Vidareutdanning (masternivå)

Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Deltid, Samlingar

Folk sine haldningar til bruk av alkohol og andre rusmiddel er i endring i samfunnet vårt. Dette inneber også behov for ny kunnskap om korleis rusmiddelbruk kan regulerast, førebyggast og behandlast.

 

Vidareutdanninga er relevant for deg som ønskjer oppdatert kunnskap om rusmiddel og rusmiddelbruk i ulike grupper og om førebyggingsstrategiar. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar, rådgivarar og frivillige som treng oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

Stengt for søking

Søknadskode : 4396

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gir oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem går i vårsemesteret. 

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt og korleis kan ein førebyggje rusproblem.
Les emneplan 

Opptakskrav

Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn kan få særskilt vurdering

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nett- og samlingsbasert og tilrettelagt for yrkesaktive.

Samlingane på er organiserte med førelesingar og seminar. Gjennom førelesingane får studentane møte og diskutere med sentrale fagfolk og forskarar i feltet. Undervisninga skal både gi betre forståing for pensumlitteraturen og supplerande kunnskap til pensum. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Masteremna Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) og Tiltak mot rusproblem (Rus302) vert godskrivne som valfrie emne i Master i helse- og sosialfag- meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post

For faglege spørsmål:
Silje Louise Dahl (emneansvarleg) og Vidar Myklebust

For administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Rus som kulturelt og sosialt fenomen (RUS 301), har oppstart tysdag 1. september 2020 kl 13:30 i BK161, Store aud. (Berte Kanutte-huset). På grunn av koronasituasjonen blir det tre dagar med fysisk frammøte på fyrste samlingsveke. Undervisninga desse dagane vil gå føre seg som følgjer:

  • Tysdag 1. september: kl 13:30-18:30 - BK 161, Store aud.
  • Onsdag 2. september: kl 09:16-15:30 - Kaarstad 310
  • Torsdag 3. september: kl 13:30-17:30 - Aasen 108

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med (ordinært) fire underviningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag. 

  • Samling 1: Veke 36 
  • Samling 2: Veke 40 
  • Samling 3: Veke 45

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er krav om deltaking på 2 av 3 samlingar (eller 65% av tida på samlingane). Det er i tillegg krav om deltaking på Artikkelseminar. 

Annan informasjon

Pensumlista for RUS301 finn du her.

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga m.m.

Pålogging Canvas (klikk her).


Last ned studiet som PDF