Bachelorgrad

Friluftsliv og naturguide

Heiltid

Høgskulen i Volda har eit høgt kvalifisert fagmiljø innanfor idrett og friluftsliv. Mykje av undervisninga er lagt til den varierte og utfordrande sunnmørsnaturen. Høgskulen har også eigen kystfriluftslivsbase med både naust, båtar, telt og hamner.

Følg oss på Facebook

 

Søk studieplass!

Søknadskode : 223 440

Innblikk

Sol Idland

For Sol Idland vart friluftsliv ein livsstil og karriere. Vi vart med vår tidlegare student på jobb i Odda der ho arbeidar for Trolltunga Active.

Eilev Bjerkerud

Mange kjenner Eilev Bjerkerud frå Farmen og Skal vi danse. Vi besøkte vår tidlegare friluftslivstudent på Norefjell der han blant anna driv med hytteservice. 

Skredkurs

Kunnskap om skred er ein viktig del av undervisninga til studentane på friluftsliv. Vi vart med til Standaleidet som byr på eit fantastisk læringsterreng.

Framsidetest_3

En perle i anmarsj

Høsten 2015 flyttet Petter Westgaard fra naturskjønne Narvik for å studere friluftsliv ved Høgskulen i Volda. Dette har han ikke angret på.

Arktisk friluftsliv på Svalbard

Arktisk friluftsliv på Svalbard

I leiren var det viktig å holde orden. Alle pulker og ski skulle stå utenfor teltet på fremsiden, og kun det nødvendige skulle inn i teltet. Vi måtte være klare for å evakuere leiren i tilfelle isbjørnbesøk.

Dansken og fjellet

Dansken og fjellet

Jeg hørte bare noen sinnssyke lyder utenfor teltet. Det kunne være elg for alt jeg visste. Eller isbjørn.

Friluftslivstudenter i Davos

Fikk innblikk i avansert skredvarsling

Friluftslivstudenter fra Høgskulen i Volda fikk gjennom ei uke i Davos lære hvordan de sikrer seg mot snøskred i Sveits.

Ytste Skotet

Fikk naturguideutdanning og bachelorgrad i ett

Daniel Strand manglet ett år med studier for å fullføre en bachelorgrad i friluftsliv. Da han fikk høre at naturguideutdanninga ved Høgskulen i Volda var et alternativ til det, heiv han seg på med en gang.

Skal bli forbilde for folk på tur

Skal bli forbilde for folk på tur

Smeltevatn frå breen fossar ned fellsida. Vi har akkurat kryssa elva ved å hoppe på glatte steinar, på vår ferd mot blå is.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2019

Studieinnhald

Studieprogrammet skal gi deg personleg og fagleg utvikling både teoretisk og praktisk, og kompetanse til å forstå og utøve profesjonsrolla som friluftslivsvegledar og naturguide. 

Det første studieåret får du grunnleggande innføring i friluftsliv og vegledning. Undervisninga er lagt til ulike naturtypar. Det andre studieåret er naturguiding i fokus, og du skal opparbeide solide og omfattande ferdigheiter som guide sett i høve til reiseliv og turisme. Fokus vil vere retta mot å gi gjestar ei trygg og god naturoppleving. I det tredje året vert det lagt vekt på helsefremjande arbeid og motivasjonsspsykologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det er mogleg å ha internasjonal utveksling i haustsemesteret i det tredje studieåret. Studentar kan gjennomføre dette semesteret ved ein av våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Canada og Tsjekkia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er basert på studentaktive arbeidsmåtar som krev deltaking og medansvar. Opplevingar og erfaringar studentane får ute vil gi grunnlag for drøftingar og anna studiearbeid. Studiearbeidet vil dermed veksle mellom turprega utandørsopphald, som kan vare over fleire døgn, gruppearbeid, plenumsdrøfting og forelesing. Semesterplanen gir nærare informasjon om obligatoriske delar i studiet. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i friluftsliv og naturguide kvalifiserer til arbeid med friluftsliv og naturguiding i det offentlege, i frivillige organisasjonar og i det private næringslivet. Utdanninga gir deg ei grunnleggande og brei kompetanse til å kunne arbeide med opplæring, guiding og helsefremjande arbeid med ulike målgrupper i naturen.

Bachelorgraden kan gi grunnlag for opptak til mastergrad innanfor fagfeltet. For å få formell undervisningskompetanse i skuleverket, må du byggje på med eittårig Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Stig Løland

Studieplan

Bachelor i friluftsliv og naturguide

Studieprogram: 
Bachelorstudium i friluftsliv og naturguide
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Om studiet

Som bachelorstudent i friluftsliv og naturguide vil du vere med på allsidige aktivitetar i Sunnmørsnatur. Studieprogrammet skal gi deg personleg og fagleg utvikling både teoretisk og praktisk.

Bachelor i friluftsliv og naturguide har 180 studiepoeng i faget, med inntil 115 stp på fordypingsnivå. Ei mogleg utveksling ligg i det 5. semesteret. Studentar kan gjennomføre dette semesteret ved våre samarbeidande institusjonar både nasjonalt og internasjonalt. 

Første og andre året i bacheloren består av obligatoriske emne. Første året gir grunnleggjande innføring i friluftsliv og rettleiing i friluftsliv i ulike naturtypar og landskap. Andre året i bacheloren siktar mot Norsk Naturguide sin bransjestandard og gir studenten påbygging innafor friluftslivsleiing.

Det tredje året i bacheloren har eit fokus på helsefremjande arbeid og Ex Phil i haustemesteret og motivasjonspsykologi i vårsemesteret. Bacheloroppgåve er lagt til vårsemesteret. Vårsemesteret er obligatorisk.

Med bachelor i friluftsliv og naturguide er kandidaten kvalifisert til arbeid med friluftsliv og naturguiding i det offentlege, i frivillige organisasjonar, i det private næringsliv og for vidare masterstudium.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram.

 

Kunnskapar

Kandidaten 

 • kan gjere greie for fagfeltet si historie, tradisjon, eigenart og samfunnsrelevans
 • forstår eit breitt spekter av sentrale tema, teoriar, problemstillingar, endringsprosessar, analyseverkty og metodar innafor friluftslivsfaglege kompetanseområde
 • kan gjere greie for naturbasert reiseliv og forstår både oppgåva og ansvaret i naturguiding som profesjon 
 • kan forklare bruk av friluftsliv som helsefremjande aktivitet
 • Kan forklare motivasjonsprosessar
 • kan identifisere vitskapsteoretiske og metodiske føresetnader for forskingsbidrag innan fagfeltet
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere friluftsliv over fleire dagar for mange ulike målgrupper
 • har eigenferdigheit og reflekterer over eigne muligheiter og begrensningar
 • kan rettleie andre innan friluftsliv
 • kan guide grupper i sunnmørslandskap
 • kan bruke faglege analyseverkty, teknikkar og uttrykksformar
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har særskild god kunnskap om fjell- og kystlandskap på Sunnmøre og ei aktiv tilnærming til å bli kjent med nye landskap
 • utøvar kritisk og sjølvstendig tenking og refleksjon over eigen praksis
 • kan reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kan presentere problemstillingar, synspunkt og løysningar, både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan formidla og drøfte sentralt fagstoff
 • er kjend med nytenking og innovasjonsprosessar

 

Organisering og arbeidsmåtar

Teori og praksis vil følgje kvarandre gjennom turar og aktivitetar i ulike naturtypar og til alle årstider. Arbeidsmåte og organisering i studiet er prega av aktivt friluftsliv.

Undervisninga baserer seg på studentaktive arbeidsmåtar som krev eigenstudium, aktiv deltaking og medansvar.

Undervisninga vekslar mellom forelesning/plenumdrøftingar, seminar, gruppearbeid og turprega utandørsopphald som kan vare over fleire døgn. Opplevingar, observasjonar og erfaringar ein får ute gir grunnlag for drøfting, refleksjon og anna studiearbeid.

Navn: 
Bachelor i friluftsliv og naturguide
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske emner
30
30
15
15
15
IKF203 Metode
15
Valemne
3015
 
10
 
Helsefremjande arbeid
20
Obligatoriske emner
Motivasjonspsykologi
15
Det er 2 ulike val for bacheloroppgåve: Bacheloroppgåve eller bacheloroppgåve - prosjekt og praksis. Bacheloroppgåve - prosjekt og praksis er anbefalt for dei som vil rette kompetansen mot naturguiding.
15
 
Bacheloroppgåve
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må vere fysisk og psykisk skikka til å ta vare på seg sjølv i variert natur. Studenten må vere symjedyktig og kunne ferdast til fots og på ski med full oppakning.

 

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Studiet har praksis og det skal leverast politiattest.

Praksis

Bachelorstudiet har praksis alle tre studieår. Første året er det både observasjonspraksis og rettleiarpraksis. Andre året er det guidepraksis gjennom reiselivet. Tredje året er det praksis med helsefremjande arbeid knytt til utviklingsarbeid. Til saman om lag 22 dagar med praksis.

Internasjonalisering

Det er mogleg å reise på utveksling i 5. semester til ein av våre samarbeidende institusjonar. Ta kontakt med studieprogramleiar for meir informasjon.

Kostnader

Materialavgift. Kr. 400 pr. semester.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Helga Synnevåg Løvoll