Helserett i kommunen

Vidareutdanning (bachelornivå)

Målgruppa for studiet er tilsette innanfor den kommunale helse- og omsorgstenesten som fattar enkeltvedtak og handsamar klager på vedtak om kommunale tenester. 

Tilbodet er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og Per Gammelsæther i Omsorgskompetanse AS, og er svært relevant for praksisfeltet.

Studiet har ei avgift på kr 16 000 + semesteravgift.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og 15 stp. i juridiske fag, eller bachelorgrad i sosionom, barnevernspedagog, vernepleiar eller i sosialt arbeid.

  Annan bakgrunn, som til dømes sjukepleiar med administrativ erfaring, kan få opptak etter ei individuell særskild vurdering ut frå relevant praksis. Relevant praksis kan til dømes vere arbeidsattest frå saksbehandling i stat, fylkeskommune eller kommune, eller i helsetenesta generelt. Relevante kurs og vidareutdanning vil bli vektlagt.

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet gir ei generell innføring i prinsippa som ligger til grunn for saksbehandlinga på helse- og omsorgstenesteområdet samt sentrale rettslege problemstillinger ved tildeling og bortfall av helse- og omsorgtenester i kommunen.

Studiet har fokus på myndigheitskrav til saksbehandling, skjønnsutøving og tenesteyting, og vil gi grunnleggande saksbehandlarkompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet har tre samlingar, der arbeidsmåtane varierer mellom forelesingar, dialogbasert undervising, gruppearbeid og seminar. Studentaktivitet er ein sentral arbeidsmåte. Det er krav om minimum 80 % frammøte til undervisningssamlingane.

Første samling blir halde i Volda. Det same gjelder tredje samling, men med høve for å følgje samlinga gjennom digitale verktøy. Andre samling blir digital.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga er retta mot saksbehandlarar og leiarar innanfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene som ønskjer styrka forvaltingskompetanse, styrka kunnskap om og ferdigheiter i skjønnsutøving. Den gir grunnleggande saksbehandlarkompetanse og kompetansegrunnlag for til dømes saksbehandlarstillingar ved kommunale tildelingskontor for helse- og omsorgstenester.

Studieplan

Helserett i kommunen

Studieprogram: 
Helserett i kommunen
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse og 15 studiepoeng i juridiske fag.

Relevant praksis og/eller relevant utdanning kan eventuelt kompensere for manglende formell kompetanse i juridiske fag.

Om studiet

Kommunen har ansvar for å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. De som henvender seg til kommunen skal også sikres forsvarlig saksbehandling når de ber om slike tjenester. Velferdslovgivningen skal sikre at de som har behov for ytelser får innvilget rettighetene sine og saksbehandlingsreglene skal sikre en forsvarlig saksgang og rettssikkerhet. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befokningens rettigheter og kommunens plikter er en grunnforutsetning for å kunne organisere og yte forsvarlige tjenester, samt utøve forsvarlig saksbehandling. Det er økende krav til kommunens forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, og fordi  kommunene de neste 10-årene står overfor utfordrende demografiske endringer som medfører en markant økning i antall innbyggere over 80 år. For å møte disse utfordringene, må kommunene i fremtiden organisere og forvalte tjenestene på en mer målretta, effektiv og rettsriktig måte. Dette forutsetter god forvaltningskompetanse.

Studiet tar for seg sentrale rettslige problemstillinger ved tildeling og bortfall av helse- og omsorgtjenester i kommunen. Studiet har fokus på hvilke myndighetskrav som stilles til saksbehandling, skjønnsutøvelse og tjenesteyting (sentrale lover, forskrifter og retningslinjer). Studiet er primært tilrettelagt for ledere og de som har ansvar for saksbehandling ved tjenestetildeling - det vil si de som utreder saker, fatter vedtak og som behandler klager på vedtak om tjenester. Studiet vil gi grunnleggende saksbehandlerkompetanse.

Læringsutbytte

Studiets hovedmål er å gi studentene en grunnleggende oversikt over rettigheter og plikter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Studiet skal videre bidra til at studentene får gode kunnskaper om og ferdigheter i i å forvalte de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Velferd og rettssikkerhet har en innbyrdes sammenheng: velferd sikres gjennom lovfestede rettigheter til ytelser og tjenester for dem som har behov for det, og saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten gjennom en rekke krav som stilles til forvaltningen ved tildeling og fordeling av disse ytelsene og tjenestene.

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskaper om

 • grunnleggende rettigheter og plikter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • sentrale temaer i helseretten, bl.a. innenfor pasient- og brukerrettigheter, aktuelle myndighetskrav for helse- og omsorgstjenestepersonell, krav til tjenesteyting, saksbehandling, tilsyn og kontroll.
 • hvilke faktorer som påvirker det rettslige og faglige skjønn når myndighetskrav og individuelle rettigheter vurderes sammen med politiske beslutninger og etiske betraktninger
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • forberede en sak for administrativ og/eller politisk behandling i tråd med aktuelle myndighetskrav
 • utvikle forutsetninger for å utøve rettslig og faglig skjønn
 • gjennomføre faglig forsvarlig saksbehandling i saker som gjelder tildeling, endring og bortfall av tjenester
Generell kompetanse

Studenten skal ha utviklet

 • forståelse for og styrke evnen til å håndtere faglige og etiske dilemmaer som man stilles overfor i rollen som forvaltere av kommunens myndighet
 • forutsetninger for å se sammenhengen mellom lovregulering, velferd og rettssikkerhet, og bevissthet når det gjelder ansvaret man har når man forvalter offentlige velferdsgoder
 • forståelse for sammenhengen mellom organisering av tjenestene og kvalitet i forvaltning og tjenesteyting
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet går over to semestre og er samlingsbasert. Studiet forutsetter at studenten har tilgang til PC og programmet Canvas vil bli brukt i studiesammenheng.

Det er krav om minimum 80 prosent fremmøte i undervisningssamlingene. Se Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda § 4-6.

Navn: 
Helserett i kommunen
Kostnader

Studieavgift kr. 16.000,-. 

Ansvarleg
Margrete Homlong Øyehaug
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og 15 stp. i juridiske fag, eller bachelorgrad i sosionom, barnevernspedagog, vernepleiar eller i sosialt arbeid.

  Annan bakgrunn, som til dømes sjukepleiar med administrativ erfaring, kan få opptak etter ei individuell særskild vurdering ut frå relevant praksis. Relevant praksis kan til dømes vere arbeidsattest frå saksbehandling i stat, fylkeskommune eller kommune, eller i helsetenesta generelt. Relevante kurs og vidareutdanning vil bli vektlagt.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4105

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt