Vidareutdanning (masternivå)

Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Deltid, Samlingar

Folk sin bruk av og haldningar til alkohol og andre rusmiddel er i endring. Dette inneber også nye forståingar av korleis ein kan regulere rusmiddelbruk og korleis ein bør førebygge og behandle rusmiddelproblem. Dette emnet passar for deg som ønskjer oppdatert kunnskap om kva avhengigheit er, om rusmiddelbruk i ulike grupper og om førebyggingsstrategiar.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4396

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt og korleis kan ein førebyggje rusproblem.
Les emneplan 

 

 

Opptakskrav

Bachelor i helse-, sosial- eller pedagogiske fag. Søkjarar med annan utdanningsbakgrunn vert vurdert særskilt. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire underviningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag. Meir praktisk informasjon kjem når det nærmar seg studiestart.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet kan gå inn som valfri del av Master i helse- og sosialfag: Meistring og myndiggjering og i Master i samfunnsplanlegging og leiing. Mange av dei som tek emnet er sosialarbeidarar, vernepleiarar eller sjukepleiarar som møter rusproblematikk i jobbane sine i kommunar og helseføretak. Andre grupper er politi, lærarar og rådgjevarar, samt frivillige som treng oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk.
 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post

For faglege spørsmål:
Silje Louise Dahl (emneansvarleg) og Vidar Myklebust


For administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke