Idrett og kroppsøving

Idrett og kroppsøving

Årsstudium

Årsstudiet kvalifiserer mellom anna til undervisning i kroppsøving i skuleverket eller arbeid med idrett i frivillige organisasjonar. Studiet inngår som ein del av Bachelor i idrett og kroppsøving ved Høgskulen i Volda, og kan godskrivast i dette studieprogrammet.

Du får tilgang til gode fasilitetar som idrettshall, treningsbaner, treningsrom, testlaboratorium og sjølvsagt det finaste klasseromet i verda: Den praktfulle sunnmørsnaturen.

Følg oss på Facebook og Instagram!

 

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 - 15.04.2024
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Velkomen til digitalt ope hus på Idrett! Du blir betre kjend med studentar og lærarar, og vi viser deg klipp frå frå studiekvardagen på campus og livet i studiebygda Volda. Her får du svar på ting du kanskje lurer på før du skal søke 15. april! 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert veksla mellom førelesingar, praktisk arbeid, gruppearbeid, eigentrening og ekskursjonar/kurs. Ein må rekne med utgifter til reiser og kurs og diverse turutstyr. Studentane skal anten gjennomføre skulepraksis eller instruksjonspraksis i idrettslag eller frivillige organisasjonar.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet i idrett og kroppsøving er særleg relevant for deg som ønskjer å arbeide i ulike skuleslag eller andre felt der det vert drive fysisk aktivitet, som til dømes i frivillig organisert og uorganisert idrett, i privat og offentleg verksemd.

Studiet kan godskrivast i Bachelor i idrett og kroppsøving ved Høgskulen i Volda, eller kan takast som vidareutdanning for lærarar.

Studieplan

Idrett og kroppsøving - årsstudium

Studieprogram: 
Idrett og kroppsøving - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Årsstudium i idrett og kroppsøving tilsvarar fyrste året i bachelorgradstudiet i idrett og kroppsøving ved Høgskulen i Volda. Det kan også sjåast på som eit sjølvstendig, avsluttande studium med sikte på å auke kompetansen i idrett og kroppsøving som kan nyttast innanfor idrett, frivillige organisasjonar og i den kommersielle treningsbransjen.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonerammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har grunnleggjande kunnskap knytt til trenar- og kroppsøvingslærarrolla
 • har innsikt i idrettshistorie, idrettssosiologi, psykologiske læringsklima og læring i idrettsgrupper knytt til kroppsøving og idrett 
 • har kunnskap om prinsipp og metodar for trening av styrke, uthald, hurtigheit, spenst og leddutslag for personar i ulike aldersgrupper, på ulike nivå og med ulike føresetnader
 • har kunnskap om grunnleggjande prinsipp i bevegelseslære, mekaniske- og organiske forhold ved bevegelser
 • har grunnleggjande kunnskap om barn og unge si læring og utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt
 • har erfaring med grunnleggjande fagdidaktikk i praksis, og kan vise fagleg kunnskap og didaktisk refleksjon
 • har grunnleggjande kunnskap om korleis ein kan legge til rette for læring i ulike praktiske disiplinar tilpassa ulik alder, modning, utviklingsnivå og føresetnader
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan beherske grunnleggjande analysereiskap, teknikkar og uttrykksformer
 • har grunnleggjande kunnskap og ferdigheit i eit utval idrettar/aktivitetar
 • kan planleggje, leie, leggje til rette for, gjennomføre, rettleie og vurdere allsidig aktivitet for ulike målgrupper på ulike utviklingsnivå og med ulike føresetnader
 • kan demonstrere og vurdere ulike bevegelsesløysingar og setje i verk tiltak for å fremje ei føremålstenleg bevegelsesutvikling som gir gode meistringsopplevingar
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon over eigen praksis
 • presenterer problemstillingar, synspunkt og løysingar, både skriftleg, munnleg, digitalt og gjennom andre uttrykksformer
 • reflekterer over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • formidlar og drøftar sentralt fagstoff
 • har innsikt i forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagfeltet 
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet legg opp til studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudium, deltaking og medansvar og vekslar mellom forelesing, seminar, digitalt læringsarbeid, gruppearbeid, individuelt arbeid, praksis, ekskursjonar og varierte aktivitetar i ulike rørslemiljø. Opplevingar, observasjonar og erfaringar ein får vil gje grunnlag for drøfting og refleksjon.

Canvas vert nytta i kommunikasjon med studentane. 

Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Idrett og kroppsøving - årsstudium
Navn: 
Idrett og kroppsøving - årsstudium
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Det er ein føresetad at studentane er symjedyktige og er fysisk skikka til å vere aktivt deltakande på ulike aktivitetar både ute og inne til ulike årstider. 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Studiet har praksis, og det skal leverast politiattest.

Praksis

Studentar på årsstudium idrett skal gjennomføre praksis i skule, organisert idrett eller anna relevant praksis.

Kostnader

Kvart emne har ei materialavgift på 200 kr pr. semester som skal dekke bruk og slitasje på fellesutstyr.

Ansvarleg
Elisabeth Innselset
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 - 15.04.2024
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking!

Søknadskode : 223 649

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt