Historie_nett2

Historie

Årsstudium Vidareutdanning (bachelornivå)

Nettstudiet gir ei grunnleggjande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag.

Historie årsstudium kan saman med anna yrkesutdanning kvalifisere for arbeid innanfor ei rekkje område.Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Studiet tilsvarer første året i Bachelor i historie ved Høgskulen i Volda, og kan etter søknad godskrivast bachelorgraden.

 • Deltid, Heiltid, Nettstudium
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Sjå meir om historie i Volda!

Studieinnhald

Historiestudiet er sett saman av fire emne (15 stp.), tre obligatoriske og eitt valfritt. Studentar som vel eit fordjupingsemne som siste emne i årsstudiet, skal ha fullført minst to av grunnemna før oppstart. Tidspunkt for oppstart av emne vil gå fram av studieplanen. Dei valfrie emna vert tilbodne i anten vår- eller haustsemesteret.

Obligatoriske emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536
 • Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870
 • Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870–2000

Valbare emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • Globalhistorie. Europa, Vesten og verden (vår)
 • Lokal-, familie- og mikrohistorie (vår)
 • Kystkultur og kystsamfunn (haust)
 • Spania - identitet, nasjon, region (haust)

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert og all innlevering av oppgåveutkast skjer i Canvas. Det er derfor ein føresetnad at studenten er kjend med elementær internettbruk. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Historie årsstudium kan saman med anna yrkesutdanning kvalifisere for arbeid innanfor ei rekkje område.Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar (ABM-sektoren: arkiv, bibliotek, museum) hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Studiet tilsvarer første året i bachelor i Historie ved Høgskulen i Volda.

Det er mogleg å søke overgang til bachelorstudiet innan 20. mars. Det kan også inngå som valfri del i andre bachelorgradar, og gir grunnlag for opptak til fordjupingsstudium i Historie.

Studieplan

Historie - årsstudium (nettstudium, deltid)

Studieprogram: 
Historie - årsstudium (nettstudium, deltid)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
100
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir ei grunnleggjande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram mot vår tid, i tillegg til ein elementær introduksjon i historisk metode. Studiet skal trene studentane i å forstå samanhengar og utvikling over tid, og hjelpe til med å skape ei reflektert haldning til vår eiga samtid. I ei tid med snøgge endringar er det viktig å halde ved like kunnskapane om fortida, fordi historie alltid vil vere eit viktig og nødvendig fundament i notida. Historiestudiet ved Høgskulen i Volda (HVO) skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn.

Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Studiet kan gå inn som årsstudium, emnegruppe og/eller del av fordjupingsfag i enkelte bachelorutdanningar ved HVO, andre høgskular og universitet. Som del av fordjupingsfag i ei bachelorutdanning kan det nyttast som opptaksgrunnlag til fleire masterstudium, m.a. Kulturmøte ved HVO og alle masterstudium i historie ved norske universitet.

Historiestudiet høver òg godt som grunnlag for vidare studium innanfor t. d. media/informasjon, kulturadministrasjon, bibliotekteneste m. v.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten:

 • har grunnleggjande oversikt over norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder i Europa (vikingtida i Noreg) og fram mot vår tid, og kunne sjå samanhengar og samanlikne i tid og rom
 • har innblikk i framveksten og utviklinga av utvalde ikkje-europeiske sivilisasjonar
 • gjennom valfritt grunnemne eller fordjupingsemne, har utvida kunnskap og innsikt i eit meir avgrensa område eller tema
 • har grunnleggjande kunnskapar om historisk metode og teori
Ferdigheiter

Studenten:

 • kan tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei historisk problemstilling
 • kan skrive fagtekstar av eit visst omfang på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • kan reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan sette seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • kan handtere informasjonsmengder av eit visst omfang, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • kan dokumentere skriftlege arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av fire emne à 15-studiepoeng. Tre av emna er obligatoriske grunnemne i oversynshistorie, og i tillegg vel studentane enten HI100N Historisk innføringsemne eller eitt fordjupingsemne (200-nivå). Oppstart på fordjupingsemne krev at minst to av dei obligatoriske grunnemna er fullført først. Studiet kan gjennomførast både som heiltids- og deltidsstudium. Heiltidsstudenten vel to emne pr. semester. Deltidsstudenten gjennomfører eitt emne pr. semester. 

Studiet er nettbasert og alle innleveringar av oppgåveutkast m.m. skjer i eit digitalt læringsverktøy. Det er derfor ein føresetnad for å kunne studere historie ved Høgskulen i Volda, at studenten er fortruleg med internettbruk: navigering i nettlesar, bruk av diskusjonsforum og opp- og nedlasting av filer. Det blir lagt ut detaljerte rettleiingar i slik bruk på nettet.

Historie - årsstudium (nettstudium, deltid)
Navn: 
Historie - årsstudium (nettstudium, deltid)
Emne2024 Haust2025 Vår2025 Haust2026 Vår
Heiltidsstudenten vel to emne i kvart semester, deltidsstudenten vel eitt emne i kvart semester
15151515
 
15151515
 
15151515
 
15151515
 
Etter å ha gjennomført to av oversynsemna ovanfor, kan studenten velje enten HI100N Historisk innføringsemne eller eitt av dei valfrie fordjupingemna på 200-nivå.
 
151515
 
1515
 
1515
 
15
 
15
Anna
Ein bør merke seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Det er også viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, da ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.
Ansvarleg
Harald Johannes Krøvel, harald.johannes.krovel@hivolda.no, telf: 70054879
 • Deltid, Heiltid, Nettstudium
 • Varigheit 4 semester (2 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4126 (heltid/deltid)

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt