Vidareutdanning for lærarar

Kompetanse for kvalitet (KFK)

Høgskulen i Volda legg ut ledige studieplassar på i alt elleve KFK-studium hausten 2019. 

Tilbodet er retta mot lærarar utanfor stipend- og vikarordninga frå Utdanningsdirektoratet (UDIR). Søkjarar har ikkje rett på støtteordningar frå arbeidsgjevar eller UDIR, men skal heller ikkje betale studieavgift. Det er ein fordel, men ikkje eit krav at den som søkjer er knytt til ein skule/arbeidsgjevar i studietida. 

Høgskulen i Volda opnar også eitt studium innan vidareutdanning for barnehagelærarar, Naturfag og matematikk i barnehagen, for søking.

Har du spørsmål, ta kontakt med EVU ansvarleg Ole Frank Bakken, tlf. 700 75 058/92 49 49 78

 

Kompetanse for kvalitet er ei satsing frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) på videreutdanning for lærarar og skuleleiarar. Målet med satsinga er å styrkje lærarar og rektorar sin kompetanse, som vidare skal gi elevane auka læringsutbytte og motivasjon i skulen. Studietilboda er knytt til læraren sitt daglege arbeid i skulen, der yrkespraksis blir nytta både som refleksjon og utprøvingsarena.  Lærarar som ønskjer å delta kan søkje om å få ta videreutdanning dersom dei har lite eller inga fordjuping i faget frå tidlegare. Som einaste høgskulen i landet, tilbyr Høgskulen i Volda Nynorsk i opplæringa, 8. - 13. årssteg.

Kompetanse for framtidas barnehage

Høgskulen i Volda vidareutdanninga Rettleiarutdanning for prakislærarar i barnehagen, som er ein del av av strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020».

Naturfag og matematikk i barnehagen er eit tilbod under same strategien. Dette er ei vidareutdanning for pedagogar i barnehagen som ynskjer å vidareutvikle sitt faglege og didaktiske grunnlag, for så å kunne legge til rette for gode naturfaglege og matematiske aktivitetar for og med barn.

Praktisk informasjon

 

VIDARE med HVO

Høgskulen i Volda har eit stort mangfald av vidareutdanningar for lærarar og barnehagelærarar.