Vidareutdanning (masternivå)

Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Deltid

Studiet gjer det mogleg for studentane å utvikle si evne til å møte rusproblem på ein løysingsorientert måte på arbeidsplassen, i familien eller på andre samfunnsområde der ein møter rusproblem. Du vil i studietida vere ein del av eit breitt nettverk av kollegaer som arbeider med rus- og avhengigheitsproblematikk innanfor helse- og sosialtenestene. 

Søk studieplass!

Søknadskode : 4396

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

I emnet vert rusmiddelbruk og rusproblematikk sett i høve til forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Det vert lagt vekt på spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt, og kva for konsekvensar har rusmiddelbruk for den enkelte, for pårørande, for arbeidslivet og for samfunnet som heilskap? Les meir om emnet her.

Opptakskrav

Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag. Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn vert vurdert særskilt. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire underviningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag. Meir praktisk informasjon kjem når det nærmar seg studiestart.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet kan gå inn som valfri del av Master i helse- og sosialfag: Meistring og myndiggjering og i Master i samfunnsplanlegging og leiing.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post

For faglege spørsmål

Vidar Myklebust, epost: vidar.myklebust@hivolda.no, tlf. 70075202 og Silje Louise Dahl, epost: siljeld@hivolda.no, tlf: 70054878

Praktisk informasjon

Emnet MEI 301: Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet

har oppstart tysdag 29. august kl 09.15 på Strøm 242.
Dei tre studiesamlingane er lagt til veke 35, 41 og 46.
Det vert undervising tysdag til fredag frå klokka 09.15 til ca 15.30, medan måndagane er sett av til sjølvstendig arbeid. Det er obligatorisk frammøte på heile fyrste samling.

 

Emnet MEI 302: Meistring og myndiggjering, strukturperspektivet

har oppstart tysdag 9. januar 09.15 på Strøm 242. Dei tre studiesamlingane er lagt til veke 2, 7 og 14.
Det vert undervising tysdag til fredag frå klokka 09.15 til ca 15.30, medan måndagane er sett av til sjølvstendig arbeid. Det er obligatorisk frammøte på heile fyrste samling.

 

Emnet RUS 301: Rus som kulturelt og sosialt fenomen

har oppstart måndag 21. august kl 09.15 på Strøm 243. Dei tre studiesamlingane er lagt til veke 34, 40 og 45.
Det vert undervising måndag til torsdag frå klokka 09.15 til 14.30 eller 15.30, medan fredagane er sett av til sjølvstendig arbeid. Det er krav om 75% frammøte på samlingane.

 

Emnet RUS 302: Tiltak mot rusproblem

har oppstart måndag 22. januar kl 09.15 på Strøm 243. Dei tre studiesamlingane er lagt til veke 4, 11 og 17 (2018).
Det vert undervising måndag til torsdag frå klokka 09.15 til 14.30 eller 15.30, medan fredagane er sett av til sjølvstendig arbeid. Det er krav om 75% frammøte på samlingane.

 

Emnet POL 301: Politikk, helse og livsløp - overordna perspektiv

har oppstart tysdag 5. september kl 09:15 - Stad: BK 157
Samlingar H2017: veke 36, 43 og 48.

 

Emnet POL302: Politikk, helse og livsløp – samhandling

har oppstart tysdag 30. januar kl 09:15 – Stad: BK 157
Samlingar V2018: veke 5, 10 og 16.

 

Emna MEI303 Forskingsmetode og vitskapsteori og MEI304/MEI305 Masteroppgåve

har oppstart måndag 4. september kl. 09:15 - Strøm 243. Samlingar H2017: veke 36, 43 og 49. Samlingar V2018: veke 4 og veke 8.
Organisert undervising frå klokka 09.15 til kl 16:00. Haustsamlingane blir måndag-fredag, medan vårsamlingane blir måndag-torsdag.

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda

Annan informasjon

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga.

Pålogging Canvas (klikk her).

Studieplan

Rus – samfunnsproblem, førebygging og behandling (studiestart haust)

Studieprogram: 
Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2017
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Bachelorgrad i helse-, sosial- eller pedagogiske fag. Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn vert vurdert særskilt. Emna i studiet kan gå inn som valfri del av Mastergrad i helse- og sosialfag: Meistring og myndiggjering, og i Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing.

Om studiet: 

Frå 1970-talet har det vore ei stor auke i alkoholforbruket i Noreg. Måten nordmenn bruker alkohol på er også i endring, mellom anna drikk nordmenn alkohol oftare enn før. Forskarar melder om at haldningane til alkoholbruk har vorte meir liberale, og at det er akseptert og vanleg å bruke alkohol i fleire samanhengar enn tidlegare. Slike endringar kan føre til at fleire får problem som følgje av eigen eller andre sin alkoholbruk, og til at kunnskap om rusmiddelproblematikk vert viktigare for yrkesutøvarar på mange ulike felt. 

