Vidareutdanning (bachelornivå)

Kommunal økonomi

Deltid, Nettstudium

Emnet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet.

Closed for application

Søknadskode : 4016

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Studieprogrammet gir kompetanse i økonomisk styring og styringsreiskapar i kommunar. Studentane får kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, til dømes i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar.

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Fronter. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei heimeoppgåve. Oppgåva blir levert elektroniske gjennom Fronter. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studieprogrammet er retta mot både privat og offentleg sektor, og kan etter søknad inngå som valfri del av Bachelor i planlegging og administrasjon.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Håkon Bø

Praktisk informasjon

26. januar vert det lagt ut ein nettleksjon som gir ein introduksjon til emnet Kommunal økonomi.

Seinare blir det lagt ut nettleksjonar og anna fagstoff i Canvas, og etter ein plan som også vil bli lagt ut.

Undervisningsstad

Dette studiet er eit nettstudium som foregår i e-læringsverktyet Canvas.

Annan informasjon

Å vere student på eit nettstudium er nok minst like krevjande som å studere på tradisjonelt vis med forelesingar og tett fagleg kontakt mellom både lærarar og medstudentar. Det krev difor god organisering og sjølvdisiplin å arbeide sjølvstendig med lærestoffet slik at du får jamnast muleg fordeling av arbeidsbøra gjennom semesteret. Studiemateriellet (utanom pensum) studiespørsmål er tilgjengelege i Fronter slik at du kan studere når du vil.

Studieplan

Offentleg rett, nettstudium

Studieprogram: 
Planlegging og administrasjon, einskildemne (avgiftsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende offentligrettslige problemstillinger. Det kan inngå i bachelorstudier eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage 

Ferdigheiter: 

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar: 

Offentleg rett 1 går i høsttsemesteret, mens Offentleg rett 2 går i vårsemesteret.

Kostnader: 

kr 4.000,-

Anna: 
Studieavgift kr. 4 000,- pr. 15 studiepoeng + semesteravgift.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med HVO's kvalitetssikringssystem

Ansvarleg: 
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no