Tiltak mot rusproblem

Vidareutdanning (masternivå)

Høgskulen i Volda tilbyr to vidareutdanningsemne på masternivå som samla gir oppdatert kunnskap om rusmiddelbruk, lovgjeving på og organisering av rusfeltet, samt behandling. Rus som kulturelt og sosialt fenomen (RUS301) går i haustsemesteret, medan Tiltak mot rusproblem (RUS302) går i vårsemesteret. 

I masteremna vert det fokusert på på korleis ein arbeider med rus- og avhengigheitsproblematikk. Røynde førelesarar frå feltet reiser ulike faglege perspektiv for å skape brei forståing og handleevne til å handtere rusfaglege problemstillingar på tiltaksnivå.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Fullført 3-årig høgare utdanning i sosial eller helsefag.

Studieinnhald

Tiltak mot rusproblem (RUS302) har tre hovudtema:

Tema 1) Grunnlagsspørsmål

 • forståingsmodellar
 • etikk og brukarperspektiv
 • juridiske rettar
 • organisasjonsstrukturen på rusfeltet

Tema 2) Tilnærmingsmåtar

 • behandlingsmodellar
 • lågterskeltiltak

Tema 3) Særskilde tiltak

 • tverrfagleg spesialisert behandling (TSB)
 • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • motiverande samtale (MI)
 • rus og psykisk liding (ROP)

Les meir i emneplan her

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, og det vert forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane. Deltakarane får tilgang til eit elektronisk klasserom der dei mellom samlingane kan laste ned program for samlingar og førelesingar. Der kan studentane også kommunisere med faglærar og medstudentar.

Undervisninga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire undervisningsdagar på kvar samling. Den femte dagen er studiedag.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet er ein del av Master i Helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering. Studentar som ønskjer å fullføre mastergraden, vil få emnet godskrive.

Les meir her

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Undervisinga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire undervisningsdagar på kvar samling. Undervisning vil i hovudsak foregå på Høgskulen i Volda. Det er krav om deltaking på 2 av 3 samlingar (eller 65% av tida på samlingane).  Emnet er organisert som halvtidsstudium over eitt semester. Studiesamlingane er lagt til vekene 3, 10 og 16, måndag til torsdag er undervisningsdagar, fredag er studiedag.

Fyrste undervisningsdag er måndag 15. januar 2024 kl. 09:15, på læringsrommet HS220-Granskinga. 

Det vert nytta varierte undervisnings- og læringsformer, og det vert forventa at studentane driv sjølvstudium mellom samlingane. Deltakarane får tilgang til eit elektronisk klasserom der dei mellom samlingane kan laste ned program for samlingar og førelesingar. Der kan studentane også kommunisere med faglærar og medstudentar.

Studentar som tek RUS301 fyrst vil få eit særleg godt grunnlag for RUS302.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Fullført 3-årig høgare utdanning i sosial eller helsefag.

Løpande opptak

Søknadskode : 4397

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt