kvar du skal gjennomføre praksis.   

Inntil 50% av praksis kan gjennomførast på eigen arbeidsplass, for dei som er i tilsetjingsforhold som lærar. For alle gjeld at ein i løpet av studiet også skal gjennomføre minimum 15 dagar samanhengande praksis ved ein annan skule enn der ein er tilsett. Meir informasjon om dette, og avtale vert gjort etter studiestart.

Delar av praksis kan etter avtale gjennomførast i utlandet. Høgskulen i Volda har eit stort internasjonalt nettverk og PPU har eit samarbeid med skular i Frankrike og Austerrike.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert gjennom varierte arbeidsformer, som krev stor grad av studentaktivitet og samarbeid. Det er i tillegg digital undervisning, både i sanntid og asynkront. Det er obligatorisk deltaking i undervisning og organisert studiearbeid ved HVO, med krav om 80% frammøte.

Praksis- og samlingsrute vert publisert i god tid før studiestart.

Aktuelle yrke og vidare studium

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei yrkesutdanning som primært kvalifiserer for lærararbeid på ungdomssteget i grunnskulen og den vidaregåande skulen. Utdanninga gir også undervisningskompetanse i andre opplæringsarenaer innanfor fagområdet ditt.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

PPU-Y tilbys både på Høgskulen i Volda og ved Høgskulesenteret i Kristiansund.

Samlingar ved Høgskulen i Volda:

 • Første studieår:
  • Samling 1 veke 36 onsdag kl 13.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 2* veke 42 onsdag kl 13.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 3 veke 49 onsdag kl 13.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 4* veke 2 torsdag kl 09.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 5 veke 11 torsdag kl 09.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 6* veke 17 torsdag kl 09.30 – fredag kl 15.15
  • Digital undervisning på ettermiddag/kveld omlag tredje kvar veke. 
  • Praksis: 2 dagar veke 43 eller 44, 28 dagar mellom veke 2 og veke 13.

*Gjeld også studentar i Kristiansund med andre fag enn musikk.

 

Samlingar ved Høgskulesenteret i Kristiansund:

 • Første studieår:
  • Samling 1 veke 35 onsdag kl 13.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 2* veke 40 onsdag kl 13.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 3 veke 48 onsdag kl 13.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 4* veke 1 torsdag kl 09.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 5 veke 10 torsdag kl 09.30 – fredag kl 15.15
  • Samling 6* veke 16 torsdag kl 09.30 – fredag kl 15.15
  • Digital undervisning på ettermiddag/kveld omlag tredje kvar veke. 
  • Praksis: 2 dagar veke 43 eller 44, 28 dagar mellom veke 2 og veke 13.

(med atterhald om mindre endringar)

Pensum

Pensumlister finn du på denne sida

I lista skal du finne :

PPUD111 Pedagogikk 1 og PPY121 Yrkesdidaktikk 1

Studieplan

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for årssteg 8-13, deltid

Studieprogram: 
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for årstrinn 8-13, deltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Opptak til Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag byggjer på eitt av følgjande to grunnlag:

 • Fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring, t.d. fagskule/høgare utdanning.
 • Generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, to års relevant yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis. To år av læretida kan inngå i praksiskravet. Lengre yrkespraksis og god yrkesteoretisk utdanning kan etter individuell vurdering kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning er det krav om å levere politiattest, jf. sentral forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning, kap. 6.

For nærare reglar om opptak, sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda: https://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§3-3 

Om studiet

Studieplanen byggjer på Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for årssteg 8-13, fastsett 18.mars 2013 og nasjonale retningsliner. Studiet tek utgangspunkt i gjeldande læreplanverk for grunnskule og vidaregåande skule og er primært retta mot kvalifisering for undervisning på årssteg 8-13. Praktisk pedagogisk utdanning er profesjonsretta og integrert, praksisnær og relevant, forskingsbasert og utviklingsorientert og har høg kvalitet. Praksis skal vere integrert i alle fag.

Læraryrket er mangfaldig, interessant, engasjerande og krevjande og krev solid kompetanse på fleire område. Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag viser til kompetanseområde som skal ligge til grunn for innhaldet i utdanninga.

Praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag er først og fremst retta mot arbeid som yrkesfaglærar i vidaregåande skule, men kvalifiserer òg for lærararbeid på ungdomssteget, instruktør i bedrift, opplæringskontor, anna vaksenopplæring og innanfor høgare utdanning i dei fagområda studenten er kvalifisert for.  

Studiet kvalifiserer til vidare mastergradsstudiar, for studentar som har minimum 180 studiepoeng på universitet- og høgskulenivå.

