Årsstudium

Historie

Heiltid

Årsstudium i historie gir deg ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Studiet gir viktig kompetanse for blant anna lærarar, journalistar og kulturarbeidarar.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 179

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Ved årsstudium i Historie skal du opparbeide deg kunnskapar i norsk og internasjonal oversynshistorie frå år 300 og fram til år 2000. Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i oversynsemna er organisert som førelesingar og seminar, medan nokre av fordjupingsemna har nettbasert undervisning.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i historie kan saman med anna utdanning kvalifisere for jobb innanfor mange forskjellige område. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar ved til dømes arkiv, bibliotek og museum hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Årsstudiet tilsvarer første året i Bachelor i historie ved Høgskulen i Volda. Det kan også inngå som valfri del i andre bachelorgradar.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Ola Teige

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Offisiell opning av studieåret er tysdag 18. august 2020 klokka 12.00 .

 

Det er enno ikkje heilt klart kva form studiestarten vil ha, men ein ting er sikkert: Du kan gle deg til å bli student ved Høgskulen i Volda! 

 

Undervisninga startar onsdag 19. august kl 10.15. Det vil komme informasjon om undervisningen vil foregå på høgskuleområdet eller om oppstart blir digital. 

Frå og med 01.08 kan du som har fått plass på studiet semesterregistreredeg for hausten 2020. Registreringa gir deg mellom anna tilgang til
e-læringsverktøyet Canvas som igjen gir deg meir detaljert informasjon om
planar for studiet. Oppbygging av studiet finn du i studieplanen. 

 

Første semester skal du som heiltidsstudent gjennomføre to emner: 

Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300 - 1356 (HI111) 

Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536 -1870 (HI112).

 

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga tilrår vi at du startar med desse:
• HI111: Bagge, Sverre: Europa tar form (2020) 3. utgåve, s. 11-307.
• HI112: Steensgaard N. (Aschehoug verdenshistorie band 9), s. 12-85, 110-119, 148-193 og 212-235. Kan tingast som kompendium frå «Pensumtjenensten»

 

I løpet av første semester vert det arrangert to ekskursjoner. (Med atterhald om endringar knytt til korona-situasjonen)

 • 20. august: Obligatorisk ekskursjon til Sunnmøre museum.
 • 7.- 8. september: Studietur til Stadlandet og Selja med ei overnatting. 

Se Canvas for meir informasjon. 

Faglege spørsmål kan rettast til studieprogramansvarleg Ola Teige.

Administrative spørsmål kan rettast til studiekoordinator Helene Brustad Eskeland.

Studieplan

Historie årsstudium

Studieprogram: 
Historie årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet gir ei grunnleggjande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram mot vår tid, i tillegg til ein elementær introduksjon i historisk metode. Studiet skal trene studentane i å forstå samanhengar og utvikling over tid, og hjelpe til med å skape ei reflektert haldning til vår eiga samtid. I ei tid med snøgge endringar er det viktig å halde ved like kunnskapane om fortida, fordi historie alltid vil vere eit viktig og nødvendig fundament i notida. Historiestudiet ved HVO skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn.

Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Studiet kan gå inn som årsstudium, emnegruppe og/eller del av fordjupingsfag i ei lang rad bachelorutdanningar ved Høgskulen i Volda (HVO), andre høgskular og universitet. Som del av fordjupingsfag i ei bachelorutdanning kan det nyttast som opptaksgrunnlag til fleire masterstudium, m.a. Kulturmøte ved HVO og alle masterstudium i historie ved norske universitet.

Historiestudiet høver òg godt som grunnlag for vidare studium innanfor t. d. media/informasjon, kulturadministrasjon, bibliotekteneste m. v.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha grunnleggjande oversikt over norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder i Europa (vikingtida i Noreg) og fram mot vår tid, kan trekke samanhengar mellom desse og samanlikne desse
 • ha innblikk i framveksten og utviklinga av utvalde ikkje-europeiske sivilisasjonar
 • gjennom valfritt grunnemne eller fordjupingsemne, ha utvida kunnskap og innsikt i eit meir avgrensa område eller tema
 • ha grunnleggjande kunnskapar om historisk metode og teori
 • ha kunnskap om fagområdet si historie, eigenart og plass i samfunnet
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei historisk problemstilling
 • skrive fagtekstar av eit visst omfang på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • sette seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • handtere informasjonsmengder av eit visst omfang, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • dokumentere skriftlege arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar

Historie årsstudium er sett saman av 4 emne à 15-studiepoeng. Tre av emna er obligatoriske grunnemne i oversynshistorie, i tillegg vel ein mellom eit historisk innføringsemne (HI100) som har studietur til Roma, eller eitt teoretiske fordjupingsemne. Fordjupingsemnet kan ikkje veljast før 2 av dei obligatoriske grunnemna er fullført. Studenten kan velge mellom alle fordjupningsemna som det er tilbod i, anten emnet går lokalt med forelesing eller om det går som nettstudium. Det må melde seg minimum 8 studentar for at eit fordjupningsemne skal gå med forelesing.

Navn: 
Historie årsstudium
Emne2020 Haust2021 Vår
Obligatoriske emne
3015
 
15
 
15
 
15
Valbare emne vårsemesteret (Instituttet tek atterhald om påmelding og at nødvendige lærarkrefter er disponible):
15
 
15
 
15
 
15
Anna
Alle oversynsemna har obligatorisk frammøte for lokalstudentane. Dei som ikkje har minst 80% frammøte på både forelesningane og seminara, vert det gitt ekstra arbeidskrav, sjå meir under vilkår for å framstille seg til eksamen i den einskilde emneplan.

Ein bør merke seg at studiet stiller krav om at du kan tilrettelegge di eiga arbeidstid. Dette gjeld særleg for lokale studentar som følgjer førelesing og seminar i Volda. Etter måten få undervisningstimar i veka gjev deg stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav til at du kan planlegge di eiga tid. Det er også viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, fordi ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.
Ansvarleg
Ola Teige, telf 70075499, e-post ola.teige@hivolda.no

Last ned studiet som PDF