Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Vidareutdanning (masternivå)

Folk sine haldningar til bruk av alkohol og andre rusmiddel er i endring i samfunnet vårt. Dette inneber også behov for ny kunnskap om korleis rusmiddelbruk kan regulerast, førebyggast og behandlast.

 

Vidareutdanninga er relevant for deg som ønskjer oppdatert kunnskap om rusmiddel og rusmiddelbruk i ulike grupper og om førebyggingsstrategiar. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar, rådgivarar og frivillige som treng oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

  Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn kan få særskilt vurdering

Studieinnhald

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gir oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem går i vårsemesteret. 

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt og korleis kan ein førebyggje rusproblem.
Les emneplan 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med inntil fire undervisningsdagar på kvar samling. 

Samling 1: Veke 35

Samling 2: Veke 40 

Samling 3: Veke 46

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, der vi legg stor vekt på dialog og studentdeltaking. Det er forventa at studentane møter og bidreg aktivt på  alle samlingane. På andre samling må studentane møte fysisk for å kunne gjennomføre arbeidskravet i emnet. 

Vi nyttar læringsverktyet Canvas til informasjon og deling av læringsressursar. Der kan studentane også kommunisere med faglærarar og medstudentar.

Aktuelle yrke og vidare studium

Masteremna Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) og Tiltak mot rusproblem (Rus302) kan gå inn som valfrie emne i Master i helse- og sosialfag- meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Kunnskapen du tileignar deg om rusmiddelbruk, avhengigheit og førebygging er relevant i mange jobbar innanfor helse- og sosialfeltet, og i skulen. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar, rådgivarar og frivillige som ønskjer oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

 • Samling 1: Veke 35: Tysdag 29/08 - Fredag 01/09
 • Samling 2: Veke 40: Tysdag 03/10 - Fredag 06/10
 • Samling 3: Veke 46: Tysdag 14/11 - Fredag 17/11
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

  Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn kan få særskilt vurdering

Søk studieplass!

Søknadskode : 4396

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt