Bachelorgrad

Planlegging og administrasjon

Heiltid

Bachelorgraden er yrkesretta og tverrfagleg, og gir deg som student attraktiv og etterspurd kompetanse innanfor fagfelta administrasjon, planlegging og forvaltning. Studiet er retta mot viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking. 

Du kan søkje på bachelorgraden på Samordna opptak frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 223 452

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og jus. Studiet er fleksibelt organisert med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Du skal mellom anna gjennomføre lokalsamfunnsanalyse med feltarbeid i utvalde kommunar og lokalsamfunn, og du vidare lære om regional utvikling i EU, og delta på studietur til eit av medlemslanda. Du kan velje å fordjupe deg i til dømes forvaltningsarbeid, offentlig rett eller kommunal økonomi. I tillegg er det mogleg å gjennomføre eit internship for å få meir praktisk erfaring innanfor offentleg, privat eller frivillig sektor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Studentane ved bachelor i planlegging og administrasjon kan ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Sør-Korea og USA. Les meir om internasjonalisering på nettsidene våre. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar og praktiske øvingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. I tillegg vil du få praktisk kjennskap til forskjellige tema gjennom ekskursjonar og studieturar.
Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med Bachelor i planlegging og administrasjon er du kvalifisert for ei yrkeskarriere som til dømes administrativ leiar, leiar av utviklingsarbeid, sakshandsamar eller planleggar. Utdanninga gir også aktuell kompetanse for å jobbe innanfor media, rådgiving og næringsutvikling. Bachelorgraden kvalifiserer for opptak ved Master i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda eller andre relevante mastergradstudium.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Magnar Hjertenæs

Studieplan

Planlegging og administrasjon

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
55
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Gjennom bachelorstudiet i planlegging og administrasjon får du ei brei innføring i sentrale samfunnvitskaplege emne. Studiet gjev deg viktig teoretisk innsikt i fagområde som:

 • planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem)
 • samfunnsgeografi
 • sosiologi og samfunnsvitskapleg metode
 • statsvitskap og organisasjonsteori
 • administrasjon og leiing
 • økonomi
 • juss

Studiet er retta mot viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking. Med ein yrkesretta profil, vil studiet kunne gje deg grunnleggande kompetanse til eit breitt utval av arbeidsoppgåver og yrke både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillig sektor. Studiet er ei god plattform for mastergrad i Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda, samstundes som det også kvalifiserar til vidareutdannings- og mastergradsløp ved andre utdanningsinstitusjonar.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha tileigna seg kunnskap om og forståing av:

 • økonomiske, sosiale og fysiske utviklingstrekk, og dei utfordringar desse gir i forhold til berekraftig utvikling 
 • det teoretiske og metodiske grunnlaget for planlegging og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjonar
 • administrative prosessar og strategiar for leiing
 • strategiar og tiltak for å utvikle robuste og attraktive regionar, kommunar og lokalsamfunn – både i eit teoretisk perspektiv og i lys av politiske vedtak og rammevilkår 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne å:

 • analysere og forstå utviklingstrekk og utfordringar i samfunn og organisasjonar
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep og gjere bruk av desse på ein kritisk måte
 • gjennomføre sjølvstendige metodiske og faglege arbeid, både individuelt og i grupper
 • samhandle med ulike aktørar frå offentleg, privat og frivillig sektor
 • utvikle eigen innsikt og kompetanse knytt til planlegging, administrasjon og utviklingsarbeid
Generell kompetanse

Studenten skal generelt :

 • ha utvikla gode haldningar og verdiar i forhold til fagområdet
 • kunne vurdere ulike strategiar og drøfte løysingsalternativ
 • kunne føreta kritiske vurderingar av perspektiv og teoriar som er relevante for administrasjon, planlegging og utviklingsarbeid
 • kunne bruke verktøy og metodar på ein konstruktiv og kritisk måte
 • ha evne til kritisk refleksjon over eiga rolle som tilretteleggjar av planleggings- og utviklingsprosessar 
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorstudiet i planlegging og administrasjon er lagt opp som ei fleksibel samfunnsvitskapleg grunnutdanning med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Studieprogrammet gir 180 studiepoeng og går over seks semester. Av dette er 150 studiepoeng obligatoriske og 30 valfrie.

Første studieår inneheld to tverrfaglege emne, Samfunnskunnskap og Forvaltningskunnskap, kvart på 30 studiepoeng. Emna går parallelt gjennom haust- og vårsemesteret. Samfunnskunnskap gir ei grunnleggande innføring i sentrale samfunnsgeografiske, sosiologiske, statsvitskaplege og samfunnsøkonomiske emne. Forvaltningskunnskap rettar søkelyset mot viktige lokale- og regionale planleggings- og forvaltningsoppgåver og juss. 

Lokalsamfunnsanalyse inngår som eit større tverrfagleg prosjektarbeid, og er definert som obligatorisk arbeidskrav i begge dei to førsteårsemna. Med utgangspunkt i aktuell teori og samfunnsvitskapleg metode vil studentane få øving i å førebu, gjennomføre og presentere eit analysearbeid som byggjer på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. Hovuddelen av arbeidet med Lokalsamfunnsanalysen er lagt til siste del av vårsemesteret.

Haust andre studieår (tredje semester) er Vitskapsteori og samfunnsvitskapleg metode (IPA172) obligatorisk. Studentane skal i tillegg velje enten Arealplanlegging og GIS (IPA173), Forvaltningsarbeid (IPA106) eller Offentleg rett 1 (IPA107).

Vår andre studieår (fjerde semester) er valfritt, studentane vel emne tilsvarande 30 stp. Instituttet tilbyr emna Kommunal økonomi (IPA115), Offentleg rett 2 (IPA108), Grunnleggande innføring i leiing (IPA171), samt emnet Internship with internship report (IPA203/IPA206). Alternativt kan det tilretteleggast for studiar i utlandet eller val av frie studieemne ved HVO eller andre norske universitet og høgskular.

Tidlegare fagemne/studiar kan søkjast om å få godskrive her, jf. §4-10 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Dei valfrie emna som instituttet gjev tilbod om, kan bli avlyst dersom det melder seg for få studentar.

Tredje studieår inneheld fire obligatoriske fordjupingsemne. I haustsemesteret blir søkelyset retta mot regionale planleggings- og utviklingsprosessar i emna Lokalsamfunnsplanlegging og utvikling (IPA202) og The European Union and regional development: theories and practice (IPA213), kvart på 15 studiepoeng. 

Vårsemesteret omfattar to emne på 15 studiepoeng: Juridiske emne (IPA209) og Bacheloroppgåve (IPA210) med sjølvalt tema.

Praksis

Internship with internship report (IPA206) er eit valfritt emne i 4. semester. Studentane skal her planlegge og gjennomføre eit praksisopphald på 12 veker i tillegg til å utarbeide rapport med tema og problemstillingar knytt til praksisfeltet. Aktuell praksisplass kan vere innan offentleg, privat eller frivillig sektor. Det vil her også kunne leggast til rette for praksisopphald i utlandet. Val av praksisplass skal vere godkjend av instituttet. Praksisrapporten utgjer eksamensarbeidet for emnet og skal vere på omlag 8000 ord.

Internasjonalisering

Vårsemesteret andre studieår er valfritt, og det kan tilretteleggast for studiar i utlandet. Instituttet er medlem av AESOP (The Association of European Schools of Planning), eit nettverk med europeiske universitet og høgskular som driv med undervisning og forsking i samfunnsplanlegging. Det er også inngått intensjonsavtalar kring program for studentutveksling med institusjonar i fleire land i Europa, USA m.v.

Ansvarleg
Magnar Hjertenæs, 700 75 103, mh@hivolda.no

Last ned studiet som PDF

Innblikk

Fredric Holen Bjørdal

Fredric Holen Bjørdal har alltid vore samfunnsengasjert. Vi besøkte vår tidlegare student på Stortinget.

Administrasjon, planlegging og leiing

Studentar hjelper samanslåingskommunar

Frå 2020 skal Eid og Selje kommunar slå seg saman. No har studentane ved 1. året i Bachelor i planlegging og administrasjon/Årsstudium i planlegging og administrasjon gjennomført ein studie som ser på aktuelle problemstillingar for kommunane.

Torbjørn og Karina

Traff blink i Volda

Karina Torberntsson (22) og Tormod Malvin Sæther (21) møttes for første gang da hun arbeidet i ungdomsredaksjonen i lokalavisa i Østfold og intervjuet ham. Nå er de samboere i Volda og har begge funnet et studie og en hverdag de stortrives med.