Historie

Årsstudium

Årsstudium i historie gir deg ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Studiet gir viktig kompetanse for blant anna lærarar, journalistar og kulturarbeidarar.

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Studer historie i Volda!

Studieinnhald

Ved årsstudium i Historie skal du opparbeide deg kunnskapar i norsk og internasjonal oversynshistorie frå år 300 og fram til år 2000. Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i oversynsemna er organisert som førelesingar og seminar, medan nokre av fordjupingsemna har nettbasert undervisning.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i historie kan saman med anna utdanning kvalifisere for jobb innanfor mange forskjellige område. Yrkesgrupper som lærarar, journalistar og kulturarbeidarar ved til dømes arkiv, bibliotek og museum hentar viktig kompetanse gjennom studium i historie. Årsstudiet tilsvarer første året i Bachelor i historie ved Høgskulen i Volda. Det kan også inngå som valfri del i andre bachelorgradar.

Studieplan

Historie årsstudium

Studieprogram: 
Historie - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Studiet gir ei grunnleggjande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram mot vår tid, i tillegg til ein elementær introduksjon i historisk metode. Studiet skal trene studentane i å forstå samanhengar og utvikling over tid, og hjelpe til med å skape ei reflektert haldning til vår eiga samtid. I ei tid med snøgge endringar er det viktig å halde ved like kunnskapane om fortida, fordi historie alltid vil vere eit viktig og nødvendig fundament i notida. Historiestudiet ved HVO skal vere ein møteplass for studentar som søkjer eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn.

Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Studiet kan gå inn som årsstudium, emnegruppe og/eller del av fordjupingsfag i ei lang rad bachelorutdanningar ved Høgskulen i Volda (HVO), andre høgskular og universitet. Som del av fordjupingsfag i ei bachelorutdanning kan det nyttast som opptaksgrunnlag til fleire masterstudium, m.a. Kulturmøte ved HVO og alle masterstudium i historie ved norske universitet.

Historiestudiet høver òg godt som grunnlag for vidare studium innanfor t. d. media/informasjon, kulturadministrasjon, bibliotekteneste m. v.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha grunnleggjande oversikt over norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder i Europa (vikingtida i Noreg) og fram mot vår tid, kan trekke samanhengar mellom desse og samanlikne desse
 • ha innblikk i framveksten og utviklinga av utvalde ikkje-europeiske sivilisasjonar
 • gjennom valfritt grunnemne eller fordjupingsemne, ha utvida kunnskap og innsikt i eit meir avgrensa område eller tema
 • ha grunnleggjande kunnskapar om historisk metode og teori
 • ha kunnskap om fagområdet si historie, eigenart og plass i samfunnet
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • tileigne seg, ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis for å svare på ei historisk problemstilling
 • skrive fagtekstar av eit visst omfang på eiga hand og innafor gjevne tidsrammer
 • reflektere over eige fagleg arbeid og justere dette under rettleiing
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • sette seg inn i nye problemområde og analysere saker frå fleire sider
 • handtere informasjonsmengder av eit visst omfang, og ordne og systematisere kunnskap på logisk konsekvent vis
 • dokumentere skriftlege arbeid i samsvar med generelt vedtekne krav innafor høgare utdanning
Organisering og arbeidsmåtar

Historie årsstudium er sett saman av fire emne à 15-studiepoeng. Tre av emna er obligatoriske grunnemne i oversynshistorie, i tillegg vel ein mellom eit historisk innføringsemne (HI100) som har studietur til Roma, eller eitt teoretiske fordjupingsemne. Fordjupingsemnet kan ikkje veljast før to av dei obligatoriske grunnemna er fullført. Studenten kan velge mellom alle fordjupningsemna som det er tilbod i, anten emnet går lokalt med forelesing eller om det går som nettstudium. Det må melde seg minimum åtte studentar for at eit fordjupningsemne skal gå med forelesing.

Navn: 
Historie årsstudium
Emne2022 Haust2023 Vår
Obligatoriske emne
3015
 
15
 
15
 
15
Valbare emne vårsemesteret (Instituttet tek atterhald om påmelding og at nødvendige lærarkrefter er disponible):
15
 
15
 
15
 
15
Anna
Alle oversynsemna har obligatorisk frammøte. Dersom ein ikkje har minst 80% frammøte på både forelesningane og seminara, vert det gitt ekstra arbeidskrav, sjå meir under vilkår for å framstille seg til eksamen i den einskilde emneplan. Ein bør merke seg at studiet stiller krav om at studenten kan legge til rette si eiga arbeidstid. Dette gjeld særleg for lokale studentar som følgjer førelesing og seminar i Volda. Etter måten få undervisningstimar i veka gjev stor fleksibilitet, men stiller samstundes krav til at planlegging av eiga tid. Det er også viktig med gode leseferdigheiter i engelsk, fordi ein del av pensumlitteraturen ikkje er omsett til norsk.
Ansvarleg
Ola Teige, telf 70075499, e-post ola.teige@hivolda.no
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 223 179

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt