Spørsmål og svar

Dokumentasjon

Kva type dokumentasjon er det krav om?

Ulike studium krev ulik dokumentasjon. Les meir om dokumentasjon og korleis du kan sende den inn  her.

 

Dokumentasjonskontroll, kva er det?

Studentar har plikt til å vise fram originaldokumentasjon på oppmoding, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Volda § 3-7 (7). Kvart år kontrollerer vi tilfeldige studentar.  Dei som blir plukka ut får beskjed om dette på e-post. Det er viktig å vere klar over at det er du sjølv som har ansvar for at all din dokumentasjon er rett. 

Dersom du ikkje leverer originaldokumentasjon innan oppgitt frist, kan du miste studieplassen din. Forfalsking av dokumentasjon vert ramma av Straffelova § 361 første ledd, bokstav a og b, og vil alltid bli meldt til politiet.

 

Politiattest

Må eg levere politiattest?

Det er fastsett i  kapittel 6 i opptaksforskrifta at det er krav om politiattest til studium der studentane kjem i kontakt med pasientar, klientar, barn i barnehage, elevar eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dette gjeld utdanning innan læraryrket, helse- og omsorgsfag, og fleire årsstudium som har praksis (f.eks PPU).

Når skal eg levere politiattest?

Du leverer politiattest etter at du har fått opptak. Attesten skal ikkje vere eldre enn tre månader. 

Korleis sende inn politiattest?

Du kan velje å få tilsendt politiattesten elektronisk dersom du har oppretta digital postkasse - Digipost.
Informasjon om elektronisk søknad finn du her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Slik sender du den vidare til oss:
1. Logg deg inn i Digipost og gå til sjølve politiattesten. Trykk "Videresend i Digipost" som står til høgre i sidemenyen.

2. I mottakarfeltet «Til:» - skriv du HØGSKULEN I VOLDA og du vil få treff på oss med organisasjonsnummer 974809672

3. Nederst på sida til høgre trykker du på den raude knappen "Send dokumentet til 1 mottaker"

 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

PPU er ei lærarutdanning for deg som har ei utdanning frå før, og som treng pedagogisk kompetanse for å kunne undervise elevar i det faget du har utdanning i. PPU er delt i to studieretningar: PPU for allmennfag og PPU for yrkesfag.

Kva er skilnaden mellom allmennfag og yrkesfag?

Allmennfagleg kompetanse er for dei med kompetanse i faga norsk, musikk, samfunnsfag, framandspråk, religion, livssyn og etikk, naturfag, matematikk, drama, kroppsøving, mediefag og kunst og håndverk. 

Yrkesfag er aktuelt for deg som til dømes har fullført treårig profesjonsretta utdanning (eks. sjukepleiar eller ingeniør) - og minst to år med relevant praksis etter fullført utdanning. Yrkesfag er også for dei med fagbrev eller annan fullført yrkesutdanning på vidaregåande nivå. Det er også krav om generell studiekompetanse, to år yrkesteoretisk utdanning og minst fire år med relevant praksis - inntil to års læretid vert rekna som ein del av relevant praksis.

 

Kor mange studiepoeng er kravet for å vere kvalifisert til PPU allmennfag?

Du må ha minimum 180 studiepoeng for å vere kvalifisert for opptak på PPU allmennfag.

Dersom du ønsker eit fag, må du ha minst 90 studiepoeng i faget - av dette må 30 studiepoeng vere eit  fordjupingsfag. Har du to relevante fag, så må du ha minst 60 studiepoeng i kvart fag. 

Les meir om rangering av søkarane til PPU i Høgskulens forskrifter

Merk. Frå hausten 2019 har departementet bestemt at eit opptak på PPU allmennfag bygger på:
- ein mastergrad som innheld minst eitt relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14, eller
- ein bachelorgrad i utøvande eller skapande kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.
- Videre har Kunnskapsdepartementet hatt ute eit høringsforslag (høringsfrist 27. april 2017) om at søkere som har ein gjennomsnittskarakter C frå sin bachelorgrad i idretts- og kroppsøvingsfag, med 180 studiepoeng i faget, kan takast opp på dette grunnlaget til og med opptak til studier som starter våren 2022. Om dette forslaget går igjennom vil det i praksis sei at frå studiestart hausten 2022 gjeld også masterkravet for dei med bachelorgrad i idretts- og kroppsøvingsfaget.  

Er det muleg å få fritak frå fag?

Nei, sjølv om du skulle ha lang praksis som ufaglært lærar gir det ikkje fritak med mindre du har fått innpassing av tidlegare utdanning. Innpassing må du søke spesielt om etter at du har fått opptak og takka ja.

 

Kvar kan eg jobbe?

PPU-utdanning kvalifiserer til arbeid på mellomsteget (frå 5. klasse) og ungdomssteget i grunnskulen, på vidaregåande skule og i vaksenopplæringa. 

 

Korleis fungerer praksis i studiet?

På PPU-heiltid er det 6 veker praksis om hausten og 6 veker om våren - totalt 60 dagar. På deltid er det 6 veker praksis kvart studieår, totalt 60 dagar. 

I utgangspunktet får du praksis ved en ny skule, sjølv om du kanskje er tilsett ved en skulen. Det er likevel muleg å få inntil 50 prosent av praksisen på eigen skule, men då i ei anna klasse. 

Meir informasjon om praksis får du ved studiestart.

 

Er det studieavgift på PPU-utdanninga?

Nei, frå og med hausten 2017 er det inga studieavgift på PPU. Du må no berre betale ordinær semesteravgift, på lik linje med andre studentar ved Høgskulen.

Realkompetanse

Kva er realkompetanse?

All kunnskap du har skaffa deg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonsarbeid, kurs eller på annan måte.

Kven kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse?

Alle som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikkje har generell studiekompetanse.

Er fullført grunnskule nok skulegang i tillegg til relevant praksis?

Nei, du må minimum ha fullført eitt år med vidaregåande skule. Relevant praksis kan til dømes være assistent i barnehage for opptak til barnehagelærer, men derimot praksis som frisør er lite relevant til same utdanning.

Kor mykje praksis må eg ha?

Minimum 5 år med skule og/eller yrkespraksis. Av dette må minimum 3 år vere relevant praksis i den retninga du søkjer. 

 

Saksbehandlingstid

Når får eg svar på søknaden min?

Søker du gjennom Samordna opptak får du svar om lag 20. juli. Søker du gjennom "Ledige studieplasser" på Samordna opptak fra og med 20. juli, vil du få svar innan 1 veke.

Søker du direkte til Høgskulen i Volda vil du få svar om lag fire veker etter søknadsfristen på det studiet som du søkte på, eller fire veker etter at du søkte på eit studium med "løpande opptak". Du kan følge med på statusen på din søknad inne på Søknadsweben

Søknadsweb

Pålogging - Eg har ikkje noko brukarnamn eller passord å logge på med, kva gjer eg?

Du har fleire mulege måtar å logge seg på Søknadsweben. Dersom du har studert ved Høgskulen i Volda dei siste åra, kan du logge på via Feide - med brukarnamnet og passordet som du nytta når du studerte her.

Har du ikkje studert her tidlegare, kan du logge på med ID-porten. Her kan velje om du vil nytte MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Du vel metode for innlogging til høgre i påloggingsvindauga. 

Velg innloggingsmetode

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på epost sok@hivolda.no eller telefon 70 07 50 18