Samfunnsplanlegging

Samfunnsvitskap

Årsstudium

Årsstudium i samfunnsvitskap skal gi studentane eit fagleg godt og allsidig grunnlag for forståing av samfunnet og samfunnsutviklinga. Søkjelyset er særleg retta mot samfunnsutvikling og planlegging i ein lokal og regional kontekst.

Studiet har fokus på samfunnsutvikling og planlegging lokalt og regionalt. Studentane får praktisk erfaring med dette gjennom lokalsamfunnsanalyse, som er eit større tverrfagleg prosjektarbeid. Her vil du vere med på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. 

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Torbjørn og Karina

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med. 

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med. 

Som mange andre var Karina og Tormod usikker på hvor veien skulle gå videre etter videregående skole. Etter et år med jobbing valgte Karina å prøve ut sosiologi i Bodø, Tormod var akkurat ferdig med videregående og ble med nordover for å jobbe. Det ble med et ettårig opphold nord for polarsirkelen, og det var i løpet av det Østfold-paret bestemte seg for å studere i Volda. Der er begge godt inne i sitt andre år med studiene ved høgskolen, men før du får vite mer om det går vi noen år tilbake.

Karina fra Askim jobbet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa Smaalenenes Avis og intervjuet Tormod fra Skiptvet. Ikke lenge etterpå fikk Tormod jobb i den samme redaksjonen.

– Det var ikke akkurat gitt at vi skulle bli kjærester da. Det gikk nesten to år før vi ble det, humrer Karina lett.

Godt rykte 

Med jobben i lokalavisa ble både interessen for journalistikk og kjærligheten tent. Mens Tormod var litt redd for jobbutsiktene som journalist, hadde Karina et brennende ønske om å studere faget.

– Det var det jeg ville. Jeg trivdes med jobben i lokalavisa og ønsket å gå videre med det. Journalistutdanningen i Volda hadde jeg hørt mye bra om og derfor søkte jeg meg hit. I tillegg hadde jeg sett fine bilder fra Volda, hørt at det var et godt studentmiljø og at det var billig å bo her. Det ble en hyggelig overgang fra boutgiftene i Bodø, forteller Karina.

Tormod var derimot ikke like klar på hva han ville studere, men fant ut at Årsstudium i samfunnsvitskap ved Høgskolen i Volda ikke hørtes dumt ut. Det setter han to streker under og mer til i dag.

Morsommere enn navnet 

Årsstudiet Tormod tok går inn som det første året av bacheloren i Planlegging og administrasjon. Nå har han også masterprogrammet Samfunnsplanlegging og leiing i tankene.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar og praktiske øvingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. I tillegg vil du få praktisk kjennskap til forskjellige tema gjennom ekskursjonar og studieturar. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i samfunnsvitskap gir etterspurd kompetanse som er aktuell for mange yrke. Studiet er identisk med første året av Bachelor i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. Du kan difor velje å studere vidare for å fullføre bachelograden.

Studieplan

Samfunnsvitskap

Studieprogram: 
Samfunnsvitskap - årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Årsstudium i samfunnsvitskap går over to semester og består av emna IPA 111 Samfunnskunnskap og IPA 112 Forvaltingskunnskap. Samfunnskunnskap gir ei grunnleggande innføring i sentrale samfunnsgeografiske, sosiologiske og samfunnsøkonomiske emne. Forvaltningskunnskap gir ei grunnleggande innføring i stats- og kommunalkunnskap, organisasjonsteori, planlegging og juss. Årsstudium er identisk med første året i bachelorutdanninga planlegging og administrasjon.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

 • ha kunnskap om, og forståing av, sentrale tema og problemstillingar i fagområda samfunnsgeografi, sosiologi og samfunnsøkonomi
 • organisering av og funksjonar i sentrale politiske og administrative institusjonar
 • rettsreglane for offentleg forvaltning
 • viktige politiske og forvaltningsmessige utviklingstrekk og utfordringar knytt til regional planlegging og samfunnsstyring
 • viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking.
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • analysere og forstå grunnleggande utviklingstrekk i samfunnet når det gjeld å legge til rette for berekraftig samfunnsutvikling
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep og bruke desse på ein kritisk måte
 • gjere greie for sentrale element ved norsk politikk, offentleg rett og forvaltning 
 • nytte denne kunnskapen som grunnlag for drøfting av praktiske og teoretiske problemstillingar som gjeld berekraftig samfunnsutvikling
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege og juridiske omgrep
 • bruke ferdigheitene på ein kritisk måte
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • formidle og bruke samfunnsvitskapleg kunnskap og terminologi for å analysere generelle samfunnsforhold
 • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og verdiar, og på bakgrunn av dette drøfte ulike løysingsalternativ
 • formidle samfunnsvitskapleg kunnskap om norsk politikk og forvaltning
 • utføre juridiske analysar og ta standpunkt til rettsspørsmåla basert på analysen
 • vere i stand til å drøfte sentrale aspekt ved dette i ein fagleg samanheng
Organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga i emnet går over to semester og blir organisert i samsvar med aktuelle delemne. I tillegg til førelesingar, blir det gitt rettleiing i samband med arbeidsoppgåver som skal løysast individuelt og i grupper. Deltakarane får tilgang til eit elektronisk klasserom i Canvas, der program for undervisninga, førelesingsnotat, arbeidsoppgåver m.m. blir tilgjengeleg, og der studentane kan levere oppgåver for kommentar.

Læringsutbytte blir ivaretatt gjennom studentaktive læringsformer og vurderingsformer som legg vekt på fagleg refleksjon. I undervisningssituasjonen kan dette bli gjort gjennom at studentane aktivt deltek i gruppearbeid og drøftingar i plenum. Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, klasseundervisning, ulike studentaktive undervisningsformer, rettleiing, praksis, skriftleg arbeid og eventuelle  ekskursjonar. Bruk av digitale verktøy er ein viktig del av emnet. Studentane skal bruke tilgjengeleg programvare og ressurssider på internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap innanfor emnet.

Navn: 
Årsstudium samfunnsvitskap
Emne2022 Haust2023 Vår
1515
1515
Ansvarleg
Gro Anita Bårdseth
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2023 - 15.04.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 223 285

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt