Bachelorgrad

Idrett og kroppsøving

Heiltid

Høgskulen i Volda har eit fagmiljø med høg kompetanse og lang erfaring innanfor idrett og friluftsliv.

Som student ved bachelor i idrett og friluftsliv får du delta i- og lære gjennom varierte aktivitetar i eit stimulerande fagleg og sosialt miljø. Du får tilgang til gode fasilitetar som idrettshall, treningsbaner, treningsrom, testlaboratorium og den praktfulle sunnmørsnaturen.

 

Følg oss på Facebook

Stengt for søking

Søknadskode : 223 485

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Det vert fokusert på fagleg verksemd både i skuleverket, frivillige organisasjonar og ein omfattande fritidsarena. I studiet vert teori kopla til praktiske aktivitetar innanfor trenings- og rørslelære, pedagogikk i idrett og kroppsøving, undervisningslære, friluftsliv, helse og idrettspsykologi. Du skal lære å planlegge, gjennomføre og vurdere fysisk aktivitet for born, ungdom og vaksne, og gjennomføre helsefremjande og førebyggjande tiltak, med vekt på fysisk aktivitet. Refleksjon over eiga faglege utøving er ein viktig del av studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Studentane kan gjennomføre delar av studiet ved utdanningsinstitusjonar i utlandet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga og arbeidsmåtane varierer mellom forelesingar, seminar, gruppe- og individuelt arbeid, praksis og ekskursjonar, aktivitetar i nærmiljø, ved kysten, på baner, i symjehall og i sal. Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudie, deltaking og medansvar. Fronter vert nytta i kommunikasjon med studentane. Gjennom undervisninga skal studentane få eit bevisst forhold til bruk av IKT. Informasjonsteknologi vil vere ein reiskap i samband med informasjonssøking, arrangement, testing, studentpresentasjonar og undervisning i faget.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer deg for arbeid innanfor idrett og kroppsøvingsfaget. Aktuelle arbeidsstader vil vere skuleverket, vaksenopplæring, kulturforvaltning, Forsvaret og private tiltak innanfor fritidssektoren. Utdanninga vil også gi grunnlag for arbeid innanfor førebyggjande helsearbeid og rehabilitering, og arbeid med born og unge med spesielle behov.

Bachelor i idrett og kroppsøving gir grunnlag for opptak til ein mastergrad innanfor fagfeltet. 

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du bygge på med Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU), allmennfag. Les meir om opptaket her.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Tore K. Sørheim

Studieplan

Bachelor i idrett og kroppsøving

Studieprogram: 
Bachelorstudium i idrett og kroppsøving
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
45
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Om studiet

Bachelor i idrett og kroppsøving er eit studium for deg som vil bli kvalifisert til å jobbe med undervisning i kroppsøving og idrettsfag. I tillegg kvalifiserer utdanninga deg til å jobbe innanfor idrett og andre frivillige organisasjonar samt innanfor den kommersielle treningsbransjen. 

Bachelor i idrett og kroppsøving har minimum 180 studiepoeng i faget, med inntil 95 studiepoeng på fordjupingsnivå. Studentar kan gjennomføre delar av studiet ved våre samarbeidande institusjonar både nasjonalt og internasjonalt. Ei mogleg utveksling ligg i 5. semester.

Første og andre året i bacheloren består av obligatoriske emne. Første året gir ei grunnleggjande innføring i idrett og kroppsøving. Kunnskap om treningslære, bevegelselære, idrett og samfunn, motorisk læring og undervisningslære er sentralt. Studentane får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning, samt reflektere rundt korles dette er eigna for å fremje kroppsleg læring, positiv sjølvforståing og rørsleglede for alle elevar. Den fagspesifikke kompetansen vert tileigna gjennom praktisk og teoretisk undervisning. Andre året i bacheloren vil gi påbygging i idrett og kroppsøving og siktar seg inn mot prestasjonsutvikling, ernæring og fysisk aktivitet, ski og metode.

Tredje året i bacheloren har eit fokus på helsefremjande arbeid og Ex Phil i haustsemesteret, og motivasjonspsykologi og bacheloroppgåve i vårsemesteret. Vårsemesteret er obligatorisk.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført bachelorutdanning i idrett og kroppsøving:

Kunnskapar

Kandidaten:

·         har kunnskap om eit breitt spekter av sentrale tema, teoriar, problemstillingar, endringsprosessar, didaktikk, analyseverkty og metodar innanfor kroppsøvings- og idrettsfaglege kompetanseområde

·         har fagkunnskap, didaktisk kunnskap, erfaringar og opplevingar knytt til dei ulike disiplinane innanfor fagfeltet idrett og kroppsøving

·         ha kunnskap om ernæring knytt til fysisk aktivitet

·         kan forklare bruk av fysisk aktivitet som helsefremjande aktivitet

·         har kunnskap om motivasjonsprosessar

·         kan identifisere vitskapsteoretiske og metodiske føresetnader for forskingsbidrag innan fagfeltet

Ferdigheiter

Kandidaten

·         har grunnleggjande kunnskap og ferdigheit i eit utval idrettar/aktivitetar

·         kan planleggje, leie, leggje til rette for, gjennomføre, rettleie og vurdere allsidig aktivitet for ulike målgrupper på ulike utviklingsnivå og med ulike føresetnader

·         kan legge til rette for og gjennomføre helsefrejmmande og førebyggjande tiltak, med særleg vekt på fysisk aktivitet

·         kan bruke digitale verktøy og arbeidsmetoder i faget, faglege analyseverktøy, teknikkar og uttrykksformer

Generell kompetanse

Kandidaten

·     kan identifisere og analysere faglige utfordringar innanfor kroppsøving og idrett 

·     kan utøve kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon i teori og praksis

·     presenterar problemstillingar, synspunkt og løysingar, både skriftleg, munnleg, digitalt og gjennom andre uttrykksformer

·     reflekterer over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar

·     formidlar og drøftar sentralt fagstoff

·     har innsikt i forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagfeltet

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet legg opp til studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudium, deltaking og medansvar. Det vekslar mellom forelesing, seminar, digitalt læringsarbeid, nettbasert undervisning, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeid, praksis, ekskursjonar og varierte aktivitetar i ulike rørslemiljø.

Opplevingar, observasjonar og erfaringar ein får vil gje grunnlag for drøfting og refleksjon.

Bachelorgraden på 180 studiepoeng er fordelt over tre år med 60 studiepoeng per år. Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Navn: 
Bachelor i idrett og kroppsøving
Informasjon

Vær merksam på at om du ønsker å ta PPU-utdanning etter bachelorstudiet må du ha 120-180 studiepoeng i faget. 

Dersom du ikkje har fullt 180 studiepoeng i faget må øvrige fag opp til 180 stp. være praktisk estetiske og ha eit omfang på minst 30 studiepoeng.

Sjå forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanninng: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=ppu

Ta kontakt med studieprogramleiar dersom du har nokon spørsmål om dette.

 

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Det er ein føresetad at studentane er symjedyktige og er fysisk skikka til å vere aktivt deltakande på ulike aktivitetar både ute og inne til ulike årstider.

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis

Bachelorstudiet har praksis på alle tre studieår. På første året er det instruksjonspraksis i skule, organisert idrett eller anna relevant praksis. På andre året er praksis knytt til skiinstruksjon. Tredje året er det praksis med helsefremjande arbeid knytt til utviklingsarbeid. 

Internasjonalisering

Det er mogleg å reise på utveksling i 5. semester til ein av våre samarbeidande institusjonar. Ta kontakt med studieprogramleiar for meir informasjon.

Kostnader

Materialavgift 400 kr pr. semester.

Ansvarleg
Tore Sørheim