Profile picture for user SiljeLD

Silje Louise Dahl

Førsteamanuensis

Institutt for sosialfag

UTDANNING 

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap: PhD i sosiologi 2015. Tittel på avhandlinga: Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap: Mastergrad i sosiologi 2003-2005

NTNU og Høgskulen i Volda: Cand.mag. i sosiologi og engelsk 1999-2003

 

FAGLEGE INTERESSEOMRÅDE

Ungdom og unge vaksne

Identitet

Rusmiddelbruk, ettervern og recovery, cannabis

Marginalisering

Førebygging

Kvalitative forskingsmetodar

Narrativ analyse

Barnevern

 

UNDERVISNING OG RETTLEIING

Undervisning på bachelornivå: Sosiologiske perspektiv, ungdom og identitet, marginalisering, rusmiddelbruk

Undervisning på masternivå: Kvalitative analysetilnærmingar, sensitive forskingstema, rusmiddelbruk, sosial kapital 

Undervisning på PhD-nivå: Sosialkonstruksjonisme

Rettleiing: Bacheloroppgåver i sosialt arbeid, semesteroppgåver på masteremne, mastergradsoppåver, doktorgradsarbeid.

 

FORSKINGSPROSJEKT 

Evaluering av Helsedirektoratet si satsing Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kartlegging-og-utviklingsarbeid-om-nermiljo-og-lokalsamfunn-som-fremmer-folkehelse

Evaluering av Barneblikk-satsinga i Møre og Romsdal, https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk

Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon 

 

FORSKINGSGRUPPER OG NETTVERK 

Nettverk for samfunnsvitenskapelig kvalitativ rusmiddelforskning

ESSD: European Society for Social Drug research http://www.essd-research.eu/en/ 

Forskingsgruppe for barnevern i UH Nett Vest-samarbeidet (leiar: Kåre Heggen)

 

ARBEIDSERFARING

Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag: Førsteamanuensis 2015-, Høgskulelektor 2014-2015, PhD-stipendiat 2007-2014

NAV Ørsta og NAV Ålesund: Førstekonsulent 2006-2007

NTNU og SINTEF: Forskningsassistent 2004-2006

 

FAGFELLE FOR TIDSSKRIFT OG ANTOLOGIAR

Drugs: Education, Prevention and Policy, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, International Journal of alcohol and drug research

Køn og rusmidler, Aarhus Universitetsforlag

 

VITSKAPLEGE PUBLIKASJONAR

Dahl, S.L. & Demant, J. (2017) ”Don’t make too much fuss about it”. Negotiating adult cannabis use. Drugs: Education, prevention and policy, 24(4), 324-331

Heggen, K. & Dahl, S.L. (2017) Barnevernets kunnskapsgrunnlag [The knowledge base of the Norwegian Child Welfare]. Fontene forskning, 10(1), 70-83

Dahl, S.L. (2015) Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk [A difference which makes a difference? Stories of cannabis use]. PhD-thesis. Trondheim: NTNU

Dahl, S.L. & Sandberg, S. (2015) Female cannabis users and new masculinities. The gendering of cannabis use. Sociology, 49(4), 696-711

Dahl, S.L. (2015) Remaining a user while cutting down: The relationship between cannabis use and identity. Drugs: Education, Prevention and Policy, 22(3), 175-184

Dahl, S.L. & Heggen, K. (2014) Negotiating identities: Patterns of self-presentations among socially integrated cannabis users. Young – Nordic Journal of Youth Research, 22(4), 381-398

Dahl, S.L. (2012) Sensitive tema og hårsåre informantar som metodologiske utfordringar i kvalitativ forsking [Sensitive topics and sensitive informants as methodological challenges in qualitative research]. Sosiologisk Tidsskrift 20(1), 8-26

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Cannabis - brukarkarrierer, identitet og kjønn
Publisert 2016 by Silje Louise Dahl

Maturing out of or maturing with cannabis use. Producing adultness through cannabis use
Publisert 2016 by Silje Louise Dahl, Jakob Demant

Will not stop using cannabis http://sciencenordic.com/will-not-stop-using-cannabis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Å røyke cannabis som ei jente
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Cannabisbruk - ein forskjell som gjer ein forskjell?
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Forteljingar om cannabisbruk
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Kannabisbruk som kjønna praksis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Slutter aldri med cannabis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk 169s.
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Cannabis og identiet
Publisert 2013 by Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Forhandlingar om identitet for (tidlegare) cannabisbrukarar
Publisert 2013 by Silje Louise Dahl

Cannabisbrukarar sine sjølv-presentasjonar
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Smoking weed like..? Cannabis users' self-presentations
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Opplevde grunnar til å redusere bruken av cannabis
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Cannabiskultur. Bokomtale av Silje Louise Dahl
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Unge menneske si definering og handtering av cannabisbruk
Publisert 2010 by Silje Louise Dahl

Treng fleire hasj-røykjarar
Publisert 2010 by Silje Louise Dahl

Time to quit? : the social clock and reasons for giving up cannabis
Publisert 2009 by Silje Louise Dahl