Spørsmål og svar

Viktige datoar

1. november Lokalt opptak opnar for søking til studium med oppstart vårsemesteret (januar).

1. desember søknadsfrist for deg som søkjer om opptak på grunnlag av realkompetanse.

1. februar Samordna opptak opnar for søking til studium med oppstart haustsemesteret. 

1. mars søknadsfrist for deg som søkjer om:

15. april søknadsfrist for søking gjennom Samordna opptak 

1. juli frist for ettersending av dokumentasjon som vedlegg til søknad.

1. juli frist for omprioritere studieønska dine. 

Du kan søkje på inntil 10 studium i prioritert rekkefølgje gjennom Samordna opptak.

Sjå samordnaopptak.no for vidare informasjon om dei forskjellige fristane og andre viktige datoar.

Sakshandsamingstid - Når får eg svar på søknaden min?

Samordna opptak

Søkjer du gjennom Samordna opptak får du svar om lag 20. juli. Søker du gjennom "Ledige studieplasser" på Samordna opptak fra og med 20. juli, vil du få svar innan ei veke.

Søknadsweb

Søkjer du direkte til Høgskulen i Volda til eit studium med søknadsfrist vil du få svar seinast ei veke etter ettersendingsfristen av dokumentasjon 1. juli - men som regel har vi tilboda klare tidlegare.

Søkte du på eit studium med "løpande opptak" vil du få svar innan to veker. Du kan følge med på statusen på din søknad inne på Søknadsweb.

Grunngjeving for avslag på søknad

Du kan be om grunngjeving for vedtaket om avslag på søknaden din innan tre veker etter at du mottok svarbrevet. 

Her finn du nettskjemaet

 

Søknadsweb

Pålogging - Eg har ikkje noko brukarnamn eller passord å logge på med, kva gjer eg?

Du har fleire mulege måtar å logge seg på Søknadsweben. Dersom du har studert ved Høgskulen i Volda dei siste åra, kan du logge på via Feide - med brukarnamnet og passordet som du nytta når du studerte her.

Har du ikkje studert her tidlegare, kan du logge på med ID-porten. Her kan velje om du vil nytte MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Du vel metode for innlogging til høgre i påloggingsvindauga. 

Velg innloggingsmetode

Løpande opptak

Løpande opptak vil seie at vi handsama søknadar i den rekkefølgen vi mottek dei. Studium med løpande opptak har ikkje søknadsfrist, men vil stenge så snart dei er fullteikna eller vi nærmar oss semesterstart. Søk difor så snart som mogeleg.

Det er ikkje rangering til desse studia, kvalifiserte søkarar får innvilga tilbod fortløpande så lenge det er plass på studiet. Tilbod vert sendt ut kvar veke og du kan følgje med på statusen til søknaden din inne på Søknadsweb.

Hugs å dokumentere opptakskrava så snart som råd.

Dokumentasjon

Kva type dokumentasjon er det krav om?

Ulike studium krev ulik dokumentasjon og dokumentasjon er det som viser at du er kvalifisert for utdanninga du har søkt opptak til.

Samordna opptak

Har du krav som ikkje er merka med grønn hake i søknaden til Samordna opptak, må du laste opp meir dokumentasjon. Du laster opp dokumentasjon i fanen "Dokument". Les mer om dokumentasjon her.

Lokalt opptak 

Mykje er i dag digitalt og vi kan ofte hente utdanninga di elektronisk, men ikkje alltid. Så det er viktig at du sjekker søknaden din.

Du lastar opp dokumentasjon i lokal opptaket gjennom Søknadsweb i mappa "Mine dokumenter" - som du finn i øverste linje når du er pålogga Søknadsweb. Vi ønskjer helst lesbare filer som pdf eller bildefiler (eks. jpeg/gif). Vi godtek ikkje dokumentasjon sendt pr. e-post. 

