Bachelorgrad

Idrett og kroppsøving

Heiltid

Høgskulen i Volda har eit fagmiljø med høg kompetanse og lang erfaring innanfor idrett og friluftsliv. Som student ved bachelor i idrett og friluftsliv får du delta i- og lære gjennom varierte aktivitetar i eit stimulerande fagleg og sosialt miljø. Du får tilgang til gode fasilitetar som idrettshall, symjehall, treningsbaner, treningsrom, testlaboratorium og den praktfulle sunnmørsnaturen.

Følg oss på Facebook

Stengt for søking

Søknadskode : 223 485

Innblikk

Marte Stubbrud Frikstad

Marte Stubbrud Frikstad har alltid vore glad i å vere på tur. Vi besøkte den tidlegare studenten vår i Sauda der ho arbeidar som lærar på Villmarkslinja. 

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Det vert fokusert på fagleg verksemd både i skuleverket, frivillige organisasjonar og ein omfattande fritidsarena. I studiet vert teori kopla til praktiske aktivitetar innanfor trenings- og rørslelære, pedagogikk i idrett og kroppsøving, undervisningslære, friluftsliv, helse og idrettspsykologi. Du skal lære å planlegge, gjennomføre og vurdere fysisk aktivitet for born, ungdom og vaksne, og gjennomføre helsefremjande og førebyggjande tiltak, med vekt på fysisk aktivitet. Refleksjon over eiga faglege utøving er ein viktig del av studiet. 

Ny studieplan er under arbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Studentane kan gjennomføre delar av studiet ved utdanningsinstitusjonar i utlandet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga og arbeidsmåtane varierer mellom forelesingar, seminar, gruppe- og individuelt arbeid, praksis og ekskursjonar, aktivitetar i nærmiljø, ved kysten, på baner, i symjehall og i sal. Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudie, deltaking og medansvar. Fronter vert nytta i kommunikasjon med studentane. Gjennom undervisninga skal studentane få eit bevisst forhold til bruk av IKT. Informasjonsteknologi vil vere ein reiskap i samband med informasjonssøking, arrangement, testing, studentpresentasjonar og undervisning i faget.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer deg for arbeid innanfor idrett og kroppsøvingsfaget. Aktuelle arbeidsstader vil vere skuleverket, vaksenopplæring, kulturforvaltning, Forsvaret og private tiltak innanfor fritidssektoren. Utdanninga vil også gi grunnlag for arbeid innanfor førebyggjande helsearbeid og rehabilitering, og arbeid med born og unge med spesielle behov.

Bachelor i idrett og kroppsøving gir grunnlag for opptak til ein mastergrad innanfor fagfeltet. For å få formell undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Elisabeth Innselset

Studieplan

Bachelor i idrett og kroppsøving

Studieprogram: 
Bachelorstudium i idrett og kroppsøving
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
45
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse. 

Om studiet: 

Bachelor i idrett og kroppsøving er eit studium for deg som vil bli kvalifisert til å jobbe med undervisning i kroppsøving og idrettsfag. I tillegg kvalifiserer utdanninga deg til å jobbe innanfor idrett og andre frivillige organisasjonar samt innanfor den kommersielle treningsbransjen. 

Bachelor i idrett og kroppsøving har minimum 180 studiepoeng i faget, med inntil 95 studiepoeng på fordjupingsnivå. Studentar kan gjennomføre delar av studiet ved våre samarbeidande institusjonar både nasjonalt og internasjonalt. Ei mogleg utveksling ligg i 5. semester.

Første og andre året i bacheloren består av obligatoriske emne. Første året gir ei grunnleggjande innføring i idrett og kroppsøving. Kunnskap om treningslære, bevegelselære, pedagogikk og samfunn, motorisk læring og undervisningslære i kroppsøving og idrett er sentralt. Studentane får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning, samt reflektere rundt korles dette er eigna for å fremje kroppsleg læring, positiv sjølvforståing og rørsleglede for alle elevar. Den fagspesifikke kompetansen vert tileigna gjennom praktisk og teoretisk undervisning. Andre året i bacheloren vil gi påbygging i idrett og kroppsøving og siktar seg inn mot prestasjonsutvikling, ernæring, ski og metode.

