Semestre

RUS301 Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Emnekode: 
RUS301
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2024 Haust
Emnenavn på engelsk: 
Drug and alcohol use as cultural and social phenomena
Emnenavn på bokmål: 
Rus som kulturelt og sosialt fenomen
Eksamenssemester: 
2024 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt, korleis kan ein førebyggje problematisk rusmiddelbruk og kva konsekvensar har rusmiddelbruk for den enkelte, for pårørande, for arbeidslivet og for samfunnet som heilskap?

Emnet har tre temaområde: 

Tema 1) Ulike perspektiv på bruk og avhengigheit av rusmiddel

 • Avhengigheit som fenomen
 • Rusmiddelbruk og marginalisering  
 • Sosiale og kulturelle funksjonar ved rusmiddelbruk

Tema 2) Bruk av rusmiddel i familie- og kjønnsperspektiv

 • Bruk av rusmiddel i ulike livsfasar 
 • Born i familiar der det er rusmiddelproblematikk
 • Betydinga av kjønn for rusmiddelbruk

Tema 3) Rus og samfunn

 • Ruspolitiske føringar, politikkutforming og rettsreglar
 • Førebygging
 • Rus og arbeidsliv
 • Rus og sjølvmord
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha inngåande kunnskap om  

 • viktige trekk ved rusmiddelbruken i ulike grupper i Noreg
 • ulike måtar å forstå rusmiddelbruk og rusavhengigheit på
 • rusførebyggande tiltak på overordna nivå og kjennskap til ulike former for rusførebyggande arbeid
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • forstå og analysere rusmiddelbruk, rusåtferd og rusproblem som samfunnsskapte og kulturavhengige fenomen
 • kritisk vurdere ruspolitiske føringar og førebyggande tiltak 
 • analysere og presentere samfunnsvitskapleg og psykologisk forsking og teoriar om rusmiddelbruk, rusåtferd og rusmiddelproblem
Generell kompetanse

Studenten skal i inngåande grad kunne

 • analysere og reflektere kritisk over ulike forståingar av rusmiddelbruk, rusmiddelbrukarar og rusproblem 
 • analysere og reflektere kritisk over rolla som profesjonell i møte med menneske med rusproblem, pårørande og personar som står i fare for å utvikle problematisk rusmiddelbruk
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre studiesamlingar, med inntil fire undervisningsdagar kvar gong. Det er forventa at studentane møter og bidreg aktivt på alle samlingane. På andre samling må studentane møte fysisk for å kunne gjennomføre arbeidskravet i emnet. 

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, der vi legg stor vekt på dialog og studentdeltaking. Vi nyttar læringsverktøyet Canvas til informasjon, dialog og deling av læringsressursar. 

Meir informasjon om tidspunkt for oppmøte og samlingar​ ligg her.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav: Gruppearbeid og presentasjon, frammøte på andre samling. 

Studentane skal arbeide i grupper med ei oppgåve gitt av emneansvarleg. Resultatet av arbeidet skal presenterast for klassa. Arbeidet med arbeidskravet krev frammøte på andre samling. 

Detaljane i arbeidskravet blir gjort nærare greie for i Canvas.

 

  Sensorordning
  Minimumstal: 
  15
  Maksimumstal: 
  35
  Emneansvarleg: 
  Silje Louise Dahl
  Kristine Vaadal
  Emnet inngår i følgande studieprogram
  • Helse- og sosialfag - master (deltid)
  • Samfunnsplanlegging og leiing - master (deltid)
  VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
  Heimeeksamen
  Individuell
  3 Dagar
  A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
  100
  Alle.
  Minimum 2000 ord - maksimum 3000 ord
  Godkjent av: 
  Randi Bergem 27.02.2023