Oppdrag

 • Thumbnail

  –Spennande og kjekt

  Publisert

  Godt over 1000 avgangselevar i vidaregåande opplæring og folkehøgskular i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane besøkte Høgskulen i Volda under dei åttande Utdanningsdagane 30. og 31 oktober. – Nyttig og interessant, seier Julie Sande Solid og Jannike Melheim frå Stryn vidaregåande skule.

 • Thumbnail

  – Lærer mykje

  Publisert

  – I dag har eg lært meir enn det eg har lært på skulen om vegar eg kan gå vidare i livet, seier Emma Marie Ristesund Beitveit. Emma og 800 andre tiandeklassingar frå kommunane på Sunnmøre vitjar Høgskulen i Volda i samband med Karrieredagane 2019.

 • Thumbnail

  Nominert til innovasjonspris med HVO på laget

  Publisert

  Ulstein kommune er nominert til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nasjonale innovasjonspris for 2019. Sentralt er samarbeidet med Høgskulen i Volda om bruk av digitale verktøy og ressursar i undervisninga.

 • Thumbnail

  Seanse feirar milliontilskot

  Publisert

  Møre og Romsdal fylkeskommune løyver 1,2 millionar kroner per år i tre år framover til Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda. Hovudverksemda til Seanse er å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge. – Dette er eit stort klapp på skuldra for arbeidet vi gjer, seier senterleiar Marit Ulvund.

 • Thumbnail

  – Sterke fagmiljø blir enda sterkare saman

  Publisert

  Professor Siv M. Gamlem frå Høgskulen i Volda er leiar for forskingsprosjektet «Systematisk observasjon i pedagogisk forsking». Prosjektet er eit nettverkssamarbeid mellom fagtilsette ved Høgskulen i Volda, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. I tillegg er fagtilsette frå institusjonar i frå Finland og Danmark med.

 • Thumbnail

  500 kunstnarar på opphald hjå Seanse

  Publisert

  Seanse, senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda, har som hovudverksemd å støtte produksjonen av kunst for og med barn og unge. Nyleg kunne Seanse feire at over 500 kunstnarar har vore på kunstnaropphald i Volda sidan starten i 2004.

 • Thumbnail

  Opptak til studium med studiestart våren 2019

  Publisert

  – Høgskulen i Volda opnar no for søking til ei rekkje studietilbod med studiestart våren 2019. Dette er både heiltidsstudium, deltidsstudium og reine nettstudium innanfor ei rekkje fagområde, seier studiedirektør Gonnie Smit.

 • Thumbnail

  HVO skal vurdere støtteordningar for litteratur

  Publisert

  Ei tverrfagleg forskargruppe ved Høgskulen i Volda har fått i oppdrag frå Kulturrådet å greie ut tilskotsordningane for litteratur. Prosjektet har fått namnet «Litteraturutredningen 2019» og føremålet med utgreiinga er å bringe fram kunnskap om korleis støtteordningane for litteratur fungerer, korleis dei verkar innanfor det litterære krinsløpet og korleis dei bidreg til å nå litteraturpolitiske mål.

 • Thumbnail

  SKAL STUDERE LOKALVAL

  Publisert

  Førsteamanuensis Bjarte Folkestad ved Avdeling for samfunnsfag og historie er med i eit forskingsprosjekt om lokaldemokrati innanfor forskingsrådsprogrammet DEMOS. Det er lokalvala i 2019 og 2023 som skal undersøkast. I forskargruppa er det med forskarar frå universiteta og forskingsinstitutt i Oslo og Bergen.