Kommunal økonomi

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet.

Vi har dyktige forelesarar frå kommunar som kjenner fagfeltet svært godt. Studiet gir relevant kunnskap som er etterspurd i offentleg sektor. 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Studieinnhald

Studieprogrammet gir kompetanse i økonomisk styring og styringsreiskapar i kommunar. Studentane får kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, til dømes i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Les meir om emnet her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei heimeoppgåve. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir relevant kunnskap som er etterspurd i offentleg sektor.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Dette er eit reint nettbasert studium utan fysiske eller digitale samlingar. Aktivitetane går føre seg på Canvas. Studiet startar mandag 23. januar med ein nettleksjon som gir ein introduksjon til studiet kommunal økonomi. Ansvarleg for leksjonen er kommunedirektør i Volda kommune, Rune Sjurgard.

Pensum

Pensumlista finn du her.

Studieplan

Kommunal økonomi (nettstudium)

Studieprogram: 
Kommunal økonomi (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet er retta mot offentleg sektor, og mot leiarar, tilsette, folkevalde, journalistar og andre som ønskjer kompetanse og innsikt i økonomisk styring av kommunar. Studiet er frittståande.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om regelverk, rammevilkår og rutinar, t.d. i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Tema:

 • Kvifor lære økonomi?
 • Slik fungerer kommuneøkonomien
 • Planleggingsprosessen/involvering
 • Juridisk rammeverk
 • Offentleg vs. privat sektor
 • Politikarrolle og administrasjonsrolle
 • Kommuneorganisasjonen
 • Økonomistyring
 • Budsjett/økonomiplan
 • Rekneskap/rekneskapsavslutning
 • Inntektssystemet
 • Resultatvurderingar/analyse/KOSTRA
 • Nye løysingar - framtidsperspektiv
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • analysere og forstå kommunaløkonomiske tema
 • reflektere fagleg kring sentrale omgrep, og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne 

 • bruke kunnskap om kommunal økonomi 
 • vere i stand til å drøfte sentrale aspekt i ein fagleg samanheng
 • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og verdiar
Organisering og arbeidsmåtar
 • Skriftlege nettleksjonar
 • Videoopptak av enkelte forelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon.

Navn: 
Kommunal økonomi (nettstudium)
Emne2024 Vår
15
Ansvarleg
Håkon Bø, tlf. 70 07 51 68, hbo@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4016

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt