Årsstudium

Friluftsliv

Heiltid

Med dette årsstudiet får du kompetanse i å undervise og rettleie i friluftsliv, med den spektakulære sunnmørsnaturen som boltreplass. Gjennom året vert gode naturopplevingar og innføring i inspirerande fysiske aktivitetar vektlagt.

Følg oss på Facebook

Stengt for søking

Søknadskode : 223 605

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Studiet gir kompetanse i å undervise og rettleie i friluftsliv. Studentane skal få kunnskap om og allsidig kjennskap til ulike former for natur under vekslande tilhøve. Det vert fokusert på å gi nødvendig kompetanse for å kunne vurdere eigne og andre sine føresetnader i høve til ulike naturkrav, og innsikt i rammevilkår og krav som er aktuelle i høve til friluftsliv i barnehage, skule og fritid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Opplevingar og erfaringar du får ute, vil gi grunnlag for drøftingar og anna studiearbeid. Studiearbeidet vil dermed veksle mellom turprega utandørsopphald, som kan vare over fleire døgn, gruppearbeid og plenumsdrøftingar og forelesing. Ein føreset at studentane er fysisk skikka og utstyrsmessig utrusta til å gjennomføre undervisningsopplegga med overskot. Under samlingane vil du bu i telt, bevege deg i ulendt terreng og bære oppakning. Du må vere symjedyktige.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet kvalifiserer for arbeid i mellom anna skuleverket, reiselivet og organisasjonar. Det kan godtgjerast i Bachelor i friluftsliv og naturguide ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Einar Løken

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

 Velkomen som student på Årsstudium i friluftsliv / første år bachelor i friluftsliv og naturguide!

Dette blir eit år med mykje praktisk aktivitet og mange turar. Hausten er prega av tett program. Her kjem litt informasjon om starten på semesteret. Den første veka blir det samling i klassa og undervisning ute og inne. Undervisninga denne veka (34) er obligatorisk og viktig å få med seg!

På grunn av usikkerheit rundt korona-pandemien, planlegger vi ulike løysingar for best mulig gjennomføring av studieåret. Dette er den ordinære planen, men med forbehold om at den kan bli endra frem mot høsten avhengig av retningslinjene rundt smittevern.

 

Studiestart        

Tirsdag 18. august:        

 • 1145- 1345: Studiestart for friluftslivsstudentar og naturguidestudentar. Opprop og informasjon. Stad: Ute mellom Berte-Kanutte og Synnøve Riste-husa: https://bit.ly/3fTYqv3

         For meir informasjon, sjå her: https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/studiestart

Onsdag 19. august:

 • 13.15- 16.00: Studie/emne-informasjon. Obligatorisk deltaking.

Torsdag 20. august:

 • 0915-1100: Vidare informasjon om studiet. Obligatorisk.
 • 11.00-1200: Frukost i Kårstadparken.
 • 1215-1400: Studieteknikkurs. Obligatorisk.
 • 1415-1600: Planleggingsmøte. Obligatorisk.
 • Forelesning for nye studentar «fra elev til student» blir lagt ut på Canvas

Fredag 21. august:

 • 0915-1500: Turplanlegging. Obligatorisk.

Mandag 24. – 28. august.

 • Turplanlegging og samlinga skog og hei. Overnatting i telt. Obligatorisk eksamenssamling.

 

Vidare plan for hausten blir delt ut ved semesterstart.

 

Studieplan og pensumliste

https://www.hivolda.no/studietilbod/friluftsliv/haust

https://www.hivolda.no/studietilbod/friluftsliv-og-naturguide/haust

Pensumliste og samlingsplan vil bli informert om ved første samling.

 

Kostnader

Studentane må betale materialpenger på kr 400,- pr. semester, og dei må betale utgifter i samband med reising, mat og opphald under studiesamlingane. I tillegg kjem det ei semesteravgift.

 

Vel møtt til eit friskt semester!

Helsing

Studieprogramansvarleg friluftsliv og naturguide

Einar Løken

 

           

 

PERSONLEG GRUNNUTRUSTNING FOR STUDIET

Denne lista er meint som utgangspunkt for vurderingar som du sjølv må gjere. Vent med nye og dyre innkjøp til etter studiestart! Og særleg vinterutstyret bør du vente med. Du får likevel ei liste her slik at du allereie no har ein oversikt over kva du bør ta med hit og kva du må skaffe.

 

Personleg utstyr som ein ha:

Ryggsekk, Minst 65 ltr, gjerne større

Dagstursekk, Ca. 40-50 liter, Dette kan også vere same sekken som over.

Sovepose, Til vinterturane må denne tole -20C

Liggeunderlag

Ullundertøy, Også eit sett som skift

Ytterklede, jakke og bukse

Vind og vanntett (regntøy er best når det regnar!)

Lue, vottar, hals og sokkar, Ull

Tjukk ullgensar/fleccejakke el.

Fjellstøvlar, Inngått!

Kopp, skei

Drikkeflaske og termos

Kniv, Spikking mm. Skarp!

Hodelykt

Kompass og kartmappe

Kompass kan/bør ha klinometer til å måle brattheit

Notisblokk og blyant, Til å ha i lomma på turjakka/buksa eller i kartmappa

Personlig førstehjelpsutstyr, Vi kjem nærmare tilbake til innhald

Solbriller

 

Skiutstyr, Fjellski, sko og stavar. Vi kjem med gode råd utpå hausten

Snøspade og søkestang, Vi kjem med gode råd utpå hausten

 

Personleg utstyr som ein bør ha:

Gummistøvlar og solid vanntett regntøy

Gamasjar

Fotposar, Til vinteren. Kan enkelt sys sjøl.

Kortbukse/badetøy

Handbøker: flora og fauna mm.

 

Personleg utstyr som kan vere kjekt å ha

Tursag og turøks

Fiskestong

Kikkert

Myggnett

Kokeapparat, kaffikjele

Tarp (gapahukduk) 

 

 

EKSTRA UTSTYR KORONA-TILTAK

På grunn av usikkerheit rundt utviklinga av Koronasituasjonen for høsten, så har vi laga ei liste med utstyr som kan bli nødvendig dersom status er at undervisning er regulert med strenge tiltak frå myndigheitene. Dersom alle stiller med følgande personlig utstyr så vil undervisningssituasjonen blir meir fleksibel og tilpassingsdyktig:

 

Hengekøye

Tarp, Eller presenning. Til å beskytte mot nedbør, hengast over hengekøya

Myggnetting, Bør gå over/rundt hele hengekøya

 

Telt, Eget personlig telt. Vil erstatte hengekøye, tarp og myggnetting

Kokesett, Gjerne Trangiakjøkken eller liknande

Kjeler, Til bruk på kokesettet

 

Flytevest, Til bruk i fersk- og saltvatn

Padleåre til kano

 

Tursag, turøks, bålkjele, bålsteikepanne o.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieplan

Friluftsliv årsstudium

Studieprogram: 
Friluftsliv årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Ved fullføring av dette studiet skal studenten kunne planlegge og tilrettelegge for auka friluftslivsdeltaking i samfunnet. Studenten skal også kunne planlegge og drive opplæring innan friluftsliv for skule, frivillige organisasjonar og andre institusjonar. Studiet inngår som ein del av Bachelor i Friluftsliv og naturguide ved HVO, men kan også sjåast på som eit sjølvstendig, avsluttande studium med sikte på auka kompetanse i friluftsliv for arbeid i skuleverk og organisasjonar o.a. Studiet er svært relevant for lærarar og andre arbeidsgrupper som vil arbeide med barn og unge.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

 

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om relevante tema som gir eit godt grunnlag for å vegleie og undervise i friluftsliv
 • har kunnskap om og erfaring i vegleiing/undervisning i og om naturen
 • har kunnskapar om samspelet i naturen, og forståing for mennesket sin plass sett frå ein økologisk og naturfilosofisk synstad
 • har kjennskap til dei rammevilkår og krav som er aktuelle i høve til friluftsliv i barnehage, skule og fritid
 • har kunnskap som gir ei god plattform for vidare studium i friluftsliv
Ferdigheiter

Studenten 

 • har ferdigheiter som gir godt grunnlag for sikker ferdsel i ulike naturtypar under vekslande tilhøve, bygd på opplevingar og erfaringar i naturen
 • har solide grunnleggande ferdigheiter og kan formidle haldningar som gjer at ein kan ferdast trygt i naturen med enkle hjelpemiddel
 • Kan organisere og leie grupper i ulike naturtypar under vekslande forhold
Generell kompetanse

