Bachelorgrad

Idrett og kroppsøving

Heiltid

Høgskulen i Volda har eit fagmiljø med høg kompetanse og lang erfaring innanfor idrett og friluftsliv. Som student ved bachelor i idrett og friluftsliv får du delta i- og lære gjennom varierte aktivitetar i eit stimulerande fagleg og sosialt miljø. Du får tilgang til gode fasilitetar som idrettshall, symjehall, treningsbaner, treningsrom, testlaboratorium og den praktfulle sunnmørsnaturen.

Følg oss på Facebook

Closed for application

Søknadskode : 223 485

Innblikk

Marte Stubbrud Frikstad

Marte Stubbrud Frikstad har alltid vore glad i å vere på tur. Vi besøkte den tidlegare studenten vår i Sauda der ho arbeidar som lærar på Villmarkslinja. 

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Det vert fokusert på fagleg verksemd både i skuleverket, frivillige organisasjonar og ein omfattande fritidsarena. I studiet vert teori kopla til praktiske aktivitetar innanfor trenings- og rørslelære, pedagogikk i idrett og kroppsøving, undervisningslære, friluftsliv, helse og idrettspsykologi. Du skal lære å planlegge, gjennomføre og vurdere fysisk aktivitet for born, ungdom og vaksne, og gjennomføre helsefremjande og førebyggjande tiltak, med vekt på fysisk aktivitet. Refleksjon over eiga faglege utøving er ein viktig del av studiet. 

Ny studieplan er under arbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Studentane kan gjennomføre delar av studiet ved utdanningsinstitusjonar i utlandet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga og arbeidsmåtane varierer mellom forelesingar, seminar, gruppe- og individuelt arbeid, praksis og ekskursjonar, aktivitetar i nærmiljø, ved kysten, på baner, i symjehall og i sal. Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudie, deltaking og medansvar. Fronter vert nytta i kommunikasjon med studentane. Gjennom undervisninga skal studentane få eit bevisst forhold til bruk av IKT. Informasjonsteknologi vil vere ein reiskap i samband med informasjonssøking, arrangement, testing, studentpresentasjonar og undervisning i faget.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer deg for arbeid innanfor idrett og kroppsøvingsfaget. Aktuelle arbeidsstader vil vere skuleverket, vaksenopplæring, kulturforvaltning, Forsvaret og private tiltak innanfor fritidssektoren. Utdanninga vil også gi grunnlag for arbeid innanfor førebyggjande helsearbeid og rehabilitering, og arbeid med born og unge med spesielle behov. Bachelor i idrett og kroppsøving gir grunnlag for opptak til ein mastergrad innanfor fagfeltet. For å få formell undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Elisabeth Innselset