Ny bok: Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket

Tekst: Per Arne Brandal

- Oppdatert

I forbindelse med at professor Tor-Johan Ekeland fyller 70 år, er det gitt ut en bok på Abstrakt forlag med tittelen «Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket». I boka er det mange bidrag fra andre ansatte ved Høgskulen i Volda.  

I innleiinga kan man lese følgende om jubilanten: «En av dem som i norsk sammenheng har løftet fram grunnlagsproblemene i fagene psykologi og psykiatri, er psykologiprofessor Tor-Johan Ekeland. Det er derfor en glede å tilegne en bok om grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket til han – i forbindelse med hans 70-årdsdag.»

Tor-Johan Ekeland er professor i psykologi ved Høgskulen i Volda. Han avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1976 og ble i 1999 dr. philos. samme sted med avhandlingen «Meining som medisin. Ein analyse av placebofenomenet og implikasjonar for terapi og terapeutiske teoriar».

Professor Tor-Johan Ekeland.

Ekeland har vært professor ved Høgskulen i Volda siden 1997, og har tidligere vært rektor for høyskolens forløper, Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda, fra 1986 til 1990, hvor han hadde faglig stilling som amanuensis fra 1979 og som førsteamanuensis fra 1986.

Om boka

Menneskers følelser, psykiske problemer og eksistensielle utfordringer kan ikke forstås og studeres på samme måte som objekter utenfor oss selv. Likevel observeres, kartlegges og systematiseres adferd med sikte på å komme fram til sann viten om hva psykiske problemer er, hvordan de oppstår, og hvordan de skal behandles.

Innen det psykiske helsefeltet har kritikken mot kunnskapen som utvikles på denne måten, blitt stadig sterkere. Ulike virkelighetsforståelser står mot hverandre. Fra et biomedisinsk perspektiv forsvares en diagnostisk og medisinsk tilnærming til psykiske lidelser. Fra et psykososialt og humanistisk ståsted mener man at den biomedisinske tilnærmingen reduserer kompliserte subjektive opplevelser og sammensatte sosiale forhold til objektivert sykdom hos enkeltindivider.

Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket søker å gå bak de konkrete konflikttemaene for å se på betingelsene for å kunne frembringe relevant kunnskap. Aktuelle grunnlagsproblemer som drøftes, er: Hvordan håndtere selvreferanseproblemet – det at vi selv er en del av feltet vi studerer. I hvilken utstrekning kan opplevelser, tanker, intensjoner og følelser studeres med naturvitenskapens metoder? Hvilken rolle har subjektiv erfaring i forhold til objektiv virkelighet? Hvordan analysere forholdet mellom retorikk og underliggende hensikter? Hvilke psykologiske innsikter kan skjønnlitteraturen bidra med? Hvordan samspiller etikk og menneskerettigheter med den øvrige kunnskapsbasen?

Forholdet mellom de psykodynamiske/psykoanalytiske, psykososiale og biomedisinske/ nevrobiologiske tradisjonene drøftes. Videre belyses temaer som ny kunnskap om hjernen og genene, traumer, selvmord, medisinering, tvangsbehandling og behandlingstraumer, subjektets rolle som del av det store økologiske systemet, og forholdet mellom skjønn og evidens.

Bidragsytere.

Del på