Vidareutdanning (masternivå)

Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Deltid, Samlingar

Folk sine haldningar til bruk av alkohol og andre rusmiddel er i endring i samfunnet vårt. Dette inneber også behov for ny kunnskap om korleis rusmiddelbruk kan regulerast, førebyggast og behandlast.

 

Vidareutdanninga er relevant for deg som ønskjer oppdatert kunnskap om rusmiddel og rusmiddelbruk i ulike grupper og om førebyggingsstrategiar. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar, rådgivarar og frivillige som treng oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.

Stengt for søking

Søknadskode : 4396

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gir oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem går i vårsemesteret. 

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt og korleis kan ein førebyggje rusproblem.
Les emneplan 

Opptakskrav

Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag.

Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn kan få særskilt vurdering

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nett- og samlingsbasert og tilrettelagt for yrkesaktive.

Samlingane på er organiserte med førelesingar og seminar. Gjennom førelesingane får studentane møte og diskutere med sentrale fagfolk og forskarar i feltet. Undervisninga skal både gi betre forståing for pensumlitteraturen og supplerande kunnskap til pensum. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Masteremna Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) og Tiltak mot rusproblem (Rus302) vert godskrivne som valfrie emne i Master i helse- og sosialfag- meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post

For faglege spørsmål:
Silje Louise Dahl (emneansvarleg) og Vidar Myklebust

For administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke