Bachelorgrad

Medieproduksjon

Heiltid

Ønsker du eit kreativt yrke? Ved Bachelor i medieproduksjon jobbar du med innhaldsproduksjon i ulike sjangrar, og lærer å skrive, produsere og distribuere historier med lyd og bilete. Du skal utvikle konsept til medieproduksjonar, og produsere innhald til ulike plattformar.

Du kan søkje på bachelorgraden på Samordna opptak frå 1. februar 2020.

Søk studieplass!

Søknadskode : 223 845

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Medieproduksjon er et praktisk-teoretisk studieprogram. Du lærer om idé- og konseptutvikling, dramaturgi, visuell historieforteljing, medievitenskap, og jobbar med profesjonelt kamera- og lydutstyr. Gjennom studiet skal du utvikle kreative, tekniske og profesjonelle ferdigheiter, og evne til å bruke dei på tvers av ulike roller og produksjonsprosjekt. Det blir lagt vekt på teamarbeid og samarbeidsevner. Internt og eksternt prosjektarbeid og produksjonspraksis inngår i studiet.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, New Zealand, USA, Nederland eller Danmark.  

 

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisningen er organisert som ein kombinasjon av teori og praksis, med forelesing, workshop og praktiske oppgåver, både individuelt og i grupper. Det kan bli undervist på engelsk i nokre emne. Praksisopphald, større prosjektarbeid og produksjoner for ulike eksterne oppdragsgivarar inngår som ein del av studiet. 

Du må ha eigen bærbar PC som er eigna til Adobe programvare (behandling av bilete og redigeringsprogram).

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein Bachelor i medieproduksjon kvalifiserer du deg for mange ulike kreative yrke. Du kan jobbe med utvikling og produksjon av medieprodukt i ulike sjangre, og med innhaldsproduksjon til ulike plattformar.

Du får også et godt grunnlag for vidare studium på mastergradsnivå, som til dømes Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

 

 

 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Silje Birknes

Studieplan

Bachelor i medieproduksjon

Studieprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Ønskjer du et kreativt yrke? Ved bachelor i medieproduksjon jobber du med innhaldsproduksjon i ulike sjangrar, og lærer å skrive, produsere og distribuere historier med lyd og bilde. Du skal utvikle konsept til medieproduksjonar, og produsere innhald til ulike plattformer.

Studieinnhold


Medieproduksjon er eit praktisk-teoretisk studieprogram. Du lærer om idé- og konseptutvikling, dramaturgi, visuell historieforteljing, medievitskap, og jobbar med profesjonelt kamera- og lydutstyr. Gjennom studiet utviklar du kreative, tekniske og profesjonelle ferdigheiter, og evne til å bruke dei på tvers av ulike roller og produksjonar. Det blir lagt vekt på teamarbeid og samarbeidsevner, og i studiet inngår internt og eksternt prosjektarbeid og produksjonspraksis.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med ein bachelor i medieproduksjon kvalifiserer du deg for mange ulike kreative yrke. Du kan jobbe med utvikling og produksjon av medieprodukt i ulike sjangrar, og med innhaldsproduksjon til ulike plattformer. Du får også eit godt grunnlag for vidare studiar på mastergradsnivå, som for eksempel Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten skal

 • ha kunnskap om og kritisk forståing av etablerte prinsipp innan innhaldsproduksjon
 • ha kunnskap om og kritisk forståing av medieformer, sjangrar og teknologisk utvikling
 • ha kunnskap om og kritisk forståing av forteljarmodellar og teknikkar
 • ha kunnskap om og kritisk forståing av medie- og kommunikasjonsteori, rammeverk og modellar.
Ferdigheiter

Kandidaten skal

 • kunne beherske ulike verktøy i planlegging og gjennomføring av prosjekt
 • kunne utvikle målgrupperetta konsept
 • kunne utvikle kreative, tekniske og profesjonelle ferdigheiter, og kunne bruke dei på tvers av ulike roller og produksjonar
 • kunne formidle audiovisuelt innhald gjennom digitale plattformer
 • kunne analysere og kritisk evaluere medieinnhald og påverknad
 • kunne gjennomføre undersøkingar og kjeldearbeid for essays, rapportar og kreative prosjekt, med bruk av metodar som passar til formålet
 • kunne samarbeide med andre i tverrfaglege team
 • kunne reflektere over eiga personlege, faglege og akademiske utvikling
Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • kunne presentere og kommunisere sentrale idear og prinsipp for kreativt arbeid, skriftleg og munnleg
 • kunne planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekkjer seg over tid
 • kunne levere medieprodukt i samsvar med ein brief
 • kunne demonstrere kunnskap om relevante faglege og etiske problemstillingar
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar gjennom relevante uttrykksformer

 

Organisering og arbeidsmåtar

Undervisinga er organisert som ein kombinasjon av teori og praksis, med førelesingar, arbeidsverkstader og praktiske oppgåver, både individuelt og i grupper. Det kan bli undervist på engelsk i nokre emne. Som ein del av studiet inngår både praksisopphald, større prosjektarbeid og produksjonar for ulike eksterne oppdragsgivarar. 

Det går fram av emneplanane om det er obligatorisk frammøte til undervisinga. Du kan lese meir om obligatorisk frammøte i gjeldande Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. 

Studentarbeid som blir produsert og dokumentert i løpet av studiet, vil kunne bli brukt som eksempel ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar.

 

Navn: 
Bachelor i medieproduksjon
Informasjon

Emner i semestra 3 til og med 6 er under revisjon. Der kan forekome endringar frå hausten 2021.

Emne2020 Haust2021 Vår2021 Haust2022 Vår2022 Haust2023 Vår
Obligatoriske fellesemne
30
15
15
15
15
15
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
15
15
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
15
Bacheloroppgave: Enten MID230 (30 stp.) eller MID203 (15 stp.) + valgfritt emne (15 stp.)
30
 
30
 
15
 
 
Valgfritt emne (se lista nederst i tabellen)
Andre moglege valemne 15 stp. X 2:
 
15
 
15
 
15
Praksis

I studiet inngår intern og ekstern prosjekt- og produksjonspraksis. Nærmare retningslinjer for praksis kvart studieår blir gitt ved semesterstart.

Internasjonalisering

Det er mogleg å gjennomføre delar av studiet i utlandet, med utveksling til våre internasjonale samarbeidsinstitusjonar. Høgskulen i Volda tar også i mot både studentar og gjesteforelesarar frå utlandet. Det blir derfor undervist på engelsk i nokre emner og enkeltforelesingar.

Kostnader

For auka kvalitet og kontinuitet krev vi at studentane har eigen bærbar PC som er kraftig nok til å køyre Adobe programvare (bildebehandling og redigeringsprogram), samt minnekort til bruk i kamera/lydutstyr.

I tillegg tilråder vi studentane å abonnere på Adobe Creative Suite, noko som med studentrabatt gir ein kostnad på 150-200,- per mnd.

Studenten må pårekne nokre kostnader til materiell, samt transport og overnatting i samband med frivillige ekskursjonar. Meir informasjon om dette blir gitt der dette er aktuelt i den enkelte emneplan.

Ansvarleg
Silje Birknes

Last ned studiet som PDF

Innblikk

Maiken Mathisen

Maiken sin største lidenskap er å arbeide med kultur og å engasjere seg for å få ungdomar inn i kulturlivet. Etter å ha studert medieproduksjon ved Høgskulen i Volda, arbeidar ho no ved det Norske teateret som innhaldsprodusent for kommunikasjonsavdelinga. Se studietilbodet

Filmskaparens Narnia-historie

Etter å ha vore utanbygdes og prøvd både student- og yrekslivet, fann Atle Vasbotn Remmereit studiet og miljøet som kompletterte han som filmskapar i Volda. I dag driv han sitt eige filmselskap i heimbygda.

Fra Volda til 71° Nord

Fra Volda til 71° Nord

Jeg er en renspikka freelancer som lever fra måned til måned. Men har man litt jobb her og der går det fnt an å overleve på det.

Høgt oppe med filmproduksjon

Høgt oppe med filmproduksjon

Han har filma for verdas beste regissør av ekstremsportfilmar lenge før han er ferdig med utdanninga si i Volda. Men aller helst vil Matias Myklebust vidareutvikle produksjonsselskapet sitt og få sine eigne filmar ut i verda.

Live-produsent i VGTV - Chris Håvard Berge

Live-produsent i VGTV

Han var i Sotsji for å dekkje Sjakk-VM, og sende frå taket på VG-huset under Fotball-VM. Tidlegare mediestudent Chris-Håvard Berge er ikkje i tvil om at eit stort frivillig engasjement bidrog sterkt til at han fekk jobben som live-produsent i VGTV.

Vart forma i Volda

Vart forma i Volda

Det var under studietida i Volda at Marius Sunde for alvor fekk auga opp for grafisk design. I dag arbeider 26-åringen for det verdskjende arkitekt- og designkontoret Snøhetta. Det var under studietida i Volda at Marius Sunde for alvor fekk auga opp for grafisk design.