Historie

Bachelorgrad

Bachelor i historie har som mål å gi deg eit historisk perspektiv på det mangfaldige notidssamfunnet vårt, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Du får kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid.

Studiet kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid. Du får relevant kompetanse for å jobbe i ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museum).

 

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Marte er frisør, historiestudent og friluftsentusiast. Ho har alltid vore gripen av tida som har vore. Det var vikingtid og middelalderen som fengde Marte mest i starten, men no har historie- interessa utvida seg i alle retningar. 

Marte er frisør, historiestudent og friluftsentusiast. Ho har alltid vore gripen av tida som har vore. Det var vikingtid og middelalderen som fengde Marte mest i starten, men no har historie- interessa utvida seg i alle retningar. 

– Interessa for historiefaget har eigentleg alltid vore til stades, og no er det historie som rører ved politikk, samfunn og sosiale forhold som interesserar meg mest.  

Då Marte tok til på historiestudiet håpa ho på å få eit innblikk i fortida, og kunnskapar som er viktige og nødvendige fundament for å forstå endringar i notida. 

– Eg tok hovudsakleg til å studere historie i Volda for å kunne bruke det i undervisningssamanheng. Eg har eit mål om å arbeide med å formidle historiefaget vidare til andre. 

Sterke inntrykk frå vakker arkitektur og kunst frå antikken til våre dagar, fagleg inspirasjon frå dyktige omvisarar, føredragshaldarar og medstudentar, samt smerte frå gnagsår etter mykje vandring. Dette er nokre av erfaringane historiestudentane sit att med etter studieturen til Roma.

515befd4e0e4f6b8cfac697d8e97a833

Tekst: Kaspar Selvik, historiestudent.

Om dei ansvarlege for ekskursjonen ved Historisk institutt, Arnfinn Kjelland og Hans Jacob Orning, har tenkt på det gamle ordtaket «alle vegar fører til Roma» under planlegginga av ekskursjonen, er uvisst. Sitatet av ukjent opphav kan skrive seg frå tida då Roma var sentrum i Romarriket, og det vel utbygde vegsystemet i keisartida gjekk frå Roma sitt sentrum til alle delar av riket. At Roma vart rekna som sentrum i kristenheita, kan også forklare ordtaket. I overført tyding kan det handle om å nå eit felles mål ved hjelp av ulike metodar, og i så måte gav studieturen 6. til 11. mars deltakarane ei unik moglegheit til auka forståing av sentrale historiefaglege problemstillingar.

Studentpresentasjonar

Både studentar og tilsette ved historisk institutt budde i nærleiken av Termini, sentraljernbanestasjonen i Roma. Dette var eit ideelt utgangspunkt for dei daglege ekskursjonane på programmet. Studentar ved Hi100, eit historisk innføringsemne som gir innføring i sentrale  spørsmål og arbeidsmåtar i historiefaget, hadde i forkant av studieturen førebudd framføringar om bygg og områder i Roma. Dette vart ein interessant og studentaktiviserande del av studieturen.

Vakker kyrkjekunst

Første ettermiddagen i fint vêr og sol tok Hans Jacob Orning oss med på kyrkjeomvising i Termini-området. Han fekk også hjelp av studentar med framføringar om visse bygg undervegs på turen. Roma er kjend for sine mange kyrkjer, og først fekk vi oppleve den store kyrkja Basilica di Santa Maria Maggiore, som vart bygd på 400-tallet, tidleg etter kristninga av Romarriket under keisar Konstantin og Theodosius på 300-tallet. Sjølv om kyrkja er mykje endra i seinare tid, blant anna med ny fasade, har den framleis den originale strukturen.  Det mest spesielle vi fekk oppleve i denne kyrkja var fantastiske veggmosaikkar frå sein-antikken på 400-talet. Mosaikken skildra sener frå Det gamle testamentet, der Jesus var plassert inn i motiva, mest truleg for å skape ein samanheng mellom Det nye- og Det gamle testamentet.

