Forvaltningsarbeid

Forvaltningsarbeid

Vidareutdanning (bachelornivå)

Nettstudiet gir ei innføring i ulike sider ved offentleg forvaltning. Du får mellom anna kunnskap om brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Studiet høver godt for deg som er, eller vil bli, sakshandsamar i offentleg sektor.

Studieavgift kr 4.000,-

 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar:

 • Nettleksjonar
 • Streaming av enkelte førelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen. 

Studieplan

Forvaltningsarbeid, nettstudium

Studieprogram: 
Forvaltningsarbeid, nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet skal gi folk som driv med sakshandsaming eit vidare perspektiv og ei vidare kvalifisering i yrkeskarrieren. Studiet gir ei kort innføring i:

 • offentleg forvaltning - prosessar og strukturar
 • styring, kontroll, omstilling
 • brukarorientering
 • styringsmåtar i offentleg forvaltning
 • økonomistyring og personaladministrasjon
 • offentligrettslege emne (forvaltningsloven og arbeidsrett)

Studiet vil eigne seg for personar som arbeider i, eller tek sikte på å arbeide i, offentleg forvaltning. Studiet eignar seg også for personar i privat sektor som har behov for kunnskap om rettsreglar som styrer offentleg myndeutøving.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten·skal ha kunnskap om

 • viktige funksjonar i offentleg forvaltning· og om korleis forvaltninga er organisert
 • viktige forvaltningsmessige utviklingstrekk og utfordringar
 • viktige trekk ved samfunnsvitskapleg og juridisk tenkemåte 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne 

 • gjere greie for sentrale element ved norsk forvaltning og vere i stand til å nytte denne kunnskapen som grunnlag for drøfting av praktiske og teoretiske problemstillingar i forvaltninga· 
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege og juridiske omgrep, og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne vise evne til refleksjon og kritisk tenking rundt sentrale problemstillingar i forvaltninga.

Organisering og arbeidsmåtar
 • Nettleksjonar
 • Videoopptak av enkelte førelesingar
 • Tilbod om rettleiing på arbeidskrav
 • Diskusjonsforum på nettet

Det elektroniske klasserommet Canvas vert nytta til leksjonar, innsending av oppgåver, rettleiing og diskusjonsforum, og til utsending av informasjon. Studiet føreset at studenten er aktiv i Canvas.

Navn: 
Forvaltningsarbeid, nettstudium
Kostnader

Kr 4.000,- i studieavgift

Ansvarleg
Håkon Bø, hakon.bo@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Søk frå 1. november

Søknadskode : 3920

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt

For faglege spørsmål: