Bachelorgrad

Animasjon

Heiltid

Bachelor i animasjon gir deg innføring i alle vanlege aminasjonsteknikkar, inkludert teiknefilm, dokkefilm, cut-out og data-animasjon. Animasjonsutdanninga ved Høgskulen i Volda er internasjonalt kjend, og mange av dei norske suksessane både i animasjonsfilm- og reklamebransjen er skapte av tidlegare studentar. Utdanninga er også kjend for filmfestivalen Animation Volda som vert arrangert kvar haust. 

Sjå spelelista vår på Youtube

Følg oss på Instagram

Stengt for søking

Søknadskode : 223 451

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Animasjonsstudiet er eit integrert treårig praktisk-teoretisk studium, og kvalifiserer deg til profesjonelt arbeid med animasjon som sjølvstendig uttrykk og animasjon i kombinasjon med nyhende, informasjon, reklame og underhaldning. Studentproduksjonar utgjer ein stor del av det praktiske arbeidet, og det er i hovudsak her den praktiske læringa finn stad. I samband med dei praktiske oppgåvene får du individuell rettleiing og oppfølging på alle ledd i produksjonen.

 

Opptakskrav

Opptakskrava til Bachelor i animasjon er generell studiekompetanse, godkjente arbeidsprøver og opptaksprøve. Søkjarane får orientering i eige brev. Arbeidsprøvene blir vurderte av ein fagkomité som kallar inn aktuelle søkjarar til opptaksintervju og praktiske oppgåver i Volda. Godkjende søkjarar konkurrerer på grunnlag av konkurransepoeng.

Internasjonalisering

Det vert lagt til rette for at du som student kan gjennomføre delar av studiet i utlandet ved våre samarbeidsinstitusjonar, til dømes i Danmark, Storbritannia, Estland, Tyrkia, Kroatia, Frankrike og Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisning og arbeidsformer ved Animasjonsutdanninga er ein kombinasjon av forelesingar, gruppearbeid og praktiske øvingar. Som student får du mykje praktisk erfaring, både i klasserommet og gjennom å vere med å arrangere filmfestivalen AnimationVolda. I det 4. semesteret kan du velje 2 praktiske produksjonsemne, ha ekstern praksis eller utanlandsopphald. Det er også mogleg å ha praksis i eit animasjonsstudio.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein bachelor i animasjon kan du jobbe med eit vidt spekter av teknikkar i ulike sjangrar. Studiet kvalifiserer for profesjonelt arbeid med til dømes animert kortfilm og bruk av animerte teknikkar i nyhende, informasjon, reklame og underhaldning. Bachelorgraden dannar grunnlag for opptak til Master in media practices ved Høgskulen i Volda og andre relevante masterprogram i Noreg og i utlandet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Trygve Selnes Nielsen

Studieplan

Animasjon

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i animasjon
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
12
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Søknad til utdanninga skjer gjennom Samordna opptak og det blir tatt opp inntil 12 studenter hvert år. Studiet er rettet mot kreative personer med interesse for visuelle medier. Tidligere produksjonserfaring fra animasjon eller andre visuelle uttrykksformer kan være en fordel. I tillegg til generell studiekompetanse må søkeren kvalifisere seg gjennom innsendte arbeidsprøver. Arbeidsprøvene blir vurdert av en egen fagkomité ved høgskolen. Fagkomitéen kaller inn kvalifiserte søkere til intervju i Volda med supplerende oppgaver. Godkjente søkere konkurrerer så på grunnlag av konkurransepoeng. 

Om studiet

Animasjonsutdanninga i Volda er en kunstfaglig utdanning og er den eldste utdanninga i animasjon på høgskolenivå i Norden. Animasjon er med sin sentrale plass i både data, fjernsyn og film et viktig element innen både underholdning, nyheter, informasjon og undervisning. Animasjonsstudiet er et integrert treårig praktisk-teoretisk studium. Animasjonsutdanninga kvalifiserer studentene til profesjonelt arbeid med animasjon som selvstendig uttrykk og animasjon i kombinasjon med nyheter, informasjon, reklame og underholdning. Studiet kvalifiserer til Master in Media Practices på Høgskulen i Volda, samt masterutdanning ved samarbeidende skoler i utlandet.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studentene skal ha omfattende kunnskap om

 •  hele produksjonsprosessen av animerte filmer
 •  animasjonsfilmens historie både som underholdning, opplysning og kunstnerisk uttrykk
 •  animasjonsfilmens plass som audiovisuelt uttrykk i det totale mediebildet
 •  analyse av medietekster generelt og animert film spesielt.
Ferdigheiter

