Årsstudium

Samfunnsvitskap

Heiltid

Årsstudium i samfunnsvitskap er aktuelt for yrkesgrupper som treng innføring i dette fagområdet. Målet er å gi studentane eit fagleg godt og allsidig grunnlag for forståing av samfunnet og samfunnsutviklinga. Søkjelyset er særleg retta mot samfunnsutvikling og planlegging i ein lokal og regional kontekst.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 285

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Årsstudiet gir innføring i sentrale samfunnsvitskaplege emne, med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi, og juss. Studiet har fokus på samfunnsutvikling og planlegging lokalt og regionalt. Som student får du praktisk erfaring med dette gjennom lokalsamfunnsanalyse, som er eit større tverrfagleg prosjektarbeid. Her vil du vere med på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i ein kombinasjon av forelesingar, problemløysing i grupper og individuelt arbeid.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i samfunnsvitskap gir etterspurd kompetanse som er aktuell for mange yrke. Studiet er identisk med første året av Bachelor i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. Du kan difor velje å studere vidare for å fullføre bachelograden.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Magnar Hjertenæs

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Vi gler oss til å møte deg i august! 

Dei som skal starte første året på bachelor i planlegging og administrasjon eller på årsstudium samfunnsvitskap har følgjande oppstart i veke 34: 

  • Tysdag 18.08 kl 0900-1100 på Idrettsbygget.  Velkommen, opprop og informasjon.
  • Onsdag 19.08 kl 0830-1115. Presentasjon av lærarar, opplegget i haust og pensum.
  • Torsdag 20.08 kl 1000-1300.  Ekskursjon. Oppmøte på Årneset i Volda. Vi blir ute heile dagen. 

Har du lyst å sjå kva du har i vente utover hausten? Magnar fortel litt om sosiologien i denne videoen og jammen trur vi ikkje at han har ei lita utfordring til deg også. 

Vi oppfordrar alle til å undervisningsmelde seg så snart som råd etter 1. august slik at ein får tilgang til det elektroniske klasserommet Canvas. Der vil ein finne lekkje til pensumlister, detaljert oversikt over undervisning, semesterplan og mykje anna nyttig informasjon.  Sjå meir om registrering på nettsidene våre.

Akkurat no er det fleire uavklara spørsmål som følgje av korona. Vi jobbar fortløpande med avklaringar, men ser at både studentar og tilsette må bu seg på endringar utover hausten. Timeplanen er så langt lagt til og med veke 40. Endringar kan kome inn mot semesterstart. 

Greitt å vite

Praktiske spørsmål om opplegget på planlegging og administrasjon? Kontakt gjerne studiekoordinator Camilla Humberset. 

Studieplan

Samfunnsvitskap

Studieprogram: 
Samfunnsvitskap (årsstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
60
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir innføring i sentrale samfunnsvitskaplege emne, med viktige teoretiske innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi, og juss. Søkelyset er særleg retta mot samfunnsutvikling og planlegging i ein lokal og regional kontekst.Studiet tilsvarar første året i Bachelor i planlegging og administrasjon.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal

  • ha kunnskap om og forståing av økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingstrekk og kunnskap om dei politiske utfordringane desse gir for å fremje heilskapleg berekraftig utvikling
  • ha kunnskap om og forståing av viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking
  • kunne analysere og forstå enkle utviklingstrekk i samfunnet og styringsverket når det gjeld å legge til rette for berekraftig samfunnsutvikling, reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep, og gjere bruk av desse på ein kritisk måte 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

  • arbeide sjølvstendig med nærare definerte problemstillingar
  • vurdere problemstillingar ut frå ulike perspektiv og på bakgrunn av dette drøfte ulike løysingsalternativ 
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

  • gjere greie for ei fagleg basert forståing av samfunnet og samfunnsutviklinga
Organisering og arbeidsmåtar

Studieprogrammet gir 60 studiepoeng, går over to semester og inneheld to tverrfaglege emne, IPA 111 Samfunnskunnskap og IPA 112 Forvaltningskunnskap, kvart på 30 studiepoeng. Begge emna går parallelt gjennom haust- og vårsemesteret. Samfunnskunnskap gir ei grunnleggande innføring i sentrale samfunnsgeografiske, sosiologiske, statsvitskaplege og samfunnsøkonomiske emne. Forvaltningskunnskap rettar søkelyset mot viktige lokale og regionale planleggings- og forvaltningsoppgåver og juss.

Lokalsamfunnsanalyse inngår som eit større tverrfagleg prosjektarbeid, og er ein deleksamen i emnet Samfunnskunnskap. Med utgangspunkt i aktuell teori og samfunnsvitskapleg metode vil studentane få øving i å førebu, gjennomføre og presentere eit analysearbeid som byggjer på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. Hovuddelen av arbeidet med Lokalsamfunnsanalysen er lagt til siste del av vårsemesteret.

Navn: 
Årsstudium samfunnsvitskap
Emne2020 Haust2021 Vår
1515
1515
Ansvarleg
Magnar Hjertenæs, mh@hivolda.no, tlf.: +4770075103

Last ned studiet som PDF

Innblikk

Torbjørn og Karina

Traff blink i Volda

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med.