Religion

Religion, kultur og samfunn

Årsstudium Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet passar for deg som er interessert i religion, kultur, livssyn og etikk. Det er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter religionsmangfold både i privat og offentleg sektor, til dømes i innanfor skuleverket, helsesektoren, media og i ulike trus- og livssynssamfunn.

Du får kunnskap om religiøse tekstar, historia til kristendommen andre religionar og livssyn. Religions- og livssynsmangfaldet i Noreg i dag er også ein viktig del av studiet.

 • Deltid, Heiltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Ralph Meier underviser i Religion, kultur og samfunn ved Høgskulen i Volda

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn blir samlingsbasert fra høsten 2023. - Nå får studentene det beste fra to verdener, sier de studieprogramansvarlige. Et av målene er å gjøre det enda enklere for de som ønsker å studere.

Årsstudiet i religion, kultur og samfunn blir samlingsbasert fra denne høsten av. - Nå får studentene det beste fra to verdener, sier de studieprogramansvarlige. Et av målene er å gjøre det enda enklere for de som ønsker å studere. 


- Religion, kultur og samfunn er ikke et nytt studietilbud ved Høgskulen i Volda, men det har fått en ny organisering – blant annet basert på tilbakemelding fra søkere og inspirasjon fra gode kollegaer. Det forteller Ralph Meier og Hildegunn Valen Kleive fra Institutt for religion og livssyn


- Det beste fra to verdener

Studietilbudet var tidligere delt i et rent nettstudium og et fulltidsstudium på campus. Nå har de tatt det beste fra disse og laget et samlingsbasert studium. 

- Vi har tre samlinger i Volda over to dager per emne per semester. Mellom disse har vi nettundervisning. Dette vil foregå både synkront med oppmøte og fellesundervisning, og asynkront, som betyr at du kan logge deg på når det passer deg, sier Ralph og Hildegunn. 

- Dette håper vi vil gi studentene den ekstra fleksibiliteten de trenger for å få hverdagen til å gå opp mens de studerer.

 

Faglig intenst på samling

Samlingene i høst er lagt til uke 35, 39 og 44. 

- Samlingene vil gi oss dager med faglig intenst innhold, godt studentmiljø og sosialt samvær. Samtale, diskusjon og å møte andre som er opptatt av det samme som deg selv, noe av det som gjør studenttilværelsen så meningsfylt, sier Ralph og Hildegunn. 
 

Hildegunn Valen Kleive underviser i Religion, kultur og samfunn ved Høgskulen i Volda. Foto: Karl August Swanstrøm/HVO.


Media og populærkultur på timeplanen

Emner vi skal innom er religion, media og populærkultur, religion og livssyn og religion og samfunn. Studietilbudet er spennende, aktuelt og kanskje ekstra relevant for deg som har en jobb eller ønsker deg en jobb der du møter religionsmangfold. For eksempel i skole, helsesektor eller mediebransjen. 
 

 
 

Studieinnhald

Du kan velje mellom desse emna, kvart på 15 studiepoeng:

 • Religion og livssyn I (haust 24)
 • Religion, media og populærkultur (haust 24)
 • Religion og livssyn II (vår 25)
 • Religion og samfunn (vår 25)
 • Intercultural understanding (vår 25)

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

I kvart av dei samlingsbaserte emna vert undervisninga gjeven i form av forelesingar og gruppearbeid både på samlingar ved Høgskulen i Volda og digitalt. For kvart emne er det tre fysiske samlingar i semesteret, og kvar slik samling går over to dagar. I tillegg vert det studentarbeid og ulike digitale møtepunkt. Det er krav om 75% frammøte til undervisninga i desse emna, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. 

Studiet er lagt til rette i undervisningsverktyet Canvas. Det primære ansvaret for læringsutbytet ligg hjå studenten sjølv gjennom lesing, oppgåveskriving, samarbeid med andre studentar, førebuing og aktiv deltaking i undervisninga.  

For eksamensordning, sjå emneplanar.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter religionsmangfold både i privat og offentleg sektor. I kombinasjon med ei lærarutdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE-faget i grunnskulen. 

Studiet gir grunnlag for opptak til Religion, livssyn og etikk (RLE) fordjupingsstudium.

 

Pensum

Pensumlister 

Studieplan

Religion, kultur og samfunn - årsstudium (samlingsbasert)

Studieprogram: 
Religion, kultur og samfunn - årsstudium (samlingsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

I det fleirkulturelle samfunnet, der menneske med ulike overtydingar og tradisjonar lever saman, er kunnskap om religionar og livssyn viktig. Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi inkludert religions- og livssynmangfaldet i Noreg. Studiet er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i offentleg sektor som skule og helse, i media og i ulike trus- og livssynssamfunn. Dei ulike emna i årsstudium i Religion, kultur og samfunn kan innpassast i ulike bachelorgrader. Emna kan takast kvar for seg eller i ulike kombinasjonar. For lærarar som tek dette som vidareutdanning og ynskjer å ta 30 studiepoeng, tilrår vi emna Religion og livssyn I og II. Dei gjev innføringskunnskap, medan emna Religion, media og populærkultur og Religion og samfunn går djupare inn i nokre aktuelle og samfunnsrelevante aspekt.  

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar
 • om religionar, livssyn, etikk og filosofi.   
 • om kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmennesket og for samfunnet  
 • om religions- og livssynskritikk  
 • om aktuelle spenningar i pluralistiske samfunn  
 • om heilage tekstar og religiøse praksisar  
 • om religion og livssynsuttrykk i samtidskulturen   
Ferdigheiter
 • analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk   
 • evne til å reflektere sjølvstendig over religionsfaglege spørsmål   
 • evne til å uttrykke denne kunnskapen skriftleg   
Generell kompetanse
 • kunne nytte religions- og livssynskunnskap sjølvstendig, reflektert og kritisk  
 • kunne diskutere spørsmål knytte til religion og livssyn med innsikt og respekt  
 • kunne bruke kunnskapen frå studiet i yrkessamanheng   
 • kunne vurdere og bruke ulike digitale kjelder kritisk  
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fem emne der studentane vél fire av dei.

Fire av emna er samlingsbaserte (REL151, REL152, REL153 og REL154) 

I kvart av dei samlingsbaserte emna vert undervisninga gjeven i form av forelesingar og gruppearbeid både på samlingar ved Høgskulen i Volda og digitalt. Det vert tre fysiske samlingar i semesteret, kvar på to dagar. I tillegg vert det studentarbeid og ulike digitale møtepunkt. Det er krav om 75% frammøte til undervisninga i desse emna, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §6-6. 

REL110 er ikkje samlingsbasert, men har regelmessig lokal undervisning. Det er ikkje obligatorisk frammøte i REL110.

Studiet er lagt til rette i undervisningsverktyet Canvas. Det primære ansvaret for læringsutbytet ligg hjå studenten sjølv gjennom lesing, oppgåveskriving, samarbeid med andre studentar, førebuing og aktiv deltaking i undervisninga.  

 

Religion, kultur og samfunn - årsstudium (samlingsbasert)
Navn: 
Religion, kultur og samfunn - årsstudium (samlingsbasert)
Emne2024 Haust2025 Vår
15
15
Studentane skal velje to av tre emne i vårsemesteret
30
 
15
 
15
 
15
Ansvarleg
Hildegunn Valen Kleive, tlf. 70075096, e-post hildegunn.kleive@hivolda.no
 • Deltid, Heiltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4135

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt