Profile picture for user SiljeLD

Silje Louise Dahl

Førsteamanuensis

Institutt for sosialfag

UTDANNING/EDUCATION 

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap: PhD i sosiologi 2015/PhD in Sociology

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap: Mastergrad i sosiologi 2005/MA Sociology

NTNU og Høgskulen i Volda: Cand.mag. i sosiologi og engelsk 2003/BA Sociology and English

 

FAGLEGE INTERESSEOMRÅDE/RESEARCH INTERESTS

Ungdom og unge vaksne/youth & young adults

Identitet/identity

Rusmiddelbruk, ettervern og recovery/drug- and alcohol use, after care, recovery

Marginalisering/marginalizaion

Førebygging/prevention

Kvalitative forskingsmetodar/qualitative research methods

Barnevern/child protectionFORSKINGSPROSJEKT 

Evaluering av Helsedirektoratet si satsing Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kartlegging-og-utviklingsarbeid-om-nermiljo-og-lokalsamfunn-som-fremmer-folkehelse 

Evaluering av Barneblikk-satsinga i Møre og Romsdal, https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk

Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon 

 

FORSKINGSGRUPPER OG NETTVERK 

Forskningsgruppa i profesjonsetikk (leiar: Kjartan Leer-Salvesen) https://www.hivolda.no/forsking/forskingsgrupper-

Nettverk for samfunnsvitenskapelig kvalitativ rusmiddelforskning

ESSD: European Society for Social Drug research http://www.essd-research.eu/en/ 

Forskingsgruppe for barnevern i UH Nett Vest-samarbeidet (leiar: Kåre Heggen)

 

UNDERVISNING OG RETTLEIING

Undervisning på bachelornivå: Sosiologiske perspektiv, ungdom og identitet, marginalisering, rusmiddelbruk

Undervisning på masternivå: Kvalitative analysetilnærmingar, sensitive forskingstema, rusmiddelbruk, sosial kapital 

Undervisning på PhD-nivå: Sosialkonstruksjonisme

Rettleiing: Bacheloroppgåver i sosialt arbeid, semesteroppgåver på masteremne, mastergradsoppåver, doktorgradsarbeid.

 

ARBEIDSERFARING

Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag: Førsteamanuensis 2015-, Høgskulelektor 2014-2015, PhD-stipendiat 2007-2014

NAV Ørsta og NAV Ålesund: Førstekonsulent 2006-2007

NTNU og SINTEF: Forskningsassistent 2004-2006

PUBLIKASJONAR

VITSKAPLEGE PUBLIKASJONAR

Dahl, S.L. & Demant, J. (2017) ”Don’t make too much fuss about it”. Negotiating adult cannabis use. Drugs: Education, prevention and policy, 24(4), 324-331

Heggen, K. & Dahl, S.L. (2017) Barnevernets kunnskapsgrunnlag [The knowledge base of the Norwegian Child Welfare]. Fontene forskning, 10(1), 70-83

Dahl, S.L. (2015) Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk [A difference which makes a difference? Stories of cannabis use]. PhD-thesis. Trondheim: NTNU

Dahl, S.L. & Sandberg, S. (2015) Female cannabis users and new masculinities. The gendering of cannabis use. Sociology, 49(4), 696-711

Dahl, S.L. (2015) Remaining a user while cutting down: The relationship between cannabis use and identity. Drugs: Education, Prevention and Policy, 22(3), 175-184

Dahl, S.L. & Heggen, K. (2014) Negotiating identities: Patterns of self-presentations among socially integrated cannabis users. Young – Nordic Journal of Youth Research, 22(4), 381-398

Dahl, S.L. (2012) Sensitive tema og hårsåre informantar som metodologiske utfordringar i kvalitativ forsking [Sensitive topics and sensitive informants as methodological challenges in qualitative research]. Sosiologisk Tidsskrift 20(1), 8-26

 

RAPPORTAR OG ANDRE PUBLIKASJONAR

Bergem, R., Dahl, S.L., Olsen, G.M., Synnevåg, E.S.(2018) Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. Volda: Høgskulen i Volda  

Bergem, R., Amdam, R., Dahl, S.L., Olsen, G.M., Synnevåg, E.S.(2018) Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. Volda: Høgskulen i Volda

Dahl, Silje Louise; Stokken, Roar (2018) Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018. Volda: Høgskulen i Volda

Archambault, J., B. Berg & S. L. Dahl (2006) Et felles liv i Norge. Evaluering av erfaringer fra to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger [A shared life in Norway. An evaluation of two shared housing projects for unaccompanied juvenile refugees] Evaluation report. Trondheim: SINTEF

Molden, T. H., M. Valenta & S. L. Dahl (2006) Leksehjelp i Røde Kors- en ressurs for alle [Red Cross’ Homework assistance- a resource for everybody] Evaluation report. Trondheim: SINTEF

Dahl, S. L. (2005) Varmt inne, kaldt ute? Tilsetjingrelasjonar i “den gode kunnskapsbedrifta” [Warm inside, cold outside? Conditions of employment in ”the good knowledge work company”] Master thesis. Trondheim: NTNU

FAGFELLE/REVIEWER

Drugs: Education, Prevention and Policy,

Nordic Studies on Alcohol and Drugs,

International Journal of alcohol and drug research,

Addiction Research & Theory,

Norsk Sosiologisk Tidsskrift.

Aarhus Universitetsforlag: Køn og rusmidler

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund [ISBN 978-82-7661-340-7] 70s.
Publisert 2019 by Roar Stokken, Silje Louise Dahl, Ellen Madssen Andenes, Helene Hoemsnes

Forskarar om Barneblikk
Publisert 2018 by Silje Louise Dahl

Barneblikk - Samskaping av ein betre oppvekst for born i familiar der nokon slit med psykisk helse og/eller rusmiddelbruk
Publisert 2018 by Roar Stokken, Silje Louise Dahl

Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018 [ISBN 978-82-7661-337-7] 47s.
Publisert 2018 by Silje Louise Dahl, Roar Stokken

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Cannabis - brukarkarrierer, identitet og kjønn
Publisert 2016 by Silje Louise Dahl

Maturing out of or maturing with cannabis use. Producing adultness through cannabis use
Publisert 2016 by Silje Louise Dahl, Jakob Demant

Will not stop using cannabis http://sciencenordic.com/will-not-stop-using-cannabis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Å røyke cannabis som ei jente
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Cannabisbruk - ein forskjell som gjer ein forskjell?
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Forteljingar om cannabisbruk
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Kannabisbruk som kjønna praksis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Slutter aldri med cannabis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk 169s.
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Cannabis og identiet
Publisert 2013 by Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Forhandlingar om identitet for (tidlegare) cannabisbrukarar
Publisert 2013 by Silje Louise Dahl

Cannabisbrukarar sine sjølv-presentasjonar
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Smoking weed like..? Cannabis users' self-presentations
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Opplevde grunnar til å redusere bruken av cannabis
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Cannabiskultur. Bokomtale av Silje Louise Dahl
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Unge menneske si definering og handtering av cannabisbruk
Publisert 2010 by Silje Louise Dahl

Treng fleire hasj-røykjarar
Publisert 2010 by Silje Louise Dahl

Time to quit? : the social clock and reasons for giving up cannabis
Publisert 2009 by Silje Louise Dahl