Bruken av ulike narkotiske stoff er også eit vedvarande problem i det norske samfunnet. Dei siste åra har særleg unge sin bruk av cannabis fått mykje merksemd blant forskarar, behandlarar, politikarar og i media, og effektane av slik bruk er omdiskuterte. Vidare skaper rapportar om nye syntetiske rusmiddel som kan kjøpast over internett uro. 

Hjelpetiltaka for personar med rusproblem er inne i ein omstillingsfase. Helse- og sosialtilboda til denne gruppa vert styrka, og ansvars- og arbeidsfordelinga på hjelparsida vert omorganisert. Endringane stiller dei som arbeider i rusomsorga, overfor nye og store utfordringar, og det er behov for oppdatert kunnskap om hjelpetiltak og strukturelle føringar på rusfeltet. 

Studieprogrammet er eit svar på desse utfordringane, og siktemålet er å gje studentane tverrfagleg og oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, forståings- og behandlingsmodellar, samt strukturelle føringar på rusfeltet. 

Sentrale tema:

  • Rusmiddelbruken sine sosiale funksjonar
  • Rusmiddelbruk i juridisk, helse- og sosialpolitisk perspektiv
  • Rusmiddelbruk i ulike livsfasar, i familien og i arbeidslivet
  • Rusmiddelbruk og sjølvmord
  • Etikk og menneskesyn i arbeidet med rusrelaterte problem
  • Ulike forståingsmodellar: det ideologiske og teoretiske grunnlaget for behandling
  • Aktuelle behandlingsmåtar for personar som har rusproblem, og kva slags vurderingar som må liggje til grunn for val av metode

Studiet kan gå inn som valfri del av Mastergrad i helse- og sosialfag: Meistring og myndiggjering, og i Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal ha

- inngåande kunnskap om viktige trekk ved rusmiddelbruken til ulike grupper i Noreg

- avansert kunnskap om ulike måtar å forstå rusmiddelbruk og rusavhengigheit på

- inngåande kunnskap om ulike rusbehandlingstiltak og deira faglege grunnlag

- inngåande kunnskap om kva rusførebyggande arbeid er og kva det kan vere

Ferdigheiter: 

Studenten skal kunne

- hente inn og presentere samfunnsvitskapleg og psykologisk forsking og teoriar om rusmiddelbruk, rusåtferd og rusmiddelproblem

- forstå og analysere rusmiddelbruk, rusåtferd og rusproblem som samfunnsskapte og kulturavhengige fenomen

- kritisk vurdere ulike behandlingstiltak på rusfeltet

Generell kompetanse: 

Studenten skal ha

- evne til å reflektere kritisk over ulike forståingar av rusmiddelbruk, rusmiddelbrukarar og rusproblem som han eller ho møter i yrkessamanheng

- evne til kritisk refleksjon over eiga rolle som profesjonell i møte med menneske med rusproblem og deira pårørande

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet gir deltakarane muligheit til å utvikle si evne til å møte rusproblem på ein løysingsorientert måte på arbeidsplassen, i familien og andre stader. I løpet av studiet vil studentane få eit breitt nettverk av kollegaer som arbeider med rus- og avhengigheitsproblematikk innanfor helse- og sosialtenestene og på andre felt av samfunnslivet der ein møter rusproblem.

Studiet er delt i to emne: Rus som kulturelt og sosialt fenomen og Tiltak mot rusproblem. Begge emna er organisert med tre studiesamlingar gjennom eitt semester, og kvar samling er på fire dagar. Studiet kombinerer førelesingar med fleire andre læringsformer, slik som seminar, sjølvstudium og oppgåveskriving med rettleiing av erfarne lærarar.

Det er krav om minst 75 % frammøte på samlingane.

Navn: 
Rus - samfunnsproblem, førebygging og behandling (studiestart haust)
Anna: 
Studiet er samansett av to emne på 15 stp. Emnet RUS301: Rus som kulturelt og sosialt fenomen går i haustsemesteret, med avsluttande eksamen i desember. RUS302: Tiltak mot rusproblem har undervisning og eksamen i vårsemesteret.
Vi tilrår studiestart i haustsemesteret, men vi har opptak to gongar i året slik at studentar kan ta dei to emna uavhengig om dei ynskjer studiestart haust eller vår.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem

Ansvarleg: 
Vidar Myklebust, epost: vidar.myklebust@hivolda.no, tlf. 70075202 og Silje Louise Dahl, epost: siljeld@hivolda.no, tlf: 70054878