Nasjonale føringar

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studentane følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldande lovverk og styringsdokument som er relevant for profesjons- og yrkesutøvinga
 • har brei kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetodar/ verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvinga
 • kan sjå yrkesopplæringa og yrkesutøvinga i eit historisk og kulturelt perspektiv
 • har kunnskap om skulen sitt mandat, opplæringa sitt verdigrunnlag og det heilskaplege opplæringsløpet frå ungdomssteget til ferdig fag- eller yrkesopplæring
 • har brei kunnskap om ungdomskultur, ungdomsutvikling og læring i ulike sosiale og fleirkulturelle kontekstar
 • har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjoner og deira rettigheiter i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forskings- og utviklingsarbeid med relevans for lærarprofesjonen innanfor det yrkespedagogiske og yrkesfaglege området, og kan oppdatere sin kunnskap innanfor fagområdet 
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan bruke sine yrkesfaglege, pedagogiske,yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskapar
 • kan planleggje, grunngje, gjennomføre, leie, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpassa elevane/lærlingane sitt behov
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggjande ferdigheiter, deriblandt yrkesdidaktisk bruk av digitale verkty
 • kan vurdere og dokumentere elevar si læring og utvikling, gje læringsfokuserte tilbakemeldingar og medverke til at elevane/ lærlingane kan reflektere over eiga læring
 • kan orientere seg i faglitteraturen og stille seg kritisk til informasjonskjelder og eksisterande teori knytt til ungdomssteget og fag- og yrkesopplæring
 • meistrar relevante faglege verkty, teknikkar og uttrykksformer, og kan reflektere over eiga yrkesutøving og justere denne under rettleiing
 • kan bruke og vise til relevante forskingsresultat for å treffe grunngjevne val og gjennomføre systematisk yrkesfagleg og pedagogisk utviklingsarbeid
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar og kan formidle sentralt fagstoff skriftleg, munnleg og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • kan gjennom fagleg innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevane/ lærlingane si læring, yrkesstoltheit og yrkesidentitet
 • kan analysere eige behov for kompetanseheving og har endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtida sine behov i skule, arbeids- og samfunnsliv
 • kan leggje til rette for entreprenørskap, nytenking og innovasjon, og at lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv vert involvert i opplæringa
 • kan byggje gode relasjonar til elevar/ lærlingar og skape konstruktive og inkluderande læringsmiljø, også for minoritetar og i manns- eller kvinnedominerte miljø
 • kan byggje gode relasjonar til føresette, kommunisere og samarbeide med andre aktuelle samarbeidspartar.

Læringsutbytte knytt til kvart enkelt emne er nærare skissert i emneplanane.

Organisering og arbeidsmåtar

Praktisk-pedagogisk utdanning er eit yrkesretta, praksisbasert studium. I studiet inngår pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i skule. Det skal leggjast til rette for samanheng mellom teori og praksis og mellom fag og profesjonsfag. Praktisk pedagogisk utdanning skal knytte teori og praksis saman til eit heilskapleg og integrert studium sikta inn mot framtidig yrke som lærar. Prinsippet om yrkesretting av utdanninga krev at det blir lagt til rette for studentaktive arbeidsformer, praksisbaserte oppgåver og vurderingsordningar som ein del av læreprosessen. Profesjonsfaget er bygd opp rundt tre område: Profesjonskunnskap, profesjonsutøving og profesjonsutvikling, som skal gje kandidatane eit nødvendig fagleg grunnlag for profesjonell utøving av læraryrket. I praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag rommar profesjonsfaget pedagogikk og yrkesdidaktikk,  og praksis er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og yrkesdidaktikk. 

Utdanninga er sett saman av:

 • Pedagogikk 1, 15 stp i første studieår,  og Pedagogikk 2, 15 stp i andre studieår. Emnet Pedagogikk 1 må vere bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet Pedagogikk 2.        
 • Yrkesdidaktikk 1, 15 stp i første studieår, og Yrkesdidaktikk 2, 15 stp i andre studieår. Emnet Yrkesdidaktikk 1 må vere bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet Yrkesdidaktikk 2.
 • Praksis minimum 60 dagar. Praksis inngår i begge studieåra, og praksis må vere bestått for å kunne fullføre studiet.  

Innhaldet i studiet er organisert i to tverrfaglege hovudområde. Hovudområda skal knytast til profesjonsfaget med tilhøyrande praksis. Hovudområde:·        

 1. Leiing av læreprosesser – leiing av lærings-og utviklingsarbeid i eit individ- og gruppeperspektiv.·        
 2. Skulen i samfunnet – leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit organisasjons- og samfunnsperspektiv.

I studiet skal kandidatane gjennomføre eit tverrfagleg utviklingsprosjekt. Utviklingsprosjektet skal kombinere pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis og utgjer 10 stp. av studiet. Utviklingsprosjektet er lagt til 2. studieår.

Det vert lagt vekt på at kunnskap er eit resultat av både teoretisk studium og refleksjon over eigen praksis. Læringsutbyttet vert derfor avhengig av studenten sin eigeninnsats, gjennom sjølvstudium av litteratur, deltaking i undervising og praksis, og diskusjon og refleksjon i gruppe eller i plenum over relevante problemstillingar.

Organisering og frammøtekrav

Deltidstudiet går over fire semester med oppstart i august og avsluttast om våren i det andre studieåret. Kvart studieår vert avslutta med eksamen.

PPU-Y er eit digitalt- og samlingsbasert deltidsstudie over fire semester. Studiet har digitale samlingar i sanntid, i tillegg til fysiske samlingar gjennom året, anten i Volda, Ålesund eller Molde.  Arbeidsformene i studiet blir ein kombinasjon av førelesingar og dialog i plenum, gruppearbeid, presentasjon av studentarbeid, seminar og sjølvstudium. Gjennom studiet vert det lagt vekt på at kompetanse er eit resultat av både teoretisk studie og refleksjon over eigen praksis. Læringsutbyttet vert derfor eit resultat av studenten sin eigeninnsats gjennom studie av litteratur, deltaking i undervising og praksis, diskusjon og refleksjon i gruppe eller i plenum over relevante problemstillingar.       

Studenten må ha tilgjenge på eigna utstyr med internett, kamera, høgtalar/headset og mikrofon.    

Det er krav om obligatorisk frammøte ved:

- undervising og studentpresentasjonar, både digitalt og fysisk. 

 - førebuing og etterarbeid i samband med praksis

 - gjennomføring av praksis. For praksis er kravet om frammøte minimum 30 +30 dagar i dei to praksisemna.

Vi viser til Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 4-6 om frammøte/ deltaking i undervisninga.

Sjå emnetabellen for meir informasjon om studieløpet.

Navn: 
Praktisk-pedagogisk utdannning for yrkesfag for 8. - 13. årssteg, deltid
Emne2022 Haust2023 Vår2023 Haust2024 Vår
7.57.5
7.57.5
**
2. STUDIEÅR
7.57.5
7.57.5
**
Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Praktisk- pedagogisk utdanning er ei av utdanningane med krav om skikkavurdering, dvs. at ein student vil bli vurdert om han/ho har dei faglege og personlege føresetnadane for yrkesutøvinga som utdanninga kvalifiserer til, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-14. 

Viser også til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859?q=skikkethets 

Les meir om skikkavurdering ved Høgskulen i Volda her: https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/regelverk/skikkavurdering 

 

Praksis

Omfanget av praksis er minimum 60 dagar. Praktisk pedagogisk utdanning er praksisbasert, der praksis i skulen er ein integrert del av opplæringa i pedagogikk og yrkesdidaktikk og er ein læringsarena på line med undervising ved utdanningsinstitusjonen. I praksis skal studentane utvikle sin profesjonskunnskap gjennom å prøve ut og analysere/ vurdere eigne faglege og didaktiske kunnskapar. Praksisopplæringa skal vere rettleia, variert og vurdert. Praksisopplæringa skal hovudsakleg gjennomførast i vidaregåande skule og vere fordelt på dei ulike årsstega i utdanningsprogrammet. Minst ti dagar skal gjennomførast på ungdomssteget. Emneplan for praksis gir nærare omtale av praksisorganisering og læringutbytte for praksis.

Internasjonalisering

Delar av praksisopplæringa kan etter avtale gjennomførast i utlandet. 

Ansvarleg
Bjørnar Sæterås, bjornar.saeteras@hivolda.no, tlf 70 07 53 55
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Studentar med yrkesfagleg kompetanse vert tekne opp på eitt av følgjande to grunnlag:

  a. Fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning og minimum to års relevant yrkespraksis. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring, t.d. fagskule/høgare utdanning.

  b. Generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, to års relevant yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis. To år av læretida kan inngå i praksiskravet. Lengre yrkespraksis og god yrkesteoretisk utdanning kan etter individuell vurdering kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

  Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag prioriterer vi slik:

  a. Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule.

  b. Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule.

  c. Søkjarar som tilfredsstiller krava til generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Studentane i denne gruppa vert prioriterte etter utdanning og yrkespraksis.

   

  Les mer om opptak til PPU på Lovdata.

  Meir informasjon på sida om Spørsmål og svar.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4303 (Volda) 4403 (Kristiansund)

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt