Studentane på ekskursjon i Elvadalen.

Planlegging og administrasjon

Bachelorgrad

Vil du vere med på å forme ei berekraftig samfunnsutvikling? Bidra til at det grøne skiftet vert noko vi gjennomfører, ikkje snakkar om?

Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss. Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking og berekraft er ein viktig del av studiet.

 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

 

Har du lyst til å planlegge, utvikle og forme det framtidige Norge? Ta ei framtidsretta og praksisnær utdanning i Volda!

På Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag ved Høgskulen i Volda jobbar vi med berekraft i både undervisninga og forskinga vår. Høgskulelektor Gro Anita Bårdseth fortel deg korleis.

Trond Fredrik Hoddevik

Gjennom bacheloren i Planlegging og administrasjon får studentane no moglegheita til å både jobbe og studere under utveksling i USA. – Eg trudde ikkje eg skulle lære så mykje om både meg sjølv, fag og få så nyttig arbeidserfaring, seier Trond Fredrik Hoddevik, ein av dei tre første studentane som prøvde ut opplegget.

Gjennom bacheloren i Planlegging og administrasjon får studentane no moglegheita til å både jobbe og studere under utveksling i USA. – Eg trudde ikkje eg skulle lære så mykje om både meg sjølv, fag og få så nyttig arbeidserfaring, seier Trond Fredrik Hoddevik, ein av dei tre første studentane som prøvde ut opplegget.

– Skal eg verkeleg snakke og skrive berre engelsk i fire månadar?, tenkte Trond Fredrik, som aldri har hatt språkfaga som sin favoritt, før han reiste til USA i januar.

Etter vel gjennomført semester ved Augsburg University i Minneapolis, skjønner ikkje Volda-studenten kor skepsisen kom frå. Uttalen og ordforrådet er strålande når vi vekslar nokre ord på verdsspråket. – Det gjekk overraskande fint med språket der borte. Eg vart tatt så godt i mot og fekk øvd meg godt den første uka før skule og praksis tok til for alvor, fortel Hoddevik.

Unik moglegheit

Den gode mottakinga og det praktiske opplegget rundt opphaldet er noko han gjentek mange gongar gjennom samtalen vår. Eit opplegg som professor Nathalie Homlong og førstelektor Grethe Mari Mattland Olsen kjenner til. Dei har forsikra seg om at studentane som Høgskulen i Volda sender til USA skal bli godt tatt vare på, og besøkte også Augsburg University og Trond Fredrik under hans opphald.

Dei to lærarane gjesta også Presbyterian College i South Carolina på same tur i vår. Det er den andre skulen i USA som studentar på bacheloren i Planlegging og administrasjon no kan reise til og kombinere studium og praksis. Dette er mogleg i vårsemesteret det andre året.

IPAS
Trond Fredrik Hoddevik fekk besøk av lærarane Nathalie Homlong (t.v.) og Grethe Mari Mattland Olsen under opphaldet i USA og dei hadde mykje å snakke om då han kom heim.

– Det er ein unik moglegheit som vi ikkje har tilbydd studentane våre tidlegare. Ein kan lære fag og samstundes få innblikk i korleis arbeidslivet fungerer i eit anna land, i løpet av eit og same halvår. Det håper vi skal gi mykje god læring og erfaring, seier Homlong og Mattland Olsen.

Ulike praksisalternativ

Sjølv om det var enkelte periodar der det var ein del innleveringar på skulen som gjorde at det kolliderte litt med praksisarbeidet, vil Hoddevik absolutt anbefale kombinasjonen skule og praksis.

Studieinnhald

Du skal mellom anna gjennomføre lokalsamfunnsanalyse med feltarbeid i utvalde kommunar og lokalsamfunn, og lære om regional utvikling i EU. Det vert gjennomført ein studietur til eit av medlemslanda.

Studiet er fleksibelt organisert med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Du kan velje å fordjupe deg i til dømes forvaltningsarbeid, arealplanlegging og GIS eller kommunal økonomi. I tillegg er det mogleg å gjennomføre eit internship for å få meir praktisk erfaring innanfor offentleg, privat eller frivillig sektor.

 

Praksis og utveksling i utlandet

Studentane ved bachelor i planlegging og administrasjon kan ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Sør-Korea og USA. Les meir om internasjonalisering på nettsidene våre. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar og praktiske øvingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. I tillegg vil du få praktisk kjennskap til forskjellige tema gjennom ekskursjonar og studieturar. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med Bachelor i planlegging og administrasjon er du kvalifisert for ei lang rekke jobbar i ulike bransjar, både i privat og offentleg sektor. Du vil vere kvalifisert for til dømes leiar av utviklingsarbeid, sakshandsamar eller planleggar. Utdanninga gir også aktuell kompetanse for å jobbe innanfor media, rådgiving og næringsutvikling.

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak ved Master i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda eller andre relevante mastergradstudium.

Studieplan

Bachelor i planlegging og administrasjon

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Gjennom bachelorstudiet i planlegging og administrasjon får du ei brei innføring i sentrale samfunnvitskaplege emne. Studiet gjev deg viktig teoretisk innsikt i fagområde som:

 • planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem)
 • samfunnsgeografi
 • sosiologi og samfunnsvitskapleg metode
 • statsvitskap og organisasjonsteori
 • administrasjon og leiing
 • økonomi
 • juss

Studiet er retta mot viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking. Med ein yrkesretta profil, vil studiet kunne gje deg grunnleggande kompetanse til eit breitt utval av arbeidsoppgåver og yrke både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillig sektor. Studiet er ei god plattform for mastergrad i Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda, samstundes som det kvalifiserer til vidareutdanning og mastergradsløp ved andre utdanningsinstitusjonar.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha tileigna seg kunnskap om og forståing av:

 • økonomiske, sosiale og fysiske utviklingstrekk, og dei utfordringane desse gir for berekraftig utvikling 
 • det teoretiske og metodiske grunnlaget for planlegging og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjonar
 • administrative prosessar og strategiar for leiing
 • strategiar og tiltak for å utvikle robuste og attraktive regionar, kommunar og lokalsamfunn – både i eit teoretisk perspektiv og i lys av politiske vedtak og rammevilkår 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • analysere og forstå utviklingstrekk og utfordringar i samfunn og organisasjonar
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep og bruke desse på ein kritisk måte
 • gjennomføre sjølvstendige metodiske og faglege arbeid, både individuelt og i grupper
 • samhandle med ulike aktørar frå offentleg, privat og frivillig sektor
 • utvikle innsikt og kompetanse når det gjeld planlegging, administrasjon og utviklingsarbeid
Generell kompetanse

Studenten skal generelt :

 • ha utvikla gode haldningar til og verdiar for fagområdet
 • kunne vurdere ulike strategiar og drøfte løysingsalternativ
 • kunne gjere kritiske vurderingar av perspektiv og teoriar som er relevante for administrasjon, planlegging og utviklingsarbeid
 • kunne bruke verktøy og metodar på ein konstruktiv og kritisk måte
 • ha evne til kritisk refleksjon over eiga rolle som tilretteleggjar av planleggings- og utviklingsprosessar 
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorstudiet i planlegging og administrasjon er lagt opp som ei fleksibel samfunnsvitskapleg grunnutdanning med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Studieprogrammet gir 180 studiepoeng og går over seks semester. Av dette er 135 studiepoeng obligatoriske og 45 valfrie.

Første studieår inneheld to tverrfaglege emne, Samfunnskunnskap (IPA111) og Forvaltningskunnskap (IPA112), kvart på 30 studiepoeng. Emna går parallelt gjennom haust- og vårsemesteret. Samfunnskunnskap gir ei grunnleggande innføring i sentrale samfunnsgeografiske, sosiologiske, statsvitskaplege og samfunnsøkonomiske emne. Forvaltningskunnskap rettar søkelyset mot viktige lokale- og regionale planleggings- og forvaltningsoppgåver og juss. 

Lokalsamfunnsanalyse inngår som eit større tverrfagleg prosjektarbeid, og er ein deleksamen i emnet Samfunnskunnskap. Med utgangspunkt i aktuell teori og samfunnsvitskapleg metode vil studentane få øving i å førebu, gjennomføre og presentere eit analysearbeid som byggjer på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. Hovuddelen av arbeidet med Lokalsamfunnsanalysen er lagt til siste del av vårsemesteret.

Hausten i det andre studieåret (tredje semester) er sett saman av emna Vitskapsteori og samfunnsvitskapleg metode (IPA172) og Juridiske emne (IPA 209).

Våren i det andre studieåret (fjerde semester) skal studentane velje blant valfrie emne, tilsvarande 30 stp. Instituttet tilbyr emna  Administrasjon og juss (IPA110), Kommunal økonomi (IPA115), Grunnleggande innføring i leiing (IPA171), Kommunal økonomi (IPA115),  Innføring i arealplanlegging og GIS (IPA173) og Internship with internship report (IPA203/IPA206). Alternativt kan det tilretteleggast for studiar i utlandet eller val av frie studieemne ved HVO eller andre norske universitet og høgskular.

Tidlegare fagemne/studiar kan søkjast om å få godskrive her, jf. §4-10 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Dei valfrie emna som instituttet gjev tilbod om, kan bli avlyst dersom det melder seg for få studentar.

Tredje studieår inneheld tre obligatoriske fordjupingsemne. I haustsemesteret blir søkelyset retta mot regionale planleggings- og utviklingsprosessar i emna Lokalsamfunnsplanlegging og utvikling (IPA202) og The European Union and regional development: theories and practice (IPA213), kvart på 15 studiepoeng. I vårsemesteret kan studentane velje eit av dei valfrie emna (jf. omtale av 2. studieår), eventuelt Arealplanlegging og GIS 2 (IPA 274) og studentane skriv Bacheloroppgåve (IPA210) med sjølvalt tema. 

Praksis

Internship with internship report (IPA206) er eit valfritt emne i 4. semester. Studentane skal her planlegge og gjennomføre eit praksisopphald på 12 veker i tillegg til å utarbeide rapport med tema og problemstillingar knytt til praksisfeltet. Aktuell praksisplass kan vere innan offentleg, privat eller frivillig sektor. Det vil her også kunne leggast til rette for praksisopphald i utlandet. Val av praksisplass skal vere godkjend av instituttet. Praksisrapporten utgjer eksamensarbeidet for emnet, og skal vere på omlag 8000 ord.

Internasjonalisering

Vårsemesteret andre studieår er valfritt, og det kan tilretteleggast for studiar i utlandet. Instituttet er medlem av AESOP (The Association of European Schools of Planning), eit nettverk med europeiske universitet og høgskular som driv med undervisning og forsking i samfunnsplanlegging. Det er også inngått intensjonsavtalar kring program for studentutveksling med institusjonar i fleire land i Europa, USA m.v.

Ansvarleg
Gro Anita Bårdseth
 • Heiltid
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 180 studiepoeng
 • Start haust
  Application period 01.02.2022 - 20.04.2022
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 223 452

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt