Friluftsliv og naturguide

Bachelorgrad

Høgskulen i Volda har eit høgt kvalifisert fagmiljø innanfor idrett og friluftsliv. Mykje av undervisninga er lagt til den varierte og utfordrande sunnmørsnaturen. Høgskulen har også eigen kystfriluftslivsbase med både naust, båtar, telt og hamner.

Utdanninga gir deg brei kompetanse til å kunne arbeide med opplæring, guiding og helsefremjande arbeid med ulike målgrupper i naturen. Du kan også ta Praktisk-pedagogisk utdanning for å få undervsiningskompetanse og bli lærar. 

Liste over personleg utstyr for studiet.

Følg oss på Facebook og Instagram

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

For Sol Idland vart friluftsliv ein livsstil og karriere. Vi vart med vår tidlegare student på jobb i Odda der ho arbeidar for Trolltunga Active.

Mange kjenner Eilev Bjerkerud frå Farmen og Skal vi danse. Vi besøkte vår tidlegare friluftslivstudent på Norefjell der han blant anna driv med hytteservice. 

Kunnskap om skred er ein viktig del av undervisninga til studentane på friluftsliv. Vi vart med til Standaleidet som byr på eit fantastisk læringsterreng.

Studieinnhald

Studieprogrammet skal gi deg personleg og fagleg utvikling både teoretisk og praktisk, og kompetanse til å forstå og utøve profesjonsrolla som friluftslivsvegledar og naturguide. 

Det første studieåret får du grunnleggande innføring i friluftsliv og rettleiing. Undervisninga er lagt til ulike naturtypar. Det andre studieåret er naturguiding i fokus, og du skal opparbeide solide og omfattande ferdigheiter som guide sett i høve til reiseliv og turisme. Fokus vil vere retta mot å gi gjestar ei trygg og god naturoppleving. I det tredje året vert det lagt vekt på helsefremjande arbeid og motivasjonsspsykologi.

 

 

Praksis og utveksling i utlandet

Det er mogleg å ha internasjonal utveksling i haustsemesteret i det tredje studieåret. Studentar kan gjennomføre dette semesteret ved ein av våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Canada og Tsjekkia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Opplevingar og erfaringar studentane får ute vil gi grunnlag for drøftingar og anna studiearbeid. Studiearbeidet vil dermed veksle mellom turprega utandørsopphald, som kan vare over fleire døgn, gruppearbeid, plenumsdrøfting og forelesing. Semesterplanen gir nærare informasjon om obligatoriske delar i studiet. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i friluftsliv og naturguide kvalifiserer til arbeid med friluftsliv og naturguiding i det offentlege, i frivillige organisasjonar og i det private næringslivet. Utdanninga gir deg ei grunnleggande og brei kompetanse til å kunne arbeide med opplæring, guiding og helsefremjande arbeid med ulike målgrupper i naturen.

Bachelorgraden kan gi grunnlag for opptak til mastergrad innanfor fagfeltet.

Om du ønskjer undervisningskompetanse i skuleverket, må du bygge på med Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU), allmennfag. Les meir om opptaket her.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Studiestart (uke 33)

Tirsdag 17.august

11.45 – 13.45    Ute mellom BK og SR eller i «Moglegheitsrommet» under Sivert Aarflot-huset.
        Studiestart, opprop og informasjon

Onsdag 18.august

10.15 – 17.15    Ute og I-bygg. 
        Studie- og emneinformasjon. Obligatorisk deltakelse.
11.00 – 12.00    AKF lunsj (gratis lunsj for studentane)

Torsdag 19.august

09.15 – 15.15    Kaa 202
        Videre informasjon om studiet. Obligatorisk deltakelse.

Fredag 20.august

09.15 – 14.15    Kaa 202
        Turplanlegging «Skog og hei» samling. Obligatorisk deltakelse.

«Skog og hei» samling (uke 34)

Mandag 23.august

Turplanlegging og forberedelser til «Skog og hei» samlinga

Tirsdag 24.august – fredag 27.august

Tur – overnatting i telt
 

Studieplan

Bachelor i friluftsliv og naturguide

Studieprogram: 
Bachelorstudium i friluftsliv og naturguide
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Om studiet

Det 3-årige studiet i friluftsliv og naturguide vil gje deg kompetanse til å forstå og utøve profesjonsrolla som friluftslivsvegleder og naturguide. Studieprogrammet skal gi personleg og fagleg utvikling både teoretisk og praktisk og er bygd på allsidige aktivitetar i naturen.

Det første studieåret gir grunnleggjande innføring i friluftsliv og vegledning i friluftsliv i ulike aktivitetar i ulike naturtypar og landskap. Hovudvekta er lagt på å bygge solide basisferdigheiter og gir praktiske ferdigheiter, kunnskapar, holdningar  og erfaringar knytt til å ha ansvar for grupper på tur.

Det andre studieåret har naturguiding som fokus. Dette året får studentane solide og omfattande ferdigheiter som guide for å kunne arbeide i ein reiselivssamanheng med fokus på å gje gjestar på tur ei trygg og god oppleving. Det ligg også eit metodeemne i vårsemesteret som skal førebu studenten på å skrive bacheloroppgåve i 6. semester

Det tredje året i bacheloren har fokus på helsefremjande arbeid og Ex Phil i haustemesteret. Dette semesteret kan ein og vere med på utveksling. I Vårsemesteret ligg det emna motivasjonspsykologi og bacheloroppgåve. Vårsemesteret er obligatorisk.

Bachelor i friluftsliv og naturguide har 180 studiepoeng i faget, med inntil 115 stp på fordjupingsnivå. Det første og andre året i bacheloren består av obligatoriske emne. Det er moglegheit for internasjonal og nasjonal utveksling i 5. semester. Les meir under "Internasjonalisering".

Med bachelor i friluftsliv og naturguide er kandidaten kvalifisert til arbeid med friluftsliv og naturguiding i det offentlege, i frivillige organisasjonar, i det private næringsliv og for å kunne studere vidare på masterstudium. Etter tre studieår står studenten med ein brei bakgrunn for å kunne arbeide med opplæring, guiding og helsefremjande arbeid med ulike målgrupper i naturen.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram.

 

Kunnskapar

Kandidaten 

 • kan gjere greie for og drøfte fagfeltet si historie, tradisjon, eigenart og samfunnsrelevans
 • forstår eit breitt spekter av sentrale tema, teoriar, problemstillingar, endringsprosessar, analyseverkty og metodar innafor friluftslivsfaglege kompetanseområde
 • kan gjere greie for naturbasert reiseliv og forstår både oppgåva og ansvaret i naturguiding som profesjon 
 • kan forklare bruk av friluftsliv som helsefremjande aktivitet
 • Kan forklare motivasjonsprosessar
 • kan identifisere vitskapsteoretiske og metodiske føresetnader for forskingsbidrag innan fagfeltet
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planleggje, gjennomføre og evaluere friluftsliv over fleire dagar for mange ulike målgrupper
 • har eigenferdigheit og kan utøve trygg ferdsel både for seg sjølv og andre som ein har ansvar for
 • kan rettleie andre og drive opplæring for andre i friluftsliv
 • kan guide grupper i ulike former for natur.
 • kan bruke digitale verktøy og arbeidsmetoder i faget, faglege analyseverktøy, teknikkar og uttrykksformer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har særskild god kunnskap om fjell- og kystlandskap på Sunnmøre og ei aktiv tilnærming til å bli kjent med nye landskap
 • utøver kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon over eigen praksis
 • kan reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan presentere problemstillingar, synspunkt og løysningar, både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan formidle og drøfte sentralt fagstoff
 • er kjend med nytenking og innovasjonsprosessar

 

Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorgraden på 180 studiepoeng er fordelt over tre år med 60 studiepoeng per år. Arbeidsmengda skal vere omlag 1.800 arbeidstimar per 60 studiepoeng.

Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Teori og praksis vil følgje kvarandre gjennom turar og aktivitetar i ulike naturtypar og til alle årstider. Arbeidsmåten og organiseringa er tilrettelagt gjennom lærarstyret aktivitetar inne og ute, førelesingar, nettbasert læringsarbeid, sjølvstendig studentarbeid, eigenstudie, gruppearbeid, studentseminar og eigenferder. Fleire av dei praktiske undervisningsdelane blir gjennomført som turar over fleire døgn. Ferdigheitsprøver kan bli lagt inn

Navn: 
Bachelor i friluftsliv og naturguide
Emne2021 Haust2022 Vår2022 Haust2023 Vår2023 Haust2024 Vår
Obligatoriske emner
30
30
15
15
15
15
Valemne
30
 
10
 
20
 
Internasjonalisering
30
Obligatoriske emner
15
Studentane vel anten IKF209 eller IKF210
15
 
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må vere fysisk og mentalt skikka til å ta vare på seg sjølv i variert natur. Studenten må vere utstyrsmessig utrusta til å gjennomføre undervisningsopplegga med overskot. Studenten må vere symjedyktig og kunne ferdast til fots i ulendt terreng og på ski med full oppakning under varierte forhold. Under samlingane vil ein bu i telt eller ulike former for bivouak.

 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis

Første året er det både observasjonspraksis og rettleiarpraksis. Andre året er det praksis knytt til naturguiding. Tredje året er det praksis med helsefremjande arbeid knytt til utviklingsarbeid. 

Internasjonalisering

Det er mogleg å reise på utveksling i 5. semester til ein av våre samarbeidande institusjonar i Australia, Canada og Tsjekkia. Ta kontakt med studieprogramleiar for meir informasjon.

Kostnader

Materialavgift. Kr. 400 pr. semester.

Ansvarleg
Kalle Kristian Pulli
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 440

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt