Ny bok: Themes in Issues, Risk and Crisis Communication

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

Tilsette ved Avdeling for mediefag er sterkt representerte i ei bok som nett har kome ut på forlaget Peter Lang: Themes in Issues, Risk and Crisis Communication. Redaktør for boka er førsteamanuensis Burcu Sabuncuoglu Peksevgen i samarbeid med Kristian Fuglseth, Erling Sivertsen og Jan Arne Halvorsen.

Antologien tek sikte på å gi forskarar, praktikarar og studentar ny innsikt frå nyare casestudium og anvendt teori. Fleire av artiklane er kritiske til det dominerande organisasjons- og systemperspektivet, og eit viktig mål for denne antologien er å vere ei påminning om viktigheita av menneskelege og sosiale perspektiv.

Kristian Fuglseth
Høgskulelektor Kristian Fuglseth.

– Gløymer å lytte

– Undersøkingane vi har gjennomført viser at organisasjonar og leiarar som skal handtere vanskelege saker og situasjonar, ofte gløymer å lytte godt nok til menneska som på eitt eller anna vis er involverte. Leiarane er mest opptekne av følgje prosedyrar, reglar og system som er bestemt på førehand. Men kva skjer viss involverte og publikum ikkje er samde i leiinga si handtering, seier høgskulelektor Kristian Fuglseth ved Institutt for kommunikasjon ved Avdeling for mediefag (AMF).

Manglar verktøy

– Fleire av funna i boka peikar på risikoen for at kriser får langt større konsekvensar enn naudsynt viss organisasjonar og system manglar bakkekontakt. Vi har sett at kommunar, offentlege organisasjonar og private verksemder ikkje har gode nok verktøy til å fange opp og vurdere slike risikoar, noko som fører til at ein ikkje kan bu seg på dei fulle konsekvensane av ei uynskt hending, seier Fuglseth.

Pensum

Eit viktig trekk ved boka er den tverrfaglege tilnærminga. Boka er allereie pensum på Mastergrad i planlegging og administrasjon og Master in Media Practices. Emna er Offentleg leiing og kommunikasjon (IPA303) og Risk Communication and Issues Management (MMP311), som til saman utgjer ein mastermodul på 30 studiepoeng.

Del på