Hildegunn Valen Kleive har disputert ved MF

Tekst: Geir Tangen

- Oppdatert

Hildegunn Valen Kleive disputerte 10. mai 2019 for ph.d. graden ved MF vitenskapelig høyskole med avhandlingen "Not that religious: A study of young Tamil religiosity in north-western Norway.

Temaet for denne kvalitative og artikkelbaserte avhandlingen er hvordan unge tamiler, hovedsakelig hinduer, tenker om og praktiserer sin religiøsitet.

Mye av forskningen på unge menneskers religiøsitet er i Norge sentrert rundt unge kristne eller unge muslimer, ofte i storbystrøk. Lite er kjent om religiøsiteten til unge som tilhører andre tradisjoner, i tillegg er religiøsiteten til minoritetsungdom som bor utenfor de store byene i Norge generelt forsket lite på. De unge tamilene i denne undersøkelsen har levd hele, eller nesten hele, sine liv på NordVestlandet i Norge, i motsetning til sine forelde som ankom denne regionen på midten av 1980-tallet. Denne avhandlingens empiriske bidrag er å fokusere på et understudert tema i en kontekst som sjelden aktualiseres, nemlig ung hindu religiøsitet i distrikts-Norge. Avhandlingens teoretiske bidrag er å vise hvordan deltakernes hverdagsreligiøsitet kan knyttes til sted, materialitet og emosjoner. Dette er en religionssosiologisk studie, men trekker på teori og metoder fra en rekke disipliner, og får derved et tverrdisiplinært preg.

Avhandlingen viser hvordan sted, materialitet og emosjoner er nøkler for å forstå de unge tamilenes religiøsitet. Deltakerne orienterer seg ved hjelp av kart som er skapt i samspillet mellom steder, ting, personer og grupper. Dette medfører for det første en kompleks religiøsitet som kan forstås som et resultat av hvordan de navigerer mellom ulike steder som forventer, motiverer og produserer ulike (religiøse) erfaringer, emosjoner og handlinger. Et annet hovedfunn er den utbredte selvbetegnelsen «ikke så religiøs», en emisk betegnelse som også er reflektert i avhandlingens tittel. Avhandlingen analyserer den stedlige forankringen til denne selvbetegnelsen. Et tredje funn er hvordan deltakerne velger og velger vekk hvilke religiøse elementer de ønsker å videreføre. I tillegg velger deltakerne hvor, når og i hvilken form de vil uttrykke sin religiøsitet. Denne selektiviteten understreker deltakernes mangfoldige strukturelle og kulturelle kompetanse. Et fjerde trekk er hvordan deltakerne har interesse av og aktivt handler for å velge de religiøse elementene som har likhetstrekk på tvers av steder og tradisjoner. De unge deltakerne relaterer seg til mange steder, og de gjør en innsats for å koble disse.

Hildegunn Valen Kleive er ansatt ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda.

På hjemmesiden til MF vitenskapelig høyskole finner du mer informasjon om disputasen og avhandlingen til Hildegunn Valen Kleive.

 

 

Del på