Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Vidareutdanning (masternivå)

Folk sine haldningar til bruk av alkohol og andre rusmiddel er i endring i samfunnet vårt. Dette inneber også behov for ny kunnskap om korleis rusmiddelbruk kan regulerast, førebyggast og behandlast.

 

Vidareutdanninga er relevant for deg som ønskjer oppdatert kunnskap om rusmiddel og rusmiddelbruk i ulike grupper og om førebyggingsstrategiar. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar, rådgivarar og frivillige som treng oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

  Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn kan få særskilt vurdering

Studieinnhald

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gir oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem går i vårsemesteret. 

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt og korleis kan ein førebyggje rusproblem.
Les emneplan 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med inntil fire undervisningsdagar på kvar samling. 

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, der vi legg stor vekt på dialog og studentdeltaking. Det er forventa at studentane møter og bidreg aktivt på  alle samlingane. På andre samling må studentane møte fysisk for å kunne gjennomføre arbeidskravet i emnet. 

Vi nyttar læringsverktyet Canvas til informasjon og deling av læringsressursar. Der kan studentane også kommunisere med faglærarar og medstudentar.

Aktuelle yrke og vidare studium

Masteremna Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) og Tiltak mot rusproblem (Rus302) kan gå inn som valfrie emne i Master i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Volda.

Kunnskapen du tileignar deg om rusmiddelbruk, avhengigheit og førebygging er relevant i mange jobbar innanfor helse- og sosialfeltet, og i skulen. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar, rådgivarar og frivillige som ønskjer oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisninga er konsentrert til tre vekesamlingar, med inntil fire undervisningsdagar på kvar samling. 

Fyrste undervisningsdag er tysdag 27. august 2024

Samling 1, veke 35: tysdag 27/08 - fredag 30/08 - 2024
Samling 2, veke 39: tysdag 24/09 - fredag 27/09 - 2024
Samling 3, veke 45: tysdag 05/11 - fredag 08/11 - 2024
 

Pensum

Pensumlisa ligg her.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

  Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn kan få særskilt vurdering

Løpande opptak

Søknadskode : 4396

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt