Årsstudium

Friluftsliv

Heiltid

I årsstudiet vert det lagd vekt på å gi studentane gode naturopplevingar og inføring i inspirerande fysiske aktivitetar. Sunnmørsnaturen dannar grunnlag for ulike utfordringar som er relevante både i skule og turisme.

Følg oss på Facebook

Stengt for søking

Søknadskode : 223 605

Innblikk

Skredkurs

Kunnskap om skred er ein viktig del av undervisninga til studentane på friluftsliv. Vi vart med til Standaleidet som byr på eit fantastisk læringsterreng.

Sol Idland

For Sol Idland vart friluftsliv ein livsstil og karriere. Vi vart med vår tidlegare student på jobb i Odda der ho arbeidar for Trolltunga Active.

Eilev Bjerkerud

Mange kjenner Eilev Bjerkerud frå Farmen og Skal vi danse. Vi besøkte vår tidlegare friluftslivstudent på Norefjell der han blant anna driv med hytteservice. 

Framsidetest_3

En perle i anmarsj

Høsten 2015 flyttet Petter Westgaard fra naturskjønne Narvik for å studere friluftsliv ved Høgskulen i Volda. Dette har han ikke angret på.

Arktisk friluftsliv på Svalbard

Arktisk friluftsliv på Svalbard

I leiren var det viktig å holde orden. Alle pulker og ski skulle stå utenfor teltet på fremsiden, og kun det nødvendige skulle inn i teltet. Vi måtte være klare for å evakuere leiren i tilfelle isbjørnbesøk.

Dansken og fjellet

Dansken og fjellet

Jeg hørte bare noen sinnssyke lyder utenfor teltet. Det kunne være elg for alt jeg visste. Eller isbjørn.

Friluftslivstudenter i Davos

Fikk innblikk i avansert skredvarsling

Friluftslivstudenter fra Høgskulen i Volda fikk gjennom ei uke i Davos lære hvordan de sikrer seg mot snøskred i Sveits.

Skal bli forbilde for folk på tur

Skal bli forbilde for folk på tur

Smeltevatn frå breen fossar ned fellsida. Vi har akkurat kryssa elva ved å hoppe på glatte steinar, på vår ferd mot blå is.

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Studiet gir kompetanse i å undervise og rettleie i friluftsliv. Studentane skal få kunnskap om og allsidig kjennskap til ulike former for natur under vekslande tilhøve. Det vert fokusert på å gi nødvendig kompetanse for å kunne vurdere eigne og andre sine føresetnader i høve til ulike naturkrav, og innsikt i rammevilkår og krav som er aktuelle i høve til friluftsliv i barnehage, skule og fritid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Opplevingar og erfaringar du får ute, vil gi grunnlag for drøftingar og anna studiearbeid. Studiearbeidet vil dermed veksle mellom turprega utandørsopphald, som kan vare over fleire døgn, gruppearbeid og plenumsdrøftingar og forelesing. Ein føreset at studentane er fysisk skikka og utstyrsmessig utrusta til å gjennomføre undervisningsopplegga med overskot. Under samlingane vil du bu i telt, bevege deg i ulendt terreng og bære oppakning. Du må vere symjedyktige.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudiet kvalifiserer for arbeid i mellom anna skuleverket, reiselivet og organisasjonar. Det kan godtgjerast i Bachelor i friluftsliv og naturguide ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Dag Erik Wold

Studieplan

Friluftsliv årsstudium

Studieprogram: 
Friluftsliv årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Årsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Ved fullføring av dette studiet skal studenten kunne planlegge og tilrettelegge for auka friluftslivsdeltaking i samfunnet. Studenten skal også kunne planlegge og drive opplæring innan friluftsliv for skule, frivillige organisasjonar og andre institusjonar. Studiet inngår som ein del av Bachelor i Friluftsliv og naturguide ved HVO, men kan også sjåast på som eit sjølvstendig, avsluttande studium med sikte på auka kompetanse i friluftsliv for arbeid i skuleverk og organisasjonar o.a. Studiet er svært relevant for lærarar og andre arbeidsgrupper som vil arbeide med barn og unge. Studiet gir eit godt grunnlag for naturguidestudium.

Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

 

Kunnskapar: 

Studenten

  • har grunnleggande kunnskapar om samspelet i naturen, og forståing for mennesket sin plass sett frå ein økologisk og naturfilosofisk synstad
  • har kjennskap til dei rammevilkår og krav som er aktuelle i høve til friluftsliv i barnehage, skule og fritid
  • har kunnskap som gir eit godt grunnlag for å vegleie og undervise i friluftsliv
  • har kunnskap som gir ei god plattform for vidare studium i friluftsliv
  • har bakgrunn for og erfaring i vegleiing/undervisning i og om naturen
Ferdigheiter: 

Studenten 

  • har ferdigheiter som gir godt grunnlag for sikker ferdsel i ulike naturtypar under vekslande tilhøve, bygd på opplevingar og erfaringar i naturen
  • har grunnleggande ferdigheiter og kan formidle haldningar som gjer at ein kan ferdast trygt i naturen med enkle hjelpemiddel
Generell kompetanse: 

Studenten 

  • har forståing for faget sitt potensiale til å fremje berekraftig utvikling og forvaltaransvar, og utvikle samhandling i naturen
  • kan vurdere eigne og andre sine føresetnader i høve til å takle ulike utfordringar i naturen
  • har evne til å formidle og presentere faget munnleg, skriftleg og gjennom praktiske opplegg ute i naturen
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er sett saman av to emne, kvart på 30 studiepoeng, som byggjer på kvarandre. IKF 106 Friluftsliv 1. Første emnet har vekt på basisferdigheiter, førstehjelp, friluftsliv ved kysten, friluftsliv fra fjøre til fjell, ferdsel i brelandskap og kanopadling. I tillegg til dagsturar blir det ca. fem veker til saman med overnatting ute. Ei veke med eigenferd i grupper, samt åleinetur er lagt inn på hausten, saman med ca. ei veke observasjonspraksis. Viktige tema er friluftslivspedagogikk og veglederlære/turleiing, friluftsliv og samfunn, naturkjennskap og utstyrslære. To av vekene bur vi på kystbasen til HVO på vakre Yksnøya.

IKF 107 Friluftsliv 2. Andre emne har hovudtema snø, ski og (høg) fjell. Snø- og skredlære er eit viktig fokus tidlig på vinteren. Det blir skredkurs i Sunnmørsalpane, før turar i vinterskog og vinterfjell. Seinare på våren kjem vårskisamling i Sunnmørsalpane. I tillegg til tre til fire veker med utandørs overnatting med vegleiar kjem ein til to veker med fordjuping og eigenferd.

Navn: 
Friluftsliv årsstudium
Informasjon: 

Studiet er sett saman av to emne, kvart på 30 studiepoeng, som byggjer på kvarandre.

IKF 106  Friluftsliv 1.
Første emnet har vekt på basisferdigheiter, friluftsliv ved kysten, friluftsliv frå fjøre til fjell, kanopadling og ferdsel i brelandskap. I tillegg til dagsturar blir det ca fem veker til saman med overnatting ute. Ei veke med eigenferd i grupper, samt åleinetur er lagt inn på hausten, saman med ca. ei veke observasjonspraksis. Viktige tema er friluftslivspedagogikk, veglederlære og turleiing, friluftsliv og samfunn, naturkjennskap og utstyrslære.

IKF 107 Friluftsliv 2.
Andre emnet har hovudtema snø, ski og (høg)fjell. Snø- og skredlære er eit viktig fokus tidlig på vinteren. Det blir skredkurs i Sunnmørsalpane, før turar i vinterskog og vinterfjell. Seinare på våren kjem vårskisamling i Sunnmørsalpane. I tillegg til tre til fire veker med utandørs overnatting med vegleiar kjem ein til to veker med fordjuping og eigenferd.

Emne2018 Haust2019 Vår
30
30
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Ein føreset at studentane er fysisk skikka og utstyrsmessig utrusta til å gjennomføre undervisningsopplegga med overskot. Under samlingane vil ein bu i telt, bevege seg i ulendt terreng og bere oppakning. Studentane må vere symjedyktige

Praksis: 

Fire dagar observasjonspraksis og fem dagar vegleiarpraksis.

Kostnader: 

Det blir kravd inn kr 400,- pr. semester i materialpengar, som skal dekke bruk av utstyr og materiell.

 

Ansvarleg: 
Dag Erik Wold