Samfunnsplanlegging

Samfunnsvitskap

Årsstudium

Årsstudium i samfunnsvitskap skal gi studentane eit fagleg godt og allsidig grunnlag for forståing av samfunnet og samfunnsutviklinga. Søkjelyset er særleg retta mot samfunnsutvikling og planlegging i ein lokal og regional kontekst.

Studiet har fokus på samfunnsutvikling og planlegging lokalt og regionalt. Studentane får praktisk erfaring med dette gjennom lokalsamfunnsanalyse, som er eit større tverrfagleg prosjektarbeid. Her vil du vere med på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. 

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Torbjørn og Karina

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med. 

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med. 

Som mange andre var Karina og Tormod usikker på hvor veien skulle gå videre etter videregående skole. Etter et år med jobbing valgte Karina å prøve ut sosiologi i Bodø, Tormod var akkurat ferdig med videregående og ble med nordover for å jobbe. Det ble med et ettårig opphold nord for polarsirkelen, og det var i løpet av det Østfold-paret bestemte seg for å studere i Volda. Der er begge godt inne i sitt andre år med studiene ved høgskolen, men før du får vite mer om det går vi noen år tilbake.

Karina fra Askim jobbet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa Smaalenenes Avis og intervjuet Tormod fra Skiptvet. Ikke lenge etterpå fikk Tormod jobb i den samme redaksjonen.

– Det var ikke akkurat gitt at vi skulle bli kjærester da. Det gikk nesten to år før vi ble det, humrer Karina lett.

Godt rykte 

Med jobben i lokalavisa ble både interessen for journalistikk og kjærligheten tent. Mens Tormod var litt redd for jobbutsiktene som journalist, hadde Karina et brennende ønske om å studere faget.

– Det var det jeg ville. Jeg trivdes med jobben i lokalavisa og ønsket å gå videre med det. Journalistutdanningen i Volda hadde jeg hørt mye bra om og derfor søkte jeg meg hit. I tillegg hadde jeg sett fine bilder fra Volda, hørt at det var et godt studentmiljø og at det var billig å bo her. Det ble en hyggelig overgang fra boutgiftene i Bodø, forteller Karina.

Tormod var derimot ikke like klar på hva han ville studere, men fant ut at Årsstudium i samfunnsvitskap ved Høgskolen i Volda ikke hørtes dumt ut. Det setter han to streker under og mer til i dag.

Morsommere enn navnet 

Årsstudiet Tormod tok går inn som det første året av bacheloren i Planlegging og administrasjon. Nå har han også masterprogrammet Samfunnsplanlegging og leiing i tankene.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar og praktiske øvingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. I tillegg vil du få praktisk kjennskap til forskjellige tema gjennom ekskursjonar. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i samfunnsvitskap gir etterspurd kompetanse som er aktuell for mange yrke. Studiet er identisk med første året av Bachelor i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. Du kan difor velje å studere vidare for å fullføre bachelograden.

Studieplan

Samfunnsvitskap

Studieprogram: 
Samfunnsvitskap (årsstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir innføring i sentrale samfunnsvitskaplege emne, med viktige teoretiske innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi, og juss. Søkelyset er særleg retta mot samfunnsutvikling og planlegging i ein lokal og regional kontekst.Studiet tilsvarar første året i Bachelor i planlegging og administrasjon.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha kunnskap om og forståing av økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingstrekk og kunnskap om dei politiske utfordringane desse gir for å fremje heilskapleg berekraftig utvikling
 • ha kunnskap om og forståing av viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking
 • kunne analysere og forstå enkle utviklingstrekk i samfunnet og styringsverket når det gjeld å legge til rette for berekraftig samfunnsutvikling, reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep, og gjere bruk av desse på ein kritisk måte 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • arbeide sjølvstendig med nærare definerte problemstillingar
 • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og på bakgrunn av dette drøfte ulike løysingsalternativ 
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • gjere greie for ei fagleg basert forståing av samfunnet og samfunnsutviklinga
Organisering og arbeidsmåtar

Studieprogrammet gir 60 studiepoeng, går over to semester og inneheld to tverrfaglege emne, IPA 111 Samfunnskunnskap og IPA 112 Forvaltningskunnskap, kvart på 30 studiepoeng. Begge emna går parallelt gjennom haust- og vårsemesteret. Samfunnskunnskap gir ei grunnleggande innføring i sentrale samfunnsgeografiske, sosiologiske, statsvitskaplege og samfunnsøkonomiske emne. Forvaltningskunnskap rettar søkelyset mot viktige lokale og regionale planleggings- og forvaltningsoppgåver og juss.

Lokalsamfunnsanalyse inngår som eit større tverrfagleg prosjektarbeid, og er ein deleksamen i emnet Samfunnskunnskap. Med utgangspunkt i aktuell teori og samfunnsvitskapleg metode vil studentane få øving i å førebu, gjennomføre og presentere eit analysearbeid som byggjer på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. Hovuddelen av arbeidet med Lokalsamfunnsanalysen er lagt til siste del av vårsemesteret.

Navn: 
Årsstudium samfunnsvitskap
Emne2021 Haust2022 Vår
1515
1515
Ansvarleg
Gro Anita Bårdseth
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 285

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt