Bachelorgrad

Historie

Heiltid

Bachelor i Historie frå Høgskulen i Volda har som mål å gi deg eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Du får kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid. Historieudanninga kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid.

Søk studieplass!

Søknadskode : 223 481

Innblikk

Forum Romanum

Alle vegar fører til Roma

Sterke inntrykk frå vakker arkitektur og kunst frå antikken til våre dagar, fagleg inspirasjon frå dyktige omvisarar, føredragshaldarar og medstudentar, samt smerte frå gnagsår etter mykje vandring. Dette er nokre av erfaringane historiestudentane sit att med etter studieturen til Roma.

På historisk grunn

På historisk grunn

Lækjande vatn, sagnet om ein helgen frå Irland og ein festning bygd av russiske krigsfangar var blant det som møtte historiestudentane då dei reiste på ekskursjon.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Som student ved bachelor i Historie skal du opparbeide kunnskapar om norsk og internasjonal oversynshistorie frå om lag år 300 og fram til i dag. I tillegg kan du velje å fordjupe deg i blant anna globalhistorie, norsk kysthistorie, identitetar, nasjonar og regionar i Spania og lokalhistorie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Som student ved bachelor i Historie kan du ta eit eller to semester i utlandet. Vi tilrår blant anna våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Tyskland og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i historie er organisert som forelesingar og seminar, og nokre av emna på fordjupingsnivået har nettbasert undervisning. Første studieåret vil du få vere med på ein studietur til Roma over fem dagar, med innlagt undervisning.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein bachelor i Historie får du kompetanse som kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Studiet kvalifiserer for opptak til master i Kulturmøte og master i Nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda, og andre relevante mastergradsstudium.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Grete Marry Brøste

Praktisk informasjon

Informasjonsmøte 14. august kl 13.15. Rett etter opningsseremonien.
Undervisninga startar onsdag 15. august kl 10.15.

Undervisningsstad

Kjem.


Studiet nyttar e-læringsverktyet Canvas til informasjon, kommunikasjon, utlegging av fagstoff og arbeidskrav, innlevering av arbeidskrav osv. 

Annan informasjon

Oppbygging av studiet finn du i studieplanen. Her vil du finne lenkje vidare til dei emna som skal og kan inngå i studiet. I emneplanane kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma ol.

Som heiltidsstudent, skal du i 1. semester gjennomføre dei to emna som er nemnde nedanfor.

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga tilrår vi at du startar med desse:
• HI111: Bagge, Sverre: Europa tar form (2004) 2. utgåve, s. 11-320.
• HI112: Steensgaard N. (Aschehoug verdenshistorie band 9), s. 12-85, 110-119, 148-193 og 212-235. Kan tingast som kompendium frå «Pensumtjenensten».

Torsdag den 16. august arrangerer vi ein obligatorisk ekskursjon til Herøy gard. I starten av september vert det studietur til Stadlandet og Selja med ei overnatting. 

Du vil få meir informasjon i Canvas om studiet, ekskursjonen og studieturen etter at du har registrert deg på emna i Studentweb etter 1. august.
 

Studieplan

Historie bachelorgrad

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i historie
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Historiestudiet ved HVO skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Gjennom arbeid med historiefaget og tilknytte fag får studentane trening i å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid.

Bachelorgraden i historie kvalifiserer for opptak til masterprogramma Kulturmøte og Nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda, masterstudium i historie ved universiteta i Noreg og relevante masterstudium ved utanlandske lærestader.

Bachelor i historie frå HVO kvalifiserer for ulike former for formidlings-, kultur- og internasjonalt arbeid. Avhengig av fagval og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer utdanninga for undervisning i skuleverket. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar, kulturarbeidarar og -administratorar i vid forstand (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal

 • ha grunnleggjande kunnskap om sentrale teoriar og metodespørsmål knytt til historisk forsking
 • vere i stand til å reflektere omkring vitskaplege grunnlagsproblem og har kunnskap om tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet
 • ha brei kunnskap om norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder i Europa (vikingtida i Noreg) og fram mot vår tid, kan trekke samanhengar mellom desse og samanlikne desse
 • gjennom valfritt grunnemne eller fordjupingsemne, ha fått utvida kunnskap om og innsikt i eit meir avgrensa tema
 • ha innblikk i framveksten og utviklinga av utvalde ikkje-europeiske sivilisasjonar
 • ha kunnskap om fagområdet si historie, eigenart og plass i samfunnet 
Ferdigheiter: 

Studenten skal kunne

 • tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei problemstilling
 • granske historiske data, kjelder og litteratur, og trekkje sjølvstendige slutningar på grunnlag av slikt materiale
 • skrive meir omfattande fagtekstar (bacheloroppgåve) på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • drøfte historiske problemstillingar og kritisk vurdere historiske framstillingar
 • reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
 • reflektere over historiefaget med utgangspunkt i andre fagtradisjonar 
Generell kompetanse: 

Studenten skal

 • ha medvit om samtidige og fortidige hendingar og prosessar
 • kunne arbeide sjølvstendig, definere, strukturere og gjennomføre prosjekt
 • ha evne til å sjå kritisk på omverda, tenkje systematisk, analytisk og sjølvstendig og framføre velformulerte resonnement
 • kunne handtere større informasjonsmengder, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • kunne sette seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • kunne demonstrere kompetanse i fagleg kommunikasjon gjennom prosessarbeid
 • kunne dokumentere skriftleg arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar: 

Bachelorprogrammet i historie er sett saman av sju historiefaglege emne á 15 studiepoeng, til saman 105 studiepoeng. Fire emne er på grunnivå og tre, inklusive bacheloroppgåva, er på fordjupingsnivå. Emna på grunnivå er obligatoriske, medan det på fordjupingsnivået er høve til å velje blant dei emna instituttet tilbyr. Bacheloroppgåva skal skrivast med utgangspunkt i eit av fordjupingsemna.

Det eine grunnemnet er eit innføringsemne der det m.a. inngår studietur til Roma.

Dei resterande 75 studiepoenga kan i prinsippet takast fritt. Vel gjerne ut frå kva du vil nytte denne graden til. Vi rår deg til ikkje å velje samfunnsfag, sidan det vil føre til studiepoengreduksjon, sjå omfang i emneplanane på grunnivået.

Emna i første studieår har tilbod om forelesingar og seminar. Emna på fordjupningsnivået (200-emna) går anten med forelesingar og/eller som nettstudium. Studiemodellen syner historiefaglege emne som kan veljast inn i bachelorgraden for studentar med opptak hausten 2018, fordelt på undervisningssemester. Instituttet tek atterhald for nok påmelding og at nødvendige lærarkrefter er disponible.

Obligatoriske historiefaglege emne som inngår i programmet:

 • Grunnemna HI100, HI111, HI112 og HI113
 • To teoriemne i historie på fordjupingsnivå (HI2xx-emnekode)
 • Bacheloroppgåve (HI210).

Valfrie historieemne som kan inngå i programmet:

To valfrie fordjupingsemne skal veljast inn i bachelorgraden, men det er valfritt kva semester dei blir tekne.

Krav til rekkjefølgje

Dei fire obligatoriske grunnemna må takast første studieår. Bacheloroppgåva (HI210) skal vere knytt til eitt av teoriemna studenten har valt på fordjupingsnivå. Det må takast før eller same semester som HI210.

Det er høve til å ta studiet på deltid etter avtale.

Navn: 
Bachelor i historie
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske emne
30301515
 
15
 
15
 
15
 
15
Bacheloroppgåva skal normalt skrivast i det siste semesteret, men kan etter avtale skrivast i 4 eller 5 semester.
 
1515
FORDJUPINGSEMNE OG VALFRIE EMNE/STØTTEMNE
30301515
Studenten må velje to av fordjupingsemna under (tilsaman 30 stp i løpet av semester 3, 4, 5 eller 6), i tillegg til Historie bacheloroppgåve (HI210). Vi tek attehald om tilstrekkeleg påmelding og endringar:
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Støtteemne i historie. Fordjupingsemna i valfri del kjem i tillegg til kravet om 2 forjupingsemne i obligatorisk del, sjå i tabellen ovanfor.
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Støtteemne i engelsk som kan veljast (maks 75 stp.).
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Støtteemne i norsk/nordisk som kan veljast (maks 75 stp.).
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Støtteemne i religion som kan veljast (maks 60 stp.).
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Anna relevant valemne: Merk evnt. krav til forkunnskap i emneplanen.
 
1515
Etter vurdering kan andre emne enn dei som går fram av studiemodellen, gå inn i studieprogrammet. Ta kontakt med Studentsørvis.
NB! Skuleretta samfunnsfag kan ikkje veljast som støtteemne pga. fagleg overlapping.
Internasjonalisering: 

Instituttet kan hjelpe til med å finne studiestader for dei som vil ha eit utanlandsopphald i samsvar med eigne faglege interessefelt.

Du legg til/vel støtteemne i utdanningsplanen din på Studentweb i fastlagde periodar for undervisningsopptak kvart semester. Emne frå andre institusjonar kan innpassast etter søknad. Kontakt programansvarleg.

Anna: 
På tre av dei obligatoriske grunnemna er det obligatorisk frammøte til undervisinga, jf. §4-6 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Den som ikkje kan fylle frammøtekravet, kan søkje om dispensasjon frå kravet mot å levere andre arbeidskrav.

Til innføringsemnet (vårsemesteret 1. studieår) er det knytt ein studietur til Roma på fem dagar. Det vil vere eit avgrensa tal plassar på turen, og registrerte lokalstudentar har førsterett.

Ein bør merke seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Undervisningsmengda per veke gjev rom for ein viss grad av fleksibilitet og krev at du kan planlegge di eiga tid. Det er samstundes viktig at du ikkje prøver å gape over for mykje på ein gong. Dessutan er det viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, då ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Dag Hundstad, dag.hundstad@hivolda.no