Offentleg leiing og kommunikasjon

Vidareutdanning (masternivå)

Vidareutdanninga på masternivå er spesielt eigna for leiarar av resultateiningar og avdelingar, i tillegg til topp- og mellomleiarar i kommunar, fylkeskommunar og stat.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  180 stp høgare utdanning

Studieinnhald

I studieprogrammet blir moderniseringa av offentlig sektor sett i lys av fleire perspektiv og nyare forsking med sikte på å gjere studentane til reflekterte leiarar med kompetanse til tolke og analysere eigen situasjon. Dei skal mellom anna utvikle kompetanse til å analysere og forstå utviklingstrekka og utfordringane i offentleg sektor, og få kunnskap om perspektiv, teoriar og metodar som er relevante for offentleg organisering og leiing. Les meir i emneplanen her.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert og lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne utfordringar. Det blir forventa at deltakarane driv sjølvstudium mellom samlingane og at dei leverer heimeoppgåver for kommentering og for framlegging i klassa.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan gjennomførast som frittståande vidareutdanning eller det kan inngå som obligatorisk del av master i Samfunnsplanlegging og leiing og som valfri del i master i Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Undervisninga er lagt til 3 vekesamlingar med mandag som studiedag (førebuing, rettleiing, kollokvium m.m.) og med organisert undervisning frå tirsdag til og med fredag. 

 • Samling 1: Veke 1, 2021
 • Samling 2: Veke 6, 2021
 • Samling 3: Veke 12, 2021

Oppmøtetid og stad kjem

Studentane får tilgang til eit elektronisk klasserom (Canvas) der program for samlingar, førelesingar m.m. vert tilgjengeleg for nedlasting, og der studentane kan levere oppgåver for kommentar og kommunisere med læraren og med kvarandre.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
 • Opptakskrav

  180 stp høgare utdanning

Søk frå 1. november

Søknadskode : 4341