Vidareutdanning (masternivå)

Tiltak mot rusproblem

Deltid, Samlingar

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gir oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen (Rus301) går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem (Rus302) går i vårsemesteret. 

I masteremna vert det fokusert på på korleis ein arbeider med rus- og avhengigheitsproblematikk. Røynde førelesarar frå feltet reiser ulike faglege perspektiv for å skape brei forståing og handleevne til å handtere rusfaglege problemstillingar på tiltaksnivå.

Opnar for søking 1. november

Søknadskode : 4397

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

Tiltak mot rusproblem (Rus 302) har tre hovudtema:

Tema 1) Grunnlagsspørsmål

  • forståingsmodellar
  • etikk og brukarperspektiv
  • juridiske rettar
  • organisasjonsstrukturen på rusfeltet

Tema 2) Tilnærmingsmåtar

  • behandlingsmodellar
  • lågterskeltiltak

Tema 3) Særskilde tiltak

  • tverrfagleg spesialisert behandling (TSB)
  • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • motiverande samtale (MI)
  • rus og psykisk liding (ROP)

Les meir i emneplan her

Opptakskrav

Fullført 3-årig høgare utdanning i sosial eller helsefag.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, og det vert forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane. Deltakarane får tilgang til eit elektronisk klasserom der dei mellom samlingane kan laste ned program for samlingar og førelesingar. Der kan studentane også kommunisere med faglærar og medstudentar.

Undervisninga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire undervisningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet er ein del av Master i Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering. Studentar som ønskjer å fullføre mastergraden, vil få emnet godskrive.

Les meir her

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller studentsorvis@hivolda.no 

Fagleg kontakt:
Vidar Kjetil Myklebust

Administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke


Last ned studiet som PDF