Bachelorgrad

Planlegging og administrasjon

Heiltid

Bachelorgraden er praktisk yrkesretta og gir deg grunnleggande kompetanse til å kunne gå inn i eit breitt utval av yrke, både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillig sektor. Du vil vere kvalifisert for ei yrkeskarriere som til dømes administrativ leiar, leiar av utviklingsarbeid, sakshandsamar eller planleggar. Utdanninga gir også aktuell kompetanse for å jobbe innanfor media, rådgiving og næringsutvikling. 

Bachelorgraden kvalifiserer for opptak ved Master i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda.

 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 452

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet.

Du skal mellom anna gjennomføre lokalsamfunnsanalyse med feltarbeid i utvalde kommunar og lokalsamfunn, og lære om regional utvikling i EU. Det vert gjennomført ein studietur til eit av medlemslanda.

Studiet er fleksibelt organisert med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Du kan velje å fordjupe deg i til dømes forvaltningsarbeid, arealplanlegging og GIS eller kommunal økonomi. I tillegg er det mogleg å gjennomføre eit internship for å få meir praktisk erfaring innanfor offentleg, privat eller frivillig sektor.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Internasjonalisering

Studentane ved bachelor i planlegging og administrasjon kan ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Sør-Korea og USA. Les meir om internasjonalisering på nettsidene våre. 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga i studiet varierer mellom førelesingar og praktiske øvingar, gruppearbeid og individuelt arbeid. I tillegg vil du få praktisk kjennskap til forskjellige tema gjennom ekskursjonar og studieturar.
Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Med Bachelor i planlegging og administrasjon er du kvalifisert for ei yrkeskarriere som til dømes administrativ leiar, leiar av utviklingsarbeid, sakshandsamar eller planleggar. Utdanninga gir også aktuell kompetanse for å jobbe innanfor media, rådgiving og næringsutvikling. Bachelorgraden kvalifiserer for opptak ved Master i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda eller andre relevante mastergradstudium.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Magnar Hjertenæs

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Vi gler oss til å møte deg i august! 

Dei som skal starte første året på bachelor i planlegging og administrasjon eller på årsstudium samfunnsvitskap har følgjande oppstart i veke 34: 

 • Tysdag 18.08 kl 0900-1100 på Idrettsbygget.  Velkommen, opprop og informasjon.
 • Onsdag 19.08 kl 0830-1115. Presentasjon av lærarar, opplegget i haust og pensum.
 • Torsdag 20.08 kl 1000-1300.  Ekskursjon. Oppmøte på Årneset i Volda. Vi blir ute heile dagen. 

Har du lyst å sjå kva du har i vente utover hausten? Magnar fortel litt om sosiologien i denne videoen og jammen trur vi ikkje at han har ei lita utfordring til deg også. 

Vi oppfordrar alle til å undervisningsmelde seg så snart som råd etter 1. august slik at ein får tilgang til det elektroniske klasserommet Canvas. Der vil ein finne lekkje til pensumlister, detaljert oversikt over undervisning, semesterplan og mykje anna nyttig informasjon.  Sjå meir om registrering på nettsidene våre.

Akkurat no er det fleire uavklara spørsmål som følgje av korona. Vi jobbar fortløpande med avklaringar, men ser at både studentar og tilsette må bu seg på endringar utover hausten. Timeplanen er så langt lagt til og med veke 40. Endringar kan kome inn mot semesterstart. 

Greitt å vite

Skal du starte på 3. eller 5. semester i bacheloren? Då er timeplanen til og med veke 40 tilgjengeleg på nettsidene våre. Endringar kan kome inn mot semesterstart. 

Dersom du nytta deg av høvet til å registrere deg i undervisningsopptaket som gjekk 27.05-03.06 får du også tilgang til Canvas-rommet i løpet av juni. Dersom du ikkje rakk undervisingsopptaket oppfordrar vi også deg til å registrere deg så raskt som råd etter 01.08. 

Praktiske spørsmål om opplegget på planlegging og administrasjon? Kontakt gjerne studiekoordinator Camilla Humberset. 

 

Studieplan

Bachelor i planlegging og administrasjon

Studieprogram: 
Bachelorgradsstudium i planlegging og administrasjon
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Om studiet

Gjennom bachelorstudiet i planlegging og administrasjon får du ei brei innføring i sentrale samfunnvitskaplege emne. Studiet gjev deg viktig teoretisk innsikt i fagområde som:

 • planlegging og GIS (geografiske informasjonssystem)
 • samfunnsgeografi
 • sosiologi og samfunnsvitskapleg metode
 • statsvitskap og organisasjonsteori
 • administrasjon og leiing
 • økonomi
 • juss

Studiet er retta mot viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking. Med ein yrkesretta profil, vil studiet kunne gje deg grunnleggande kompetanse til eit breitt utval av arbeidsoppgåver og yrke både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillig sektor. Studiet er ei god plattform for mastergrad i Samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda, samstundes som det kvalifiserer til vidareutdanning og mastergradsløp ved andre utdanningsinstitusjonar.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha tileigna seg kunnskap om og forståing av:

 • økonomiske, sosiale og fysiske utviklingstrekk, og dei utfordringane desse gir for berekraftig utvikling 
 • det teoretiske og metodiske grunnlaget for planlegging og utviklingsarbeid i samfunn og organisasjonar
 • administrative prosessar og strategiar for leiing
 • strategiar og tiltak for å utvikle robuste og attraktive regionar, kommunar og lokalsamfunn – både i eit teoretisk perspektiv og i lys av politiske vedtak og rammevilkår 
Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • analysere og forstå utviklingstrekk og utfordringar i samfunn og organisasjonar
 • reflektere fagleg rundt sentrale samfunnsvitskaplege omgrep og bruke desse på ein kritisk måte
 • gjennomføre sjølvstendige metodiske og faglege arbeid, både individuelt og i grupper
 • samhandle med ulike aktørar frå offentleg, privat og frivillig sektor
 • utvikle innsikt og kompetanse når det gjeld planlegging, administrasjon og utviklingsarbeid
Generell kompetanse