Vidare gjekk vi til to kyrkjer som var dedikerte til døtrene til ein av dei tidlege kristne i Roma, helgenen Pudens. Kyrkjene Santa Prassede og Santa Pudenziana såg ikkje merkverdige ut frå utsida, men då vi kom inn såg vi nydeleg mosaikk frå seinantikken. Spesielt ved fleire tidlege kyrkjer i Roma er at dei som reiste dei kunne finne på å sette seg sjølv eller familiemedlemmer inn i mosaikken som del av ornamentet. I mosaikken som skildrar kjende kvinneskikkelsar frå bibelen, var døtrene til Pudens, Prassede og Pudenziana også plassert. Å plassere seg sjølv inn mellom dei heilage, kunne kanskje fungere som ei løn for strevet med å reise kyrkjer.

7a4c45f0128de6c4540d1042c262b7dd
Inge Lyse Hansen fortel om historia til Forum Romanum. Her frå ruinane etter keisarpalasset på Palatinhøgda.

Kosmas- og Damiankyrkja ligg ved Forum Romanum, lett tilgjengeleg frå Via dei Fori Imperial, som er den breie vegen Mussolini fekk bygd frå bustaden sin til Colosseum. I denne kyrkja erfarte vi lag på lag med historie. Blant anna var det opna ein panoramavegg ned til ei utgraving under kyrkja, der det tidlegare hadde vore ein Romulus-kult i frå tidleg antikk tid. Noko spesielt med mellomalderkunsten i kyrkja var måten Jesus på krossen var attgjeven på. Jesus hadde på seg kongekrone og var fullt kledd, og dette bryt med tidlegare og seinare kunstnariske skildringar av Jesus på krossen.

Å forstå bygg i antikken

Den første heile ekskursjonsdagen gjekk vi samla ned til Forum Romanum som var det politiske, økonomiske og religiøse sentrum i det antikke Roma. Dette vaks fram naturleg mellom dei sju høgdene i byen. På Forum vart vi introdusert for den danske arkeologen Inge Lyse Hansen frå det amerikanske universitetet i Roma, John Cabot. Ho forklarte i store trekk korleis sentrumet vaks fram, og la stor vekt på korleis vi kan forstå bygningane reist av keisarar og/eller Senatet. Byggverka kan vi forstå som ein dialog mellom partane. Ein keisar som kom i konflikt med Senatet satt sjeldan lenge, og ein kunne ikkje berre bygge det ein følte for. Dei store offentlege bygga i Roma vart ofte reiste av rike individ som ville vise at dei gav noko tilbake til byen for å sikre si eiga politiske makt.

Ein av dei som lykkast aller best med dette var Julius Cesar, forklarte Lyse Hansen. Han bygde Basilika Julia og investerte på ein måte som Roma aldri før hadde opplevd. Ved hjelp av dette kunne han også utnemne seg sjølv til diktator over Romarriket, og sjølv om han vart drepen av senatsmedlemmar, vart aldri riket den same republikken som før. Vidare fekk vi også innføring i historia til Palatinhøgda, før vi tok turen inn på Colosseum og fekk utforske bygget meir sjølve.

Om ettermiddagen var Orning guide i Roma sentrum, og fleire studentar heldt presentasjonar. Vi var blant anna innom Diokletians termar som var eit enormt badeanlegg bygd av keisaren som innførte det absolutte keisardømme omkring 300 e.Kr. i Romarriket. Vidare gjekk turen via Piazza Barberini til Spansketrappa, Trevifontena og Piazza Navona.

Akveduktar, vegar og universitetsbesøk

Neste morgon tok vi tog ut av byen til stasjonen Capannelle, der vi kunne sjå restar i frå ein av dei elleve akveduktane som forsynte Roma med vatn. På ein kilometer hadde desse akveduktane to meter helling. Å få eit slikt system til å fungere var ei stor bragd, og fortel noko om ingeniørkunnskapen som var nødvendig for å kunne ha millionbusetnad i Roma.

