FoU-prisen til professor Roar Amdam

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

FoU-prisen for 2021 går til professor Roar Amdam ved Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag, Avdeling for samfunnsfag og historie.

Målet med FoU-prisen er å rette merksemda mot FoU-arbeid gjennom å synleggjere og heidre framifrå innsats.

I tildelinga la høgskulestyret mellom anna vekt på at Roar Amdam har omfattande erfaring frå forskings- og utviklingsarbeid innan regional- og kommunalforsking. Sentrale omgrep i forskinga til Amdam er instrumentell og kommunikativ rasjonalitet, kollaborativ planlegging og innovasjon, samt legitimerande planlegging og leiing. Det gjennomgåande temaet er korleis planlegging blir brukt, og kan brukast som reiskap for å fremme ønska utvikling i organisasjonar og samfunn. 

Amdam si forsking har hatt stor betydning for etableringa av masterutdanninga i samfunns-planlegging og leiing for meir enn 20 år sidan, og for profilen denne utdanninga har fått. Amdam har ein kompetanse som blir etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, og ikkje berre på det området som tradisjonelt blir oppfatta som planlegging, men også innanfor folkehelsearbeid, nærmiljøarbeid og innovasjon.

Amdam har omfattande publisering nasjonalt og internasjonalt, både i vitskaplege tidsskrift og på forlag, og han er ein etterspurd foredragshaldar.

FoU-prisen vert delt ut i samband med opninga av Forskingsdagane fredag 24. september 2021.


 

Del på