Studenten skal generelt :

 • ha utvikla gode haldningar til og verdiar for fagområdet
 • kunne vurdere ulike strategiar og drøfte løysingsalternativ
 • kunne gjere kritiske vurderingar av perspektiv og teoriar som er relevante for administrasjon, planlegging og utviklingsarbeid
 • kunne bruke verktøy og metodar på ein konstruktiv og kritisk måte
 • ha evne til kritisk refleksjon over eiga rolle som tilretteleggjar av planleggings- og utviklingsprosessar 
Organisering og arbeidsmåtar

Bachelorstudiet i planlegging og administrasjon er lagt opp som ei fleksibel samfunnsvitskapleg grunnutdanning med ein kombinasjon av obligatoriske og valfrie emne. Studieprogrammet gir 180 studiepoeng og går over seks semester. Av dette er 135 studiepoeng obligatoriske og 45 valfrie.

Første studieår inneheld to tverrfaglege emne, Samfunnskunnskap (IPA111) og Forvaltningskunnskap (IPA112), kvart på 30 studiepoeng. Emna går parallelt gjennom haust- og vårsemesteret. Samfunnskunnskap gir ei grunnleggande innføring i sentrale samfunnsgeografiske, sosiologiske, statsvitskaplege og samfunnsøkonomiske emne. Forvaltningskunnskap rettar søkelyset mot viktige lokale- og regionale planleggings- og forvaltningsoppgåver og juss. 

Lokalsamfunnsanalyse inngår som eit større tverrfagleg prosjektarbeid, og er ein deleksamen i emnet Samfunnskunnskap. Med utgangspunkt i aktuell teori og samfunnsvitskapleg metode vil studentane få øving i å førebu, gjennomføre og presentere eit analysearbeid som byggjer på feltarbeid og datainnsamling i utvalde kommunar og lokalsamfunn. Hovuddelen av arbeidet med Lokalsamfunnsanalysen er lagt til siste del av vårsemesteret.

Hausten i det andre studieåret (tredje semester) er sett saman av emna Vitskapsteori og samfunnsvitskapleg metode (IPA172) og Juridiske emne (IPA 209).

Våren i det andre studieåret (fjerde semester) skal studentane velje blant valfrie emne, tilsvarande 30 stp. Instituttet tilbyr emna Arealplanlegging og GIS (IPA173), Forvaltningsarbeid (IPA106), Kommunal økonomi (IPA115), Grunnleggande innføring i leiing (IPA171), og emnet Internship with internship report (IPA203/IPA206). Alternativt kan det tilretteleggast for studiar i utlandet eller val av frie studieemne ved HVO eller andre norske universitet og høgskular.

Tidlegare fagemne/studiar kan søkjast om å få godskrive her, jf. §4-10 i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Dei valfrie emna som instituttet gjev tilbod om, kan bli avlyst dersom det melder seg for få studentar.

Tredje studieår inneheld tre obligatoriske fordjupingsemne. I haustsemesteret blir søkelyset retta mot regionale planleggings- og utviklingsprosessar i emna Lokalsamfunnsplanlegging og utvikling (IPA202) og The European Union and regional development: theories and practice (IPA213), kvart på 15 studiepoeng. 

I vårsemesteret kan studentane velje eit av dei valfrie emna (jf. omtale av 2. studieår) og skriv Bacheloroppgåve (IPA210) med sjølvalt tema. 

Praksis

Internship with internship report (IPA206) er eit valfritt emne i 4. semester. Studentane skal her planlegge og gjennomføre eit praksisopphald på 12 veker i tillegg til å utarbeide rapport med tema og problemstillingar knytt til praksisfeltet. Aktuell praksisplass kan vere innan offentleg, privat eller frivillig sektor. Det vil her også kunne leggast til rette for praksisopphald i utlandet. Val av praksisplass skal vere godkjend av instituttet. Praksisrapporten utgjer eksamensarbeidet for emnet, og skal vere på omlag 8000 ord.

Internasjonalisering

Vårsemesteret andre studieår er valfritt, og det kan tilretteleggast for studiar i utlandet. Instituttet er medlem av AESOP (The Association of European Schools of Planning), eit nettverk med europeiske universitet og høgskular som driv med undervisning og forsking i samfunnsplanlegging. Det er også inngått intensjonsavtalar kring program for studentutveksling med institusjonar i fleire land i Europa, USA m.v.

Ansvarleg
Magnar Hjertenæs, 700 75 103, mh@hivolda.no

Last ned studiet som PDF

Innblikk

Administrasjon, planlegging og leiing

Studentar hjelper samanslåingskommunar

Frå 2020 skal Eid og Selje kommunar slå seg saman. No har studentane ved 1. året i Bachelor i planlegging og administrasjon/Årsstudium i planlegging og administrasjon gjennomført ein studie som ser på aktuelle problemstillingar for kommunane.

Trond Fredrik Hoddevik

Fekk dobbelt opp i USA

Gjennom bacheloren i Planlegging og administrasjon får studentane no moglegheita til å både jobbe og studere under utveksling i USA. – Eg trudde ikkje eg skulle lære så mykje om både meg sjølv, fag og få så nyttig arbeidserfaring, seier Trond Fredrik Hoddevik, ein av dei tre første studentane som prøvde ut opplegget.