Kommunal økonomi

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet.

Vi har dyktige forelesarar frå kommunar som kjenner fagfeltet svært godt. Studiet gir relevant kunnskap som er etterspurd i offentleg sektor. 

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Studieinnhald

Studieprogrammet gir kompetanse i økonomisk styring og styringsreiskapar i kommunar. Studentane får kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, til dømes i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Les meir om emnet her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei heimeoppgåve. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir relevant kunnskap som er etterspurd i offentleg sektor.

Studieplan

Kommunal økonomi, nettstudium

Studieprogram: 
Kommunal økonomi
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studieprogrammet er retta mot offentleg sektor, og mot leiarar, tilsette, folkevalde, journalistar og andre som ønskjer kompetanse og innsikt i økonomisk styring av kommunar. Studiet er frittståande.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om regelverk, rammevilkår og rutinar, t.d. i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Tema:

 • Kvifor lære økonomi?
 • Slik fungerer kommuneøkonomien
 • Planleggingsprosessen/involvering
 • Juridisk rammeverk
 • Offentleg vs. privat sektor
 • Politikarrolle og administrasjonsrolle
 • Kommuneorganisasjonen
 • Økonomistyring
 • Budsjett/økonomiplan
 • Rekneskap/rekneskapsavslutning
 • Inntektssystemet
 • Resultatvurderingar/analyse/KOSTRA
 • Nye løysingar - framtidsperspektiv
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • analysere og forstå kommunaløkonomiske tema
 • reflektere fagleg kring sentrale omgrep, og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne 

 • bruke kunnskap om kommunal økonomi 
 • vere i stand til å drøfte sentrale aspekt i ein fagleg samanheng
 • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og verdiar
Organisering og arbeidsmåtar
 • Nettleksjonar
 • Videoopptak av enkelte forelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon.

Navn: 
Kommunal økonomi, nettstudium
Ansvarleg
Håkon Bø, tlf. 70 07 51 68, hbo@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4016

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt

For faglege spørsmål: