Profile picture for user SiljeLD

Silje Louise Dahl

Førsteamanuensis

Institutt for sosialfag

Eg arbeider i dag med dei to forskingsprosjekta CANN2021 og MANREPORT-IPV. Cann2021 er ei undersøking om ungdom sine erfaringar med, meiningar om, haldningar til og kunnskap om cannabisrelaterte tema. MANREPORT-IPV er eit tverrfagleg forskingsprosjekt om profesjonsutøvarar si avvergeplikt i møte med partnervald. 

I tillegg underviser eg i kvalitativ metode i Master i helse- og sosialfag: Meistring og myndiggjering, har emneansvar for Rus som kulturelt og sosialt fenomen og rettleiar på master- og phd-nivå. 

 

UTDANNING/EDUCATION 

PhD i sosiologi 2015/PhD in Sociology - NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap

Mastergrad i sosiologi 2005/MA Sociology - NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap

Cand.mag. i sosiologi og engelsk 2003/BA Sociology and English - NTNU og Høgskulen i Volda

 

FAGLEGE INTERESSEOMRÅDE/RESEARCH INTERESTS

Rusmiddelbruk / drug- and alcohol use

Ungdom og unge vaksne / youth & young adults

Identitet / identity

Kvalitative forskingsmetodar / qualitative research methods

Førebygging / prevention

Profesjonsforsking / professional practice

Barnevern / child protection

UNDERVISNINGSTEMA OG RETTLEIING

Undervisning på bachelornivå: Sosiologiske perspektiv, ungdom og identitet, marginalisering, rusmiddelbruk

Undervisning på masternivå: Kvalitative analysetilnærmingar, sensitive forskingstema, rusmiddelbruk, sosial kapital 

Undervisning på PhD-nivå: Sosialkonstruksjonisme

Rettleiing: Bacheloroppgåver i sosialt arbeid, semesteroppgåver på masteremne, mastergradsoppåver, doktorgradsarbeid

FORSKINGSGRUPPER OG NETTVERK 

CANN2021 (leiar: Anne Line Bretteville-Jensen)

MANREPORT (leiar: Kjartan Leer-Salvesen)

ESSD: European Society for Social Drug research http://www.essd-research.eu/en/ 

Forskningsgruppa i profesjonsetikk (leiar: Kjartan Leer-Salvesen) https://www.hivolda.no/forsking/forskingsgrupper-

Forskingsgruppe for institusjonsbarnevernet i UH Nett Vest-samarbeidet (leiar: Ingunn Barmen Tysnes, HVL)

Forskingsgruppe for barnevern i UH Nett Vest-samarbeidet (leiar: Kåre Heggen)

EKSTERNT FINANSIERT FORSKING

CANN2021 Ungdoms erfaringer med, meninger om, holdninger til og kunnskaper om cannabisrelaterte tema

Evaluering av Helsedirektoratet si satsing Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kartlegging-og-utviklingsarbeid-om-nermiljo-og-lokalsamfunn-som-fremmer-folkehelse 

Evaluering av Barneblikk-satsinga i Møre og Romsdal, https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk

Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon 

VITSKAPLEGE PUBLIKASJONAR

Andenes, E. & Dahl, S.L. (2022) Oppfølging av foreldre med vansker knyttet til psykisk helse og/eller rus: Hva har bidratt til mestring av foreldrerollen? Tidsskrift for psykisk helsearbeid, nr. 4/2022

Skogen, I.B., Dahl, S.L. & Høydal, K.L. (2022) ‘You are Constantly Trying to Make the Best Out of All Situations’: Adolescents with Overweight and School Health Nurses in Norway on Weight Stigma and Physical Activity. Physical Activity and Health (PAAH), https://paahjournal.com/articles/10.5334/paah.197/

Høydal, K.L., Åsebø, E.K.S. & Dahl, S.L. (2022) Experiencing good results promotes positive feelings to high-intensity exercise among young adults: A qualitative study. Frontiers in Sports and Active Living. https://doi.org/10.3389/fspor.2022.959079

Dahl, S.L., Bretteville-Jensen, A.L., Burdzovic Andreas, J. (2021) Exploring the onto-politics of cannabis: Shifting drug policies and understandings in Norway. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, https://doi.org/10.1177/14550725211030741

Dahl, S.L., Andenes, E. & Dahl, J.Y. (2020) Questioned parents and the professional gaze. Negotiating the organizational narratives of the at-risk parent. Journal of Children's Services, 16(1), 1-12. https://doi.org/10.1108/JCS-01-2020-0001

Vaadal, K. & Dahl, S.L. (2020) Maturing out of 'binge drinking': young women's performance of age and gender in times of transition. Journal of Youth Studieshttps://doi.org/10.1080/13676261.2020.1828846

Dahl, S.L. (2019) Korleis blir cannabisbruk attraktivt og akseptabelt? I: A.L. Bretteville-Jensen & J.Bramness (Red.), Cannabisboka (s.203-216). Oslo: Universitetsforlaget

Dahl, S.L. & Demant, J. (2017) ”Don’t make too much fuss about it”. Negotiating adult cannabis use. Drugs: Education, prevention and policy, 24(4), 324-331

Heggen, K. & Dahl, S.L. (2017) Barnevernets kunnskapsgrunnlag [The knowledge base of the Norwegian Child Welfare]. Fontene forskning, 10(1), 70-83

Dahl, S.L. (2015) Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk [A difference which makes a difference? Stories of cannabis use]. PhD-thesis. Trondheim: NTNU

Dahl, S.L. & Sandberg, S. (2015) Female cannabis users and new masculinities. The gendering of cannabis use. Sociology, 49(4), 696-711

Dahl, S.L. (2015) Remaining a user while cutting down: The relationship between cannabis use and identity. Drugs: Education, Prevention and Policy, 22(3), 175-184

Dahl, S.L. & Heggen, K. (2014) Negotiating identities: Patterns of self-presentations among socially integrated cannabis users. Young – Nordic Journal of Youth Research, 22(4), 381-398

Dahl, S.L. (2012) Sensitive tema og hårsåre informantar som metodologiske utfordringar i kvalitativ forsking [Sensitive topics and sensitive informants as methodological challenges in qualitative research]. Sosiologisk Tidsskrift 20(1), 8-26

 

RAPPORTAR OG ANDRE PUBLIKASJONAR

Bretteville-Jensen, A.L., Andreas, J.B. & Dahl, S.L. (2022). Ungdom flest bruker ikke cannabis. Aftenposten 21.02.2022 https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Po2qLp/ungdom-flest-bruker-ikke-cannabis

Dahl, S.L., Bretteville-Jensen, A.L. & Andreas, J.B. (2022). Dette syns ungdommer om cannabis-politikken i Norge. Forskersonen.no 18.02.2022 https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kronikk-meninger/dette-syns-ungdommer-om-cannabis-politikken-i-norge/1984336

Bretteville-Jensen, A.L., Burdzovic Andreas, J., Dahl, S.L. & Hov, D.H. (2022). CANN 2021: En studie om cannabiserfaringer, kunnskap og holdninger blant elever på videregående skoler. Rapport til Helsedirektoratet. Oslo: Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/publ/2022/cann2021-en-studie-om-cannabiserfaringer-kunnskap-og-holdninger-blant-eleve/

Stokken, R., Dahl, S.L., Andenes, E.& Hoemsnes, H. (2019) Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund. Rapport nr. 89/2019. Volda: Høgskulen i Volda

Bergem, R., Dahl, S.L., Olsen, G.M. & Synnevåg, E.S. (2019) Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Rapport nr. 95/2019. Volda: Høgskulen i Volda  

Bergem, R., Dahl, S.L., Olsen, G.M. & Synnevåg, E.S.(2018) Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. Volda: Høgskulen i Volda  

Bergem, R., Amdam, R., Dahl, S.L., Olsen, G.M. & Synnevåg, E.S.(2018) Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. Volda: Høgskulen i Volda

Dahl, S.L.& Stokken, R. (2018) Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018. Volda: Høgskulen i Volda

Archambault, J., Berg, B. & Dahl, S.L. (2006) Et felles liv i Norge. Evaluering av erfaringer fra to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger [A shared life in Norway. An evaluation of two shared housing projects for unaccompanied juvenile refugees] Evaluation report. Trondheim: SINTEF

Molden, T.H., Valenta, M. & Dahl, S.L. (2006) Leksehjelp i Røde Kors- en ressurs for alle [Red Cross’ Homework assistance- a resource for everybody] Evaluation report. Trondheim: SINTEF

Dahl, S.L. (2005) Varmt inne, kaldt ute? Tilsetjingrelasjonar i “den gode kunnskapsbedrifta” [Warm inside, cold outside? Conditions of employment in ”the good knowledge work company”] Master thesis. Trondheim: NTNU

FAGFELLE/REVIEWER

Addiction Research & Theory,

BMC Public Health,

Drugs: Education, Prevention and Policy,

Nordic Studies on Alcohol and Drugs,

Norsk Sosiologisk Tidsskrift.

International Journal of alcohol and drug research,

International Journal of Drug Policy

Social Science and Medicine,

Sociological Focus,

Aarhus Universitetsforlag (for to antologiar)

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Oppfølging av foreldre med vansker knyttet til psykisk helse og/ eller rus på forsterket helsestasjon: Hva har bidratt til mestring av foreldrerollen?
Publisert 2022 av Ellen Madssen Andenes, Silje Louise Dahl

Experiencing good results promotes positive feelings to high-intensity exercise among young adults: A qualitative study.
Publisert 2022 av Kjetil L Høydal, Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Silje Louise Dahl

‘You are Constantly Trying to Make the Best Out of All Situations’: Adolescents with Overweight and School Health Nurses in Norway on Weight Stigma and Physical Activity
Publisert 2022 av Ingeborg Berg Skogen, Silje Louise Dahl, Kjetil L Høydal

Questioned parents and the professional gaze: Negotiating the organizational narratives of the at-risk parent
Publisert 2020 av Silje Louise Dahl, Ellen Madssen Andenes, Johanne Yttri Dahl