Studentene skal

 •  kunne arbeide som animatør i et profesjonelt studio
 •  kunne ha regiansvaret for produksjonen av en animert kortfilm
 •  kunne reflektere over animasjonsfilmens plass i samfunnet
 •  kunne analysere egne og andres medietekster i en teoretisk kontekst
Generell kompetanse

Studentene skal

 •  kunne forstå animasjonsfilmens rolle i samfunnet og være med å videreutvikle mediebransjen
 •  kunne samarbeide med andre om et felles kreativt prosjekt
 •  kunne kommunisere og arbeide i et internasjonalt miljø
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet går over 6 semester der de 3 første hovedsaklig er obligatorisk undervisning og praktiske øvelser. De siste 3 semestrene er preget av fordypning og en omfattende eksamensproduksjon. Studiet gir en praktisk og teoretisk innføring i alle sentrale animasjonsteknikker (tegnefilm, dukkefilm, cut-out og data-animasjon).  1. semester er basert på klassiske tegnefilmøvelser og kunnskap om animasjonsfilm som underholdning. Studentene skal produsere en animatic (filmet bildemanus med lyd) til en liten film. 2. semester legger vekt på cut-out-animasjon (både analog og digital) og eksperimentelle animasjonsteknikker. Animasjonsfilmen blir satt i en generell filmhistorisk og kunsthistorisk sammenheng. 3. semester legger vekt på dokkefilm, 3D-data og tekst/filmanalyse. Undervisning i praktisk bruk av ulike dataprogram i produksjon av animasjonsfilm er sentralt i alle de tre første semestrene. Tegnefilmprogramvare i 1. semester, digital cut-out i 2.semester og 3D i 3. semester. I 1. og 2. semester setter vi animasjonsfilmer inn i en brei historisk kontekst og i 3. semester skal studentene gjøre en større filmanalyse. Teoriundervisningen foregår i hovedsak som gruppeforelesninger. Studentproduksjoner utgjør en stor del av det praktiske arbeidet, og det er i hovedsak her den praktiske læringen finner sted. I forbindelse med de praktiske oppgavene vektlegges den individuelle veiledningen og oppfølgning på alle ledd i produksjonen. All praktisk undervisning er obligatorisk så fremt studentene ikke kan dokumentere tilsvarende kunnskap. Studentene har rett til utdanningssamtale. De ulike emnene blir vurdert med bokstavkarakterer eller som stått/ikke stått. De oppgitte pensumlistene for hvert emne er veiledende. Endelige pensumlister blir gjort kjent før semesterstart.   I 5. og 6. semester skal studentene produsere en omfattende eksamensproduksjon med skriftlig produksjonsrapport/analyse. 

Praksis

I 4. semester kan man velge 2 praktiske produksjonsemner, ha ekstern praksis eller utenlandsopphold. Det er også mulig å ha praksis i et animasjonsstudio. Studentene arrangerer filmfestilvalen AnimationVolda hver høst. 

Internasjonalisering

Skolen har gode kontakter med bransjen både i inn- og utland. Animasjonsstudiet i Volda har siden starten hatt en internasjonal tilnærming. Mange lærere kommer fra den internasjonale bransjen og mye av undervisninga foregår på engelsk. Studentene drar utenlands som del av studiet og internasjonale studenter kommer til Volda. 

Kostnader

-

Anna
-
Ansvarleg
Trygve Selnes Nielsen

Last ned studiet som PDF

Innblikk

Robert Bennett

Lærte med heile kroppen av legende

Arbeid framfor datamaskina vart bytta ut med kroppslege sprell då Robert Bennett tok over undervisninga for animasjonsstudentane ei veke. – Inspirerande og nyttig, strålte studentane.

Animasjonsstudenter 2

Får ikke nok animasjon

De jobber sent og tidlig for å få animasjonsfilmene de har i skoleoppgave så perfekte som mulig. Allikevel finner Mali Evjen og Hanne Braaten tid til å lede Animation Volda – festivalen som bringer internasjonale navn til animasjonsbygda.

Volda-student bak verdsnyheit

Animasjonsstudent August Volden Skara har i bacheloroppgåva si laga ein animasjonsfilm kombinert med VR-teknologi på ein måte som ingen tidlegare har gjort. Torsdag 20. juni skal han presentere nyheita under en animasjonskonferanse i Lisboa, som eigentleg er for langt meir utdanna personar enn Skara.

Animasjon

Verdensstjerner til Animation Volda Festival

En Emmy-prisvinner og flere andre store navn fra animasjonsbransjen er gjester som skal dele av sin kunnskap under Animation Volda Festival 12.- 15. september.