Semesters

RUS301 Rus som kulturelt og sosialt fenomen

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
RUS301
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2018 Haust
Rapporteringsprogram: 
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering
Eksamenssemester: 
2018 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen

Om emnet

I Rus som kulturelt og sosialt fenomen studerer vi rusmiddelbruk og rusproblematikk ut i frå forskingsbasert kunnskap frå fleire fagområde, med vekt på sosiologiske og psykologiske tilnærmingar. Vi er opptekne av spørsmål som; kva er avhengigheit, kva for sosiale funksjonar har rusmiddelbruk, kva betyr rusmiddelbruk i samfunnet vårt, korleis kan ein førebyggje problematisk rusmiddelbruk og kva for konsekvensar har rusmiddelbruk for den enkelte, for pårørande, for arbeidslivet og for samfunnet som heilskap?

Emnet har tre temaområde: 

Tema 1) Ulike perspektiv på bruk og avhengigheit av rusmiddel

 • Avhengigheit som fenomen
 • Rusmiddelbruk og marginalisering  
 • Bruk av rusmiddel i historisk perspektiv
 • Sosiale og kulturelle funksjonar ved rusmiddelbruk

Tema 2) Bruk av rusmiddel i familie- og kjønnsperspektiv

 • Bruk av rusmiddel i ulike livsfasar (ungdom, vaksne, eldre) 
 • Born i familiar der det er rusmiddelproblematikk
 • Kjønnsskilnader i bruk av rusmiddel

Tema 3) Rus og samfunn

 • Ruspolitiske føringar, politikkutforming og rettsreglar
 • Førebyggingsstrategiar
 • Rus og arbeidsliv
 • Rus, vald og kriminalitet
 • Rus og sjølvmord

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, og det blir forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane. Deltakarane får tilgang til eit elektronisk klasserom der dei mellom anna kan laste ned førelesingar og program for samlingane. Der kan studentane også kommunisere med faglærarar og medstudentar.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • inngåande kunnskap om viktige trekk ved rusmiddelbruken til ulike grupper i Noreg
 • avansert kunnskap om ulike måtar å forstå rusmiddelbruk og rusavhengigheit på
 • inngåande kunnskap om rusførebyggande tiltak på overordna nivå og kjennskap til ulike former for rusførebyggande arbeid
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • hente inn og presentere samfunnsvitskapleg og psykologisk forsking og teoriar om rusmiddelbruk, rusåtferd og rusmiddelproblem
 • forstå og analysere rusmiddelbruk, rusåtferd og rusproblem som samfunnsskapte og kulturavhengige fenomen
 • bruke kunnskap om førebygging til å vurdere rusmiddelpolitikk og ha ferdigheiter i å drive rusførebyggande arbeid 
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • analysere og reflektere kritisk over ulike forståingar av rusmiddelbruk, rusmiddelbrukarar og rusproblem som han eller ho møter i yrkessamanheng
 • analysere og reflektere kritisk over eiga rolle som profesjonell i møte med menneske med rusproblem, pårørande og personar som står i fare for å utvikle rusproblem
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire underviningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag. Meir praktisk informasjon kjem når det nærmar seg studiestart.

Samling 1: Veke 34 

Samling 2: Veke 39 

Samling 3: Veke 45

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er krav om deltaking på 2 av 3 samlingar (eller 65% av tida på samlingane). Det er i tillegg krav om deltaking på Artikkelseminar. 

Sensorordning

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem

Minimumstal: 
15
Maksimumstal: 
35
Emneansvarleg: 
Silje Louise Dahl
Vidar Kjetil Myklebust
Emnet inngår i følgande studieprogram
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell 1SemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 50Alle. 4000 ord (+/-10%)
Skriftleg eksamenIndividuell5timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 50Digital eksamen.Ingen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 50
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle.
Omfang: 4000 ord (+/-10%)
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 50
Kommentar:Digital eksamen.
Hjelpemidler:Ingen.
Omfang:
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 14.02.18