Maturing out of ‘binge drinking’: young adult women’s performance of age and gender in times of transition
Publisert 2020 av Kristine Vaadal, Silje Louise Dahl

Korleis blir cannabisbruk attraktivt og akseptabelt?
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl

Korleis blir cannabisbruk attraktivt og akseptabelt?
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl

Barnevernets kunnskapsgrunnlag
Publisert 2017 av Kåre Heggen, Silje Louise Dahl

"Don't make too much fuss about it." Negotiating adult cannabis use.
Publisert 2017 av Silje Louise Dahl, Jakob Demant

Female Cannabis Users and New Masculinities: The Gendering of Cannabis Use
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl, Sveinung Sandberg

Remaining a user while cutting down: The relationship between cannabis use and identity
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Negotiating Identities: Patterns of Self-presentations among Socially Integrated Cannabis Users
Publisert 2014 av Silje Louise Dahl, Kåre Heggen

Sensitive tema og hårsåre informantar som metodologiske utfordringar i kvalitativ forsking
Publisert 2012 av Silje Louise Dahl

Anna

Ungdom flest bruker ikke cannabis.
Publisert 2022 av Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andreas, Silje Louise Dahl

Sjå sending om kvinneløft i forskinga
Publisert 2022 av Per Straume, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Silje Louise Dahl, Wenche Torrissen, Henriette Hafsaas

What is cannabis to youth? Making sense of cannabis use in a restrictive policy context.
Publisert 2022 av Silje Louise Dahl

Unge flest støtter ikke av­kriminalisering av cannabis
Publisert 2022 av SIW ELLEN JAKOBSEN, Silje Louise Dahl

CANN 2021: En studie om cannabiserfaringer, kunnskap og holdninger blant elever på videregående skoler. 52s.
Publisert 2022 av Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andreas, Silje Louise Dahl, Dina Heider Hov

Dette syns ungdommer om cannabis-politikken i Norge
Publisert 2022 av Silje Louise Dahl, Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andreas

Normalisering av cannabisbruk blant ungdom i VGS?
Publisert 2021 av Silje Louise Dahl, Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andreas

Exploring the onto-politics of cannabis: Shifting drug policies and understandings in Norway
Publisert 2021 av Silje Louise Dahl, Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andreas

Nærmiljøprosjektet - Nasjonal evaluering Avsluttingskonferanse for Nærmiljøprosjektet i Finnmark
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl, Randi Bergem

"Litt utenfor boksen". Korleis blir cannabisbruk attraktivt og akseptabelt?
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl

Meininga med cannabis. Korleis blir cannabisbruk attraktivt og akseptabelt?
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 84s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Becoming ‘boring’: Constructing femininity and age through alcohol consumption
Publisert 2019 av Kristine Vaadal, Silje Louise Dahl

Meininga med cannabis: Kvifor begynne, og kvifor slutte med cannabis?
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl

Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund [ISBN 978-82-7661-340-7] 70s.
Publisert 2019 av Roar Stokken, Silje Louise Dahl, Ellen Madssen Andenes, Helene Hoemsnes

Forskarar om Barneblikk
Publisert 2018 av Silje Louise Dahl

Barneblikk - Samskaping av ein betre oppvekst for born i familiar der nokon slit med psykisk helse og/eller rusmiddelbruk
Publisert 2018 av Roar Stokken, Silje Louise Dahl

Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018 [ISBN 978-82-7661-337-7] 47s.
Publisert 2018 av Silje Louise Dahl, Roar Stokken

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Cannabis - brukarkarrierer, identitet og kjønn
Publisert 2016 av Silje Louise Dahl

Maturing out of or maturing with cannabis use. Producing adultness through cannabis use
Publisert 2016 av Silje Louise Dahl, Jakob Demant

Will not stop using cannabis http://sciencenordic.com/will-not-stop-using-cannabis
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Å røyke cannabis som ei jente
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Cannabisbruk - ein forskjell som gjer ein forskjell?
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Forteljingar om cannabisbruk
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Kannabisbruk som kjønna praksis
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Slutter aldri med cannabis
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk 169s.
Publisert 2015 av Silje Louise Dahl

Cannabis og identiet
Publisert 2013 av Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Forhandlingar om identitet for (tidlegare) cannabisbrukarar
Publisert 2013 av Silje Louise Dahl

Cannabisbrukarar sine sjølv-presentasjonar
Publisert 2011 av Silje Louise Dahl

Smoking weed like..? Cannabis users' self-presentations
Publisert 2011 av Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Opplevde grunnar til å redusere bruken av cannabis
Publisert 2011 av Silje Louise Dahl

Cannabiskultur. Bokomtale av Silje Louise Dahl
Publisert 2011 av Silje Louise Dahl

Unge menneske si definering og handtering av cannabisbruk
Publisert 2010 av Silje Louise Dahl

Treng fleire hasj-røykjarar
Publisert 2010 av Silje Louise Dahl

Time to quit? : the social clock and reasons for giving up cannabis
Publisert 2009 av Silje Louise Dahl