– Stort behov for vidareutdanning i kunst og handverk

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

I Utdanningsdirektoratet (UDIR) sitt program for vidareutdanning av lærarar, Kompetanse for kvalitet, tilbyr Høgskulen i Volda studiet Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn. Denne veka var 20 studentar frå heile Noreg samla i Volda for å lære meir om trearbeid i framtidsskulen.

Stort behov

– Det er eit stort behov for vidareutdanning innanfor kunst og handverk. Då vi søkte UDIR om å kome med i programmet la vi vekt på å tenkje framover og fornying av faget i høve til ny læreplan. Sentrale moment er digital kompetanse i kunst og handverk, handverksferdigheiter, kunst- og designprosessar, visuell kommunikasjon og kulturforståing, seier fagansvarleg Karen Brænne ved Seksjon for kunst og handverk ved Avdeling for kulturfag.

Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn 

Studiet er eit nett- og samlingsbasert studium med to samlingar pr. semester. Tilbodet består av to emne à 15 studiepoeng: «Teikninga lever» og «Trearbeid i framtidsskulen».

Vidareutdanninga er tilrettelagt for lærarar som ønskjer å få teoretisk og fagdidaktisk kunnskap om og praktisk erfaring i kunst og handverk som skulefag. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom teoretisk tilnærming, praktisk utøvande arbeid og didaktisk refleksjon knytt til studenten sin eigen praksis.

Praktisk innretta

Trearbeid og teikning er sentrale område i skulen. Faga krev mykje av den enkelte lærar og det tar lang tid å meistre dei ulike teknikkane. Trearbeid er dessutan avhengig av tilgang til ein verkstad og mykje forskjellig utstyr.

Frå venstre: Fagansvarleg Karen Brænne, Jørgen Oksmo, Dag Kristian Krogsrud, Marit Lillestøl.

Trearbeid og teikning er sentrale område i skulen. Faga krev mykje av den enkelte lærar og det tar lang tid å meistre dei ulike teknikkane. Trearbeid er dessutan avhengig av tilgang til ein verkstad og mykje forskjellig utstyr.

Marit Lillestøl frå Ålesund set pris på opplæring i bruk og vedlikehald av dei ulike verktøya ein treng i ulike former for trearbeid.

– I tillegg til å lære ulike teknikkar er det flott å få lære om bruk og vedlikehald av dei mange ulike verktøya ein finn i ein sløydsal, seier ho.

– Eg set pris på at utdanninga er så praktisk innretta. Eg brukar sløydsalen mykje i undervisninga og eg treng meir praktisk kunnskap om teknikkar og verktøy. Det er også svært nyttig å kunne utveksle erfaringar med kollegaer frå heile landet, seier Jørgen Oksmo frå Hvaler i Østfold.

Dag Kristian Krogsrud frå Stange kommune i Hedmark ser fram til å få ein formell kompetanse i faget.

– Mange underviser i kunst og handverk utan formell kompetanse. Med ei slik utdanning får ein større fagleg tyngde i kollegiet, seier han.

På denne samlinga har studentane arbeidd med samanføying av ulike treemne.

Høgskulen i Volda sine tilbod i Kompetanse for kvalitet

Del på