Det tredje året i bacheloren har eit fokus på helsefremjande arbeid og Ex Phil i haustsemesteret, og motivasjonspsykologi og bacheloroppgåve i vårsemesteret. Vårsemesteret er obligatorisk.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført bachelorutdanning i idrett og kroppsøving:

Kunnskapar: 

Kandidaten:

·         har kunnskap om eit breitt spekter av sentrale tema, teoriar, problemstillingar, endringsprosessar, didaktikk, analyseverkty og metodar innanfor kroppsøvings- og idrettsfaglege kompetanseområde

·         har fagkunnskap, didaktisk kunnskap, erfaringar og opplevingar knytt til dei ulike disiplinane innanfor fagfeltet idrett og kroppsøving

·         ha kunnskap om ernæring knytt til fysisk aktivitet

·         kan forklare bruk av fysisk aktivitet som helsefremjande aktivitet

·         har kunnskap om motivasjonsprosessar

·         kan identifisere vitskapsteoretiske og metodiske føresetnader for forskingsbidrag innan fagfeltet

Ferdigheiter: 

Kandidaten

·         har grunnleggjande kunnskap og ferdigheit i eit utval idrettar/aktivitetar

·         kan planleggje, leie, leggje til rette for, gjennomføre, rettleie og vurdere allsidig aktivitet for ulike målgrupper på ulike utviklingsnivå og med ulike føresetnader og funksjonsnedsettingar

·         kan legge til rette for og gjennomføre helsefremmande og førebyggjande tiltak, med særleg vekt på  fysisk aktivitet

·         kan bruke faglege analyseverkty, teknikkar og uttrykksformer

Generell kompetanse: 

Kandidaten

·     kan identifisere og analysere faglige utfordringar innanfor kroppsøving og idrett 

·     kan utøve kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon over eigen praksis

·     presenterar problemstillingar, synspunkt og løysingar, både skriftleg, munnleg og gjennom andre uttrykksformer

·     reflekterer over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar

·     formidlar og drøftar sentralt fagstoff

·     har innsikt i forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagfeltet

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet legg opp til studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudium, deltaking og medansvar og vekslar mellom forelesing, seminar, webinar, nettleksjonar, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeid, praksis, ekskursjonar og varierte aktivitetar i ulike rørslemiljø.

Opplevingar, observasjonar og erfaringar ein får vil gje grunnlag for drøfting og refleksjon.

Navn: 
Bachelor i idrett og kroppsøving
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske emne
15
15
15
15
Prestasjonsutvikling
15
Fysisk aktivitet og ernæring
15
Ski
15
Metode
15
Valemne
30
 
10
 
Helsefremjande arbeid
20
Obligatoriske emner
Motivasjonspsykologi
15
Bacheloroppgåve
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Det er ein føresetad at studentane er symjedyktige og er fysisk skikka til å vere aktivt deltakande på ulike aktivitetar både ute og inne til ulike årstider.

Krav om skikkavurdering og autorisasjon: 

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis: 

Bachelorstudiet har praksis på alle tre studieår. På første året er det instruksjonspraksis i skule, organisert idrett eller anna relevant praksis. På andre året er praksis knytt til skiinstruksjon. Tredje året er det praksis med helsefremjande arbeid knytt til utviklingsarbeid. 

Internasjonalisering: 

Det er mogleg å reise på utveksling i 5. semester til ein av våre samarbeidande institusjonar. Ta kontakt med studieleiar for meir informasjon.

Kostnader: 

Materialavgift 400 kr pr. semester.

Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg: 
Elisabeth Innselset