Læringsprosessar og vurderingshandlingar

Formål

Forskargruppa arbeider med forsking inn mot tema læring og vurdering i utdanningsforsking. Forskingsstudiar tek utgangspunkt i ulike tilnærmingar for å studere læring og vurdering i grunnskule, vidaregåande skule og høgare utdanning. Forskingsstudiar vert gjennomførte gjennom eit samarbeid mellom fagtilsette på dei ulike avdelingane innanfor HVO, i tillegg til at vi samarbeider med nasjonale og internasjonale forskingsmiljø. Eit viktig føremål med denne tverrfaglege forskargruppa er å styrke kunnskap om læringsprosessar og vurderingshandlingar i ulike utdanningskontekstar og fag.

Medlemer

Interne medlemmer:

Professor Siv M. Gamlem, Institutt for pedagogikk (AHL) (leiar)

Elaheh Tavakoli, institutt for språk og litteratur; engelsk (AHL) - Førsteamanuensis 
Ine Skorbakk, Institutt for realfag (AHL) - Stipendiat
Joakim Erik Gustav Olsson, Digital kompetanse i læring (AHL) - Høgskulelektor
Kim-Daniel Vattøy, institutt for språk og litteratur; engelsk (AHL) - Førsteamanuensis
Lina R. Kobberstad, institutt for pedagogikk (AHL) - Høgskulelektor
Marit L. Brekke, institutt for språk og litteratur; norsk (AHL) - Høgskulelektor/phd student
Pernille Fiskerstrand, Institutt for språk og litteratur; norsk (AHL) - Førsteamanuensis
Synnøve H. Moltudal, institutt for pedagogikk (AHL) - Førsteamanuensis 
Tara Sapkota, institutt for pedagogikk (AHL) - Stipendiat
Wenke Mork Rogne, Institutt for språk og litteratur; norsk (AHL) - Professor

Eksterne medlemmer:

Marie Neergaard Hansen, Profesjonshøgskulen Absalon, Roskilde (DK) 
Masterstudenter (Grunnskulelærerutdanningen)

Aktivitetar

Forskingsgruppa har møtepunkt kvar månad. I tillegg har ulike sub-grupper som gjennomfører forskingsprosjekt møtepunkt basert på oppgåver. Medlemmer i forskingsgruppa er aktive med både forsking og utviklingsarbeid og deltek i skuleutviklingsprosjekt. I tillegg vert det gjennomført både teoretiske og empiriske studiar ut frå grunnskule, vidaregåande skule og høgre utdanning. Fleire forskingsartiklar har vorte publisert av medlemmer i gruppa i løpet av dei siste åra, i tillegg har fleire medlemmer artiklar i fagfelleprosess. Forskingsgruppa er også årleg med på ein internasjonal workshop; «Systematisk observasjon i utdanningsforsking». Denne vert arrangert saman med ei rekkje andre forskarar i Europa. Hausten 2022 skal forskingsgruppa vår ved HVO arrangere den årlege samlinga der forskarar frå åtte land deltek. Samlinga vert digital, og gjesteforelesarar er frå USA og Finland.

Prosjekt

Forskargruppa gjennomfører studiar om vurdering, tilbakemeldingar og læringsprosessar i grunnskule, vidaregåande skule og lærarutdanning. Både kvalitative, kvantitative og mixed methods studiar vert anvendt i våre forskingsprosjekt. Metodar som vert brukt er til dømes: spørjeskjema, intervju og observasjonar. Medlemmer av forskargruppa arbeider for tida med ulike forskings- og utviklingsprosjekt:

"Digital læring og vurdering i vidaregåande skule". I dette prosjektet studerer vi elevar og lærarar sine erfaringar med læring og vurdering i ein digital kontekst.

"Responsiv pedagogikk". I dette prosjektet studerer vi korleis tilbakemeldingsinteraksjonar kan styrke elevane sine meistringsforventningar, sjølvregulerte læring, og tilbakemeldingskompetanse.

"Kunstig intelligens for vurdering for læring" (AI4AfL). Dette er et nystarta prosjekt med tildeling av støtte frå Norges forskningsråd. Det er eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda, Halden kommune og Hypatia Learning AS. I dette prosjektet studerer vi vurdering for læring med bruk av kunstig intelligens som utgangspunkt for å styrke læring og undervisning i ungdomsskulen.

"Tilbakemelding for læring i barneskulen". Dette er eit delprosjekt henta frå DigiHand; eit forskingsprosjekt som fekk støtte frå Norges forskningsråd (2018-2022).

"Erfaringar med vurdering og tilbakemelding i høgare utdanning". Dette er eit nystarta forskingsprosjekt med mål om å få meir kunnskap om lærarstudentar og lærarutdannarar sine oppfatningar og erfaringar med vurdering i grunnskulelærarutdanninga.

 

Learning and Assessment

The research group works with research on the topics of learning and assessment in education. Research studies are based on various approaches for studying learning and assessment in primary school, upper secondary school, adult education, and higher education. Research studies have been conducted through a collaboration between various departments at Volda University College, in addition to collaboration with national and international researchers. An important purpose of this interdisciplinary research group is to strengthen knowledge about learning processes and assessment actions in educational research at all levels.

Activities

The group meets every month, in addition to more frequent meetings for the specific research projects. Members of the group are active in both research and development work regarding education and school development projects. Both theoretical and empirical studies have been conducted based on primary, secondary and higher education. Several research articles were published by members of the group during 2021, in addition to holding presentations at conferences, and submitting articles for peer review process. The research group also participates annually in an international workshop; "Systematic observation in educational research". This workshop is arranged as a meeting point for researchers using Classroom Assessment Scoring System (CLASS) in the Nordic countries and in Europe. In the autumn of 2022, members of our research group will arrange the annual gathering. This year there will be a digital seminar, with keynote speakers from the USA and Finland.

Project

The research group conduct studies on assessment, feedback, and learning processes in primary school, secondary school, and teacher education. A variety of methods are used in our researches, both qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, e.g.: survey, interviews, and observations. Members of the research group is currently working on various research and development projects, for example: 


"Digital learning and assessment in upper secondary school". In this project we study students' and teachers' experiences of learning and assessment in a digital context.

"Responsive pedagogy". In this project we study how feedback interactions can strengthen students' self-efficacy, self-regulated learning, and feedback literacy.

"Artificial Intelligence for Assessment for Learning" (AI4AfL). This is a newly started project with a grant from the Research Council of Norway. It is a collaborative project between Østfold University College, Volda University College, Halden Municipality and Hypatia Learning AS. In this project, we study artificial intelligence for assessment for learning as a starting point for strengthening learning and teaching in lower secondary school.

“Feedback for learning in beginner education”. This is a sub research project derived from DigiHand, a research project which received funding from the Research Council of Norway (2018-2022).

“Assessment experiences in Higher Education”. This is a newly started research project with an aim to get more knowledge of student teachers’ and teacher educators’ perceptions and experiences of assessment in Teacher Education.

 

Research group members

Professor Siv M. Gamlem, (leader)
Associate Professor Elaheh Tavakoli
PhD Candidate Ine Skorbakk
Assistant Professor Joakim Erik Gustav Olsson
Associate Professor Kim-Daniel Vattøy
Assistant Professor Lina R. Kobberstad
Assistant Professor Marit Lovise Brekke
Associate Professor Pernille Fiskerstrand
Associate Professor Synnøve H. Moltudal
PhD Candidate Tara Sapkota
Professor Wenke Mork Rogne

External members:

Marie Neergaard Hansen, Absalon University College, Roskilde (DK)
Master's students (Teacher education)