Profile picture for user tangeng

Geir Tangen

Rådgjevar

Forskingsadministrasjonen

Forskingsrådgivar Geir Tangen er utdanna cand.polit. med hovudfag i samfunnsvitskap frå Universitetet i Tromsø (1992). Tangen har tidlegare vore tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, programkoordinator for NFR-programmet «Regional utvikling» (1999-2004) og forskar ved Møreforsking Volda (1997-2013). I tillegg har Tangen hatt fleire ulike administrative stillingar ved Høgskulen i Volda, både på avdelingsnivå og fellesnivå.

Forskingsprosjekta har vore innanfor fagområde som regional utvikling, regionale innovasjonsprosessar, lokal næringsutvikling og særleg med problemstillingar knytt til ulike samarbeidsmodellar og partnarskap innan lokalt- og regionalt plan- og utviklingsarbeid. Tangen har publiseringar i nasjonale og internasjonale tidsskrift, fagbøker, konferanserapportar m.m.
 

Publikasjonar
Amdam R. og Tangen, G. 1997: Den kraftfulle regionen. Evaluering av Setesdal næringsfond. Forskingsrapport nr. 27. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam J., Barstad J., Båtevik F.O., Olsen Mattland G., Tangen G. 1998: Kartlegging og analyse av utviklingsretningar i Ålesundsregionen og Ålesund. Arbeidsrapport nr. 68. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 1999: Haram-modellen: dokumentasjonsrapport for prosjektet ”Haram på kartet”. Arbeidsrapport nr. 71. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 1999: Look to Haram! Plan nr. 4/1999. Universitetsforlaget. Oslo.

Amdam, J., Bergem R., og Tangen, G. 2000: Vurdering av regionale samordningsmidlar. Forskingsrapport nr. 42. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Bergem R., og Tangen, G. 2000: Vurdering av regionale samordningsmidlar. Arbeidsrapport nr. 93. Kortversjon. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Beite K., Båtevik F.O., Olsen Mattland G., Hanken T., Tangen G. 2000: Vurdering av funksjonalitet og attraktivitet til sentra Brattvåg, Fiskåbygd og Ulsteinvik. Arbeidsrapport nr. 98. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 2001: Evaluering av Pilotprosjektet Rindal i Vekst. Statusrapport. Arbeidsrapport nr. 106. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J. og G. Tangen 2001: Evaluering av Sogn Regionråd. Arbeidsrapport nr. 122. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, R. og G. Tangen 2001: Haram kommune i partnarskap – Evaluering av prosjektet Haram på kartet. Forskingsrapport nr. 48. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 2002: The Haram case. Co-operation in Haram commune. I Fürst, D. & Knieling, J. (eds.): Regional Governance: New modes of self-government in the European Community. Akademie für Raumforschung und Landesplanung. Nr. 2. 2002. Hannover.

Tangen, G. og Amdam, R. 2002: Partnarskap for auka kommunal kapabilitet. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift. Nr. 34. 2002. Roskilde.

Amdam J. og Tangen G. 2003: Municipal Structure and Institutional Capacity building. 17 th International Seminar on Marginal Regions. Government and Governance: Nations, Regions and Communities on the Margins. Harlech - Aberystwyth, Wales. 2.- 9. August, 2003.

Amdam, J. og Tangen, G. 2003: Municipal Structure and Institutional Capacity building. Notat nr. 13. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Barstad J., Halvorsen L.J., Tangen G. 2003: Kommunestruktur og regional samfunnsutvikling. Forskingsrapport nr. 52. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Barstad J., Halvorsen L.J., Tangen G. 2003: Ny rolle for kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent? KS. Oslo.

Amdam, J., Barstad J., Dyrhol I., Roppen J., Tangen G. 2004: Strategisk analyse av kommunestrukturen på Søre Sunnmøre. Forskingsrapport nr. 57. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, R. og Tangen G. 2004: Kapabilitet og partnarskap i Haram kommune. I Amdam, R. og Bukve, O: Det regionalpolitiske regimeskiftet – tilfellet Noreg. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim.

Tangen, G. 2005: Kulturarven som ressurs for lokalsamfunns- og næringsutvikling. Strategisk innretting av prosjekt i Nordland og Sogn og Fjordane. Arbeidsrapport nr. 184. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 2005: Næringsretta utviklingstiltak – verkemiddelbruk frikopla frå regional planlegging? Local Authority Planning in Change. Urban development with governance - how does it influence the practice? Ultuna - Uppsala, Sweden 18. - 20. August, 2005.

Båtevik, F.O., Tangen, G. og Yttredal E.R. 2006: Med utkantbutikken i sentrum. Evaluering av Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane. Arbeidsrapport nr. 188. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. og Amdam, J. 2006: Einskapsfylket i Møre og Romsdal. Frå forvaltning til utvikling eller begge deler? Arbeidsrapport nr. 193. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. og Amdam, J. 2006: Einskapsfylket og evaluering av satsingar. Arbeidsrapport nr. 194. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J. og Tangen, G. 2006: Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov. Arbeidsrapport nr. 200. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 2007: Næringsretta utviklingstiltak – verkemiddelbruk frikopla frå regional planlegging? Notat nr. 7/2007. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Barstad, J., Båtevik, F.O. og G.Tangen 2007: Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke. Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J. og G. Tangen 2007: Næringsretta midlar for regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift. Oppsummering frå samlingar i 2007. Arbeidsrapport nr. 208/2007. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Tangen G. og E.R. Yttredal 2007: Næringsretta utviklingstiltak – refleksjonar og implikasjonar. Regionale trender nr. 2/2007. Oslo.

Amdam, R. og G. Tangen 2007: Leiarar i partnerskap for regional utvikling. Forskingsrapport nr. 64/2007. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Barstad, J. og G. Tangen 2008: Frekvensar frå Ung i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport nr. 219/2008. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Amdam, J., Barstad, J., Båtevik, F.O. og G. Tangen 2008: Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke. Frå forvaltning til utvikling? Plan nr. 1/2008. Oslo.

Tangen, G. 2008: Prøvekluten i Volda 2004 - 2007. Frå idé til realisering. Rapport. Møreforsking Volda.

Aall, C. (red.) 2008: Kartlegging og analyse av kommunenes miljø- og planleggingskompetanse. Presentasjon av resultater fra en analyse utført på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Vestlandsforskingsnotat nr.12/2008. Sogndal.

Tangen, G. 2008: Kompetansepartnarskap knytt til maritim næring i Møre og Romsdal – situasjon og utfordringar. Notat nr. 6/2008. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Moen Ouff, S., Yttredal, E.R. og G. Tangen 2008: En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader. Arbeidsrapport nr. 230/2008. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Båtevik, F.O. og G. Tangen 2010: Ung i Møre og Romsdal. Resultat frå to undersøkingar blant ungdomar i vidaregåande opplæring. Notat nr. 1/2010. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Båtevik, F.O. og G. Tangen 2010: Arbeidskraftbehov i Møre og Romsdal. Ei undersøking blant offentlege og private bedrifter hausten 2009. Rapport nr. 4/2010. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.

Tangen, G. 2011: Livskraftige kommuner. Figurer og tabeller basert på fire kommunerapporteringer. Upublisert rapport. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda.