Høgskulestyret

Høgskule-styret, Haust 2022
Frå venstre: Cecilie Røeggen, Ann Kristin Emblem, Roar Tobro, Inger Østensjø, Mats Ekeberg, Odd Helge Mjellem Tonheim, Johann Roppen, Bodil Palma Hollingsæter, Eirik Søvik, Irmelin Johanne Angell Losvik, Geir Terje Ruud, Silje Louise Dahl, Randi Myklebust. Foto: Karl August Swanstrøm

Høgskulestyret er det øvste organet ved institusjonen. Styret har følgjande medlemmer: rektor, tre medlemmer valde blant tilsette i undervisnings- og forskarstilling, ein medlem valt blant dei teknisk og administrativt tilsette, to medlemmer valde blant studentane og fire eksterne medlemmer. Rektor er styreleiar. 


 

Møteplan for hausten 2023:

Torsdag 7. september 2023
Torsdag 26. oktober (bli kjent-seminar) og fredag 27. oktober 2023 (styremøte)
Torsdag 7. desember 2023

Møteplan for våren 2024:

Torsdag 7. mars 2024
Måndag 6. mai 2024 (styreseminar) og tysdag 7. mai 2024 (styremøte)
Torsdag 20. juni 2024

Sakslister

Styret er samansett slik:

Faste medlemmar
- Odd Helge Mjellem Tonheim, rektor og styreleiar
- Roar Tobro
- Kjersti Kleven
- Rasmus Stokke
- Shazia Majid
- Bjørn Gunnar Tafjord
- Silje Louise Dahl
- Randi Bergem
- Per Halse
- Irmelin Johanne Angell Losvik
- Mats Ekeberg

I tillegg møter Ann Kristin Emblem (direktør og sekretær for styret) og Eirik Søvik (prorektor) som begge har møterett/plikt og tale- og forslagsrett. 

Vara
- Mala Wang-Naveen
- Lars Anders Kulbranstad
- Cecilie Røeggen
- Karen Brænne
- Randi Myklebust
- Stein Conradsen
 

Forretningsorden for arbeidet i styret for HVO 15.06.2023

 

OM STYRET FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER:

§ 9-1 Styrets oppgaver
Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.


§ 9-2 Styrets oppgaver
Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.
Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.
Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.
Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.