Utdanning frå vidaregåande skule: dokumenterer du med vitnemål eller kompetansebevis. Sjå Samordna opptak for utfyllande informasjon. Elektronisk vitnemål frå vidaregåande vil ikkje vere synleg for deg i Søknadsweb, sjølv om du har dette. Du kan logge inn på Samordna opptak for å sjekke (sjølv om du ikkje har søknad der). Dersom du treng gyldig dokumentasjon på vidaregåande opplæring, må du ta kontakt med din vidaregåande skule. Du kan ikkje ta skjermbilete av det elektroniske vitnemålet ditt. På Samordna opptak finn du meir informasjon. 

Høgare utdanning frå andre lærestadar: vi har tilgong til resultat frå dei fleste norske utdanningsinstitusjonar. Du kan sjå kva resultat vi har tilgong til under fanen eksterne resultat i Søknadsweb. Dersom du ikkje ser utdanninga di her, må du sjølv laste opp karakterutskrift og vitnemål. 

Nasjonal vitnemåldatabase, kva er det?

Har du fullført norsk vidaregåande skule frå år 2000 eller seinare kan du ha eit elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemåldatabase. Dersom du har elektronisk vitnemål treng du ikkje å dokumentere generell studiekompetanse.

Les meir på Samordna opptak sine sider.

Opptakskrav

Kva er generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse (GSK) er det mest vanlege opptakskravet til høgre utdanning. Det er fleire måtar å oppnå GSK på, sjå oversikt på samordna opptak.

Kva er 23/5-regelen?

23/5-regelen er ein måte å oppnå generell studiekompetanse på. Du må ha dei 6 obligatoriske studiekompetansefagane, fylle minst 23 år i søknadsåret og dokumentere minst 5 års heltid praksis.

Les meir på samordna opptak.

Spesielle opptakskrav

Spesielle opptakskrav er krav som kjem i tillegg til generell studiekompetanse, til dømes opptak til vidareutdanning, mastergrad, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og doktorgrad (PHD). Opptakskrava finn du under kvart enkelt studietilbod i studiekatalogen.

Realkompetanse

Kva er realkompetanse?

All kunnskap du har skaffa deg gjennom lønna eller ulønna arbeid, utdanning, organisasjonsarbeid, kurs eller på annan måte.

Les generelt om realkompetanse eller sjå våre retningslinjer for meir informasjon.

Kven kan søkje opptak på grunnlag av realkompetanse?

Alle som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikkje har generell studiekompetanse.

Kva er relevant praksis?

Kvar studiestad avgjer kva som gir realkompetanse til deira studium, avhengige av kva type studium du søkjer opptak til.

Relevant praksis kan til dømes være assistent i barnehage for opptak til barnehagelærer, men derimot praksis som frisør er lite relevant til same utdanning. CV vert ikkje vurdert, sjå korleis du dokumenterer relevant praksis på Samordna opptak her.

Er fullført grunnskule nok skulegang i tillegg til relevant praksis?

Nei, du må minimum ha fullført eitt år med vidaregåande skule.

Kor mykje praksis må eg ha?

Minimum 5 år med skule og/eller yrkespraksis. Av dette må minimum 3 år vere relevant praksis i den retninga du søkjer. 

Når og korleis søkjer eg med realkompetanse?

Samordna opptak: Søk seinast 1. mars og huk av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden din.

Lokalt opptak: Søk seinast 1. mars til høstopptaket og 1. desember til våropptaket. Legg igjen ein merknad i søknaden din.

Søknadar om realkompetanse mottatt etter fristen vert kun handsama om vi har kapasitet.

Er eg kvalifisert?

Vi har ikkje moglegheit til å førehandsvurdere deg som søkjar, dette skjer først under handsaming av sjølve søknaden. Du finn opptakskrava til studiet i studiekatalogen, dersom du er usikker på om du er kvalifisert anbefaler vi at du sender inn ein søknad. 

Kva er forskjellen på ordinær kvote og kvote for førstegongsvitnemål?

I kvoten for førstegongsvitnemål konkurrerer du kun med skulepoeng. Du konkurrer i denne kvoten til og med året du fyller 21 år. I ordinær kvote konkurrerer du med skulepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng.

Samordna opptak si nettside finn du meir informasjon om poengberegning og kvoter. 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

PPU er ei lærarutdanning for deg som har ei utdanning frå før, og som treng pedagogisk kompetanse for å kunne undervise elevar i det faget du har utdanning i. PPU er delt i to studieretningar: PPU for allmennfag og PPU for yrkesfag.

Kva er skilnaden mellom PPU allmennfag og yrkesfag?

PPU allmennfag er for dei med kompetanse i faga norsk, musikk, samfunnsfag, framandspråk, religion, livssyn og etikk, naturfag, matematikk, kroppsøving, mediefag og kunst og håndverk. 

PPU yrkesfag er aktuelt for deg som har fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning (eks. sjukepleiar eller ingeniør), og minst to år med relevant praksis etter fullført utdanning. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar på vidaregåande opplæring. Yrkesfag er også for dei med fagbrev eller annan fullført yrkesutdanning på vidaregåande nivå med relevant praksis.

For meir informasjon om PPU gå til samlesida for PPU ved Høgskulen i Volda eller sjå ofte stilte spørsmål.

Utdanning frå utlandet

Du må dokumentere at du møter krav til generell studiekompetanse og at du har tilstrekkeleg kunnskap i norsk og engelsk. 

Du finn informasjon om kva krav som blir stilt for å vere kvalifisert til studium i Noreg på Samordna opptak sine nettsider. 

Går studiet eg er interessert i neste haust/vår?

Studia vi tilbyr variera noko frå år til år. I studiekatalogen ligg alle studia vi har tilgjengeleg for det kommande skuleåret. Denne vil vere oppdatert seinast 1. februar for studiestart påkommande haust og neste vår.
Det vil seie at vi ikkje kan garantere at studiet skal gå hausten 2024 før 1. februar.

Reservasjon av studieplass

Dersom du har fått tildelt studieplass ved Høgskulen i Volda, men likevel ikkje kan starte på angitt tidspunkt, kan du søkje om reservasjon av studieplass her. Du kan få reservert studieplassen din for eitt eller to år på grunn av innkalling til millitærteneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtvegande grunnar.

Søknaden sendast til Høgskulen i Volda og du må legge ved dokumentasjon på kvifor du ønskjer å reservere plassen. Dette er til dømes legeattest eller tenesteinnkalling. Skal du reservere studieplassen din, må du

  • takke ja til studietilbodet innan svarfristen
  • sende søknaden innan 3 veker etter at du fekk tilbodet 

Har du ein reservert studieplass?

Då er du garantert å få studieplassen dersom du

  • søkjer på same studium innan søknadsfristen
  • svarar innan fristen i det året du fekk studieplassen reservert til 

Eg har ikkje søkt innan fristen, kan eg søke no?

Nei, i utgangspunktet ikkje, men du kan sjekke nettsida for ledige studieplassar ved Høgskulen i Volda for å sjå om utdanninga dukkar opp her. 

Eg ønskjer å seie i frå meg studieplassen. Kva gjer eg?

Dersom du har søkt Samordna opptak, kan du logge inn i søknaden din og takke nei til plassen. 

Dersom du har søkt lokalt opptak (Søknadsweb) kan du sjølv trekke søknaden din inne på Søknadsweb

 

 

Dokumentasjonskontroll

Studentar har plikt til å vise fram originaldokumentasjon på oppmoding, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Volda § 3-7 (7). Kvart år kontrollerer vi tilfeldige studentar.  Dei som blir plukka ut får beskjed om dette på e-post. Det er viktig å vere klar over at det er du sjølv som har ansvar for at all din dokumentasjon er rett. 

Dersom du ikkje leverer originaldokumentasjon innan oppgitt frist, kan du miste studieplassen din. Forfalsking av dokumentasjon vert ramma av Straffelova § 361 første ledd, bokstav a og b, og vil alltid bli meldt til politiet.

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på epost eller telefon 70 07 50 18.