Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett 1

Deltid, Nettstudium

Offentlig rett 1 gir en innføring i juridisk metode og sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger knyttet til offentlige organers myndighetsutøvelse. Emnet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behov for kunnskaper om rettsregler som styrer offentlig myndighetutøvelse.

Studieavgift kr 4.000,-

Søk studieplass!

Søknadskode : 3921

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studenten skal, etter å ha gjennomført emnet, ha kunnskap om:

  • rettskildefaktorer, tolkning av regler og regelharmonisering (regelkollisjoner)
  • kompetanse, kompetansegrunnlag og virkninger av kompetanseoverskridelser
  • pliktnormer (regler gitt av det offentlige om hva borgerne skal tåle, gjøre eller unnlate)

Studenten skal lære å kunne analysere og drøfte rettslige problemstillinger. Studenten får også trening i rettsanvendelse og i teoretiske fremstilling av rettslige begreper

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne utføre enkel saksbehandling knyttet til sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger og offentlige organers myndighetsutøvelse.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentlig sektor.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bernt Olav Øvregaard 

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Velkommen som nettstudent her på avdeling for samfunnsfag og historie på Høgskulen i Volda. Vi gler oss til å kome i gang saman med deg hausten 2020!

Vi tilbyr deg akkurat den same kvaliteten på kurset som om du hadde vore til stades på campus. Undervisinga går føre seg gjennom nettleksjonar og dialog i e-læringsplattforma Canvas. Dette gjer at studiane er fleksible og at du kan studere til dei tidene som passar best for akkurat deg.

Første nettleksjon er tilgjengeleg måndag 31.08.20. For å få tilgang til Canvas-rommet må du semesterregistrere du deg. Dette kan du gjere frå og med 01.08.20. Les meir på nettsidene våre om korleis du går fram for å registrere deg. 

Pensumlista for Offentleg rett 1 kan du finne her. Kommentert utgåve av pensumlista kjem i Canvas etter kvart. 

Har du spørsmål? Då må du gjerne ta kontakt med emneansvarleg Bernt Olav Øvregaard eller studiekoordinator Camilla Elin Dahl Humberset

Studieplan

Offentleg rett 1, nettstudium

Studieprogram: 
Offentleg rett 1, nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
100
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende offentligrettslige problemstillinger.

Studieprogrammet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Det egner seg også for personer i privat sektor som har behov for kunnskaper om rettsregler som styrer offentlig myndighetutøvelse.

Det kan inngå i eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetansenormer, pliktnormer, delegasjon, ugyldighet og klage 

Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger innen forvaltningsretten og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen er nettbasert med utlegging av nettleksjoner, innlevering av oppgaver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas blir benyttet.

Navn: 
Offentleg rett 1, nettstudium
Kostnader

Studieavgift kr 4.000,-

Ansvarleg
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no

Last ned studiet som PDF