Vidare vandra vi til Via Appia Antica. Dette var den viktigaste blant dei romerske vegane, og kalla ”regina viarum” som tyder vegens dronning. Vi følgde denne inn til Roma igjen, og langs vegen såg vi fleire gravminner og ruinar etter antikke villaer som eliten eigde utanfor byen. Forklaringa på dei mange gravminna langs vegen utanfor byen, er at det var ulovleg å gravlegge dei døde innanfor bymuren. Ved å sette dei langs vegen vart dei eksponert for at mange fekk sjå dei. Eit stort utgravingsfelt vi såg langs vegen var Quintillis villa. Lenge trudde ein dette var ein del av byen på grunn av storleiken. Vidare såg vi mellom anna Capo di Bove-komplekset, og gravminnet etter Cecilie Metella som vart bygd om til ei borg i mellomalderen.

Langs Via Appia Antica kom vi til St. Sebastiankyrkja, der vi fekk vi omvising av ein lokal guide i katakombane under kyrkja. Katakombane hadde blitt bygd ut sidan om lag 100 år e.Kr., og grunnen av vulkansk stein gjorde det trygt å grave ut enorme holrom under bakken.

Om ettermiddagen gjekk vi til Keiserforuma og Piazza Venezia. Vi studerte Pantheon som saman med Colosseum er av dei mest ikoniske byggverka i Roma. Vi kryssa Tiberen til andre sida av Roma og det amerikanske universitetet John Cabot. Her gav professor Tom Govero oss omvising, og svarte på spørsmål om universitetet. Synfaringa vart avslutta med fellesmiddag på ein lokal restaurant anbefalt av Govero like ved Universitetet.

Firenze

Ekskursjonen til renessansebyen Firenze med tog, vart eit høgdepunkt for mange på turen. Firenze hadde stordomstida si i ei hundreårsperiode på 13.- og 14.-årshundretalet. Firenze var med sine 300 000 innbyggarar den største byen i Italia på 1400-talet, medan til dømes Roma var nede i 15 000 innbyggjarar i same tidsperiode. Talet på innbyggjarar i Firenze har halde seg stabilt sidan renessansen. 

Vi drog først til Santa Maria Novella-katedralen, der vi såg flotte gotiske freskemaleri og tidleg renessansekunst. Her fekk vi sjå det antatt første tredimensjonale maleriet i verda, som var med på å markere skiljet inn til renesansen som periode. Vi såg også det spanske klosteret i kyrkja, med freskar frå 1360-åra.

5cc9f0efdc33f684dcfaa88827674917
Firenze sett i frå San Minato.

Vidare gjekk vi til Piazza del Duomo og det flotte Baptisteriet som hadde ”dei gyldne portane” i gull skapt av Lorenzo Ghiberti. Portane vart i samtida rekna som så fantastiske at Michelangelo ga dei namnet ”Porta del Paradiso” som tyder Paradisportane. Her såg vi også den storslåtte Santa Maria del Fiore katedralen som vart ferdigstilt i 1436. San Lorenzo og San Marco-klosteret gjorde også inntrykk.

På Piazza della Signora låg i si tid Firenzes rådhus. I dag inneheld dette Uffizigalleriet med fleire kunstverk av blant anna Michelangelo. Dei to timane vi hadde til rådigheit i galleriet flaug, og det var umogleg å studere alt. Fleire tok så turen til Ponte Veccio-brua også kalla ”gullsmedbrua”, og opp til høgda San Minato med eit spektakulært utsyn over heile Firenze. Heile den fantastiske dagen i renessansebyen hadde vi fint vêr.

Vatikanet og Ostia Antica

Siste ekskursjonsdagen tok vi metroen til stasjonen Ottaviano og rusla til Vatikanet. I Vatikanstaten gjekk vi mellom anna opp i kuppelen på Peterskyrkja, der vi fekk eit fantastisk utsyn over Roma. Etter omsyning i Peterskyrkja gjekk vi til Castel St. Angelo. Dette fungerte som borga til fleire av Borgia-pavane då dei kontrollerte Roma.

Vi tok så banen til hamnebyen Ostia Antica. Her møtte vi arkeologen Lyse Hansen igjen, og ho guida oss i ruinane frå Roma sin første koloni. Ho kopla byane saman og forklarte forholda mellom dei, og korleis hamnebyen fekk ein ny posisjon då den gjekk i frå å vere eit reint forsvarsverk til å verte hovudhandelsbyen for kornimport til Roma. Ho viste oss korleis vi kunne sjå at ruinar var kommersielle bygg, og det unike med at lagerbygga låg langs vegane inn og ut av byen. Vi fekk blant anna sjå ein antikk ete-stad, og korleis vi kan vite at dei aller fleste, både fattig og rik, budde i leilegheiter i byen. Dei aller rikaste hadde til og med innlagt vatn. Etter omsyninga i Ostia, var det uformell avslutting på ekskursjonen på kvelden.

dbd19a686ef1b90873c9becdbca96b50
Arkeolog ved John Cabot Inge Lyse Hansen fortel studentane om Ostia ved inngangen til byen.

Gjevande og lærerikt

Studieturen til Roma gav inntrykk og innsikt som er vanskeleg å erfare om ein reiser på eiga hand. Gjennom dyktige førelesarar og omvisarar fekk vi auka forståing for det vi såg og opplevde. Mellom anna fekk vi lære korleis ein kan skilje mellom kunst frå antikken, mellomalder og renessansen. Vi gjekk mykje og langt på turen, og sjølv om vi åt mykje god italiensk mat undervegs fekk vi truleg ikkje overskot av kaloriar av den grunn. Turen styrkar det sosiale samhaldet i studiet. Dei fleste studentane nytta sjansen til nokre ekstra dagar til utforsking i byen på eiga hand. Er du interessert i historie kan du med fordel la vegen føre deg til Roma med historisk institutt ved Høgskulen i Volda.

På historisk grunn

Lækjande vatn, sagnet om ein helgen frå Irland og ein festning bygd av russiske krigsfangar var blant det som møtte historiestudentane då dei reiste på ekskursjon.

Lækjande vatn, sagnet om ein helgen frå Irland og ei festning bygd av russiske krigsfangar var blant det som møtte historiestudentane då dei reiste på ekskursjon.

Skyssbåten Ennholm, på folkemunne kalla Klosterbåten, låg klar ved kaia i sentrum av Selje. Ved roret sat guide Adrian Mortensen klar til å skysse historiestudentane over til øya Selja.

Dagen før hadde dei mellom anna besøkt bygda Ervik på Stadhalvøya. Der fortalde ein kjentmann og pensjonert lærar om det gamle bygdesamfunnet og ein gravplass frå 1500-talet. Men også nyare hendingar var noko som gjorde inntrykk på dei ferske historiestudentane. Under andre verdskrigen bygde russiske krigsfangar ein festning under strengt vakthald av tyske soldatar. 21 russiske soldatar døydde.

– Den tunnelen som dei russiske fangane hadde grave ut, var heilt utruleg, det same med sjølve festningen. Det gjorde inntrykk, synest student Tuva Hilton.

Imponerande kloster 

På land på Selja fortel guide Mortensen om ei øy som no har ti fastbuande, men som langt tilbake tid husa langt fleire menneske. Han hoppar sjølv om bord i båten igjen og lèt høgskulelærarane Arnfinn Kjelland og Harald Krøvel vise veg fram til dagens store mål for
studentane. Etter eit drygt kvarter skimtar dei eit høgt tårn bygd i stein. Det er omkransa av endå meir stein – som ikkje ragar like høgt. Selje kloster står framfor dei. Guiden har køyrt båten rundt øya og står klar i munkekjortel for å fortelje om klosterruinane og historia til klosteret.


Heile anlegget er komplett med klosterkyrkje, tårn, andre klosterbygningar, indre og ytre yrkjegardsmur, ytre klostermur, klosterhage og beitemarker, og helgenanlegget i fjellsida med Mikaelskyrkja og Sunnivakyrkja.

 

Praksis og utveksling i utlandet

Som student ved Bachelor i historie kan du ta eit eller to semester i utlandet. Vi tilrår blant anna våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Tyskland og USA.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i historie er organisert som forelesingar og seminar, og nokre av emna på fordjupingsnivået har nettbasert undervisning. Første studieåret vil du få vere med på ein studietur til Roma over fem dagar, med innlagt undervisning.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelorgraden kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie.

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i kulturmøte og Master i skriftkulturar ved Høgskulen i Volda, og andre relevante mastergradsstudium ved norske høgskular og universitet.

Studieplan

Bachelorgradsstudium i historie

Studieprogram: 
Historie - bachelor
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Historiestudiet ved HVO skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Gjennom arbeid med historiefaget og tilknytte fag får studentane trening i å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid.

Bachelorgraden i historie kvalifiserer for opptak til masterprogramma Kulturmøte og Nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda, masterstudium i historie ved universiteta i Noreg og relevante masterstudium ved utanlandske lærestader.

Bachelor i historie frå HVO kvalifiserer for ulike former for formidlings-, kultur- og internasjonalt arbeid. Avhengig av fagval og praktisk pedagogisk utdanning kvalifiserer utdanninga for undervisning i skuleverket. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar, kulturarbeidarar og -administratorar i vid forstand (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha grunnleggjande kunnskap om sentrale teoriar og metodespørsmål i historisk forsking
 • vere i stand til å reflektere omkring vitskaplege grunnlagsproblem og har kunnskap om tilhøvet mellom dei humanistiske faga og samfunnet
 • ha brei kunnskap om norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder i Europa (vikingtida i Noreg) og fram mot vår tid, kan trekke samanhengar mellom desse og samanlikne desse
 • gjennom valfritt grunnemne eller fordjupingsemne, ha fått utvida kunnskap om og innsikt i eit meir avgrensa tema
 • ha innblikk i framveksten og utviklinga av utvalde ikkje-europeiske sivilisasjonar
 • ha kunnskap om fagområdet si historie, eigenart og plass i samfunnet 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei problemstilling
 • granske historiske data, kjelder og litteratur, og trekkje sjølvstendige slutningar på grunnlag av slikt materiale
 • skrive meir omfattande fagtekstar (bacheloroppgåve) på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • drøfte historiske problemstillingar og kritisk vurdere historiske framstillingar
 • reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
 • reflektere over historiefaget med utgangspunkt i andre fagtradisjonar 
Generell kompetanse

Studenten skal

 • ha medvit om samtidige og fortidige hendingar og prosessar
 • kunne arbeide sjølvstendig, definere, strukturere og gjennomføre prosjekt
 • ha evne til å sjå kritisk på omverda, tenkje systematisk, analytisk og sjølvstendig og framføre velformulerte resonnement
 • kunne handtere større informasjonsmengder, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • kunne sette seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • kunne demonstrere kompetanse i fagleg kommunikasjon gjennom prosessarbeid
 • kunne dokumentere skriftleg arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorprogrammet i historie er sett saman av sju historiefaglege emne á 15 studiepoeng, til saman 105 studiepoeng. Fire emne er på grunnivå og tre, inklusive bacheloroppgåva, er på fordjupingsnivå. Emna på grunnivå er obligatoriske, medan det på fordjupingsnivået er høve til å velje blant dei emna instituttet tilbyr. Bacheloroppgåva skal skrivast med utgangspunkt i eit av fordjupingsemna.

Det eine grunnemnet er eit innføringsemne der det m.a. inngår studietur til Roma.

Dei resterande 75 studiepoenga  kan takast fritt frå emner i samfunnsvitskap og humaniora. Vel gjerne ut frå kva du vil nytte denne graden til. Vi rår deg til ikkje å velje samfunnsfag, sidan det vil føre til studiepoengreduksjon, sjå omfang i emneplanane på grunnivået. Emner frå andre fagfelt kan også veljast inn om dei er relevante for ei historieutdanning.

Emna i første studieår har tilbod om forelesingar og seminar. Emna på fordjupningsnivået (200-emna) går anten med forelesingar og/eller som nettstudium. Studiemodellen syner historiefaglege emne som kan veljast inn i bachelorgraden for studentar med opptak hausten 2018, fordelt på undervisningssemester. Instituttet tek atterhald for nok påmelding og at nødvendige lærarkrefter er disponible.

Obligatoriske historiefaglege emne som inngår i programmet:

 • Grunnemna HI100, HI111, HI112 og HI113
 • To teoriemne i historie på fordjupingsnivå (200-nivå)
 • Bacheloroppgåve (HI210).

Valfrie historieemne som kan inngå i programmet:

To valfrie fordjupingsemne kan veljast inn i bachelorgraden, men det er valfritt kva semester dei blir tekne.

Krav til rekkjefølgje

Dei fire obligatoriske grunnemna må takast første studieår. Bacheloroppgåva (HI210) skal vere knytt til eitt av teoriemna studenten har valt på fordjupingsnivå. Det må takast før eller same semester som HI210.

Det er høve til å ta studiet på deltid etter avtale.

Navn: 
Bachelorgradsstudium i historie
Emne2022 Haust2023 Vår2023 Haust2024 Vår2024 Haust2025 Vår
Obligatoriske emne
30301515
 
15
 
15
 
15
 
15
Bacheloroppgåva skal normalt skrivast i det siste semesteret, men kan etter avtale skrivast i 4 eller 5 semester.
 
1515
Fordjupingsemne (30 studiepoeng)
30301515
Studenten må velje to av fordjupingsemna i løpet av semester 3, 4, 5 eller 6). Ein tek attehald om tilstrekkeleg påmelding og endringar:
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Valemne (tilsaman 75 studiepoeng).
Vi rår til at studentane vel emne innanfor same emnegruppe, t.d. 60 studiepoeng engelsk og eitt ekstra fordjupingsemne i historie eller IPA213.
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Anna relevant valemne: Merk evnt. krav til forkunnskap i emneplanen.
 
1515
Etter vurdering kan andre emne enn dei som går fram av studiemodellen, gå inn i studieprogrammet. Ta kontakt med Studentsørvis.
NB! Skuleretta samfunnsfag kan ikkje veljast som valemne pga. fagleg overlapping.
Internasjonalisering

Instituttet kan hjelpe til med å finne studiestader for dei som vil ha eit utanlandsopphald i samsvar med eigne faglege interessefelt.

Du legg til/vel støtteemne i utdanningsplanen din på Studentweb i fastlagde periodar for undervisningsopptak kvart semester. Emne frå andre institusjonar kan innpassast etter søknad. Kontakt programansvarleg.

Anna
På tre av dei obligatoriske grunnemna er det obligatorisk frammøte til undervisinga, jf. §4-6 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Den som ikkje kan fylle frammøtekravet, kan søkje om dispensasjon frå kravet mot å levere andre arbeidskrav. Til innføringsemnet (vårsemesteret 1. studieår) er det knytt ein studietur til Roma på fem dagar. Det vil vere eit avgrensa tal plassar på turen, og registrerte lokalstudentar har førsterett. Ein bør merke seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Undervisningsmengda per veke gjev rom for ein viss grad av fleksibilitet og krev at du kan planlegge di eiga tid. Det er samstundes viktig at du ikkje prøver å gape over for mykje på ein gong. Dessutan er det viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, då ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.
Ansvarleg
Ola Teige, telf 70075499, e-post ola.teige@hivolda.no
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 223 481

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt