Vidareutdanning (masternivå)

Regional planlegging og utvikling

Deltid, Samlingar

Vidareutdanninga på masternivå er retta mot planleggarar, leiarar og andre tilsette med ansvar for samfunnsplanlegging og regional utvikling i kommunar, fylke og stat, og tilsette i privat og frivillig sektor som har mykje kontakt med offentleg sektor om plan- og utviklingsarbeid. Studiet er også eigna for studentar som ønskjer å kvalifisere seg til slike stillingar.

Stengt for søking

Søknadskode : 4333

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Studiet gir kjennskap til sentrale teoriar, omgrep og debattar i regional planlegging og utvikling, og viser korleis desse bidreg til forståing og utforming av systematiske planleggingsprosessar med vekt på brei deltaking, dialog, refleksjon og læring. Studiet vektlegg omgrepa instrumentell og kommunikativ rasjonalitet, og viser korleis desse påverkar mellom anna synet på makt, læring, planlegging, innovasjon og utvikling. Studiet viser kvifor desse rasjonalitetsformene må kombinerast for å møte moderne samfunn sine utfordringar. Studentane opparbeider ferdigheiter til å analysere og forstå utviklingstrekka og utfordringane i regionale samfunn, og kritisk kunne vurdere ulike verktøy for samfunnsendring. Les meir om emnet her

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert og lagt opp med ein kombinasjon av forelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne utfordringar. Det blir forventa at deltakarane driv sjølvstudium mellom samlingane og at dei leverer heimeoppgåver for kommentering og for framlegging i klassa. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kan takast som frittståande vidareutdanning, eller det kan inngå som obligatorisk del av master i Samfunnsplanlegging og leiing og som valfri del i master i Helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

Emneansvarleg: Gro Bårdseth

Studiekoordinator: Gunnvor Bakke

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Samlingar haust 2020: veke 35, 41 og 46.
Måndag er sjølvstyrt studiedag for førebuing, kollokvia og avtalt rettleiing. Tysdag-fredag er det organisert undervisning.

1. undervisningsdag: tysdag 25.08.20 kl 14:30-20:15 på Rokken (Industrigata 12, Volda sentrum)

Annan informasjon

Pensumlister for kvart av emna finn du alfabetisk her (så snart dei er publisert)

Før kvar samling blir det lagt ein timeplan for samlinga i Canvas-rommet, med lesetips til samlinga m.m.

Pålogging Canvas (klikk her).


Last ned studiet som PDF