Vidareutdanning (masternivå)

Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Deltid, Samlingar

Folk sin bruk av og haldningar til alkohol og andre rusmiddel er i endring. Dette inneber også nye forståingar av korleis ein kan regulere rusmiddelbruk og korleis ein bør førebygge og behandle rusmiddelproblem. Dette emnet passar for deg som ønskjer oppdatert kunnskap om kva avhengigheit er, om rusmiddelbruk i ulike grupper og om førebyggingsstrategiar. 

 

Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar og rådgjevarar, samt frivillige som treng oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

Stengt for søking

Søknadskode : 4396

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gjev oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem (Rus302) går i vårsemesteret. 

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt og korleis kan ein førebyggje rusproblem.
Les emneplan 

 

 

Opptakskrav

Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag. Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn vert vurdert særskilt. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Samlingane på RUS301 er organiserte med førelesingar og seminar. Gjennom førelesingane får de møte og diskutere med sentrale fagfolk og forskarar i feltet. Undervisninga skal både gje betre forståing for pensumlitteraturen og supplerande kunnskap til pensum. På første samling får vi besøk av dei erfarne forskarane Hilde Pape og Linn Gjersing. I tillegg vil de møte tre interne førelesarar; Arnljot Løseth, Vidar Myklebust og Silje Louise Dahl. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Emna har eit fagleg nivå som gjer at dei kan innpassast som mastergradsemne i mastergrader ved Høgskulen i Volda og ved andre høgskular og universitet. Kvart av dei to emna er organiserte som deltidsstudium over eitt semester.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post

For faglege spørsmål:
Silje Louise Dahl (emneansvarleg) og Vidar Myklebust

For administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke

Praktisk informasjon

Rus som kulturelt og sosialt fenomen (RUS 301), har oppstart mandag 19. august 2019 på Strøm 243

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire underviningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag. 

Samling 1: Veke 34 

Samling 2: Veke 39 

Samling 3: Veke 45

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er krav om deltaking på 2 av 3 samlingar (eller 65% av tida på samlingane). Det er i tillegg krav om deltaking på Artikkelseminar. 

Pensumlista for RUS301 kan du finne i det digitale pensumsystemet Leganto