Høgskulestyret

Høgskulestyret er det øvste organet ved institusjonen. Styret har følgjande medlemmer: rektor, tre medlemmer valde blant tilsette i undervisnings- og forskarstilling, ein medlem valt blant dei teknisk og administrativt tilsette, to medlemmer valde blant studentane og fire eksterne medlemmer. Rektor er styreleiar. 


 

Representantar

Rektoratet
Styreleiar, rektor Johann Roppen
Nestleiar, prorektor Jens Standal Groven

Administrativt tilsette
Kontorsjef Kjell-Einar Dagfinrud
Vararepresentant: Rådgjevar Solbjørg Nossen Leite

Fagleg tilsette
Professor Tor Johan Ekeland
Høgskulelektor Janne Heggvoll

Vararepresentantar for fagleg tilsette (nummerert rekkjefølgje): 
1) Førsteamanuensis Ivar John Erdal
2) Amanuensis Bente Mari Afset

Studentrepresentantar
Sara Bergland Vararepresentant: Vilde Femsteinevik Stakseng
Tormod Malvin Sæther. Vararepresentant: Allan Levi Melby

Eksterne representantar
Nils Peter Skeide, Ulsteinvik . Vararepresentant: Oddbjørn Følsvik, Folkestad (oppnemnt av Kunnskapsdepartementet)
Inger Østensjø, Stavanger. Vararepresentant: Åslaug Krogsæter, Nordfjordeid (oppnemnt av Kunnskapsdepartementet)
Terje Heggem, Molde. Vararepresentant: Petter Bjørdal, Ørsta (oppnemnt av Møre og Romsdal fylkeskommune)
Kristin Marie Sørheim, Torjulvågen. Vararepresentant: Ingrid Opedal, Volda (oppnemnt av Møre og Romsdal fylkeskommune)

Skrivar
Utvalssekretær er høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen.

Møteplan

Våren 2018:

 • 1/2018: Torsdag 25. januar
 • 2/2018: Torsdag 8. mars
 • 3/2018: Torsdag 26. april
 • 4/2018: Torsdag 7. juni
   

Hausten 2018:

 • 5/2018: Torsdag 13. september
 • 6/2018: Måndag – tysdag 22.-23. oktober (styreseminar + styremøte)
 • 7/2018: Torsdag 6. desember
   

Våren 2019:

 • 1/2019: Torsdag 7. mars
 • 2/2019: Torsdag 2. mai
 • 3/2019: Torsdag 13. juni

Sakslister og oversikt over styremedlemmar 

Forretningsorden for arbeidet i styret for HVO 26.04.2018

 

OM STYRET FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER:

§ 9-1 Styrets oppgaver
Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.
Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.


§ 9-2 Styrets oppgaver
Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.
Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.
Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre at studentene og de ansatte blir hørt.
Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.
Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.


Dersom du har spørsmål kring styret sitt arbeid, styredokument, m.m., ta kontakt med Silje Klepp, tlf. 70 07 53 89.