Studenten 

 • har forståing for faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling og forvaltaransvar, og utvikle samhandling i naturen
 • kan vurdere eigne og andre sine føresetnader i høve til å takle ulike utfordringar i naturen
 • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom praktiske opplegg ute i naturen
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av to emne, kvart på 30 studiepoeng, som byggjer på kvarandre. IKF 106 Friluftsliv 1. Første emnet har vekt på basisferdigheiter, førstehjelp, friluftsliv ved kysten, friluftsliv fra fjøre til fjell, ferdsel i brelandskap og kanopadling. I tillegg til dagsturar blir det ca. fem veker til saman med overnatting ute. Ei veke med eigenferd i grupper, samt åleinetur er lagt inn på hausten, saman med ca. ei veke observasjonspraksis. Viktige tema er friluftslivspedagogikk og veglederlære/turleiing, friluftsliv og samfunn, naturkjennskap og utstyrslære. To av vekene bur vi på kystbasen til HVO på vakre Yksnøya.

IKF 107 Friluftsliv 2. Andre emne har hovudtema snø, ski og (høg) fjell. Snø- og skredlære er eit viktig fokus tidlig på vinteren. Det blir skredkurs i Sunnmørsalpane, før turar i vinterskog og vinterfjell. Seinare på våren kjem vårskisamling i Sunnmørsalpane. I tillegg til tre til fire veker med utandørs overnatting med vegleiar kjem ein til to veker med fordjuping og eigenferd.

Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Navn: 
Friluftsliv årsstudium
Informasjon

Studiet er sett saman av to emne på 30 studiepoeng. 

Friluftsliv årsstudium kvalifiserer deg til å arbeide med grupper i varierte naturtypar. Studiet gir deg moglegheit til å vere fysisk aktiv, og studenten lærer å ha ansvar for og leie grupper med tanke på tryggleik, oppleving og læring.  

 

IKF 106  Friluftsliv 1.
Det første emnet har vekt på basisferdigheiter og kunnskapar for å kunne arbeide med grupper i naturen. Studiet er bygt opp rundt friluftsliv ved kysten, friluftsliv frå fjøre til fjell, kanopadling og ferdsel i brelandskap. I tillegg til dagsturar blir det ca fem veker til saman med overnatting ute. Det er lagt inn ei veke med eigenferd i grupper, samt åleinetur. I tillegg til dette er det ca. ei veke med observasjonspraksis. Viktige tema er veglederlære og turleiing, friluftsliv og samfunn, naturkjennskap og utstyrslære.

IKF 107 Friluftsliv 2.
Det andre emnet har hovudtema snø, ski og fjell. Faglig målsetting er å gjere studentane i stand til å ha med seg ulike grupper ute om vinteren. Snø- og skredlære er eit viktig fokus tidlig på vinteren, før studieturar i vinterskog og vinterfjell. Seinare på våren kjem vårskisamling i Sunnmørsalpane. I tillegg til tre til fire veker med utandørs overnatting med vegleiar, kjem ein til to veker med fordjuping og eigenferd.

Emne2020 Haust2021 Vår
30
30
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ein føreset at studentane er fysisk skikka og utstyrsmessig utrusta til å gjennomføre undervisningsopplegga med overskot. Under samlingane vil ein bu i telt, bevege seg i ulendt terreng og bere oppakning. Studentane må vere symjedyktige

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis

Fire dagar observasjonspraksis og fem dagar vegleiarpraksis.

Kostnader

Det blir kravd inn kr 400,- pr. semester i materialpengar, som skal dekke bruk av utstyr og materiell.

 

Ansvarleg
Dag Erik Wold

Last ned studiet som PDF

Innblikk

Skredkurs

Kunnskap om skred er ein viktig del av undervisninga til studentane på friluftsliv. Vi vart med til Standaleidet som byr på eit fantastisk læringsterreng.

Sol Idland

For Sol Idland vart friluftsliv ein livsstil og karriere. Vi vart med vår tidlegare student på jobb i Odda der ho arbeidar for Trolltunga Active.

Eilev Bjerkerud

Mange kjenner Eilev Bjerkerud frå Farmen og Skal vi danse. Vi besøkte vår tidlegare friluftslivstudent på Norefjell der han blant anna driv med hytteservice.