Kulturmøte

Mastergrad

Med utgangspunkt i faga historie og religion, er Master i kulturmøte eit studium om møte mellom kulturar: regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Reiseverksemd, migrasjon og nye kommunikasjonsteknologiar fører menneske frå ulike kulturar i tettare kontakt med kvarandre. Denne utviklinga skaper behov for å forstå kulturmøte både i eit historisk perspektiv og i notida.

Vil du bruke utdanninga i skulen, kan du byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 8 semester (4 år)
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad eller tilsvarande i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp. fordjuping i det same faget.
  • Allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping i det same faget.
  • Tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

  Det er krav om karaktersnitt C eller betre i graden.

 • Studieplan

Studieinnhald

Programmet er bygd opp av fire kulturhistoriske emne, kvart på 15 studiepoeng, og ei mastergradsoppgåve på 60 studiepoeng. Det vil kvart år bli gitt tilbod til studentane om å skrive masteroppgåve innanfor prosjekt som programansvarleg tilbyr.

Obligatoriske emne:

 • Nasjon, kultur og religion
 • Vitenskapsteori og metode inkl. prosjektomtale/oppgåvedisposisjon
 • Masteroppgåve i Kulturmøte

Valbare emne:

 • Brennpunkt Midtausten
 • Sekularitet og skule i møte med religiøs pluralitet.
 • Migrasjon, kjønn og religion
 • Mikrohistorie

Det vert vektlagt å gi studentane kompetanse til å leie arbeid med kulturell integrering, og kunne planleggje og gjennomføre FOU-prosjekt – åleine og i samarbeid med andre. 

Praksis og utveksling i utlandet

Det vil bli lagt til rette for utanlandsopphald på eitt til to semester ved samarbeidsinstitusjonar i utlandet, til dømes ved University of Limerick i Irland eller ulike spanske og skotske universitet.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

I studiet vert det nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Når det gjeld den teoretiske delen, vil eitt obligatoriske emne (Nasjon, kultur og religion) gå i haustsemesteret og det andre (Vitskapsteori og metode) gå i vårsemesteret. I dei to obligatoriske emna er undervisninga obligatorisk. Kvart semester tilbyr vi to valfrie emne. Oppgåvedelen av studiet gjennomfører studenten i samråd med rettleiaren. Det er viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, da ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Master i kulturmøte gir nyttig og etterspurd kompetanse i dagens globaliserte samfunn, der kulturmøta er meir omfattande og intense enn tidlegare. Studiet har relevans for ulike yrkesvegar :

 • Internasjonalt arbeid
 • Arbeid i organisasjonar og politiske parti
 • I forskings- og utgreiingsarbeid (FoU)
 • I skuleverket
 • I medie- og informasjonsverksemd
 • I offentleg og privat forvaltning
 • I ABM-sektoren
 • Kultursektoren elles

Mastergraden kvalifiserer til opptak ved doktorgradsstudium og ein vidare karriere som forskar.

 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

KUM301 - Nasjon, kultur og religion

Samlingar haust 2021: veke 35 og 41. Undervisninga er lagt til 2 vekesamlingar, med undervisning heile måndag og tysdag, samt onsdag fram til lunsj. Studiestart tysdag 17. august (i Canvas) med val av pensumutdrag for framlegg innan måndag 23. august. Det er obligatorisk deltaking på fyrste samling.

1. undervisningsdag: måndag 30. august, kl 08:30 på Aasen 108.

 

KUM305 - Brennpunkt Midtausten

Samling haust 2021: veke 37. Samlinga er heildigital (zoom). Undervisning fem heile dagar (måndag-fredag). Studiestart tysdag 17. august (i Canvas), med val av pensumutdrag for framlegg innan tysdag 24. august.

1. undervisningsdag: måndag 13. september i zoom, kl 09:00. Lenkje til zoom blir delt i Canvas.

 

KUM309 - Mikrohistorie

Samlingar haust 2021: veke 35 og 41. Undervisninga er lagt til 2 vekesamlingar, med undervisning onsdag etter lunsj, samt heile torsdag og fredag. Studiestart tysdag 17. august (i Canvas) med val av pensumutdrag for framlegg innan onsdag 25. september.

1. undervisningsdag: onsdag 1. september, kl 12:30 på Aasen 108.

 

KUM306-KUM306D - Masteroppgåve

18. og 19. september blir det arrangert samling (manusseminar) for studentar som skal levere masteroppgåve hausten 2021. 15. og 16. november blir det arrangert samling (manusseminar) for studentar som skal levere masteroppgåve våren 2022 eller seinare.

Oppstartmøte haust 2021 på zoom: tysdag 24. august kl 14:00-16:00. Lenkje til zoom blir delt i Canvas.

Studieplan

Master i kulturmøte (deltid)

Studieprogram: 
Mastergradsstudium i kulturmøte, deltid
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
120
Studielengd: 
8 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
10
Studietype: 
Mastergradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav
 • Bachelorgrad eller tilsvarande i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 studiepoeng fordjuping i det same faget.
 • Allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping i det same faget.
 • Tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

Det er krav om karaktersnitt C eller betre.

Om studiet

Studiet skal medverke til å utvikle kandidatane si forståing av kulturmøte som eit tverrfagleg forskingfelt, auke den realhistoriske kompetansen og evna til å analysera kva funksjon og verdi kulturmøte har hatt og har. Kulturmøte vil gje studentane kompetanse innan eit breidt spektrum av arbeidslivet – internasjonalt arbeid, arbeid i organisasjonar og politiske parti, forskings – og utgreiingsarbeid, i skuleverket, i kyrkjer, i arbeid innan media og informasjon, offentleg og privat forvaltning, i ABM-sektoren (arkiv, bibliotek, museum) og kultursektoren elles.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • inngåande kunnskap om det teoretiske grunnlaget for forsking om møte mellom kulturar historisk og i vår eiga tid
 • avansert kunnskap om fagområdet som tverrfagleg forskingsfelt, særleg forankra i religions- og historievitskap
 • spesialisert kjennskap til og innsikt i eit utval av møte mellom kulturar på ulike arenaer i fortid og samtid
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • finne fram i og vurdere kritisk kulturhistorisk forskingslitteratur og relevant kjeldemateriale
 • analysere eksisterande kulturvitskaplege teoriar, metodar og fortolkingar og nytte dei i sjølvstendig arbeid med praktisk og teoretisk problemløysing
 • planleggje, avgrense og utforme eit sjølvstendig forskingsarbeid under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • vurdere og forstå kulturell sameksistens og konflikt realhistorisk og interdisiplinært
 • nytte kunnskapane sine på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt innan forsking, utgreiing, undervisning og formidling om feltet
 • ha faglege føresetnader for å leie arbeid med kulturell integrering
 • planleggje og gjennomføre nye FOU-prosjekt – åleine og i samarbeid med andre
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av tre kulturhistoriske emne, eit vitskapsteoretisk emne, alle fire à 15 studiepoeng, og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Masteroppgåva, det vitskapsteoretiske og det kulturhistoriske emnet er obligatoriske; to fagemne er valfrie.

Anna som vedkjem gjennomføringa av studiet:

Studiet har obligatorisk frammøte i den første samlingsveka om hausten første studieår (ca. veke 35-36).

Ein bør merkje seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Etter måten få undervisningstimar gjev deg stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav om at du kan planlegge di eiga tid. Det er også viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, da ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.

Navn: 
Kulturmøte - deltidsstudium
Emne2021 H2022 V2022 H2023 V2023 H2024 V2024 H2025 V
1. OG 2. STUDIEÅR
15
15
Min. 15 stp. valemne i semester 2 og 3:
1515
 
15
 
15
 
15
 
15
 
Nytt valemne under utvikling
15
3. OG 4. STUDIEÅR
15151515
Praksis

Ingen praksis.

Ansvarleg
Inger Marie Okkenhaug, telf 70075422, e-post okkenhai@hivolda.no
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 8 semester (4 år)
 • 120 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad eller tilsvarande i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng, derav 20 stp. fordjuping i det same faget.
  • Allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/RLE/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping i det same faget.
  • Tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

  Det er krav om karaktersnitt C eller betre i graden.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4361

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt