Mastergrad

Samfunnsplanlegging og leiing

Deltid, Samlingar

Eit samfunn i kontinuerleg omstilling stiller store krav til leiarar, både i offentleg og privat sektor. Masterstudiet gir høg yrkesretta kompetanse i planlegging, utviklingsarbeid og leiing i samfunn og organisasjonar. Høgskulen i Volda tilbyr som den einaste utdanningsinstitusjonen i landet, ei mastergrad der planlegging og leiing blir sett i samanheng. I studiet vert det lagt vekt på å knyte teori og praksis saman, og til å stimulere studentane til å reflektere over det å vere planleggar og leiar.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4332

Innblikk

Karen Longva Buset

For Karen Longva Buset er det viktig å hjelpe andre. Vi besøkte vår tidlegare masterstudent på jobb ved Medi 3 og heime på garden.

Info og frister

Varigheit 8 semester (4 år)

Studiepoeng 120

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2019

Studieinnhald

Studiet gir kunnskap om og forståing av samfunnsplanlegging og offentleg leiing som politisk styrte prosessar med sikte på heilskapleg og berekraftig utvikling. Studiet tek utgangspunkt i at leiarar i offentleg sektor har eit stor samfunnsansvar og at planlegging er eit reiskap for utøving av slik leiarskap. Behova i samfunnet blir meir og meir samansette, og offentleg sektor må difor framstå som meir samordna. Saman med privat og frivillig sektor må offentleg sektor bidra til meir samhandling, og saman med brukarar/borgarar bidra til meir samskapte og tilpassa tenester. Gjennom studiet  opparbeider du evne til å knyte saman kunnskap og handling i analysar og refleksjon. Du får eit djupare teoretisk fundament og ei meir kritisk forståing av metodar for leiing og planlegging i samfunn og organisasjonar.

Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget til mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

1. Bachelorgrad i planlegging og administrasjon eller tilsvarande med minimum 80 studiepoeng, derav 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget. Døme på tilsvarande utdanningar er bachelorprogram innanfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, administrasjon og leiing, administrasjon og organisasjonsvitskap og økonomi og administrasjon.

2. Integrert yrkesretta utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innanfor fagområdet for mastergraden. Døme på slike utdanningar er barnevernspedagog, sosionom og barnehagelærar.

3. Minst tre år anna høgare utdanning og minst to år relevant praksis frå samfunnsplanlegging og leiing.

4. Ein kan søkje einskildemne i masterstudiet dersom ein har minst tre år høgare utdanning.

Internasjonalisering

Høgskulen i Volda har avtalar med utdanningsinstitusjonar i utlandet, og du kan få hjelp til å finne aktuelle studium.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er ein kombinasjon av førelesingar, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum. Praktiske øvingar med utgangspunkt i studentane sine eigne utfordringar er ein viktig del av studiet. Undervisninga er tilrettelagt både for heiltids- og deltidsstudentar. Emne på 15 studiepoeng går over eitt semester med tre vekesamlingar på fire til fem undervisningsdagar. Mellom samlingane er det sjølvstudium og høve til rettleiing gjennom Canvas. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med master i Samfunnsplanlegging og leiing får du ei solid og spesialisert utdanning med vekt på utøving av leiarskap og samfunnsansvar gjennom systematiske planprosessar med brei deltaking, dialog, refleksjon og læring. Studiet er spesielt eigna for personar med profesjonsutdanningar som no sit i leiarstillingar. Programmet kvalifiserer for planlegging og leiing på mange nivå i samfunnet og innanfor ulike fagområde. Fullført mastergrad kvalifiserer også for opptak til doktorgradsprogram, som kan leggje grunnlaget for ein karriere som forskar.

Vil du bruke utdanninga i skulen, kan du byggje på med eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Kontakt

Programansvarleg: Roar Amdam, ram@hivolda.no, tlf. 7007 5124

Emneansvarleg IPA 301 og IPA 302: Roar Amdam, ram@hivolda.no, tlf. 7007 5124

Emneansvarleg IPA 303: Alf Roger Djupvik, alfroger@hivolda.no, tlf. 7007 5132

Emneansvarleg IPA 304: Magnar Hjertenæs, mh@hivolda.no, tlf. 7007 5103

Emneansvarleg POL 301 og POL 302: Randi Bergem, bergemr@hivolda.no, tlf. 7007 5211                                                                                                       

Emneansvarleg IPA 307: Bjarte Folkestad, bjarte.folkestad@hivolda.no, tlf. 7007 5022

Emneansvarleg IPA 308 og IPA 309: Bjarte Folkestad, bjarte.folkestad@hivolda.no, tlf. 7007 5022

Studiekoordinator: Gunnvor Bakke, gunnvor.bakke@hivolda.no, tlf. 7007 5227

Praktisk informasjon

IPA 302 Prosessleiing i samfunn og organisasjonar

Samlingar vår 2019: veke 3, 9 og 14.
Måndag er sjølvstyrt studiedag for førebuing, kollokvia og avtalt rettleiing. Tysdag-fredag er det organisert undervisning. Det er obligatorisk deltaking i undervisninga med krav om minimum 80% frammøte.

IPA 303 Offentleg organisering og leiing

Samlingar vår 2019: veke 2, 7 og 13.
Måndag er sjølvstyrt studiedag for førebuing, kollokvia og avtalt rettleiing. Tysdag-fredag er det organisert undervisning. Det er obligatorisk frammøte på fyrste samling.

POL 302 Politikk, helse og livsløp - samhandling

Samlingar vår 2019: veke 5, 10 og veke 15. 

IPA 307 Forskingsmetode og vitskapsteori, IPA 308 Masteroppgåve 30 stp. og IPA 309 Masteroppgåve 45 stp.

Samlingar vår 2019: veke 4 og veke 8. Organisert undervisning frå klokka 09.15 til kl 16:00. Vårsamlingane blir måndag-torsdag. 

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda.

Studieplan

Samfunnsplanlegging og leiing (deltid)

Studieprogram: 
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse - deltid
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
120
Studielengd: 
8 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Mastergradsstudium
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Særskilt opptakskrav:

Opptaksgrunnlaget til mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar:

 1. Bachelorgrad i planlegging og administrasjon eller tilsvarande med minimum 80 studiepoeng, derav 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget. Døme på tilsvarande utdanningar er bachelorprogram innanfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, administrasjon og leiing, administrasjon og organisasjonsvitskap og økonomi og administrasjon.
 2. Integrert yrkesretta utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innanfor fagområdet for mastergraden. Døme på slike utdanningar er barneverspedagog, sosionom og barnehagelærar.
 3. Minst tre år anna høgare utdanning og minst to år relevant praksis frå samfunnsplanlegging og leiing.
 4. Ein kan søkje einskildemne i masterstudiet dersom ein har minst tre år høgare utdanning.

Opptak til avsluttande oppgåveemne:

Alle studentar på masterstudiet må søkje opptak til dei avsluttande emna Forskingsmetode og vitskapsteori (IPA307) og Masteroppgåve (IPA308/309). Talet på studieplassar er avgrensa til 20. Søkjarane må ha C eller betre på dei obligatoriske emna. Søkjarane blir rangerte på grunnlag av oppnådde karakterar på dei obligatoriske emna, deretter på grunnlag av karakterar på dei valfrie emna. Studentar med karakterar A eller B får først tilbod (gruppe 1). Deretter får studentar med C’ar tilbod inntil studieplassane er fylt opp (gruppe 2).

Om studiet

Masterstudiet gir høg yrkesretta kompetanse i planlegging, utviklingsarbeid og leiing i samfunn og organisasjonar. Planleggar og leiar er ofte noko ein blir etter å ha vore lærar, sjukepleiar, ingeniør og anna i mange år. Difor er det mange planleggarar og leiarar som saknar formell utdanning i planlegging og leiing. Vidare har leiarar eit spesielt ansvar for å bidra til ei planlagt samfunnsutvikling. Som den einaste utdanningsinstitusjonen i landet tilbyr vi ein mastergrad der planlegging og leiing blir sett i samanheng. I dette studiet legg vi vekt på å knyte saman teori og praksis og til å stimulere studentane til å reflektere over det å vere planleggar og leiar. Studiet legg vidare vekt på at plan- og utviklingsarbeid skjer i samhandling (partnarskap) mellom offentleg, privat og frivillig sektor i kommunikative og gjennomsiktige kapasitetsbyggande prosessar.

Erfaringane viser at studiet passar for planleggarar, ingeniørar, sjukepleiarar, legar, sosionomar, barnevernspedagogar, lærarar, politi og andre profesjonsutdanningar som ønsker å vidareutdanne seg i planlegging og leiing. Studiet passar også for dei som ønsker å kvalifisere seg til stillingar innanfor plan- og utviklingsarbeid i offentleg, privat og frivillig sektor. Formell kompetanse på masternivå gir høve til å søke doktorgradsprogram.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal ha

 • Avansert kunnskap om relevante perspektiv, teoriar og omgrep planlegging og leiing
 • Kritisk forståing av metodar for leiing av plan- og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjonar. 
 • Forståing av samfunnsplanlegging som ein politisk styrt prosess med sikte på heilskapleg og berekaftig utvikling.
Ferdigheiter

Studenten skal ha ferdigheiter

 • Til å knyte saman teori og praksis i kritiske analyser
 • Til å drive forsking 
 • Til å skrive større og midre oppgåver
 • Til å forstå og formidle forsking
Generell kompetanse

Gjennom forelesingar, dialog, heimeoppgåver, praktiske øvingar og seminar skal studentene oppnå kompetanse til:

  • Å reflektere over rolla som planleggar og leiar og korleis eigen kunnskap, ferdigheiter og haldningar/verdiar pregar utøving av rolla.
  • Å erkjenne at leiarar har eit spesielt ansvar for å bidra til samhandling, innovasjon og i heilskapleg samfunnsutvikling.
  Organisering og arbeidsmåtar

  Studiet er totalt på 120 studiepoeng (stp). Av dette er 75 stp obligatoriske og 45 stp valfrie. Studiet er samansett av emne på 15, 30 og 45 stp. Emna Regional planlegging og utvikling (IPA301), 15 stp, Offentleg organisering og leiing (IPA303), 15 stp, Forskingsmetode og vitskapsteori (IPA307), 15 stp og Masteroppgåve (IPA308), 30 stp eller Materoppgåve (IPA309), 45 stp, er obligatoriske. Dersom studenten vel å skrive masteroppgåve på 45 stp, blir den valfrie delen av studiet 30 stp. Ein kan velje dei valfrie emna frå ein meny av førehandsgodkjende emne, eller søke om å få godkjend andre emne. Høgskulen kan setje sperre mot einskilde emne med fagleg overlapping.Tilbodet av valfrie emne ved Høgskulen i Volda kan variere frå år til år. Høgskulen er ikkje bunden til å gi tilbod om alle valfrie emne kvart studieår. 

  Det er høve til å lage individuelle utdanningsplanar ved å få godskrive og fagleg godkjent tidlegare/anna utdanning på masternivå eller lang relevant praksis (sjå eige avsnitt). Ved oppstart lagar du ein utdanningsplan for studiet ditt ved høgskulen som syner kva for emne mastergraden skal innehalde (valfrie emne, godskriving av anna utdanning som erstatning for obligatoriske emne, praksis, utlandsstudium m.m.) og framdrifta av studiet (heiltid, deltid, rekkefølgje på emne m.m.). 

  Undervisninga er tilrettelagt både for deltids- og heiltidsstudium. Undervisninga på 15-studiepoengsemna er organisert med tre vekesamlingar fordelt på eitt semester. Undervisninga på 30/45-studiepoengsemna er normalt organisert med fem til seks vekesamlingar fordelt på to semester. Organiseringa av undervisninga i samlingar har vist seg å fungere godt både for deltids- og heiltidsstudentar, og spesielt for å kombinere utdanning med arbeid. Det er lagt stor vekt på å kombinere førelesingar med dialog, seminar, gruppearbeid m.m. Arbeidsoppgåver mellom samlingar inngår i evalueringa. Studentar kan i stor grad arbeide med eigne tema og arbeidsoppgåver. E-mail, web-program m.m. vert aktivt brukt for å følgje opp og rettleie studentar. Når det er samlingar i Volda, vil Studentsamskipnaden for Sunnmøre normalt kunne tilby studenthyblar.

  Om godskriving og fagleg godkjenning (jf. UH-lova §3-5) 

  Tidlegare utdanningar - generelt: Relevante emne på mastergradsnivå frå høgskulen eller andre utdanningsinstitusjonar kan godskrivast som valfrie eller obligatoriske emne. Når det gjeld søknader om godskriving av utdanning frå andre høgskular og universitet, krev vi at studentane legg fram dokumentasjon frå den aktuelle institusjonen om det faglege innhaldet.

  Det valfrie emnet LIH301 Ledelse i helse - og sosialtjenesten blir gitt i samarbeid mellom utdanningsintitusjonane i Molde, Volda og Ålesund. I studieåret 16/17 er tilbodet lagt til Høgskolen i Molde. Emnet er førehandsgodkjent for innpassing i mastergraden.

  Tidlegare utdanning ved Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag (IPAS) - før oppgradering til masternivå: Tidlegare studentar ved HVO som har fullført vidareutdanningar som 10-vekttalseiningar og som etter 2000 er oppgraderte til mastergradsnivå, kan få godskrive desse i mastergraden. Dette gjeld vidareutdanningane Regional planlegging og utvikling og Regioplan Nordvest som blir godskrive som valfritt emne med 30 stp i mastergraden. Dei studentane som får slik godskriving, kan grunna fagleg overlapping ikkje velje emnet Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (IPA302), 15 stp. 

  Vidare gjeld dette vidareutdanningane Leiing for offentleg tilsetje (LOT) og Offentleg organisering og leiing, som også blir godskrive som valfritt emne på 30 stp. Tidlegare utdanning ved IPAS - etter oppgradering til masternivå: Studentar som har fullført masteremnet Regional planlegging og utvikling medan dette var på 30 stp, vil få fritak frå det obligatoriske emnet Regional planlegging og utvikling (IPA301), 15 stp, og eitt valfritt 15 stp emne. Dei studentane som får slikt fritak, kan grunna fagleg overlapping ikkje velje emnet Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (IPA302), 15 stp. Studentar som har fullført masteremnet Offentleg organisering og leiing medan dette var på 30 stp, vil få fritak for det obligatoriske emnet Offentleg organisering og leiing (IPA303), 15 stp, og og eitt valfritt 15 stp emne.

  Utanlandsopphald

  Studentar kan søkje om å få godskrive andre emne som dei ønskjer å ta ved høgskular og universitet i andre land. Slike emna må vere på mastergradsnivå. I samband med planlagt utlandsopphald innanfor mastergraden vil høgskulen hjelpe til med å organisere og førehandsgodkjenne utdanning og/eller praksis. 

  Lang og relevant praksis 

  Studentar med lang og spesielt relevant praksis innan leiing og/eller samfunnsplanlegging og samfunnsarbeid, kan søkje om å få denne godkjend som valfri del på 15 eller 30 stp. I slike tilfelle får studenten i oppgåve å lage ein eigen praksisrapport som vurderer eige arbeid i ein teoretisk og metodisk samanheng. 

  Navn: 
  Master i samfunnsplanlegging og leiing, deltid
  Emne2018 H2019 V2019 H2020 V2020 H2021 S2021 H2022 V
  1. OG 2. STUDIEÅR
  15
  15
  Valemne, sterkt tilrådde:
  1515
   
  1515
   
  15
   
  15
   
  1515
  Valemne frå andre mastergrader ved HVO kan søkjast på i periodar for undervisningsopptak. På grunn av andre krav til opptak, må det søkjast særskilt til Studentsørvis på e-post: Studentsorvis@hivolda.no. Dette gjeld emna:
   
  1515
   
  15
   
  1515
   
  15
   
  1515
   
  15
   
  15
   
  15
   
  15
  Andre valemne:
   
  Emnet LIH301 Ledelse i helse- og sosialtjenesten kan også veljast og vil bli godskrive med 30 stp som del av utdanninga. Emnet går i Molde studieåret 2019/2020, og studentar som ynskjer dette emnet må søkje opptak på emnet ved Høgskolen i Molde
  1515
  3. OG 4. STUDIEÅR
  60 stp må vere bestått (inkl. IPA301 og IPA303) før ein kan starte på emna IPA307 og IPA308/IPA309.
  151515
  15
  Vel anten IPA308 eller IPA309. Val av IPA308 krev 45 stp. valfrie emne og val av IPA309 krev 30 stp. valfrie emne.
   
  1515
   
  151515
  Anna
  Alle emna med unntak av Forskingsmetode og vitskapsteori (15 stp) og Masteroppgåve (30 eller 45 stp), kan takast som frittståande vidareutdanningar. For dei som berre tek emne som vidareutdanningar, blir gitt karakterutskrifter.

  For dei som har fullført mastergraden vil det bli utskrive eit eige vitnemål som gir rett til å bruke nemninga Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing.

  Institutt for planlegging og administrasjon og samfunnsfag er akkreditert som fullt medlem av AESOP (The Association of European Schools of Planning), eit nettverk av europeiske universitet og høgskular som driv med undervisning og forsking i samfunnsplanlegging.
  Evaluering og kvalitetssikring

  Studiet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

  Ansvarleg
  Roar Amdam, tlf. 70 07 51 24, e-post: ram@hivolda.no