Vidareutdanning (bachelornivå)

Kommunal økonomi

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Studiet startar i andre halvdel av januar og då vert første fagleksjon lagt ut. I alt blir det lagt ut åtte leksjonar utover i semesteret. I tillegg har vi tenkt å lage ein videoleksjon til kvar nettleksjon. Vi har dyktige forelesarar frå kommunane som kjenner fagfeltet svært godt. Gjennom dette studiet får de kunnskapar som er etterspurt i mange kommunar.

Pensumlista for våren 2019 finn de her. 

Undervisningsstad

Dette studiet er eit nettstudium som foregår i e-læringsverktyet Canvas.

Annan informasjon

Det å vere student på eit nettstudium er prega av høg grad av fleksibilitet i den forstand at du kan studere når det passar deg. Likevel er det nok minst like krevjande som å studere på tradisjonelt vis med forelesingar og tett fagleg kontakt mellom både lærarar og medstudentar. Det krev difor god organisering og sjølvdisiplin å arbeide sjølvstendig med lærestoffet slik at du får jamnast mogleg fordeling av arbeidsbøra gjennom semesteret. Studiemateriellet (utanom bøkene) er tilgjengeleg i Canvas slik at du kan studere når du vil.

Emnet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4016

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studieprogrammet gir kompetanse i økonomisk styring og styringsreiskapar i kommunar. Studentane får kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, til dømes i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei heimeoppgåve. Oppgåva blir levert elektroniske gjennom Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Håkon Bø