Personleg trenar

Vidareutdanning (bachelornivå)

I dagens samfunn er det aukande etterspørsel for kunnskap om helse og livsstil. Personleg trenar er difor eit yrke som har hatt sterk vekst dei siste åra. Studiet skal gi deg kompetanse til å kunne forstå og tilrettelegge for trening og helse på individnivå, i tillegg til å gi deg kunnskap om ulike etterspurde treningsmetodar. Fullført studium støttar krava til Europeiske utdanningar innanfor Personleg Trening, sertifisering Level 4 frå European Health and Fitness Association (EHFA).

Studiet er eit samarbeid mellom Akademiet for Personlig Trening (AFPT) og Høgskulen i Volda. Du kan lese meir på AFPT sine sider.

Studieavgift: 56.900 + semesteravgift.

 • Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2022 - 12.08.2022
 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda, og du skal i løpet av studietida få grunnleggande kunnskap om følgjande tema:

 • Anatomi og fysiologi. Muskelfysiologi. Skjelettanatomi. Spesifikk muskelanatomi.
 • Treningslære styrke, teoretisk og praktisk. Programdesign.
 • Ernæring.
 • Rørsle og skadar.
 • Fysisk aktivitet og helse. Uthald.
 • Sal- og marknadsføring.
 • Mental trening og kommunikasjon.
 • Personleg trening i praksis; individ-, avansert og semiprivat.
 • Baseøvingar. Eksplosiv trening.
 • Tilpassing til kundegrupper og Individtilpassing.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er basert på tradisjonelle former som forelesinger, diskusjonar og gruppeoppgåver, samt nettleksjonar.

Det vert gjennomført praktiske økter med fokus på praktisk kunnskap frå emne som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til sals- og coachingkunnskap.

 

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er i dagens samfunn ein stadig aukande etterspørsel for kompetanse innanfor helse og livsstil, og personleg trenar er difor eit yrke som har hatt sterk vekst dei siste åra.

Studieplan

Personlig trenar, heiltid

Studieprogram: 
Personlig trenar, heiltid
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Personlig trening er et yrke som over de siste 12 årene har hatt en eksplosiv vekst. Markedet vokser stadig med to-sifret tall og med det økende behovet for kompetanse innen helse og livsstil er dette en utdannelse det er stort behov for i fremtiden.

Personlig Trener utdannelsen skal tilrettelegge for at studentene skal kunne forstå trening og helse på individnivå. Emneplanen er utfyllende og dekker alle de nødvendige kravene markedet i dag stiller til personlige trenere.

Studentene vil motta både teoretisk og praktisk undervisning og skal vise den tilstrekkelige kunnskapen for å kunne arbeide selvstendig som personlig trener etter bestått utdannelse.

Studiet gir også en sertifisering Level 4 fra Europe Active som tilfredsstiller Europeiske krav til utdannelse innen Personlig Trening.

Utdannelsen inneholder flere deltemaer som alle bygger den nødvendige kunnskapsbasen for yrket:

Del 1: Kildekritikk og forskningsmetodikk

Del 2: Folkehelse

Del 3: Anatomi og fysiologi. Muskelfysiologi. Skjelettanatomi. Spesifikk muskelanatomi.

Del 4: Treningslære styrke, teoretisk og praktisk. Programdesign.

Del 5: Ernæring.

Del 6: Bevegelighet og skader

Del 7: Fysisk aktivitet og helse. Utholdenhet.

Del 8: Salg og markedsføring.

Del 9: Mental trening og kommunikasjon.

Del 10: Personlig trening i praksis; individ-, avansert og semiprivat.

Del 11: Baseøvelser. Eksplosiv trening.

Del 12: Tilpasning til kundegrupper og Individtilpasning.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført utdanning:

 

Kunnskapar

Kunnskapar

studenten

 • Har grunnleggende kunnskaper om menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og helse henger sammen, og hvordan man benytter fysisk aktivitet som et verktøy for optimal helse og folkehelse
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet samt kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • Har kunnskap om faglige begreper og terminologi
 • Har kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning
 • Har kunnskap om de ulike makronutrientene og deres rolle i human ernæring, samt kostholdsråd for å fremme helse
 • Har kunnskap om tester og hvordan benytte testresultater for å kartlegge helse og kapasitet til kunder
 • Har kunnskap om hvordan menneskekroppens optimale bevegelse foregår, samt hvordan individuelle faktorer påvirker bevegelse
 • Har kunnskap om hvordan trening kan tilpasses individet i ulike kundegrupper
 • Har kunnskap om grunnleggende kommunikasjonsverktøy og begreper innen mental trening
 • Har kunnskap om en personlig treners hverdag i dagens marked, historisk og rolle i samfunnet
Ferdigheiter

Ferdigheiter

studenten

 • Kan møte og kommunisere med kunden på en profesjonell måte.
 • Kan kartlegge helse og kapasitet, og formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike individuelle PT-kunder og grupper
 • Kan lage individuelt tilpassede treningsprogram for ulike PT-kunder basert på gjennomgått teori
 • Kan sette opp et grunnleggende sunt kosthold basert på forståelsen næringsbehov og i tråd med kundens målsetting
 • Kan instruere øvelser, veilede og motivere PT-kunden på en sikker og trygg måte som kan bidra til å forbedre helse
 • Kan reflektere over egne faglige utøvelser og justere denne ved veiledning
Generell kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre personlig trening for friske voksne mennesker i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Har innsikt og kan reflektere rundt rollen som personlig trener og relevante fag- og yrkesmessige problemstillinger
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innen fagområdet trening og helse, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan reflektere rundt rollen som personlig trener i et folkehelseperspektiv og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Har evne til etisk refleksjon og utvise respekt for enkeltindividet, i tillegg til å reflektere over egen samhandling

 

Organisering og arbeidsmåtar
 • Studiet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda.
 • Studiet er basert på tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver, samt regelmessige live nettleksjoner.
 • Det gjennomføres praktiske økter med fokus på: praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap.
 • I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.
Navn: 
Personlig trener, heiltid
Emne2022 Haust
30
Kostnader

56.900,- + semesteravgift.

Studieavgiften skal betales til AFPT. Studieavgiften gir ikke grunnlag for støtte gjennom Lånekassen, men studenter kan søke Lånekassen om lån og stipend for ordniær støtte. 

Ansvarleg
Arve Haugland, telefon og e-postinfo
 • Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2022 - 12.08.2022
 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 3016

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt