Bachelorgrad

PR, kommunikasjon og media

Heiltid

Er du interessert i fagfelt som marknadsføring, journalistikk, PR og marknadskommunikasjon? Då kan ein bachelor i PR, kommunikasjon og media vere noko for deg! Høgskulen i Volda har i dag eit av dei mest sentrale utdanningsmiljøa innanfor media og kommunikasjon i Noreg. Vi samarbeider tett med arbeidslivet, noko studentane får nytte av gjennom relevante gjesteforelesingar og gode praksisordningar.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 453

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Alle organisasjonar kommuniserer med omverda, og behovet for meir og betre kommunikasjon aukar. Korleis ein organisasjon kommuniserer med seg sjølv og omverda, har innverknad på blant anna omdøme, effektivitet og økonomi. Som student ved bachelor i PR, kommunikasjon og media, får du kompetanse til å planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak, samt å utføre overordna strategiske analysar. Du skal innom fagfelt som PR- og kommunikasjon, medievitskap, journalistikk og samfunnskunnskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Det er mogleg å gjennomføre delar av dette studiet i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til University of Westminister i London, Griffith College Dublin i Irland eller Hawaii Pacific University i USA. Høgskulen i Volda har også relevante samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Danmark, Japan, Nederland, Sør-Korea og Tyskland.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga ved bachelor i PR, kommunikasjon og media er lagt opp i ein kombinasjon av førelesing, sjølvstudium, gruppearbeid og praktiske øvingar. Du får også tilbod om å delta på ein eller fleire studieturar. Kommunikasjonsutdanninga legg stor vekt på samanhengen mellom teori og praksis, og undervisninga er kombinert med jobbrelevante praksisordningar. Det siste semesteret skal du gjennomføre ekstern praksis i ei relevant kommunikasjonsavdeling eller anna relevant verksemd.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Bachelor i PR, kommunikasjon og media kvalifiserer deg til kommunikasjonsfagleg arbeid i offentleg forvaltning, frivillige organisasjonar og private verksemder. Relevante arbeidsplassar vil vere kommunikasjonsbyrå og ulike stillingar i både frivillig, privat og offentleg sektor. Her kan du blant anna jobbe som PR og kommunikasjonsrådgivar, innhaldsprodusent eller vere ansvarleg for sosiale medier. Utdanninga kan også gi grunnlag for andre karrierevegar avhengig av arbeidsmarknaden, personlege interesser og eventuelt vidare studium. Bachelor i PR, kommunikasjon og media kvalifiserer for opptak til Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda eller andre relevante mastergrader i Noreg eller i utlandet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Jan Arne Halvorsen

Studieplan

PR, kommunikasjon og media

Studieprogram: 
Bachelorstudium i PR, kommunikasjon og media
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
27
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Alle organisasjonar kommuniserer med omverda. Behovet for meir og betre kommunikasjon aukar.  Bachelorprogrammet i PR, kommunikasjon og media skal utdanne sjølvstendige, leiande, kreative og kritiske kommunikasjonsmedarbeidarar.

Studiet kvalifiserer for kommunikasjonsarbeid i alle sektorar. Det gir kompetanse i å planleggje og gjennomføre kommunikasjonstiltak og å jobbe strategisk. PR- og kommunikasjonsutdanninga i Volda har opparbeidd eit svært tett samarbeid med arbeidslivet som studentane får nytte av i gjesteførelesingar frå sentrale kommunikasjonsfolk, gjennom praktisk prosjektarbeid og ekstern praksis. Studentane har lange praksisperioder kvart år.

Avdeling for mediefag i Volda er det sentrale utdanningsmiljøet i Noreg innan media og kommunikasjon. Her har det vore tilbod om kommunikasjonsutdanning sidan 1971, i tett samspel med journalistikk- og animasjonsutdanningane og no også medieproduksjon og mediedesign.

Studiet kvalifiserer til å kunne søkje om opptak på Master in Media Practices på Høgskulen i Volda.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten skal

 • ha brei kunnskap om grunnleggjande tema, metodar, teoriar, problemstillingar og verktøy innan kommunikasjonsfaget
 • vere oppdatert på sentrale forskingsspørsmål innan kommunikasjonsteori, journalistikk og medievitskap
 • kunne oppdatere sin kunnskap om kommunikasjonsteori
 • ha kunnskap om kommunikasjonsfaget sin eigenart og plass i samfunnet
Ferdigheiter

Kandidaten skal

 • kunne meistre verktøy for mediefaga, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer
 • kunne samarbeide om kommunikasjonprosjekt
 • kunne arbeide sjølvstendig og leie kommunikasjonsarbeid
 • kunne bruke relevant fagkunnskap, metodar og resultat frå forskings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val
 • kunne reflektere kritisk over eigen fagleg praksis og justere denne under rettleiing
Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar
 • kunne planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg
 • kunne utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenne til korleis innovasjonsprosessar fungerer
 • kunne utøve kritisk og sjølvstendig tenking og presentere eit velformulert resonnement
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorstudiet er oppbygd slik:

 • PR- og kommunikasjonsemne: 90 studiepoeng
 • Medievitskap: 30 studiepoeng
 • Journalistikk og samfunnskunnskap: 30 studiepoeng
 • Valfrie emne: 30 studiepoeng

I den valfrie delen av studiet har studentane stor fridom til å fordjupe seg i eit sjølvvald fagområde. Her kan ein anten velje medierelaterte emne, t.d. foto eller design, eller ein kan velje fordjuping på andre fagområde, t.d. samfunnsfag, økonomi eller språk. Dei valfrie emna vert valde i samråd med studierettleiar eller faglærar i samband med oppsett av utdanningsplan.

Det er lagt til rette for å gjennomføre 4. semester på ein annan institusjon i Noreg eller utlandet. Studentar med tidlegare fullførte studium i emne/fag frå andre høgskular/universitet i Noreg eller utlandet, kan søkje om å få desse godkjende og innpassa som valfri del av bachelorgraden. I studiet er det lagt opp til stor variasjon i undervisnings- og evalueringsformer. Undervisninga foregår både som forelesingar i store grupper, i mindre seminargrupper og som prosjektarbeid. Praktiske øvingar, både individuelt og i grupper, er også ein viktig del i mange av delemna. Evalueringsformene er varierte, og omfattar m.a. skuleeksamen, heimeeksamen, munnleg høyring og større sjølvvalde oppgåver.

Praksis

Kommunikasjonsutdanninga legg stor vekt på samanhengen mellom teori og praksis. Heilt frå første semester gjennomfører studentane ulike praktiske øvingar og prosjekt. Det første året er det lagt opp til interne oppgåver, seinare kan det vere aktuelt med større prosjekt i samarbeid med interessegrupper, organisasjonar og næringsliv i regionen.

Siste semester legg til rette for at studentar kan ha ekstern praksis i ei relevant kommunikasjonsavdeling eller anna relevant verksemd. Dette kan vere i offentleg forvaltning, i ein organisasjon, i ei bedrift eller i eit PR-byrå. Gjennom ein slik praksis kan studentane få eit unikt innblikk i kommunikasjonsfunksjonen i ulike verksemder og høve til å knyte verdfulle kontaktar med tanke på vidare karriere.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for å gjennomføre 4. semester på ein annan institusjon i Noreg eller utlandet. 

Anna
I deler av studiet er det krav om obligatorisk frammøte. Det blir gitt tilbod om å delta på ein eller fleire studieturar i løpet av utdanninga.
Ansvarleg
Jan Arne Halvorsen

Innblikk

Silje Osland

For Silje Osland er det viktig å formidle korleis verda fungerer. Vi besøkte vår tidlegare student i Tromsø der ho arbeidar for FN-sambandet. 

Haakon Stensrud

Mange har ein draum om å få arbeide i ein internasjonal organisasjon. Etter ein søknadsprosess på over eit år vart Haakon Stensrud tilbydd jobb som kommunikasjonsrådgjevar ved hovedkvarteret til NATO. Vi besøkte vår tidlegare PR-student i Brussel. Se studietilbodet

Maren Aas Nakken

I Volda skjønte Maren Aas Nakken at ho verkeleg var god i noko. Etter fullført utdanning innan PR, kommunikasjon og media ved Høgskulen i Volda jobbar ho no med influencerar og Youtubarar i Splay One.

Simen Gald

Heilt spesiell praksiserfaring i korona-tider

Han skulle gjerne ha vore koronoa-situasjonen for utan, men Simen Gald er takksam for den unike erfaringa han får gjennom å ha praksisperiode som kommunikasjomsmedarbeider i desse tider.

Silicon Valley

Praktisk talt er alt mulig

Utdanningane ved Høgskulen i Volda har mykje praksis og er knytt tett opp til arbeidslivet. Svend Aspaas opplevde «en helt ny verden» gjennom praksisperioden sin i Silicon Valley. Det er en av mange muligheter studenter i Volda kan ta for å få viktig arbeidserfaring.

Svært realistisk kriseøving

Kriseleiinga i Herøy kommune gjennomførte nyleg ei kriseøving ved Høgskulen i Volda (HVO). Studentar og fagfolk ved Avdeling for mediefag hadde lagt til rette for ei øving som testa beredskapsplanar, krisekommunikasjon og mediehandtering. – Eit veldig godt opplegg frå HVO si side. Øvinga var so realistisk at vi tidvis trudde det var ekte, seier ordørar i Herøy Bjørn Prytz.