Vidareutdanning (bachelornivå)

Religion, kultur og samfunn, opne emne

Deltid, Heiltid, Nettstudium

Kunnskap om religionar og livssyn er viktig i dagens fleirkulturelle samfunn.

Studiet gir grunnleggande kunnskap om religionar, livssyn, etikk og filosofi, i tillegg til innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg. Det er relevant for mange yrkesgrupper, til dømes innanfor skule-, kultur og helsesektoren.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4140

Info og frister

Varigheit Inntil 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Emna kan takast kvar for seg eller i ulike kombinasjonar. For lærarar som ønskjer å ta 30 studiepoeng, rår ein til emna Religion og livssyn I og II. Desse emna gir innføringskunnskap, medan emna Livstolking i populærkulturen og Religion og samfunn går djupare inn i nokre aktuelle og samfunnsrelevante aspekt.

Studiet har følgjande emne:

 • Religion og livssyn I (15 stp)
 • Livstolking og populærkulturen (15 stp)
 • Religion og livssyn II (15 stp)
 • Religion og samfunn (15 stp)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert og all undervisning, rettleiing og eksamen vert gjennomført i undervisningsverktyet Canvas. Undervisninga er organisert i leksjonar, testar, undervisningsfilmar og arbeidskrav. Studenten har sjølv det primære ansvaret for læringsutbyttet gjennom lesing, oppgåveskriving, refleksjon og aktiv deltaking i Canvas. Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med ei lærarutdanning vil studiet kvalifisere for undervisning i KRLE-faget i grunnskulen og i RE-faget i den vidaregåande skulen. Vidareutdanninga er også aktuell for fleire yrkesgrupper som til dømes i helsesektoren, i media og kyrkje- og kulturliv.

Emna i studiet gir grunnlag for opptak til Religion, livssyn og etikk (RLE) fordjupingsstudium, og kan innpassast i ulike bachelorgradar ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

Programansvarleg: Ralph Meier, ralphm@hivolda.no   

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Nettstudiet i Religion, kultur og samfunn inneheld fire emne der kvart emne er på 15 stp. Hausten 2020 går desse emna: REL151N Religion og livssyn I og REL153N Livstolking og populærkulturen. Oppbygginga av studiet finn du i studieplanen. Der finn du lenkje til dei emna som inngår i studiet. I dei ulike emneplanane finn du informasjon om innhald, arbeidskrav, vurderingsordningar o.l. 

Etter å ha fått opptak på studieprogrammet, vel du eit eller begge desse emna når du registrerer deg for haustsemesteret. Endeleg frist for å registrere seg er 1. september. Men du bør gjere det så snart du kan sidan det er føresetnaden for å få tilgang til læringsverktøyet Canvas der all undervisning går føre seg.

Studiet startar 18. august 2020. Då legg vi ut informasjon om emnet, semesterplan med kalender for når dei ulike nettressursane blir publiserte, informasjon om arbeidskrav og fristar.

Studiet er fleksibelt. Det er ikkje undervisning i sanntid eller samlingar ved høgskulen. Du kan studere når det høver deg. Men du må passe på å halde fristar som gjeld for innleveringar.

Eksamen er også nettbasert.

Sjå nyttig informasjon om semesterstart og registrering på nettsidene våre.

Annan informasjon

Pensumlister finn du her her

Studieplan

Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium

Studieprogram: 
Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

I det fleirkulturelle samfunnet, der menneske med ulike overtydingar og tradisjonar lever saman, er kunnskap om religionar og livssyn viktig. Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi inkludert religions- og livssynmangfaldet i Noreg. Studiet er aktuelt for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i offentleg sektor som skule og helse, i media og i ulike trus- og livssynssamfunn. Dei ulike emna i nettstudiet Religion, livssyn og etikk kan innpassast i ulike bachelorgrader. Emna kan takast kvar for seg eller i ulike kombinasjonar. For lærarar som tek dette som vidareutdanning og ynskjer å ta 30 studiepoeng, tilrår vi emna Religion og livssyn I og II. Dei gjev innføringskunnskap, medan emna Livstolking i populærkulturen og Religion og samfunn går djupare inn i nokre aktuelle og samfunnsrelevante aspekt. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar
 • om religionar, livssyn, etikk og filosofi.  

 • om kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmennesket og for samfunnet 

 • om religions- og livssynskritikk 

 • om aktuelle spenningar i pluralistiske samfunn 

 • om heilage tekstar og religiøse praksisar 

 • om religion og livssynsuttrykk i samtidskulturen  

Ferdigheiter

 

 • analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk  

 • evne til å reflektere sjølvstendig over religionsfaglege spørsmål  

 • evne til å uttrykke denne kunnskapen skriftleg  

Generell kompetanse
 • kunne nytte religions- og livssynskunnskap sjølvstendig, reflektert og kritisk 

 • kunne diskutere spørsmål knytte til religion og livssyn med innsikt og respekt 

 • kunne bruke kunnskapen frå studiet i yrkessamanheng  

 • kunne vurdere og bruke ulike digitale kjelder kritisk 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne. Studiet er heilt nettbasert og lagt til rette i undervisningsverktyet Canvas. Studiet vert organisert etter ein kalender for leksjonar, testar, undervisningsfilmar og arbeidskrav. Studenten har sjølv det primære ansvaret for læringsutbyttet gjennom lesing, oppgåveskriving, refleksjon og aktiv deltaking i Canvas.  

Navn: 
Religion, kultur og samfunn, opne emne, nettstudium (oppstart haust)
Emne2020 Haust2021 Vår
Studentane kan ta emna kvar for seg eller i ulike kombinasjonar
3030
 
15
 
15
 
15
 
15
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Ralph Meier T: 70 07 51 44 E: ralphm@hivolda.no

Last ned studiet som PDF